Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Adverbijohdokset > jouko-ittain, vino-ttain > § 380 (i)ttAin tavan adverbeissa

§ 380 (i)ttAin tavan adverbeissa

Valtaosa substantiivikantaisista (i)ttAin-johdoksista on merkitykseltään distributiivisia tavan adverbeja. Ne ilmaisevat verbin kuvaaman aktiviteetin tai siihen osallistuvan entiteetin jakautumista (i)ttAin-johdoksen kantasanan usean tarkoitteen kesken. Tämä tarkoitejoukko on joko rajattu tai rajaamaton.

 
Lado riisi-kasvisseos ja juustoraaste kerroksittain uunivuokaan. (l) | Allas- ja saunaosastoa voi vuokrata perheittäin tai pienryhmittäin sopimuksen mukaan. (l) | Uudella cd-romilla matkailuyritykset löytyvät alueittain, paikkakunnittain ja toimialoittain. (l) | Maku vaihtelee lajikkeittain makeahkoista happamiin. (l)

Distributiivisuus voi koskea myös aikaa:

 
Valuuttakurssiriskeistä, johdannaisista ja tuloslaskelmasta valvoja saa tietoa kuukausittain, valuuttariskeistä jopa päivittäin. (l) | – – kuivuus on jaksoittain toistuvaa Afrikan sarven maissa – –. (l)

(i)ttAin-johdosten merkityksen distributiivisuus on yleensä toisenlaista kuin ajankohtaa ilmaisevilla isin-adverbeilla (» § 378): isin-johdos ilmaisee ajankohdan, jolloin tapahtuma aina toteutuu (esim. päivisin), (i)ttAin-johdos taas ajanjakson, jonka välein tapahtuma säännöllisesti esiintyy (päivittäin) tai sitä tarkastellaan: 67000 kuolee vuosittain puoskaroituun aborttiin (l) (toistuvuuden adverbeista » § 651).

Joskus ilmaisun distributiivisuuteen sisältyy kantasanasta johtuen satunnaisuuden, hetkellisyyden tai vähittäisyyden sävy:

 
ajoittain, asteittain, hetkittäin, nykäyksittäin, paikoittain, pätkittäin, tipoittain, vähittäin

Huom. Distributiivisilla (i)ttAin-johdoksilla on esim. seuraavanlaisia ilmaisuvaihtoehtoja: kulauksittain ~ kulaus kerrallaan, maittain ~ maakohtaisesti, kouluittain ~ koulu koululta, kausittain ~ kausiluontoisesti, päivittäin ~ joka päivä, viikoittain ~ (säännöllisesti) joka viikko ~ viikon välein.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot