Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Affektisuus ja kielen tasot > § 1710 Syntaktinen taso

§ 1710 Syntaktinen taso

Syntaksin tason keinoja ovat ensinnäkin affektisiin tehtäviin erikoistuneet konstruktiot, joita on vanhastaan nimitetty eksklamatiivi- eli huudahduslauseiksi (» § 1712–). Eksklamatiivilauseet muistuttavat rakenteeltaan osittain interrogatiivi- ja deklaratiivilauseita, harvemmin imperatiivilauseita (» § 886, 890), mutta ovat tiettyjen piirteiden nojalla erotettavissa tunnusmerkittömistä kysymyksistä ja väitteistä. Nämä ovat siis ilmauksia, joilla ei ole tunnusmerkitöntä käyttöä neutraalina väitelauseena, kysymyksenä tai käskynä.

Raja rakenteeltaan kiteytyneiden eksklamatiivilauseiden (a) ja pelkästään sananvalinnan perusteella affektiseksi tulkittavien lauseiden (b) välillä ei ole jyrkkä. Myös idiomit ovat voineet erikoistua affektiseen käyttöön. Kohdassa (c) olevat tapaukset ovat kiinteitä idiomeja, jollaiset eroavat konstruktioista siinä suhteessa, että ne eivät ole leksikaaliselta sisällöltään avoimia.

(a)
Voi miten kiva toi sun puserosi! | Onpa täällä kuuma!
(b)
Minä näytän ihan hirveältä! | Hän laulaa kamalan nätisti.
(c)
Suksi suolle! | Painu hiiteen ~ helvettiin! | Sanos muuta.

Pelkästään sanastoltaan affektisia lauseita ei ole tapana nimittää eksklamatiivilauseiksi. On silti aiheellista selvittää, mihin paikkoihin minkinlaiset affektiset ainekset sijoittuvat erityyppisissä lausumissa (» § 1717, 1725).

Lausuman affektiseen tulkintaan olennaisesti vaikuttavia aineksia ovat voimasanat, joilla on syntaktisia erityisominaisuuksia (» § 1725).

Monissa yhteyksissä pelkän substantiivi- tai adjektiivilausekkeen sisältävä vuoro on affektisessa tehtävässä: sillä otetaan kantaa, kommentoidaan tai päivitellään tapahtunutta tai sanottua (» § 1729). Eksklamatiivilauseen tavoin käytettyjä ovat sellaiset kysymyssanan sisältävät nominaaliset lausekkeet kuin Mitä hittoa, Miten kamalaa tai Ai miten hienoa. Yksinäinen A-infinitiivilauseke, esim. Ajatella! tai Kertoa nyt heti asia kaikille!, tulkitaan useimmiten affektiseksi (» § 1730).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot