Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Modaaliset lausetyypit > Deklaratiivi- eli väitelause > § 887 Väitelauseen ominaisuuksia

§ 887 Väitelauseen ominaisuuksia

Väitelauseella eli deklaratiivilauseella ei ole mitään yhtä prototyyppistä tehtävää kuten muilla lausetyypeillä, ja sen puhefunktio käy ilmi viime kädessä asiayhteydestä. Voidaan silti karkeistaen sanoa, että väitelauseen ensisijainen tehtävä on kuvata asiaintiloja: tekoja, tapahtumia ja tiloja. Semanttiselta kannalta väitelause ilmaisee proposition, joka voi olla tosi tai epätosi. Kieliopilliselta kannalta väitelause on lausetyyppi, jolla on kaikki finiittiverbiin liittyvät persoona‑, tempus- ja modusvaihtoehdot. Edelleen väitelauseessa ovat mahdollisia kaikki erikoislausetyypit, ja se voi vapaasti mukautua kaikkiin kontekstinkin edellyttämiin sanajärjestysvaihtoehtoihin. Yhdyslauseessa väitelause voi olla yhtä hyvin hallitsevana kuin alisteisena.

 
Persoona: Minä tulen Porvoosta. | Te tulette Porvoosta.
 
Tempus: Hän tuli Porvoosta. | He ovat tulleet Porvoosta.
 
Modus: Hän tullee ~ lienee tullut Porvoosta. | He olisivat tulleet Porvoosta.
 
Sanajärjestys ja erikoislausetyyppi:Porvoosta hän tuli. | Tulevathan he Porvoosta. | Mehän Porvoosta tulemme. | Porvoossa on kirjailijoita. | Porvoosta tulee Helsingin lähiö. | Porvoolla on hyvä maine | Minua tympäisee Porvoossa asuminen. | Tulee kylmä.
 
Yhdyslauseen osa:Väitetään, että he tulevat Porvoosta. | Tässä on sitten taas kyllä joku, joka väittää tulevansa Porvoosta. | He ovat hyviä, koska tulevat Porvoosta. | Kun saavutaan Porvooseen, käännytään heti vasemmalle.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot