Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Konsonantit sanan rakenteessa > Geminaatat eli pitkät konsonantit > Yleis- ja erikoisgeminaatio > § 29 Murteiden geminoitumisilmiöt: tullee, huanomppi

§ 29 Murteiden geminoitumisilmiöt: tullee, huanomppi

Murteissa yleiskielen sanansisäistä yksinäiskonsonanttia voi vastata geminaatta, kun sitä seuraa (tai on seurannut) pitkä vokaaliaines. Yleisgeminaatiossa painollisen lyhyen tavun jälkeinen yksinäiskonsonantti esiintyy geminoituneena ennen pitkää vokaalia tai diftongia. Itämurteiden erikoisgeminaatiossa geminoituma vastaa yksinäiskonsonanttia pitkän vokaaliaineksen edellä muissakin painoasemissa ja myös pitkän tavun jäljessä. Itämurteiden erikoisgeminaatio on ilmiönä yleisgeminaation laajentuma, ja sitä esiintyy vain sellaisissa murteissa, joissa on myös yleisgeminaatiota. (Tavallista lyhyempien geminaattojen merkintänä on x tai .)

 
Yleisgeminaatiota: – – mutta ennää ei os sit elòsa ku, yks täti, mikä ellää, Turùsa, että vähhiin om menny – –. (Alastaro) | – – ei mulle mikkään päänsärky ole, jos joku mua ihhailee. (L) | Itämurteiden erikoisgeminaatiota: ei se oo, sillä tavala, käynyp pitkää 'aikaav varmaam monneeŋ kuukkautteeŋaa [ratsastamassa]. (Liperi)

Sekä yleis- että erikoisgeminaatio ovat edelleen vahvana eläviä murrepiirteitä. Yleisgeminaatiota tavataan laajalti itämurteissa ja pohjois- ja peräpohjalaisissa murteissa sekä osin hämäläismurteissakin. Varsinkin kaupungeissa sen on kuitenkin arvioitu olevan väistyvä piirre. Itämurteiden erikoisgeminaatio on elävä ilmiö varsinkin Pohjois-Karjalassa.

Lounaismurteiden erikoisgeminaatio koskee soinnittomia klusiileja p, t, k sekä frikatiivia s. Yleiskielen yksinäiskonsonanttia voi vastata geminaatta jälkitavun alussa, kun edellä on soinnillinen äänne ja seuraava vokaaliaines on tai on ollut pitkä. Edeltävä tavu voi olla lyhyt tai pitkä, painollinen tai painoton. Lounaismurteiden erikoisgeminaatio on nuortenkin puheessa esiintyvä, mutta harvinaistuva ilmiö.

 
toimen tultti, ja iha yht tyytyväissi oltti. (Eurajoki) | – – et nyt täsä on viäl aikka siihem pualtoista kuukaut melkke. (Eurajoki) | noo ne o jottais semssi sukulaissi – –. (Eurajoki) | ajateltti ettei sateevarjo kukkaam pitäis siäl. (Eurajoki) | huanomppiakki (Hinnerjoki, SMS)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot