Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kiellon vaikutusala > Kiellon vaikutusala yhdyslauseissa > § 1621 Kielto ja adverbiaalilause: En valinnut sitä, koska...

§ 1621 Kielto ja adverbiaalilause: En valinnut sitä, koska...

Alisteinen adverbiaalilause sisältyy hallitsevan lauseen kiellon vaikutusalaan. Selvintä tämä on silloin, kun adverbiaalilausetta seuraa pätevän vaihtoehdon tarjoava vaan-lause.

 
Tutkimus ei ole puolueetonta, jos tutkija niin väittää, vaan vasta jos tiedeyhteisö tutkimusta arvioidessaan tunnustaa sen puolueettomaksi. (a) ’ei: [tutkimus on puolueetonta, jos tutkija niin väittää]’
 
– – ammattirikollisetkaan eivät vihaa poliiseja, koska nämä ovat poliiseja, vaan sen vuoksi, millaisia poliiseja nämä ovat. (l)ei: [rikolliset vihaavat poliiseja koska nämä ovat poliiseja]’

Näissä esimerkeissä ei varsinaisesti kielletä hallitsevan lauseen ilmaisemaa asiaintilaa vaan adverbiaalilauseen esittämä ehto- tai syysuhde siihen. Myös ilman vaan-jatkoa adverbiaalilauseen integroituminen hallitsevaan kieltolauseeseen saattaa ilmetä siinä, että yhdyslause muodostaa yhden puhetoiminnon, yhden kokonaisuuden. (» § 11141116.)

 
Mutta en olisi kertonut vaikka olisin tiennytkin. (k) ’ei: [olisin kertonut, vaikka olisin tiennyt]’ | Valitettavasti yksikään mainituista tutkimuksista ei sisällä riittävän suurta aineistoa, jotta identtisen perimän osuudesta tai suhteesta ympäristöoloihin voitaisiin tehdä tilastollisia päätelmiä. (l)ei: [sisältää riittävän suuren aineiston, jotta…]’

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot