Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Syntaktiset lausetyypit > Omistuslause > § 898 Omistusta kuvaavia lauserakenteita

§ 898 Omistusta kuvaavia lauserakenteita

Sitä, että omistus- tai hallintasuhde vallitsee kahden entiteetin, yleensä ihmisen ja esineen tai muun konkreettisen asian välillä, ilmaistaan monenlaisilla lauserakenteilla. Osassa lauseista on omistuslauseen tapaan teemana omistaja, osassa omistettava. Omistajaa edustaa adverbiaali, genetiivipredikatiivi tai genetiivimuotoinen NP sanan omistuksessa tai hallussa yhteydessä.

 
  Teemana omistaja Teemana omistettava
Omistuslause Minulla on mökkitontti.  
Transitiivilause Valtio omistaa tämän tontin. Tontin omistaa valtio.
Intransitiivilause   Tontti kuuluu valtiolle.
Predikatiivilause   Tontti on valtion.
Muu kopulalause Valtion omistuksessa on 23 ha. Maa on valtion omistuksessa.

Omistuslause on näistä lausetyypeistä yleiskäyttöisin ja syntaktisesti kiteytynein. Se on merkitykseltään laaja-alaisempi kuin muut omistusta ilmaisevat lauseet. Siinä voi omistettavan roolissa olla myös kognitiivinen tai muu abstrakti entiteetti, esim. Minulla on kiire ~ aikaa ~ ranskan tunti ~ hyvät tiedot ranskan kielestä. Tällaisten suhteiden ilmaiseminen ei yleensä ole mahdollista muilla rakenteilla, joilla sen sijaan ilmaistaan pääasiassa konkreettista, yhteisöllisesti tai juridisesti perusteltua omistusta (a). Verbi kuulua kuvaakin pikemmin oikeutta johonkin kuin omistusta (b). Genetiivipredikatiivillisella lauseella on lisäksi omia erikoistuneita käyttöjään (c) (» § 958).

(a)
Hevosen omisti viipurilainen liikemies Fritz Buttenhof ja sitä ajoi Arvi Räikkönen. (l) ~ Hevonen oli viipurilaisen liikemiehen Fritz Buttenhofin. ~ Hevonen kuului viipurilaiselle liikemiehelle Fritz Buttenhofille. ~ Hevonen oli viipurilaisen liikemiehen Fritz Buttenhofin omistuksessa.
(b)
Osa voitosta kuuluu työntekijöille. (l) | – Siis mitä et usko? – Ettei sinulla ole jotakin mikä kuuluu niille. (l)
(c)
Syy oli minun, Villeneuve kertoi. (l) | Suomennos on Jukka-Pekka Pajusen. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot