Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Affektisuus ja kielen tasot > § 1711 Morfologinen taso

§ 1711 Morfologinen taso

Eräitä kieliopillisia taivutuskategorioita käytetään kirjaimellisen, prototyyppisen merkityksensä ohella myös ilmaisemaan affektista suuntautumista tai asennetta (» § 1731). Esimerkiksi substantiivin monikon tunnus voi tapauksittain ilmaista puhujan leikillistä, rentoa tms. asennoitumista, esim. Hyvät viikonloput. Samalla tavalla affektista voi olla persoona- ja demonstratiivipronominien käyttö tietyissä konstruktioissa (esim. Sinä se jaksat aina hymyillä); emfaattisessa käytössä ne eivät ole referentiaalisia sillä tavoin kuin prototyyppisessä käytössä. Huomionarvoista on edelleen modaaliverbien käyttö affektisissa konstruktioissa: Sinä se jaksat aina hymyillä; Että sinun täytyy aina kaivella menneitä.

Johtimilla ei ole yhtä yleisesti kuin taivutustunnuksilla sekä kirjaimellista että affektista käyttöä. Muutamilla johtimilla muodostetaan sävyltään affektisia lekseemejä, esim. nominikantaiset kultaseni, koiruli. Affektisia konnotaatioita saattavat sisältää myös sellaiset deskriptiiviset sanat, joissa on johdinainesta muistuttava loppu, esim. kottero, hörhelö, korsto (» § 212214).

Huom. Affektin tai asennoitumisen osoittaminen jollakin kielellisellä keinolla on eri asia kuin tunteen ilmaiseminen ja varsinkin eri asia kuin tunteiden kuvaaminen. Esimerkiksi tunnekausatiivilauseet Päätäni särkee tai Minua harmittaa (» § 905) selostavat jotain fyysistä tai psyykkistä tilaa tai tuntemusta, mutta tällaisia ilmauksia ei lueta kuuluviksi affektiseen kielenkäyttöön.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot