Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Temporaalirakenne > § 543 Mikä temporaalirakenne on

§ 543 Mikä temporaalirakenne on

Temporaalirakenne on adverbiaalina toimiva infiniittinen lauseke, jonka edussanana on E-infinitiivin inessiivi eli essA-muoto tai TUA-infiniitti. Temporaalirakenne toimii puiteadverbiaalina ja kertoo, minkä toisen tapahtuman ajankohtaan hallitsevan lauseen tarkoittama tilanne sijoittuu. Rakenteella on samantapainen tehtävä kuin kun-lauseella. Temporaalirakenteen essA-muoto ilmaisee hallitsevan rakenteen kanssa ainakin osittain samanaikaista, TUA-muoto sitä aiempaa tai aiemmin alkanutta tilannetta (» § 544).

 
  Samanaikainen: -essA Aiempi: -(t)tUA
Subjektillinen Alhon jäädessä eläkkeelle ~ jäädessään eläkkeelle Virta oli toimistopäällikkönä. Alhon jäätyä eläkkeelle ~ jäätyään eläkkeelle Virta sai uusia luottamustoimia.
Subjektiton Eläkkeelle jäätäessä ~ jäädessä tulee mieleen kaikenlaista. Eläkkeelle jäätyä on sitten aikaa puuhailla.

Temporaalirakenteessa on genetiivisubjekti tai sitä vastaava possessiivisuffiksi (» § 546), tai se on subjektiton (» § 547). Rakennetta ei muodosteta erikoislausetyypeistä (*minulla ollessa aikaa, *minusta tultua kuuluisa).

Temporaalirakenteella on periaatteessa aktiivi ja passiivi, mutta niiden jakauma on epäsymmetrinen. essA-rakenteella on morfologinen aktiivi ja passiivi: jäädessä, jäätäessä. TUA-rakenne sen sijaan on morfologisesti passiivimuotoinen mutta tehtävältään pääasiassa aktiivimuotoisen essA-rakenteen kaltainen (» § 548). TUA-infiniitti on aina yksikössä. Se on kiteytynyt analysoimattomaksi ja etääntynyt sekä passiivin että partitiivin merkityksestä. Se käyttäytyy aktiivimuodon tavoin, sillä siihen liittyy sekä genetiivisubjekti että objekti: poliisin pysäytettyä auton ~ heilautettua kättään.

Temporaalirakenne kuuluu niihin infiniittirakenteisiin, joiden objektin sijaan hallitseva lause ei vaikuta (» § 938): totaaliobjekti on genetiivissä (a), eikä hallitsevan lauseen kielteisyys edellytä partitiiviobjektia (b). Tämä koskee ensi sijassa rakennetta, jossa on genetiivisubjekti tai possessiivisuffiksi; muuten objektia ei juuri käytetä.

(a)
Koko ottelun tähtihetki koettiin Puskasin pysäyttäessä pallon kantapäänsä alle – –. (l)
(b)
Mika Halvari ei halunnut puhua hetkeen mitään voitettuaan yleisurheilun hallimaaottelussa kuulantyönnön tuloksella 20,30 Borlängessä torstai-iltana. (l)

Huom. Temporaalirakenne on ennen kaikkea kirjoitetun kielen keino. Rakenteen essA-muotoja esiintyi Lauseopin arkiston yleiskielen aineistossa 1000 lausetta kohti keskimäärin 19 mutta murreaineistossa vain keskimäärin 2. Rakenteen TUA-muoto on essA-muotoa harvinaisempi, murreaineistossa erittäin harvinainen. (Ikola ym. 1989: 325–344, 450–453.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot