Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Lausemaisuus ja sen asteet > Verbikantaiset substantiivit määritteineen > § 878 Koiran kiljuminen, huulilta luku, asian virallinen selitys

§ 878 Koiran kiljuminen, huulilta luku, asian virallinen selitys

Verbeistä muodostetut teonnimet kuten ajaminen, karsinta, voivottelu, alustus sekä jA-tekijännimet säilyttävät osan verbin täydennyksistä ja määritteistä ja ovat tässä suhteessa lausemaisia (» § 223, 560561).

 
Lause Verbikantainen substantiivi
Koira kiljuu tuskasta. koiran kiljuminen tuskasta
Kaupunki päätti korottaa vuokria. kaupungin päätös vuokrien korotuksesta
Setälä astui virkaan juhlavasti. Setälän juhlava virkaan astuminen
Kun lukee huulilta, se tukee viittomia. Huulilta luku tukee viittomia.
Asia selitettiin virallisesti. asian virallinen selitys
Rinnettä epäillään veropetoksesta. Rinteeseen kohdistunut epäily veropetoksesta
Äitini puhuu viimeisenä. Viimeinen puhuja on äitini.

Tällaisia verbikantaisia substantiivilausekkeita voi usein vastata A-infinitiivilausekin, esim. subjektina (Mitä hyödyttää valittaa epäkohdista ~ epäkohdista valittaminen?), objektina (Pelkään lentämistä ~ lentää) tai adverbiaalitäydennyksenä (Tykkäätkö uida avannossa ~ avannossa uimisesta?). Laajennukset ovat kuitenkin NP:n edellyttämässä muodossa eli vastaavan finiittisen lauseen subjekti (a) ja objekti (b) edustuvat teonnimen sisältävässä lausekkeessa genetiivimääritteenä.

(a)
äidin hymyily | takin kastuminen | kansanjoukkojen hurraus
(b)
laitteen säätö | palkintojen jako | taulujen ripustus | iltapuvun teettäminen

Toisin kuin infinitiivit, verbikantainen substantiivi voi taipua kaikissa sijoissa (c) ja saada myös substantiivin määritteitä (d) (teonnimien leksikaalistumisesta tarkemmin » § 224225). Substantiiville ominaisesti niillä esiintyy adjektiivimäärite, marginaalisesti myös sti-johtiminen adverbimäärite (e).

(c)
Vuokralla asumisessa on tiettyjä ongelmia. | Pidän tavattomasti vuokralla asumisesta.
(d)
eilisessä alustuksessa | tästä ratkaisusta | virallisella vierailulla | viiden vuoden rangaistukseksi
(e)
Setälän juhlava virkaan astuminen | asian virallinen selitys | Kyllä minä kauniisti laulamista kestän.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot