Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Numeraalit > Moniosaiset numeraali-ilmaukset > Likimääräisyys ja vaihteluväli > § 786 Pari kymmentä, sadoilla tuhansilla dollareilla

§ 786 Pari kymmentä, sadoilla tuhansilla dollareilla

Suuria määriä kuvataan summittaisesti ilmaisemalla kymmenkantaisten lukujen kymmenen, sata, tuhat jne. määrää. Määränilmauksena voi olla pari tai jokin lukumääräkvanttoreista muutama, joku(nen), monta, moni, usea(mpi), jotka yhdessä lukusanan kanssa merkitsevät suhteellisen suurta mutta tarkkaan ilmaisematonta lukumäärää.

 
Odotamme jumalanpalvelukseen muutamia satoja seurakuntalaisia. (l) | Pohjaveden käytön lisäämistä on suunniteltu, mutta sen vaikutus hintaan on enintään joitain kymmeniä pennejä. (l) | Bussipysäkkikatosten puhdistamiseen kuluu vuodessa jokunen tuhat markkaa. (l) | Kyllä se varmaan pistää miettimään, kun lätkäistään korvauksia maksettavaksi jokunen tuhat euroa + oikeudenkäyntikulut. (E)

Sanat pari ja monta (jälkimmäisestä » § 765) toimivat kuin nominatiivimuotoiset peruslukusanat. Nominatiiviyhteyksissä numeraali on niiden yhteydessä yksikön partitiivissa, mutta muissa sijoissa pari ja moni kongruoivat numeraalin kanssa:

 
Nominatiivi Muut sijat
pari ~ monta kymmentä parilla ~ monella kymmenellä
pari ~ monta ihmistä parilla ~ monella ihmisellä
pari ~ monta kymmentä ihmistä parilla ~ monella kymmenellä ihmisellä

Samassa tehtävässä toimii myös pelkkä monikollinen kymmenkantainen numeraali. Sekä numeraali että substantiivi ovat monikossa ja kongruoivat sijassa.

 
Pääkalloja siellä on, kymmeniä, kenties satoja pääkalloja, ja nekin vanhoja ja valjenneita. (k) | Ihmisiä oli kymmeniä tuhansia, joku joukostamme arvioi että yli satatuhatta. (k) | Valinta miljoonien lauseiden joukosta on minun tekoni. (k)

Tällaisten ilmausten merkityksen summittaisuus näkyy verrattaessa niitä yksiköllisiin perusnumeraaleihin. Esim. sata ihmistä, sadalla ihmisellä tarkoittaa tasan sataa, mutta sadat ihmiset, satoja ihmisiä, sadoilla ihmisillä kaikkia pari sataa ylittäviä määriä, ei pelkästään sadalla jaollisia.

Huom. Sama lukumäärän kertautuminen ilmenee kvanttoriadverbityypissä kymmenittäin, sadoittain (» § 379381).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot