Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Moniosaiset predikaatit > Verbiliitot > § 451 Mitä verbiliitolla tarkoitetaan?

§ 451 Mitä verbiliitolla tarkoitetaan?

Verbiliitto on vakiintunut rakenne, joka koostuu apu- ja pääverbistä ja toimii lauseessa yksinkertaisen predikaattiverbin tavoin. Apuverbinä on useimmiten olla, joissakin verbiliitoissa tulla tai muu verbi; pääverbinä on infiniittinen verbinmuoto tai muu verbikantainen muodoste. Rakennetta voi pitää verbiliittona silloin, kun pääverbissä on kiteytynyt nipputunnus kuten -vinAAn (» § 123) tai kun verbit muodostavat yhdistelmän, jonka kokonaismerkitys ei ole osista pääteltävissä. Esimerkki jälkimmäisestä on futuuria ilmaiseva tulla tekemään -verbiliitto, joka eroaa merkitykseltään tapauksista, joissa tulla ilmaisee siirtymistä ja saa MA-infinitiivitäydennyksen. Samat verbinmuodot voivat siis yhdessä yhteydessä muodostaa verbiliiton (a; verbiliitto hakasulkeissa) ja toisessa rakenteen, jossa infiniittinen verbinmuoto on toisen verbin täydennyksen edussana (b; infiniittilauseke hakasulkeissa).

(a)
Turismi [tulee pelastamaan] Kuolleenmeren. Mutta sitä on kehitettävä kestävällä ekologisella ja esteettisellä pohjalla, – –. (E)
(b)
Mutta kun vallankumoukselliset kaappaavat Edmundin ja ranskalaisen, tulee ongelmia. Punainen Neilikka tulee [pelastamaan heidät], – –. (E)

Verbiliitto eroaa liittomuodosta siinä, että verbiliiton pääverbi ei kongruoi subjektin kanssa ja että se voi olla liittomuodossa (c). Monista verbiliitoista voi myös muodostaa substantiivia määrittävän partisiippilausekkeen (d), liittomuodoista ei (*korjannut oleva ~ korjattu oleva asia).

(c)
olisivat olleet korjattavissa | on oltu perustamassa | oli ollut saamaisillaan kalan kiinni | ei ollut tullut valituksi
(d)
korjattavissa oleva asia | koulua perustamassa olleet vanhemmat | nukahtamaisillaan oleva kuski | valituksi tullut ehdokas

Liittomuotomaisimpia verbiliittoja ovat ne, joihin kuuluu olla-verbi ja VA-partisiippi: on tekevä ja on tehtävä. Ne ovat aina yksikössä, joten partisiipissa ei ole lukukongruenssia kuten liittotempuksissa. Nämä verbiliitot esiintyvät jonkin verran liittotempuksissa (oli ollut näkevä, olisi ollut tehtävä), mutta niistä ei muodosteta partisiippeja.

Keskeiset verbiliitot esitellään asetelmassa 88. Verbiliittojen nimitykset koostuvat apuverbistä ja tehdä-verbin muodosta, mutta osalla liitoista on vanhastaan muitakin nimityksiä.

Asetelma 88: Verbiliittoja
Rakenne Nimitys Esimerkit
(GEN) on ‑tAvA on tehtävä Asiat on hoidettava. Minun on mentävä.
(GEN) on ~ käy ‑minen on ~ käy tekeminen Jos Anttia on uskominen. Sitä ei käy kieltäminen.
(GEN) pitää -mAn pitää tekemän Mitä minun pitikään sanomani?
on ‑tAvissA olla tehtävissä Asiat ovat hoidettavissa.
on ‑vA olla tekevä Hän on saava osakseen valtaa ja kunniaa.
tulee ‑mA+An tulla tekemään Tämä syksy tulee olemaan rankka.
on ‑mA+ssA olla tekemässä Antti on luistelemassa. Tänne ollaan perustamassa ravintolaa.
on (vähällä) ‑A olla tehdä Olin kuolla raivosta. Olin vähällä kaatua.
on ‑mAisillA+POS olla tekemäisillään Antti oli saamaisillaan kalan kiinni.
on -nee-nA ~ -tU-nA olla tehneenä Hän oli pukeutuneena toppatakkiin. Laitos oli siirrettynä Uralin taakse.
on ‑vinA+POS olla tekevinään Antti ei ollut kuuntelevinaan opettajaa.
on ‑A+kse+POS olla tehdäkseen Verkko toimii jos on toimiakseen.
(GEN) tulee ‑(t)tUA ~ -tU+ksi tulla tehtyä
~ tehdyksi
Tuli vähän valvottua ~ valvotuksi.
tulee ‑nee+ksi tulla tehneeksi Tulin valvoneeksi vähän liikaa.
tulee ~ joutuu ‑tU+ksi
~ -tA+vA+ksi
tulla tehdyksi Kosonen tuli valituksi. Asiat tulevat käsiteltäväksi. Hän joutui pidätetyksi.
saa OBJ:n ‑(t)tUA ~ -tU+ksi saada tehdyksi Sain sen tehtyä ~ tehdyksi.
saa ~ ottaa OBJ:n ‑A+kse+POS
~ -tAvAkse+POS
saada tehdäkseen
~ tehtäväkseen
Sain ~ otin hoitaakseni ~ hoidettavakseni koko jutun.
on ~ jää ‑mA+ttA olla ~ jäädä tekemättä Se on ~ jäi tekemättä.
jättää OBJ:n ‑mA+ttA jättää tekemättä Jätin sen tekemättä.

Huom. Ero verbiliiton ja verbi-idiomin välillä ei ole jyrkkä, eikä mahdollisia verbiliittoja voi luetella jäännöksettömästi. Futuuria ilmaisevalla tulee tekemään -verbiliitolla on lisäksi verbiketjun ominaisuudet (» § 496), mutta se on tässä katsottu verbiliitoksi eriytyneen merkityksensä vuoksi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot