Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen nominaalisia ellipsejä > Yhteinen samasijainen subjekti tai objekti > § 1180 Yhteinen subjekti

§ 1180 Yhteinen subjekti

Yhdyslauseen osalauseilla voi olla yhteinen samasijainen subjekti tai objekti, joka on ensimmäisen lauseen teemana ja josta puhumista jatketaan toisessa lauseessa.

Rinnasteisissa lauseissa teemapaikan yhteinen jäsen on tavallisimmin nominatiivisijainen subjekti: toistamaton subjekti tulkitaan sen kanssa samasijaiseksi ja samatarkoitteiseksi.

 
Teema    
Poika oli onnettomuuden jälkeen puolitoista minuuttia tajuttomana ja
  tuli sitten tajuihinsa. (l)  
 
Matti Penttilä piti käsikirjoituksesta ja halusi rahoittaa sen mutta piti sitä liian kalliina. (l) | Nyt liikkeellä on joukko, joka tuli aamulla Concordella ja lähtee illalla samalla koneella takaisin. (l) | Miehet eivät kuunnelleet, vaan raahasivat naiset mukaansa. (k)

Toisin kuin itsenäinen täydellinen lause, elliptinen jälkiosa voi kuulua toisen lauseen kysymyksen tai kiellon vaikutusalaan. Se ei näin ollen ole syntaktisesti täysin riippumaton ensimmäisestä lauseesta (» § 1089).

 
– – oliko hän aidosti väsynyt tähän elämään ja päätti käyttää viimeistä keinoa selviytyä siitä? (k) | – – myykö kasvattaja vain raakit ja jättää parhaat lupaukset itselleen? (l)

Myös hallitsevalla ja alisteisella lauseella voi olla yhteinen subjekti. Yleensä subjekti jätetään toistamatta jälkiasemaisessa alisteisessa lauseessa.

 
Vastustaja ei päässyt sinne vaikka yritti esittää kulkuluvankin. (E) | Äidit eivät syö riittävästi. He haluavat pienen vauvan, koska ajattelevat synnytystä siten helpommaksi. (l) | Hän vakuutti, että halusi asian julki ja korosti, ettei pelkää mitään. (l) | Ja hän kertoi, mitä oli nähnyt. (E)

Etuasemaisessa adverbiaalilauseessa subjektin ellipsi on harvinainen (pronomini ei yhdyslauseissa voi viitata eteenpäin » § 14281429). Tulkinta ei tällöin nojaa niinkään seuraavan lauseen subjektiin kuin edeltävään kontekstiin, jossa subjekti on joko eksplisiittisesti mainittu tai muuten tekstiyhteydestä pääteltävissä. Tavallisinta tällainen on kun- ja vaikka-lauseissa.

 
  Teema  
Kun   oli saanut nuoremman lapsen nukahtamaan vaunuihin parvekkeelle,
  hän lähti viemään vanhempaa puistoon. (k)
 
Chirac on poikennut näyttävästi Mitterrandin varovaisemmasta taktiikasta – –. Vaikka ei olekaan mikään poliittinen noviisi, Ranskan konservatiivinen presidentti joutuu nyt maksamaan oppirahoja kunnianhimojensa mukaan. (l) | Sini ei tiedä, että olen alkanut pitää päiväkirjaa – –. Jos tietäisi, hän lukisi tätä salaa. (k)

Kun subjekti on esitetty yhdyslauseen etujäsenenä toimivassa adverbiaalilauseessa, hallitsevan jälkilauseen subjektin ellipsi lienee mahdollinen vain ehtoilmauksissa: Ja jos Esko Aho lähtee EU-asian vuoksi, niin saa lähteä (l); vrt. *Kun Maija opettaa yliopistolla, on kiireisempi kuin muualla opettaessaan.

Huom. Pelkkien verbien rinnastuksissa ei ole kyse ellipsistä. Esimerkiksi ilmauksessa Hän [söi ja joi] on kaksi samaa tempusta ja modusta edustavaa verbimuotoa, ja kokonaisuus on kahden verbin rinnastus. Silloin kuitenkin kun konjunktiolla alkavan jakson verbillä on eri tempus tai modus tai jaksoon sisältyy omat lauseadverbiaalinsa, jakso on lausemainen ja tulkinta ellipsiksi mahdollinen: Hän söi hyvin eilen illalla ja syö uudelleen ehkä vasta joskus tänään iltapäivällä; 37-vuotias nainen otettiin kiinni aamupäivällä ja pidätettiin myöhemmin (E).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot