Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Yleistä > Termeistä > § 1708 Affekti, emootio ja affiliaatio

§ 1708 Affekti, emootio ja affiliaatio

Taustoittava pykälä

Sana affektinen on yksi mahdollinen tapa nimittää tässä luvussa käsiteltäviä ilmiöitä. Suunnilleen samassa tarkoituksessa käytettyjä nimityksiä ovat ekspressiivisyys (esim. J. Lyons 1977; Teleman ym. 1999b) ja emotiivisuus (Jakobson 1985 [1960]). Affektisuutta ei ole kieliopissa tarkasteltavana ilmiönä käsitettävä kontekstittomasti eikä puhujakeskeisesti, siis niin, että kyse olisi puhujan itseilmaisusta, vaan se on ymmärrettävä myös osaksi kielellistä yhteistoimintaa. Tällöin käsitteen piiriin kuuluvat myös ns. affiliatiiviset eli empatian osoittamisen keinot. Tarkastelun painopiste on kielen keinoissa, niissä kulttuuriin vakiintuneissa resursseissa, joita puhuja voi tietyissä tilanteissa hyödyntää. Nimitys affektiset keinot on tässä tarkoitettu sillä tavoin kaiken kattavaksi, että sen yhteydessä on mahdollista käsitellä sekä ekspressiivisiä ilmauksia että tiettyjä vuorovaikutuskeinoja.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot