Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat > Liitepartikkelit > Liitepartikkelin paikka > Liite yhdyssanassa > § 136 Muunlainenkin ~ muunkinlainen

§ 136 Muunlainenkin ~ muunkinlainen

Liite kiinnittyy yleensä yhdyssanan loppuun. Kuitenkin genetiivialkuisissa (i)nen-yhdysadjektiiveissa liitteet ‑kin ja ‑kAAn voivat kiinnittyä joko sanan loppuun tai määriteosan perään (» § 428 ryhmä c).

 
toisenlaisiakin ~ toisenkinlaisia (l) | muunmaalaisiakin ~ muunkinmaalaisia (l) | tämänpäiväisetkin ~ tämänkinpäiväistä (l) | tämänkertainenkaan ~ tämänkäänkertainen (l)

Sijainti yhdyssanan lopussa on liitteelle yleisempi ja monissa tapauksissa yksinomainenkin. Sijaintipaikan vaihtelua vastaa liitteen mahdollisuus kiinnittyä NP:ssä joko edussanaan tai määritteeseen (» § 134). Tässä käsiteltävät sanayhtymät edustuvat herkästi kahtena eri sanana, jos liite sijoittuu yhtymän ensimmäiseen jäseneen tai ensimmäisenä jäsenenä on substantiivi, esim. tämänkin näköinen, pojan näköinenkin ~ pojankin näköinen.

Huom. Liitteen sijainnin vaihtelu koskee myös päin-loppuisia yhdysadverbeja, esim. eteenkinpäin ~ eteenpäinkin, toisinkinpäin ~ toisinpäinkin (skt).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Liite ja syntagmaattinen sulauma

Liitepartikkelit

Syntagmaattiset sulaumat ja kliittistyminen

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot