Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Eksklamatiiviset lausumat > Väitelauseet ja affektisuus > Partikkelit affektisen konstruktion osana > § 1717 Kyllä sinä nyt sopan keitit, kylläpä osaa olla kuuma

§ 1717 Kyllä sinä nyt sopan keitit, kylläpä osaa olla kuuma

Monien partikkeleiden tehtävänä on tuoda lausumaan lisämerkityksiä. Tällaisia ovat varsinkin sävypartikkelit (» § 821). Tavallisimmat partikkelit, jotka tekevät väitelauseesta affektisen, ovat kyllä ja jo(han) (» § 1718) sekä näiden kanssa yhdessä tai yksinäänkin käytetyt sävypartikkelit ny(t), sit(ten), aina, viel(ä) ja vast(a).

Toivomusta ilmaisevien huudahdusten alussa on lausumapartikkeli että, kun tai jos, johon saattaa lisäksi liittyä interjektioita (voi että) tai liitepartikkeli (jospa) (» § 17191720). (Lausumapartikkelien ja konjunktioiden eroista » § 801.)

Varsinkin lausumanalkuisena vakuuttelun sävyn tuova modaalipartikkeli kyllä-(pä) riittää usein yksinkin välittämään väitelauseen affektisen merkityksen. Partikkeli kyllä esiintyy myös yhdessä sävypartikkelien kuten aina, nyt, sit ja sitten kanssa. Verbiloppuiset kyllä-alkuiset huudahduslauseet toimivat vastaväitteinä jollekin päinvastaiselle: Kyllä se asiansa osaa ~ työnsä hoitaa.

 
Kyllä minä itse paremmin tiedän. (k) | Kyllä silloin olisi mies kyytinsä saanut! (k) | Kyllä minä aina yksiön keskustasta itselleni löydän. (k) | Kyllä sinä nyt sopan keitit. (k)

Toiseksi kyllä-partikkelin sisältävät lauseet korostavat puheenalaisen ominaisuuden astetta tai toiminnan intensiteettiä. Silloin kyllä-partikkelin yhteydessä voi esiintyä myös jokin modaaliverbi, joka tukee lausuman affektista sävyä.

 
Kyllä maailma on pieni! | Kyllä te jaksatte hymyillä. | Kyllä meidän nyt kelpaa. ~ Kyllä niitten kelpasi. | Kyllä pitää olla hyvää ainetta! (k) | Kyllä sitten osaavat ärsyttää nuo pensselit. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot