Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Lausemaisuus ja sen asteet > Lauseenvastikkeen käsitteestä > § 876 Pedagoginen mutta ei kieliopillinen termi

§ 876 Pedagoginen mutta ei kieliopillinen termi

Taustoittava pykälä

Perinteisessä suomen kielioppikuvauksessa on osaa ei-finiittisistä verbilausekkeista nimitetty lauseenvastikkeiksi. Keskeisiä lauseenvastikkeita ovat partisiippirakenne eli referatiivinen lauseenvastike, temporaalinen, finaalinen, modaalinen sekä statuslauseenvastike. Kirjallisuudessa esiintyy jonkin verran eri tulkintoja siitä, millaiset rakenteet täyttävät lauseenvastikkeen kriteerit. Ikolan (1974) mukaan lauseenvastikkeiksi katsotaan sellaiset infiniittirakenteet, joissa kaikilla ydinjäsenillä on ilmiedustus. Substantiivia määrittävää partisiippilauseketta kuten puista karisseet (lehdet) ei ole katsottu lauseenvastikkeeksi, vaikka sellainen usein vastaa relatiivilausetta: (lehdet,) jotka ovat karisseet puista. Kannanottoja lauseenvastikkeisiin on esittänyt Siro (1964b: 110–114); kokoavan katsauksen lauseenvastikkeiden määrittelykriteereistä on laatinut Wiik (1981b).

Tässä kieliopissa ei käytetä termiä lauseenvastike, koska jaottelu lausetta korvaaviin ja muihin rakenteisiin tuottaa kuvaukselle enemmän ongelmia kuin hyötyä. Pedagogisena käsitteenä lauseenvastike kuitenkin puoltaa paikkaansa. Useimmat lauseenvastikkeiksi vanhastaan nimitetyt rakenteet käsitellään infiniittisinä lausekkeina, joilla on enemmän tai vähemmän lausemaisia ominaisuuksia. Tällaisia ovat referatiivirakenne (Luulin hänen lähteneen; » § 538), temporaalirakenne (pojan lähdettyä; » § 543) ja finaalirakenne (Hän säästi rahaa lähteäkseen matkalle » § 513). Rakennetta (Hän lähti) hattu kourassa nimitetään statusrakenteeksi (» § 877).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot