Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Adpositioina esiintyvät sanat > Infiniittilähtöisiä adpositioita > § 697 Mennessä ja kuluttua

§ 697 Mennessä ja kuluttua

Mennessä ilmaisee ajallista takarajaa ja saa illatiivi- tai allatiivisijaisen täydennyksen (a). Täydennyksen voi numeroin kirjoitetun kellonajan tai päivämäärän tapauksessa ymmärtää nominatiivimuotoiseksikin (b).

(a)
Kaikkiaan hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 76 kappaletta. (l) | EU:n jäsenmaiden on muutettava kansallista lainsäädäntöään ensi vuoden syyskuun loppupuolelle mennessä siten, että se täyttää direktiivin ehdot. (l)
(b)
Kello 9.50 mennessä koneisiin lyödään päivän avaustarjoukset – –. (l) | Vastaukset tulee lähettää 26.7. mennessä – –. (l)

Kulua-verbin sisältävä temporaalirakenne on leksikaalistunut postpositioilmaukseksi. Kuluessa saa genetiivitäydennyksen, ja lauseke ilmaisee aikajakson, jonka sisälle kuvattava tilanne sijoittuu:

(c)
Komissio antaa ennakkolausuntonsa kolmen viikon kuluessa. (l) | – – työllisyys on HVK-valmistelujen kuluessa jäänyt syrjemmälle. (l)

Kuluttua-tyyppisiä leksikaalistumia on kahdenlaisia. Kuluttua on temporaalinen postpositio, jonka genetiivitäydennys ilmaisee, minkä ajan jälkeen puheena oleva asia toteutuu (d). Sanat verrattuna ja suhteutettuna ovat illatiivitäydennyksen saavia pre- ja postpositioita (e).

(d)
Viikon kuluttua oli järjestöväki jo peloteltu luopumaan suunnitelmasta. (l)
(e)
Meritorin virkistysarvo on moninkertainen tavalliseen metsittyneeseen rantaan verrattuna. (l) | – – nettovoitto suhteutettuna liikevaihtoon oli suomalaisyrityksissä parempi kuin kilpailijamaissa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot