Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Imperatiivilauseen affektinen käyttö > § 1723 Älä ihmeessä, katos vaa, sanos muuta

§ 1723 Älä ihmeessä, katos vaa, sanos muuta

Imperatiivilause kuten muukin direktiivinen lausuma toimii keskustelussa vierusparin etujäsenenä: puhekumppanille esitettynä kehotuksena tehdä tai sanoa jotakin. Tietyissä konteksteissa imperatiivilause voi saada muunkin kuin käskyn tulkinnan. Epäilyä tai hämmästelyä osoittavissa vierusparin jälkijäsenissä käytetään kieltoverbin imperatiivia älä, johon saattaa liittyä myös sitä vahvistava inessiivisijainen substantiivi, yleensä voimasana (a). Tällaista rituaalistunutta epäilyn ilmausta sanotaan topikalisoijaksi: vastaanottaja osoittaa ilmauksellaan kiinnostusta kuulemaansa kohtaan ja voi saada puhujan näin jatkamaan aihettaan (b).

(a)
Älä ihmeessä ~ helvetissä ~ hitossa. | Älä nyt.
(b)
Elli: Tiädäk sää et hän on pyytäny mult kerran anteeks kuule ja siit on muutama päivä aikaa.
Julle: Älä
Elli: Ja mää olin niin hämmäst-
Lempi: Muutama päivä,
Elli: Juu,
Lempi: Älä
Elli: Ja tiädäks ja mä olin – –. (p)

Pitkälle kiteytyneitä ovat myös hämmästelyä ilmaisevat imperatiivimuotoiset lausumat katos vaan ~ kato perhana, joilla vastaanottaja kommentoi kuulemaansa:

(c)
S: No en oo ottanu aikoihi yhteyttä ku ei oo oikeen kerinny.
V: ↑No nii,
S: Meil on tässä tämmösiä m- elämänmuutoksia.
V: ↑Ai ↓ jaa.
S: Me ollaan tuota muuttamassa Saviolle.
V: Katos vaa. (p)

Imperatiivimuotoiset idiomit Sano(s) muuta ja Älä muuta sano osoittavat puolestaan voimakasta samanmielisyyttä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot