Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Kuulopuhe ja toisen käden tieto > Partikkelit kuulem(m)a ja muka > § 1494 Kuulemma, kuulemani mukaan

§ 1494 Kuulemma, kuulemani mukaan

Lausuman kuulopuheeksi merkitsevä partikkeli sijaitsee yleensä finiittiverbin jäljessä tai heti subjektin jäljessä. Partikkelit kuulemma ja muka tuovat toisen käden tiedoksi merkittyihin lauseisiin herkästi kertojan asenteesta vihjaavan lisämerkityksen. Partikkeli kuulemma esiintyy kuitenkin puheessa myös neutraalisti käytettynä muualta kuullun merkkinä (a). Kuulopuhe tulee lähelle juoruilua, joka yleensä sisältää kielteistä tai kriittistä puhetta. Kirjoitetussa tekstissä kuulemma esiintyykin yleisesti tavalla tai toisella kielteisissä konteksteissa; referointi on sävyltään esim. ironinen tai epäilevä (b).

(a)
Sinä oot kuulemma pian jäämässä lomalle nyt? (p) | – – mut siell on kuulemma sillee just ku siell on niim pitkät ja isot ne mäet niin se ei sillä tavalla tunnus se ruuhka ku mitä tääl etelässä. Nämä @ kokeneet laskettelijat kerto@ eheheh (P)
(b)
Valmisteilla oleva verotuksen kokonaisuudistus kuulemma marssittaa tasapuolisesti kaikki kansalaiset kirjoituttamaan itsensä ja kaikki tulonsa verolle ihan kuin Augustuksen aikoihin. (l) | Oli kuulemma niin, että Tšingis-kaanille olisi ollut mahdollista vallata koko Eurooppa. Se olisi ollut mongoleille jopa helppoa, esitelmöitsijä väitti. (k)

Samaa kuin partikkeli kuulemma voi ilmaista postpositiolausekkeella kuulemani ~ kuulopuheen mukaan (c), ilmauksella kuuluu + -vAn/neen (d), jotka ovat sävyltään neutraaleja.

(c)
Samalla tuli puheeksi paperi, joka kuulemma oli ollut jaossa Fysiikan päivillä viime maaliskuussa ja jonka paperin joku innokas oli saattanut – kuulemani mukaan – myös yliopistomme renovaattorin, – – tietoon. (L) | – – Kuulopuheen mukaan apteekkari Lörkman on saanut eräästä avustuksesta aivan uusia ikikestoisia naintikumeja. (k)
(d)
Kun on asuntovelkaa, niin kuuluu saavan vähentää niitä korkoja osapuilleen 25000 markkaa vuodessa. (k) | Nykyään Lavolan tyyppisiä miehiä kuuluu kutsuttavan myös konsulteiksi. (l) | Tyttärenpoikani on nyt Tikkakoskella armeijassa ja ainakin siellä henki kuuluu olevan voimakas, kertoo 71-vuotias Veikko Lindell. (l)

Huom. Pohjois-Karjalassa sana kuuluu esiintyy myös partikkelistuneena. Tämä näkyy mm. siitä, että sana esiintyy lauseessa, jossa on toinen selvä finiittiverbi:

 
Miun muistiihan niit‿o olluh hyvi’ ankaroeta pappija kuuluu. (Kitee; Kuiri 1984: 215) | Ennen pienijä lapsijakkiihan ne on kuuluu ottana tuolta, pihalta ne hukat pimmiilä. (Rääkkylä; mts. 212)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot