Finsk-svensk-engelsk dataordlista

Björn-Eric Mattsson
9.2.2004

A

aakkoskoosta riippuva

skiftkänslig, versalkänslig

case sensitive

aakkosnumeerinen

alfanumerisk

alphanumeric

aaltosulje ({, })

klammer(parentes), spetsparentes

brace, curly bracket

aaltoviiva (~)

tilde

tilde

agentti

agent

agent

ahne haku

girig sökning

greedy search

aidonnus

autentisering

authentication

aidonnusavain

autentiseringsnyckel

authentication key

aihe

ämne

subject

aikaleima

tidsmärkning

time stamp

aikaväli

tidslucka, tidsintervall

time slot

ajaa

köra

run; drive

ajantasainen

realtid, realtids-

real time, real-time

ajatuskartta > käsitekartta

ajatusviiva (-)

tankstreck

dash

ajoittaa

schemalägga

schedule

ajonaikainen versio

körningsversion, exekveringsversion

run time version

ajonaikainen virhe

exekveringsfel, körfel

run time error

ajuri

drivrutin

driver

akku

batteri

battery

aktiivikohta

klickbar punkt

hot spot

aktiivinen kirjanmerkki

bokmärkesskript, skriptbokmärke

bookmarklet, active bookmark

aktiivinen sovellus

aktivt program

active application

akuutti korkomerkki (´)

akut accent

acute accent

alaindeksi

index

subscript

alaspäin yhteensopiva

bakåtkompatibel

backward(s) compatible

alatunniste

sidfot

footer

alaviite

fotnot

footnote

alaviitta

nothänvisning

footnote reference

alaviiva (_)

understreck

underline, underscore

alavirta

nedströms, nedåtström

downstream

aliasesto, aliaskorjaus

kantutjämning

anti-aliasing

aliohjelma

underprogram

subroutine

aliverkko

undernät

subnet

alkuasetus

initialisering

setup

alkulataus

start, programstart

boot

allekirjoitus

signatur, underskrift

signature

alleviivata

understryka

underline

aloitussivu

startsida

start page

altistus

exponering

exposure

aluenimi > verkkoaluenimi

alueverkko

regionnät, regionalt nät

regional network, wide area network, WAN

alusta

plattform

platform

alustaa, formatoida, pohjustaa

formatera; initiera

format; initialize

animaatio

animation, animering

animation

ankkurikohta

ankare

anchor

apumuisti, > ulkoinen muisti

sekundärminne

external storage

arkaluonteinen tieto

känslig information

sensitive data/information

arkinsyöttölaite

arkmatare

sheet feeder

arkkitehtuuri

arkitektur

architecture

arvo

värde

value

asema

enhet, station

drive, unit; device

aseman kuvake

enhetsikon

drive icon

asentaa

installera

install

asettaa etukäteen

förinställa

preset

asetukset

inställningar

settings

asiakas(kone)

klient(dator)

client

asiakas(sovellus)

klient(program)

client (application)

asiakaspääte

kundterminal

public terminal

asiakastuki

kundstöd, kundsupport

customer support

asiakirja

dokument

document

asiakirjamalli, asiakirjapohja

dokumentmall

template

asiakkuuden hallinta

kundvårdssystem

customer relations management, CRM

askellisäys

inkrement

increment

askelpalautin

backstegstangent

backspace key

asustemikro

kroppsnära dator

wearable computer

atk-rikos

databrott

computer crime

attribuutti, määrite

attribut, egenskap

attribute

avaimen palautus

nyckelåterställning

key recovery

avain

nyckel

key

avainkehys

nyckelbild

key frame

avainten pakkoluovutus

nyckeldeponering

key escrow

avaintenhallinta

nyckelhantering

key management

avattava valikko > pudotusvalikko

avotila

verkligt läge

real mode

B

banneri > mainospalkki

beetatestaus

betatest(ning)

beta test

binäärisiirto

binäröverföring

binary transfer

bioinformatiikka

bioinformatik

bioinformatics

biometrinen tunnistus

biometrisk identifiering

biometric identification

bitti

bit

bit

bittikartta

bitmapp, bitkarta

bitmap

bittikarttakuva

bitmappad bild, punktuppbyggd bild

bitmap image

bittinopeus

bithastighet

bit rate

bittisyvyys, bittisyys

bitdjup

bit depth

Boolen algebra/logiikka

boolesk algebra/logik

Boolean algebra/logic

C

CD-asema, CD-lukija, romppuasema

cd(-rom), cd-läsare, cd-spelare

CD(-ROM) drive

CD-levy, romppu

cd, cd-rom, cd-(rom)skiva

CD(-ROM), compact disk

D

data

data (plur.)

data

datapaketti > tietopaketti

datasähkö

dataöverföring via elnätet

power line communications, PLC

datatiedosto

datafil, dokument

data file, document

desimaalitasaus

decimaljustering

decimal alignment

diaesitys

bildspel

slide show

digisovitin

digitalbox, digital-tv-box

set-top box

digitaalinen allekirjoitus, sähköinen allekirjoitus

digital signatur/underskrift, elektronisk signatur/underskrift

digital signature, electronic signature

digitalisoida, digitoida

digitalisera

digitize, digitalize

digitointipöytä, digitointilauta, koordinaatinlukija

digitaliseringsbord, digitaliserare, ritplatta

digitizer (tablet)

DVD-levy

dvd, dvd-skiva

digital versatile disk, DVD

dynaaminen lisenssi

flytande licens

floating license, dynamic license

dynaaminen sivu

dynamisk sida

dynamic page

E

editoida > muo­kata

editori

redigerare

editor

edustakone

frontdator

front end computer

ehdollinen pommi

logisk bomb

logic bomb

eheys

integritet

integrity

eheyttää

defragmentera

defrag

ehto

villkor

criterion

ehtolause(ke)

villkorssats

conditional statement

ekstranet, vierasverkko

extranät

extranet

emolevy, emokortti

moderkort

motherboard

emuloida

emulera

emulate

ennakoiva tekstinsyöttö

automatisk textigenkänning

predictive text input

epäsymmetrinen salaus

asymmetrisk kryptering

asymmetric encryption

erä

sats

batch

eräajo

satsvis körning

batch run

erikoismerkki

specialtecken

special character

erillinen, yhteydetön

fristående, offline

off-line

erityislaitteisto

reserverad utrustning, dedikerad utrustning

dedicated equipment

erotin

avgränsare

delimiter, separator

erottelematon tila

avlyssningsläge

promiscuous mode

erottelukyky > resoluutio

erottuvuus

upplösning

resolution

esitysgrafiikkaohjelma

presentationsprogram

presentation (graphics) program

etäkäsittely

fjärrbearbetning

remote processing

etäkäyttö, etäsaanti

fjärranvändning, fjärråtkomst

remote access

etäkutsu

fjärr(procedur)anrop

remote procedure call, RPC

etäohjaus, kauko-ohjaus

fjärrkontroll, fjärrstyrning

remote control

etäsaanti > etäkäyttö

etätyö

distansarbete

remote work, telework

etäyhteys

fjärranslutning

remote connection

eteenpäin yhteensopiva > ylöspäin yhteensopiva

etenemispalkki

förloppsindikator

progress bar/indicator

et-merkki (&)

et-tecken

ampersand

etsintäohjelma > hakuohjelma

etuisuusketju > ketjutus

etumerkkinen

teckensatt

signed

etunolla

inledande nolla, förnolla

leading zero

etunollien poisto

nollundertryckning

zero suppression

etusivu

ingångssida, förstasida

home page

euron merkki (€)

eurotecken

euro sign

eväste, kuitti, keksi

kaka

cookie

F

filmiskanneri

filmskanner, filmläsare

film scanner

flash-muisti

flashminne, blixtminne

flash memory

fontti > kirjasintyyppi

formatoida > alustaa

G

graafinen käyttöliittymä

grafiskt användargränssnitt

graphic(al) user interface, GUI

grafiikkatila

grafikläge

graphics mode

gravis-korkomerkki (`)

grav accent

grave accent

H

haavoittuvuus

sårbarhet

vulnerability

hahmo

avatar

avatar

hahmontaa, renderöidä

rendera, visualisera

render

hahmontunnistus

mönsteridentifiering

pattern recognition

haittaohjelma

skadligt program, fientligt program

malicious program, rogue program

hajautettu tietojenkäsittely

distribuerad databehandling

distributed (data) processing

hakasulje, hakasulku ([, ])

hakparentes

square bracket

hakea, > imuroida

söka

search

hakemisto

katalog; index

directory; index

hakemistokuvake

katalogikon

directory icon

hakemistopuu

katalogträd

directory tree

hakkeri

hackare

hacker

haku

sökning

search, seek; paging

hakuavain

söknyckel

search key

hakukone, hakuohjelma

sökmotor, sökprogram

search engine

hakulaite

personsökare

pager, paging device/receiver

hakuohjelma

sökprogram

search program

hakupalvelu

söktjänst

search service/engine

hakupolku > polku

hakurobotti

sökrobot

indexing robot, search robot, bot

hakuviesti

sökmeddelande

paging message

heittomerkki (')

apostrof

apostrophe

heittovaihto

minnesväxling

swapping

heittovaihtotiedosto

växlingsfil

swap file

henkilöhaku

personsökning

paging

henkilökohtainen verkko, likiverkko, omaverkko

personligt nät

personal area network, PAN

herjaviesti, ärsytysviesti

skällbrev, åthutning, flejm

flame

hienovirittää

finjustera, trimma

tweak

hiiri

mus

mouse

hiirimatto

musmatta

mouse pad

hiiriosoitin

muspekare

mouse pointer

hila

raster

raster

hilatietojenkäsittely

gridteknik, gridsystem

grid computing

himmennetty

nertonad, skuggad

dimmed

himmentää > häivyttää

houkutin

honungsfälla

honeypot

hubi > keskitin

hukkaamaton tiivistys

förlustfri komprimering, icke-förstörande komprimering

lossless compression

hukkaava tiivistys

förstörande komprimering

lossy compression

hukuttaminen

översvämning

flooding

huolto

service, underhåll

maintenance

huutomerkki (!)

utropstecken

exclamation mark

hymiö

smilis

smiley, emoticon

hyperlinkki

hyperlänk

hyperlink

hyperteksti

hypertext

hypertext

hyppy

hopp

branch, jump

hyökkäys

angrepp, attack

attack

hyötykuorma

nyttolast

payload

häirikköteknologia

omstörtande teknik

disruptive technology

häiriöaika

stilleståndstid, tid ur drift/funktion

downtime

häivyttää, himmentää

tona ut/ner

fade out

häly > kohina

hämähäkki

spindel

spider

I

ikkuna

fönster

window

ikkunointi

fönsterhantering; fönstring

windowing

ilmaisinalue

meddelandefält

systray, system tray

ilmaisohjelma

gratisprogram

freeware

ilmentymä

instans, förekomst

instance

ilmentymämuuttuja

instansvariabel

instance variable

ilmoitus

meddelande

message

ilmoitustaulu

anslagstavla

bulletin board

imuroida, hakea

ladda ner/ned, ladda hem, hämta (hem)

download

indeksoida

indexera

index

informaatiolukutaito

informationskompetens

information literacy

informaatiotekniikka > tietotekniikka

infrapunaportti

infraröd port, IR-port

infrared port, IR port

interaktiivinen > vuorovaikutteinen

internet, netti

internet, nätet

Internet, Net

internet-osoite

internetadress

Internet address

internet-palvelun tarjoaja

internetleverantör

Internet (service) provider, ISP

internet-puhelu, IP-puhelu

internetsamtal, IP-samtal

Internet phone call, IP call

internet-suunnittelu

webbkonstruktion, webbformgivning, webbplanering

web design

intranet

intranät

intranet

IP-osoite

ip-adress

Internet protocol address, IP address

IP-puhelu > internet-puhelu

istunto

session

session

isännöinti

hysa webbsidor

hosting

isäntä(kone)

värd(dator)

host (computer)

IT > tietotekniikka

iteratiivinen

iterativ

iterative

iteroida

iterera

iterate

J

jaettu ohjelma

delat program

shared program

jakelulista > postituslista

jakopalkki

delningslist

split bar

jatkomuisti

utökat minne

extended memory

johdon tietojärjestelmä

företagsledningssystem, beslutstödssystem

management information system, MIS

johdoton

sladdlös

cordless

jokapaikan tietotekniikka > sulautettu tietotekniikka

jokerimerkki

jokertecken, ersättningstecken

wild card (character)

jono

kö; sträng

queue; string

joukkolevitys

flersändning

multicast

joutoaika

vilotid

idle time

joutomerkki

väntetecken

idle character

juliste

affisch

poster

julkaisuohjelma, taitto-ohjelma

layoutprogram

desktop publishing program

julkinen avain

öppen nyckel, publik nyckel

public key

julkisohjelma

gratisprogram

freeware

julkistus

version

release

juonto > komentosarja

juovakoodi > viivakoodi

jutturyhmä

chattgrupp

chat forum/group

juttutori

chattrum

chat room

jutustelu, juttelu, verkkojuttelu, päätekeskustelu

chatt, tjatt

chat

jutustin

chattbot

chatbot

juuri

rot

root

juurihakemisto, päähakemisto

rotkatalog

root directory

juuripiirto

nedstapel

descender

jymysovellus > tappajasovellus

jäljite

webbsignal, webbfyr

web beacon, pixel beacon

jäljittää

hämta (in); spåra

retrieve; track

järjestelmä

system

system

järjestelmälevyke

systemdisk(ett)

system disk

järjestelmänhallinta

programhanterare

program manager

jäsennin

textanalysator, parser

parser

jäsentely

analys, disposition, parsning

outline, parsing

K

kaarisulje > sulje

kaava

formel

formula

kaavio

diagram, schema

chart, schema

kahva

handtag

handle

kaista

band

band

kaistanleveys

bandbredd

bandwidth

kaiutin

högtalare

loud speaker, speaker

kaksipisteyhteys

punkt-till-punkt-förbindelse

point-to-point connection, PTP connection

kaksisuuntainen

duplex; tvåvägs-

duplex, full duplex; bi-directional

kaksitaajuusverkko

tvåbandsnät

dualband network

kaksoiskäynnistys

dubbelstart

double boot

kaksoisnapsautta

dubbelklicka

double click, double-click

kaksoispiste (:)

kolon

colon

kanava

kanal

channel

kannettava satelliittipuhelin > satelliittimatkapuhelin

kannettava tietokone

bärbar dator

portable computer

kansio

mapp

folder

kantaluku

talbas

radix

kantataajuusverk­ko

basbandsnät

baseband network

kapeakaista

smalband

narrowband

kappale

stycke; enhet

paragraph; unit

kapselointi

inkapsling

encapsulation

kasetti

kassett

cassette; cartridge

kassapääte

kassaterminal, datakassa

point-of-sale, POS

katkaista

avskära, trunkera

truncate

katkoton tehonsyöttö

avbrottsfri kraft

uninterruptable power supply, UPS

katoamaton muisti

icke-flyktigt minne

non-volatile memory/storage

katoava muisti

flyktigt minne

volatile memory/storage

kattavuus

fullständighet

completeness

katvealue

skuggområde

shadow region/area

kauko-ohjaus > etäohjaus

kehitin

generator

generator

kehote

prompt, kommandoprompt

prompt, command prompt

kehottaa

uppmana, prompta

prompt

kehys

ram

frame

kehysvälitys

ramöverföring, ramförmedling

frame relay

keksi > eväste

kellotaajuus

klockfrekvens

clock frequency

kelpoisuus

validitet

validity

kenoviiva (\)

omvänt snedstreck, bakstreck

backslash

kenttä

fält

field

kenttämikro

fältdator, ruggad dator

rugged

kerros

lager; skikt; överlagring

layer; overlay

kerrostaa

överlagra

overlay

kerta-avain

engångschiffer

one-time key/pad

kertakirjautuminen, kertakirjaus

singelinloggning

single sign-on, SSO

kertapalvelu

engångstjänst

on-demand service

kertatunnus > yhteysavain

keskeytys

avbrott

interrupt

keskitin, pääkeskitin, hubi, moniporttitoistin

koncentrator; hubb, nätnav

concentrator; hub

keskitys

centrering

centering

keskusmuisti

internminne, arbetsminne, centralminne

memory, RAM

keskussuoritin, keskusprosessori

centralprocessor

central processing unit, CPU

keskustelukanava

chatt(linje), chattkanal

chat line

keskusteluketju

diskussionsspår

discussion thread

keskusteluryhmä, uutisryhmä

diskussionsgrupp, diskussionsforum

newsgroup, discussion group

keskusyksikkö

centralenhet; datorlåda

central unit, CPU

ketju > säie

ketjutus, etuisuusketju

kedjekoppling

daisy chain

kevyt asiakas, ohut asiakas

tunn klient

thin client

kieli

språk

language

kiertokysely

avfrågning

polling

kiikkukytkin

omkopplare

toggle

kiinteä yhteys

fast anslutning/förbindelse

fixed line/access, leased line

kiintolevy, kovalevy

hårddisk, skivminne

hard disk

kiistämättömyys

oavvislighet

non-repudiation

kimppaosto > yhteisosto

kirjanmerkki

bokmärke

bookmark

kirjasinlaji > kirjasintyyppi

kirjasinperhe

teckensnittsfamilj

font family

kirjasintyyppi, kirjasinlaji, fontti

teckensnitt, typsnitt

font

kirjausketju

logg

audit trail

kirjoite

pappersutskrift

hard copy

kirjoitin > tulostin

kirjoitussuojattu

skrivskyddad

write protected

kirkastaa, voimistaa

tona in, tona upp

fade in

kirkkaus

intensitet

brightness

klikata > napsauttaa

kloonata

klona

clone

kohdevalikko > pikavalikko

kohdeyksikkö

målenhet

target drive

kohdistaa

justera

align

kohdistin

markör, insättningspunkt

cursor, insertion point

kohina, häly

brus

noise

kokonaisluku

heltal

integer

kokoonpano

konfiguration, sammansättning

configuration

kolme pistettä (…)

tre punkter, ellips

ellipsis

komento

kommando

command

komentokieli

kommandospråk

command language

komentokäyttöliittymä

kommandobaserat användargränssnitt

command line interface

komentopainike

kommandoknapp

command button

komentosarja, juonto

skript

script

komentosarjasovelma

skriptlet

scriptlet

komentotiedosto

kommandoprogram, kommandofil

batch file

koneisasiakirja

elektroniskt dokument, e-dokument

electronic document

koneiskirja > sähköinen kirja

koneisraha

digitalpengar

digital cash

konekieli

maskinspråk

computer language

koodata

koda

code

koodi

kod

code

koordinaatinlukija > digitointipöytä

kopio

kopia

copy; carbon copy, cc

kopioida

kopiera

copy

korjauspaketti

servicepaket

service pack

korjaustiedosto, paikkaus

programfix

patch, hot fix

kortti

kort

card; board

korttipaikka

kortplats

card slot

korttipalvelin

bladserver

blade server

korttipuhelin

korttelefon

card phone

korvata

ersätta

replace

korvaustila

överskrivningsläge

overwrite mode

kosketusnäyttö

pekskärm

touch screen

kotimikro

hemdator

home computer

kotirekisteri

hemregister

home location register, HLR

kotisivu

ingångssida, förstasida, välkomstsida

home page

kotiverkko

hemnät

home network

kovalevy > kiintolevy

kryptografia

kryptografi

cryptography

kuittaus

kvittering

acknowledgement

kuitti > eväste

kulmasulje (<, >)

vinkelparentes

angle bracket

kuori, kuomu

skal

shell

kuormantasaus

lastbalansering

load balancing

kutsu

anrop

call

kuulto-originaali

genomsiktsoriginal

transparency original

kuva

bild

image, picture

kuva-alkio

bildpunkt, pixel, bildelement

pixel, picture element

kuvakartta

klickbar karta

image map

kuvake

ikon, symbol

icon

kuvan tallennus

bildfångst

image capture

kuvankäsittely

bildbehandling

image processing

kuvanlukija, skanneri

bildläsare, skanner

scanner

kuvantaminen

bildhantering, bildframställning

imaging

kuvapiste > pikseli

kuvaruutukaappaus, näyttövedos, ruudun kaappaus

skärmdump

screen shot/dump

kuvaus

beskrivning

description

kuvauskieli

beskrivningsspråk

description language

kuvaviesti

bildmeddelande

picture message

kuviointi

textur

texture

kyberavararuus

cyberrymd

cyber space

kylläisyys

mättnad

saturation

kynämikro

penndator

pen computer

kysely

fråga; förfrågan

query; inquiry

kysymysmerkki (?)

frågetecken

question mark

kytkentäyksikkö

växelmatris

switching fabric

kytketty > suora

kytkeä

associera; länka; koppla

associate; link; connect

kytkin

dataväxel, kopplare, omkopplare, brytare

switch; coupler

kämmenmikro, kämmentietokone, käsimikro, käsitietokone, taskumikro, taskutietokone

fickdator, handdator

hand-held computer, palm(top) computer, personal digital assistant, PDA

kännykkä > matkaviestin

käsikirja

handbok, instruktionsbok, manual

manual

käsimikro, käsitietokone > kämmenmikro

käsiskanneri, käsi(kuvan)lukija

handskanner, handläsare

hand(held) scanner

käsitekartta, ajatuskartta, miellekartta

tankekarta, begreppskarta

mind map, concept(ual) map

käsittely

bearbetning, behandling

processing, handling

käsiviiva

elastisk linjal

spline

käsky

instruktion

instruction

käskykanta

instruktionsmängd

instruction set

kättely

handskakning

handshake, handshaking

kävijä

besökare

visitor

käynnistää

starta

boot

käynnistää uudelleen

starta om

reboot

käynti

träff, besök

hit

käytettävyys

användbarhet

usability, usefulness

käytettävyysaika

drifttid

uptime

käyttäjän manipulointi

social ingenjörskonst

social engineering

käyttäjänimi > käyttäjätunnus

käyttäjäoikeus > käyttöoikeus

käyttäjäprofiili

användarprofil

user profile

käyttäjätili

användarkonto

user account

käyttäjätunnus, käyttäjänimi

användarnamn, användaridentitet, användar-ID

user name/identifier/ID

käyttäjäystävällinen

användarvänlig

user friendly

käyttö

användning; drift

operation

käyttöaste

nyttjandegrad

utilization rate

käyttöjärjestelmä

operativsystem

operating system

käyttöliittymä

användargränssnitt

user interface

käyttöoikeus, käyttäjäoikeus

åtkomsträttighet, behörighet

access right

käyttösuhde

klickkvot

click-through(-ratio)

käyttötapaus

användningsfall

use case

käyttötuki > opastuspuhelin

käyttötuntuma

utseende och beteende

look and feel

käyttövaltuudet

behörighetstilldelning

authorization; usage rights

käyttöympäristö

miljö

environment

käytäntö

protokoll

protocol

käytönaikainen ohje, online-ohje, suoraohje

direkthjälp

on line help

käännös

kompilering

compilation

käänteistekniikka

bakåtkompilering

reverse engineering

kääntäjä

kompilator, assemblerare

compiler, assembler

kääre

omslag

wrapper

L

laajakaista

bredband

broadband

laajakaistaverkko

bredbandsnät

broadband network

laajennuskortti

instickskort, expansionskort

expansion card/board

ladata

ladda

load

laillinen systeeminmurtaja

samuraj

samurai

lainausmerkki (")

citattecken

quotation mark

laite

enhet

device, equipment

laiteohjain, ohjain

kretskort

controller

laitteisto

datorutrustning, maskinvara, hårdvara

hardware, equipment

lajitella

sortera

sort

lajitteluavain

sorteringsnyckel

sort key

langaton lähiverkko

trådlöst (lokal)nät

wireless local area network, WLAN

langaton puhelin/viestin

trådlös telefon/terminal

wireless phone

lasertulostin

laserskrivare

laser printer

laskentaritilä

beräkningsnät

computational grid

laskeva järjestys

fallande ordning

descending order

laskuri

räknare

counter

laskutaulukko

kalkylblad

spreadsheet

laturi

laddare

charger, battery charger

latvapiirto

stapel, uppstapel

ascender

lause

sats

statement

lauseke

uttryck

expression

lausekieli

högnivåspråk

high level language

lehtiötietokone > paneelitietokone

leikata

klippa (ut)

cut

leikepöytä

urklipp, klippbord

clipboard

leipäteksti

brödtext

body text

leskirivi

änka

widow

levy

disk, skiva; kort

disk; board, card

levyasema

skivenhet, skivstation

disk drive/unit

levyke

diskett

diskette, floppy disk

levykeasema

diskettenhet

diskette drive

levynkuva > näköistiedosto

levypalvelin

diskserver

disk server

liehureuna

ojämn marginal

ragged margin

lihavoida

förse med fetstil

boldface

liiketiedustelu

omvärldsbevakning

business intelligence

liite, liitetiedosto, liitetty tiedosto/asiakirja

bilaga, bifogad fil

attachment, attached file

liitettävyys

anslutningsbarhet

connectivity

liitin, > sovitin

anslutningskontakt

connector

liittyminen

anslutning, uppkoppling, förbindelse

connection

liittymä

gränssnitt; abonnemang, anslutning

interface; subscription

liittää

klistra in; sammanfoga; ansluta; bifoga

paste; merge; connect; attach

liityntäpiste > tukiasema

liityntäverkko

accessnät

access network

liitäntä

gränssnitt

interface

likiverkko > henkilökohtainen verkko

limitin

multiplexor

multiplexer, multiplexor

limittäin

överlappande

cascade

limittää

sammanfläta; överlappa

interlace; overlap

linja-, linjalla > suora

linkittää

länka

link

linkki

länk

link

linkkipolku, linkkiketju, murupolku

synlig sökväg

bread crumb trail

lisenssi

licens

license

lista

lista

list, listing

listata

lista

list

lisäkortti

instickskort

expansion card

lisäohjelma, ohjelmalisäke, täydennysohjelma, valmisosa

insticksprogram

plug-in program, add-in software

lisäystila

infogningsläge

insert mode

lisäävä varmuuskopiointi

inkrementell säkerhetskopiering

incremental backup

literaali

litteral, strängkonstant

literal

litteä näyttö

platt (bild)skärm

flat display

liukuhihnakäsittely

slussning

pipelining

liukuluku

flyttal

floating point number

liukulukulaskenta

flyttalsberäkning

floating point operation

liukusäädin

skjutreglage

slide control

liukuvieritys

mjuk rullning

smooth scrolling

logiikkatoimitus

logikoperation

logic operation

lohko

block

block

loitontaa

zooma ut

zoom out

lokalisointi, paikallistaminen

lokalisering

localization

loki

logg

log

lomake

formulär, blankett

form

lomakkeensuunnittelu

formulärplanering, blankettplanering

forms design

lomittaa

sammanslå; infläta

merge; interleave

looginen lauseke

logiskt uttryck

logical expression

loppukäyttäjä > peruskäyttäjä

luettelomerkki

punkttecken, punktsymbol

bullet

luetteloruutu

listruta, rullgardinslista

list box, drop down list

lukija

läsare

reader

lukitus

låsning

interlock, locking

lukkiutuma

låsning

deadlock

lukukynä

läspenna

wand

lumeluola

virtuell grotta

virtual cave

lumetodellisuus

virtuell verklighet

virtual reality, VR

luotettavuus

tillförlitlighet

reliability

luotettu kolmas osapuoli

betrodd tredje part, tillförlitlig tredje part

trusted third party, TTP

luotettu, uskottu

betrodd

trusted

luottamuksellinen

konfidentiell

confidential

luottamuksellisuus

sekretess, konfidentialitet

confidentiality

luvaton käyttäjä

obehörig användare

unauthorized user

lyhytsanoma

sms-meddelande, kortmeddelande

short message, SMS (message)

lähde

källa

source

lähdekoodi

källkod

source code

lähentää

zooma (in)

zoom (in)

lähettää

skicka; sända

send; transmit

lähettää edelleen > välittää

lähiverkko, paikallisverkko

lokalt nät, lokalnät, lokalt datornät

local area network, LAN

läpäisy

intrång

penetration

M

magneettijuova

magnetremsa

magnetic stripe

mainospalkki, banneri

webbannons, banner

banner (ad)

makro

makro

macro

makrovirus

makrovirus

macro virus

maksullinen julkisohjelma, osuusohjelma

spridprogram, shareware

shareware

maksupääte

betalterminal

payment terminal

matkapuhelin > matkaviestin

matkapuhelu

mobilsamtal

mobile (phone) call

matkaviestin, matkapuhelin, kännykkä

mobiltelefon, mobil, nalle

mobile phone/station/device

matkaviestinoperaattori, matkapuhelinoperaattori

mobiloperatör

mobile (phone) operator

matkaviestinpalvelu

mobiltjänst

mobile service

matkaviestinportaali

mobilportal

mobile portal

matkaviestintä

mobilkommunikation, mobil telekommunikation

mobile communication

mato

mask

worm

media

medium

medium, media

merkintäkieli > merkkauskieli

merkistö

teckenuppsättning

character set

merkkauskieli, merkintäkieli

märkspråk, taggspråk

markup language

merkki

tecken; markering

character; mark

merkkijono

teckensträng

character string

metakieli

metaspråk

metalanguage

metatieto

metadata

metadata

miellekartta > käsitekartta

mikro, mikrotietokone

persondator, pc

personal computer, PC

mikrofoni

mikrofon

microphone

mikrokortti

mikrofilm, mikrofilmkort

microfiche

mikro-ohjelmisto

fast program, inbyggt program

firmware

mikrotukihenkilö

pc-ansvarig, pc-samordnare

PC support

modeemi

modem

modem

modeemin kaappaus

modemkidnappning, modembedrägeri

modem hijacking

modulaarinen

modulär

modular

moduuli

modul

module

moniajo

multikörning, fleruppdragskörning

multitasking, multiprocessing

monikko

tuppel, tippel

tuple

monimedia > multimedia

monipisteyhteys

flerpunktsförbindelse

point-to-multipoint connection, PTM connection

moniporttitoistin > keskitin

monisuoritin

multiprocessor

multiprocessor

monisäikeinen

flertrådig

multithreaded

monisäikeisyys

flertrådsteknik

multithreading

monitaajuuspuhelin, monitaajuusviestin

flerbandstelefon

multiband phone

monitaajuusverkko

flerbandsnät

multiband network

monitoimikortti

flerfunktionskort, multifunktionskort

multiple use smart card, multi function/application card

monitoimiohjelmisto

integrerade program

integrated software multifunction software

moodi

läge, metod

mode

morfata

morfa

morph

muisti

minne

memory; storage

muistikas

minnesunderlättande

mnemonic

muistikirjamikro

notebook

notebook

muistikortti

minneskort

memory card

muistinvarainen

minnesresident

memory-resident

muistitikku, usb-muisti

minnespinne, usb-minne

memory stick, USB memory

mukauttaa

anpassa

customize

multimedia, monimedia

multimedium, multimedia (plur.)

multimedia

multimediasanoma, multimediaviesti

multimediemeddelande, multimedialt meddelande

multimedia message

muokata, editoida

redigera

edit

muokkausohjelma

redigerare, textredigerare

text editor

muotoilla

formatera

format

muotoilukoodi

tagg, formateringskod, html-kod

tag

murupolku > linkkipolku

mustesuihkukirjoitin

bläckskrivare, bläckstråleskrivare

ink jet printer

muuntaa

konvertera; transformera

convert; transform

muuttaa

flytta; ändra; migrera

move; modify; migrate

muuttuja

variabel

variable

määre, määrite > attribuutti

N

nappikuuloke

öronsnäcka

headset

napsaus

klick

click

napsauttaa, näpäyttää, klikata

klicka

click

nasta

stift

pin

nestekidenäyttö

flytkristallskärm

liquid crystal display, LCD

netiketti > verkkoetiketti

netti

nätet, internet; webben

net, web

nettipäiväkirja > verkkopäiväkirja

neuroverkko

neuronnät

neural network

nimenvaltaus

domännamnsröveri, namnnappning

cyber squatting

nimipalvelu

namntjänst

name service

nimiö

etikett

label

nimiöidä

etikettera

label

niputtaa

bundla

bundle

nollata

nollställa

clear; reset; zero

nouseva järjestys

stigande ordning

ascending order

numeerinen

digital, numerisk

digital, numeric

numero

siffra; nummer

digit; number

numeronmurskaus

talslukare

number crunching

nuolinäppäin

piltangent, markörtangent

arrow key, cursor moving key

nuuskin

avlyssningsprogram

sniffer

näennäiskone

virtuell maskin

virtual machine

näennäislevy

RAM-disk

RAM-disk, virtual disk

näennäismuisti > virtuaalimuisti

näkymä

vy

view

näkymätön internet

osynliga webben, djupwebben

invisible web, deep web

näköistiedosto, levynkuva

imagefil

image file

näppäimistö

tangentbord, knappsats

keyboard, keypad

näppäin

tangent

key

näpäyttää > napauttaa

klicka

click

näytin, näyttölaite

bildskärm; teckenruta, teckenfönster

monitor, display (unit)

näytteenottotaajuus

samplingsfrekvens

sampling frequency

näyttö

skärm; teckenruta, teckenfönster; skärmbild; visning

display, screen

näyttöfontti

skärmteckensnitt

screen font

näyttövedos > kuvaruutukaappaus

näytönjärjestin

fönsterhanterare

window manager

näytönsäästäjä

skärmsläckare

screen saver

nörtti

nörd, datanörd

nerd, geek

O

objekti

object

object

oheislaite

periferienhet

peripheral device

oheislaitteisto

kringutrustning, periferiutrustning

peripheral equipment

ohjain > laiteohjain

ohjainpallo > ohjauspallo

ohjainsauva > ohjaussauva

ohjattu toiminto > velho

ohjaus

styrning

control

ohjauskoodi

kontrollkod

control code

ohjauslaatta

styrplatta, pekplatta

track pad, touch pad

ohjauspallo, ohjainpallo

styrkula

track(ing) ball

ohjaussauva, ohjainsauva

styrspak

joy stick

ohjausvalikko

systemmeny

control menu

ohjausvalikkoruutu

systemruta

control menu box

ohjelma

program

program, application

ohjelmalisäke > lisäohjelma

ohjelmankehitin

programgenerator

program generator

ohjelmaryhmä

programgrupp

program group

ohjelmavirhe > virhe

ohjelmisto

program, programvara

software

ohjelmoida

programmera

program

ohjelmointikieli

programspråk, programmeringsspråk

programming language

ohjeteksti

ledtext, hjälptext

help text

oikeellisuus

noggrannhet

accuracy

oikeinkirjoitusohjelma

stavningskontroll(program)

spell(ing) checker

oikeus

behörighet

authority

olemus

skal

skin

oletusarvo

standardvärde, normalvärde, förvalt värde, förinställt värde

default value

olio

object

object

oliokieli

objektorienterat språk

object-based language

olio-ohjelmointi

objektorienterad programmering

object-oriented programming

oliopohjainen

objektbaserad

object-oriented

omaloki

webbjournal, webblogg, blogg

weblog, blog

omaverkko > henkilökohtainen verkko

omisteinen

leverantörsspecifik, egenutvecklad

proprietary

online-ohje > käytönaikainen ohje

opastus(toiminto)

hjälp(funktion)

help (function)

opastusohjelma

inlärningsprogram

tutorial

opastuspuhelin, käyttötuki

hjälpcentral, användarhjälp

help desk, hotline

operaattori

operatör; operator

operator

optinen lukija

optisk (tecken)läsare

optical reader/scanner

optinen merkinluku

optisk teckenläsning, klartextläsning

optical character recognition, OCR

orporivi

horunge

orphan

osa

del; avsnitt

part; section

osaava asiakas > raskas asiakas

osio

partition, uppdelning

partition

osituskäyttö

tidsdelning

time sharing

osoite

adress

address

osoitekirja

adressbok

address book

osoiterivi

adressfält

address bar

osoitin

pekare

pointer

osoitinlaite

pekdon

pointing device

osoittaa

peka, hovra

point, hover

osoittaa kelvolliseksi

validera

validate

osoitteen kaappaus

adressförfalskning

address hijacking, IP-spoofing

osuusohjelma > maksullinen julkisohjelma

otsikko

rubrik, titel

headline

otsikkorivi

namnlist

title bar

ovt

EDI

EDI

P

paikalliskirjoitin

lokal skrivare

local printer

paikallistaminen > lokalisointi

paikallisverkko > lähiverkko

paikannuspalvelu

positioneringstjänst

location-based service

paikkamerkki

platshållare

place holder

paikkaus > korjaustiedosto

painike

knapp

button

painomerkki

skärmärke

crop mark

painos

leverans

release

pakata > tiivistää

paketti

paket

packet

pakettivälitys

paketförmedling

packet switching

palaute

respons, återkoppling, feedback

feedback

palautekutsu

återuppringning

call back

palauttaa, pompata (takaisin)

återställa; studsa

reset; restore; bounce

palautuspiste

återställningspunkt

restore point

palkki

balk, fält

bar

palomuuri

brandvägg

firewall

palvelin

server, serverprogram

server

palvelinhotelli

serverhotell

server hotel, colocation

palvelinsovelma

servlet

servlet

palvelun lamautus

överbelastningsattack, blockeringsattack

denial-of-service, DoS

palvelun tarjoaja

tjänsteleverantör

access provider

palvelunesto

funktionsförlust, tillgänglighetsförlust

denial of service, loss of service

palveluntuottaja

tjänsteproducent

service provider

palveluoperaattori

tjänsteleverantör, tjänsteoperatör

service provider, SP

palveluportti > portaali

paneelitietokone, lehtiötietokone

penndator, pekdator, datorplatta

tablet PC

panoroida

panorera

pan

parametri

parameter

parameter

parikaapeli

partvinnad kabel

twisted pair

pariteetti

paritet

parity

PC-kortti

pc-kort

PC card

peesaus

snålskjuts

piggybacking

peilaus

spegling

mirroring

peilisivusto, toisiosivusto

spegelsajt

mirror site

peite

mask

mask

peittoalue

täckningsområde, räckviddsområde

coverage area

pengonta

lumpanalys

scavenging

perinnejärjestelmä

befintligt system, äldre system

legacy system

periytyminen

arv

inheritance

perkain > virheenhakuohjelma

personoida, yksilöllistää

personalisera, personanpassa

personalize

perua

ångra

undo

perusavain

primärnyckel

primary key

peruskäyttäjä, loppukäyttäjä

användare, slutanvändare

end user

perusmuisti

konventionellt minne

conventional memory

perusviiva

baslinje

baseline

peruuttaa

avbryta; backa

cancel; backspace

peräkkäissaanti

sekventiell åtkomst

sequential access

peräkkäistiedosto

flat fil, platt fil, sekventiell fil

flat file

pienempi kuin-merkki (<)

mindre än-tecken

less than sign

pienennyspainike

minimeringsknapp

minimize button

pienentää

förminska; minimera

reduce; minimize

PIF-tiedosto

PIF-fil, programinformationsfil

PIF, program information file

piilokirjoitus > steganografia

piilokopio

dold kopia, hemlig kopia

blind carbon copy, bcc

piilotiedosto

dold fil

hidden file

piilottelija

fluktare

lurker

piiri

krets

circuit

piirikortti

kretskort

printed circuit board

piirikytkentä

kretskoppling

circuit switching

piirturi

kurvritare, kurvskrivare

plotter

pika-alustus

snabbformatering

quick format

pikanäppäin

kortkommando, snabb(vals)tangent

shortcut key, hot key

pikavalikko, kohdevalikko, ponnahdusvalikko

snabb(vals)meny, poppuppmeny

pop-up menu, shortcut menu

pikkukuva

minibild, miniatyr

thumbnail

pikseli, kuvapiste

pixel, bildpunkt

pixel

pikselöidä

pixla

pixelize

pilkku (,)

komma

comma

pimeä kuitu

svart fiber

dark fiber, black fiber

pino

stack

stack

pintakuviointi, tekstuuri

struktur, textur

texture

pintaoriginaali

påsiktsoriginal

reflection original

piratismi

piratkopiering

piracy

piste (.)

punkt

period, full stop; point; dot

pisteväli

punkttäthet

dot pitch

plusmerkki (+)

plustecken

plus sign

pohjustaa > alustaa

poistaa

ta bort, radera, makulera

delete, erase

poistaa valinta

avmarkera

uncheck

poistonäppäin

delete-tangent, raderingstangent

delete (key)

poletti

igenkänningstecken, pollett

token

polku, hakupolku

sökväg

path, search path

pompata (takaisin) > palauttaa

ponnahdusikkuna

extrafönster, poppuppfönster

pop-up window, pop-under window

ponnahdusvalikko > pikavalikko

porrastaa

överlappa

cascade

portaali, palveluportti

portal

portal

portti

port

port

postituslista, jakelulista

sändlista, e-postlista

mailing list, distribution list

proseduurin kutsu

proceduranrop

procedure call

prosenttimerkki (%)

procenttecken

percent sign

pudotusvalikko, avattava valikko, vetovalikko

rullgardinsmeny

drop down menu, pull down menu

puhdistaa

rensa

purge

puheenmuodostus

talsyntes

speech synthesis

puheensiirto

röstöverföring

voice transmission

puheentunnistus

taligenkänning

speech recognition

puhelinpalvelukeskus, soittamo

teletjänstcentral, kontaktcentral

call center

puheohjaus, ääniohjaus

talstyrning, röststyrning

voice control, speech control

puheposti

röstbrev

voice mail

puhuroida

ladda upp, lägga upp

upload

puolijohde

halvledare

semi-conductor

puolipiste (;)

semikolon

semicolon

puolitushaku

binärsökning

binary search

purkaa

expandera, dekomprimera, packa upp

expand, decompress, unpack

puskuri

buffert

buffer

puskuroida

buffra

buffer

pykälämerkki (§)

paragraftecken

section mark

pystysivu

stående sidformat

portrait page

pystyviiva (|)

lodstreck

vertical bar/line

pyyntöpalvelu

pull-tjänst

pull service

pyöristää

avrunda

round (off)

päivittää

uppdatera; uppgradera; modernisera

update; upgrade

päähakemisto > juurihakemisto

pääkeskitin > keskitin

pääkäyttäjä

administratör, systemadministratör

administrator, super user

päällekirjoitettava

omskrivbar

rewritable, RW

pääsisäismuna

påskägg

Easter egg

pääsuunnittelija

chefplanerare

chief analyst

pääsy

åtkomst; tillgång

access

pääsyvaltuus

åtkomsträttighet

access rights

pääsyvalvonta

åtkomstkontroll

access control

pääte

terminal

terminal, data terminal

päätekeskustelu > jutustelu

pääteyhteys

terminalanslutning

terminal connection

pöytätietokone, pöytämikro

stationär dator, bordsdator

desktop computer

R

rahakortti

kontantkort

cash card

rajapinta > liitäntä

rajaus

beskärning

crop

rakenne

struktur

structure

rakenteinen ohjelmointi

strukturerad programmering

structured programming

raportinkehitin

rapportgenerator

report generator

raskas asiakas, osaava asiakas

fet klient

fat client, rich client

ratkeavuus

avgörbarhet

decidability

reflektoripalvelin

reflektorserver

reflector server

reititin

router

router

reititys, väylöitys

dirigering, routing

routing

rekisteri

register

file; register

rekursiivinen

rekursiv

recursive

relaatio(tieto)kanta

relationsdatabas

relational database

renderöidä > hahmontaa

rengasverkko

ringnät

ring network

resoluutio, erottelukyky

upplösning, resolution

resolution

reunus

marginal

margin (space)

rfid-tarra > älytarra

riippuva sisennys

hängande indrag

hanging indent(ation)

rinnakkaisajo

parallellkörning

parallel run

rinnakkaiskäsittely

parallellbearbetning, parallellkörning

parallel processing

rinnakkaissiirto

parallell överföring

parallel transmission

ripata

rippa

rip

riskianalyysi

riskanalys

risk analysis/assessment

riskienhallinta

riskhantering

risk management

ristiinkääntäjä

korskompilator

cross compiler

ristikkomerkki (#)

nummertecken, fyrkant

number sign

ristiriidattomuus

konsekvens, koherens, följdriktighet

consistency

rivinvaihto

radbrytning

line feed

riviväli

radavstånd

line spacing, leading

robotti

robot

robot, bot

romppu > CD-levy

romppuasema > CD-ROM

roskaposti

skräppost, spam

spam, junk mail

rumpuskanneri, rumpukuvanlukija

trumskanner, trumläsare

drum scanner

runkoverkko

stamnät

backbone (network)

ruudukko

rutnät

grid

ruudun kaappaus > kuvaruutukaappaus

ruutu

ruta; fält

box

ryhmäkuvake

gruppikon

group icon

ryhmäohjelmisto > työryhmäohjelmisto

ryväs

kluster, klase

cluster

ryömijä

krypare

crawler

S

saanti

åtkomst

access

saantiviive

lateens

latency

saatavuus

åtkomlighet

accessibility

saavutettavuus

tillgänglighet

availability

salainen avain

hemlig nyckel

secret key

salakirjoittaa

kryptera

encrypt

salakirjoitus > salaus

salakuuntelu

avlyssning

interception, wiretapping

salaovi

bakdörr, lönndörr

trap door, back door

salasana

lösenord

password

salateksti

chiffer; kryptogram, kryptotext

cipher; ciphertext, cryptogram

salauksen purku

dekryptering

decryption

salaus, salakirjoitus

kryptering

encryption, ciphering

salausalgoritmi

krypteringsalgoritm

encryption algorithm

salkkumikro

portföljdator, laptop

laptop (computer)

samanaikainen

samtidig

concurrent

sanankierrätys

radplanering, textmontering

word wrap

sanasto

ordlista

dictionary

sanastohyökkäys

ordlisteattack

dictionary attack

sanoma

meddelande

message

sarake

kolumn, spalt

column

sarja-

seriell

serial

sarkainnäppäin

tabulatortangent, tabb

tabulator key

satelliittimatkapuhelin, kannettava satelliittipuhelin

mobilsatellittelefon

mobile satellite phone

satunnaisluku

slumptal

random number

saumaton

skarvlös

seamless

sekoittaa

kryptera, slumpkoda

scramble

selain(ohjelma)

webbläsare

browser, web browser

selata

bläddra; avsöka, leta

browse; scan

selväkieliteksti

klartext

cleartext, plain text

semanttinen verkko

semantiskt nät

semantic network

sertifioida

certifiera

certify

siirrettävyys

portabilitet, flyttbarhet

portability

siirto

överföring

transfer; transmission

siirtoheitin

OH-platta, projektorplatta

overhead projector panel

siirtonopeus

överföringshastighet

data transfer rate

sijainnin seuranta

roaming

roaming

silmukka

slinga

loop

silta

brygga

bridge

sinetti

sigill

seal

siru

chips, kiselbricka

chip

sisennys

indrag

indent(ation)

sisäinen

intern, inre

intern, insider

sisäkkäinen

kapslad

nested

sisällöntuottaja

innehållsleverantör; informationslämnare

content provider

sisältöriippuva avustus

sammanhangsberoende hjälp

context sensitive help

sisäänkirjaus, sisäänkirjautuminen

inloggning

log-in; sign-on

sisäänrakennettu

inbyggd

built-in

sitova välilyönti

hårt mellanslag/blanksteg, fast mellanslag/blanksteg

non-breaking space

sivu

sida

page

sivulataus, sivupyyntö

sidexponering, sidvisning

page impression/view

sivunvaihto

sidbrytning

page break

sivupyyntö > sivulataus

sivusto > verkkosivusto

sivustokartta

översikt(skarta), platskarta

site map

sivustovastaava, verkkomestari, WWW-vastaava, web-vastaava

webbansvarig, webbmästare

web master

skaalata

skala

scale

skaalattava

skalbar

scalable

skannata

skanna. läsa in

scan

skanneri > kuvanlukija

soittamo > puhelinpalvelukeskus

soittoyhteys

uppringd förbindelse/anslutning

dial-up connection

solmu

knutpunkt, nod

node

sormio

tangentbord; tangentgrupp

keypad

sovellus

tillämpning, program

application

sovellusikkuna

programfönster

application window

sovelluskehitin

programgenerator, applikationsgenerator

application generator

sovelluskuvake

programikon

application icon

sovellusliittymä

programmeringsgränssnitt

application programming interface, API

sovellussalkku

programportfölj

application portfolio

sovellustuki

programstöd, programsupport

application support

sovelma

appletprogram, miniprogram

applet

sovitin, liitin

adapter, anpassare

adapter

steganografia, piilokirjoitus

steganografi

steganography

suhteutettu fontti

proportionellt teckensnitt

proportional font

sulautettu järjestelmä

inbyggt system

embedded system

sulautettu tietotekniikka, jokapaikan tietotekniikka

överallt förekommande datorisering, interaktiv databehandling överallt

ubiquitous computing, pervasive computing, ubicomp

sulje, kaarisulje ((, ))

parentes

parenthesis

suljettu verkko

slutet nät

closed network

sulkea

stänga, avsluta

close

sulkemispainike

stängningsknapp

close button

sulkulista

spärrlista, revokeringslista

revocation list

sumea logiikka

oskarp logik

fuzzy logic

suodatin, suodin

filter

filter

suoja

skydd

protection

suojatila, suojattu tila

skyddat läge

protected mode

suojaverkko

virtuellt privat nät

virtual private network, VPN

suora viesti

snabbmeddelande, direktmeddelande

instant message

suora, kytketty, linja-, linjalla

direkt, direktansluten, online

on line, on-line

suoraan vaihtokelpoinen

pluggkompatibel

plug compatible

suoraohje > käytönaikainen ohje

suorapalvelu

direkttjänst

on line service

suorasaanti

direktåtkomst

direct access

suoratoisto, virtaustoisto

direktuppspelning, strömmande

streaming

suoraviestintä

direktmeddelande, interaktivt meddelande

instant messaging

suoritin

processor

processor

suorittaa

köra, utföra, exekvera

execute

suoritusteho

prestanda (plur.); dataflöde

performance; throughput

suosikki

favorit

favorite

supistaa

komprimera

collapse

suppea asiakas > kevyt asiakas

surffata, surffailla, surfata, surfailla

surfa

surf

suur(tieto)kone

stordator

mainframe

suurempi kuin-merkki (>)

större än-tecken

greater than-sign

suurennuspainike

maximeringsknapp

maximize button

sylimikro

bärbar dator, portföljdator

laptop (computer), notebook (computer)

symmetrinen salaus

symmetrisk kryptering

symmetric encryption

synkroninen

synkron

synchronous

syrjäyttää

ta över, åsidosätta, upphäva

override

systeeminmurtaja

knäckare

cracker

systeeminsuunnittelija

systemerare, systemplanerare

system designer/analyst

syvätä

frilägga, extrahera

extract

syöte

indata

input (data)

syöttää

mata in

input

syöttö

inmatning; matning

entry, input; feed

sähköinen

elektronisk, e-

electronic

sähköinen allekirjoitus > digitaalinen allekirjoitus

sähköinen asiointi > verkkoasiointi

sähköinen kaupankäynti > verkkokauppa

sähköinen kirja, sähkökirja, koneiskirja

e-bok, elektronisk bok

e-book, electronic book, soft book

sähköinen tunnistaminen/tunnistus

elektronisk identifiering/identification; elektronisk certifiering

electronic identification; electronic authentication

sähköinen tunnistekortti

elektroniskt id-kort

electronic identify/identification card

sähköposti

e-post, elektronisk post

e-mail, email, electronic mail

sähköpostilaatikko

brevlåda, e-brevlåda, e-postlåda

mailbox, electronic mailbox

sähköpostiosoite

e-postadress, e-adress

e-mail address, e-address

sähköpostitiedote

e-nyhetsbrev, nyhetsbrev

e-mail newsletter

sähköpostitili

e-postkonto

e-mail account

sähköpostiviesti

e-(post)meddelande, e-brev, mejl

e-mail message

säie ketju

tråd

thread

säteenheitto

strålgångsberäkning

ray tracing

sävy

nyans, färgton

hue

sävytys

skuggning

shading

sääntö

regel

rule

T

taajamaverkko

stadsnät

metropolitan area network, MAN

tagi > tunniste

tahdistaa

synkronisera

synchronize

tahdistamaton

asynkron

asynchronous

tähtäinhiiri

puck

cross-hair pointer, puck

tähti (*)

asterisk

asterisk

taitto-ohjelma > julkaisuohjelma

takaisinkierto

återladdning

rollback

takaisinkytkentä

återkoppling, återföring, feedback

feedback

takaisinsoitto

motringning

call-back, dial-back

taksamerkki > ät-merkki

tallennusritilä

lagringsnät

data grid

tallennusverkko

datalagringsnät

storage area network, SAN

tallentaa

spara, lagra; mata in

save; record

tapahtuma

transaktion, händelse

transaction, event

tappajasovellus, jymysovellus

genombrottsprogram

killer application

tarjoaja

leverantör

provider

tarjontapalvelu, työntöpalvelu

push-tjänst

push service

tarkastussumma

kontrollsumma

checksum, proof total

tarkenne, tarkennin

fil(namns)tillägg, fil(namns)ändelse; identifierare

extension, file extension; qualifier

tarkistaa

kontrollera, verifiera

check, verify

tarkistusmerkki

kontrolltecken

check character

tarkkuus

upplösning; precision

resolution; precision

tarvepainatus

stycktryck, exemplartryck, beställtryck

print-on-demand

tasareuna

rak marginal

flush marginal, justified marginal

tasata

justera, marginalställa

align, justify

tasaus

justering; knipning

alignment; tracking

taskumikro, taskutietokone > kämmenmikro

täsmälähetys

enkelsändning

unicast

taso

nivå

level

tasoskanneri, tasokuvanlukija

flatbäddsskanner, flatbäddsläsare

flatbed scanner, flat scanner

taulukko

tabell, uppställning, lista; vektor

table; array

taulukkolaskenta

kalkylering

spreadsheet computation

taulukonlaskentaohjelma

kalkylprogram

spreadsheet program/application

tausta

bakgrund

background

taustaprosessi

bakgrundstjänst, daemon

daemon

tavu

byte

byte

tavutus

avstavning

hyphenation

tavutussanasto

undantagslexikon

exception glossary

tavutusvihje

mjukt bindestreck

soft hyphen, optional hyphen

täydennysohjelma > lisäohjelma

täysvärisyys

sann färg

true color

täytemerkki

utfyllnadstecken

leader

tehtäväpalkki

aktivitetsfält

task bar

tehtäväruutu

åtgärdsfönster

task pane

tehtävien hallinta

aktivitetshanteraren

task manager

tekeytyminen

uppträdande under falsk identitet

masquerading, spoofing

tekijänoikeus

upphovsrätt

copyright

tekniikka

teknik

technology

tekoäly

artificiell intelligens

artificial intelligence, AI

tekomuuttuja

fiktiv variabel

dummy variable

tekstinkäsittely

ordbehandling, textbehandling

word processing, text processing

tekstinsiirto

textöverföring

text transfer

tekstintunnistus

textigenkänning

optical character recognition, OCR

tekstiruutu

textruta

text box

tekstitiedosto

textfil

text file

tekstitila

textläge

text mode

tekstiviestipalvelu

textmeddelandetjänst

SMS-based service

teksturi

ordbehandlare

word processor

tekstuuri > pintakuviointi

teleasiointi

teleköp

teleshopping

teleneuvottelu

telekonferens

teleconference

tiedon louhinta/kaivaminen, tiedonrikastus

datautvinning

data mining

tiedonhaku

informationssökning

information retrieval

tiedonhallinta

datahantering

data management

tiedonkeruu

datafångst

data capture

tiedonrikastus > tiedon louhinta

tiedonsiirto

dataöverföring

data transfer

tiedosto

fil; register; arkiv

file

tiedostoikkuna

dokumentfönster

document window

tiedostomuoto

filformat

file format

tiedoston jakaminen

fildelning

file sharing

tiedostonhallinta

filhanterare

file manager

tiedostopalvelin

filserver

file server

tietämyksen hallinta

kunskapshantering

knowledge management

tieto

data (plur.), information

data, information

tieto- ja viestintätekniikka, TVT

informations- och kommunikationsteknik, IKT

information and communication technology, ICT

tietoaineistojen luokittelu

informationsklassning

classification of data

tietoalkio

dataelement, element

data element/item

tietohallinto

informationsförvaltning

information management

tietohallintojohtaja

IT-chef

information manager, IT manager

tietohuolto

informationsförsörjning

information services

tietojärjestelmä

datasystem, informationssystem

data system, information system

tietojen palautus

dataräddning, dataåterställning

data recovery

tietojen turvaaminen

informationssäkerhet

information security

tietojenkäsittely

databehandling, informationsbehandling

data processing, information processing

tietokannan hallintajärjestelmä

databashanterare

database management system, DBMS

tietokanta

databas

database

tietokone

dator

computer

tietokoneavusteinen suunnittelu

datorstödd konstruktion

computer aided design, CAD

tietokoneavusteinen opetus

datorstödd utbildning

computer aided instruction, CAI

tietokonevirus > virus

tietoliikenne

datakommunikation, datatrafik

data communications

tietopaketti, datapaketti

datapaket

data packet

tietopalvelu

informationstjänst

information service

tietopankki

databank

data bank

tietosuoja

integritetsskydd, datasekretess

data protection, privacy protection

tietosuojavaltuutettu

dataombudsman

privacy commissioner/ombudsman

tietotekniikka, informaatiotekniikka

informationsteknik, IT, datateknik

information technology, IT

tietoturva(llisuus)

datasäkerhet, informationssäkerhet

data security, information security

tietovalkama

datafristad

data haven

tietovarasto, tietovaranto

datalager, informationslager

data warehouse/mart

tietoverkko

datanät

information network

tietoyhteiskunta

informationssamhälle

information society

tietue

post

record

tiirikointi

kryptoanalys

cryptanalysis

tiivistää, pakata

komprimera, packa

compress, pack

tiiviste

hashvärde, kondensat

hash value, digest

tila

läge; status; utrymme; tillstånd

mode; status; space; condition

tilakas

tillståndsstyrd

stateful

tilapäinen tiedosto

tillfällig fil

temporary file

tilarivi

statusrad, statusfält

status bar

tilaton

tillståndslös

stateless

tilausvideo

beställvideo, kabelvideo

video-on-demand

tili

konto

account

tilivelvollisuus

spårbarhet

accountability

todennus

autentisering, verifiering

authentication, verification

toimialue > verkkoalue

toimikortti

smartkort

smart card, chip card

toimintokieli

procedurspråk

procedural language

toimintonäppäin

funktionstangent

function key

toimistoautomaatio

kontorsautomation

office automation

toimitusvalmis

leverabel

deliverable

toipumismenettely

återställningsrutin

recovery procedure

toisintaa

replikera

replicate

toisiosivusto > peilisivusto

toistin

signalförstärkare, repeterare

repeater

toistinasema

relästation

relay station

tonkeli

hårdvarunyckel

dongle

tosiaikakäsittely

realtidsbearbetning

real time processing

toteutus

införande, genomförande, implementering

implementation

treema (¨)

trema

diaeresis

troijan hevonen, troijalainen

trojansk häst, trojan

Trojan (horse)

tuholaisohjelma > haittaohjelma

tukiasema, liityntäpiste, yhteyspiste

anslutningspunkt, accesspunkt, basstation

access point, network access point, AP, hot spot, base station

tulkita

tolka

interpret

tulokas

nybörjare

newbie

tulostaa

skriva ut

print

tuloste

utdata

output

tulostin, kirjoitin

skrivare, utenhet

printer, output device

tulostuksenhallinta

utskriftshanterare

print manager

tulostus

utskrift, utmatning

output

tulostusjono

utskriftskö

printer queue

tunkeutuminen

intrång, dataintrång, penetration

intrusion, penetration

tunnelointi

tunnling

tunneling

tunnistaa

autentisera, identifiera

authenticate, identify

tunniste

tagg, märkord

tag

tunnistus

identifiering; igenkänning

identification; recognition

tunnus

identifikation, lösenord

identification, password

tunnussana

lösenord

password

tuntumaton

genomskinlig, genomskådlig, transparent

transparent

tuoda

importera

import

turvaaminen

säkerhetsfunktion

security function

turvakoodi

säkerhetskod

security code

turvallisuus

säkerhet

security

turvallisuustodistus

certifikat, nyckelcertifikat

certificate, public key certificate

turvatalletus

säkerhetsdeponering

escrow

TVT > tieto- ja viestintätekniikka

tyhjämerkki ( )

blankt tecken, tomrum

white space (character)

työasema

arbetsstation

work station

työkalulaatikko

verktygslåda

tool box

työkalurivi, työkalupalkki

verktygsfält

tool bar

työntöpalvelu > tarjontapalvelu

työpöytä

skrivbord

desktop

työryhmäohjelmisto, ryhmäohjelmisto

grupprogram, gruppvara

groupware

tyyli

formatmall

style

tyypinmuunnos

typkonvertering

cast

U

uhka

hot

threat

uhka-analyysi

hotanalys, riskidentifiering

threat analysis/assessment

ulkoinen

yttre, extern

external, outside(r)

ulkoinen muisti, apumuisti

yttre minne, externt minne

external memory

ulkoistaa

lägga ut (på entreprenad)

outsource

ulosheitto

utrullning

roll-out

uloskirjautuminen

logga ut

log-out, sign-off

upottaa

bädda in, infoga

embed, insert

ura

spår

track

URL-osoite > WWW-osoite

usb-muisti > muistitikku

uskottu > luotettu

uusinta-ajo

omkörning

rerun

uutisryhmä > keskusteluryhmä

V

vaakasivu

liggande format

landscape page

vahva tunnistus

stark autentisering, kryptografisk autentisering

strong authentication, cryptographic authentication

vahvistus

bekräftelse

confirmation

vaihde

växel; väljare, parameter

switch; option

vaihtolevy

flyttbar disk/skiva

removable disk

vaihtonäppäin

skifttangent

shift key

vaikutusalue

definitionsområde

scope

vain luku-tiedosto

skrivskyddad fil

read-only file

vakio

konstant

constant

vakoiluohjelma

spionprogram

spyware

valevirus

bluffvirus

hoax (virus)

valeväri

pseudofärg

pseudo color

validaattori

validator

validator

valikko

meny

menu

valikkopalkki

menyrad

menu bar

valikkopohjainen

menystyrd, menybaserad

menu-driven

valinnainen

valfri, alternativ

optional

valintaikkuna

dialogruta

dialog box

valintainen yhteys > soittoyhteys

valintalista

listruta

list box

valintanappi

alternativknapp, väljarknapp

radio button, option button

valintaruutu

kryssruta

check box

valintayhteys > soittoyhteys

valita

välja; markera

select

valitsin

omkopplare; parameter

selector; option

valmisjärjestelmä

nyckelfärdigt system

turnkey system

valmisosa > lisäohjelma

valmistella

initialisera

initialize

valmiusaika

passningstid

standby time

valodiodi

lysdiod

light emitted diode, LED

valokaapeli

optisk (fiber)kabel, optokabel

optical (fiber) cable

valokuitu

optisk fiber

optical fiber

valokynä

ljuspenna

light pen

valosähköinen

optoelektronisk

optoelectronic

valtuus

befogenhet, behörighet

authorization

valtuustieto

identifieringsinformation

credential(s)

valtuuttaminen

behörighetstilldelning

authorization

valvontaohjelma

övervakare, övervakningsprogram

monitor

vapaakoodi

öppen källkod

open source

vapaaohjelma

gratisprogram

freeware

vapaatekstihaku

fritextsökning

free text search

varalaitteisto

reservutrustning

backup hardware

varata

allokera, tilldela

allocate, reserve

varautuminen

avbrottsplanering

contingency planning

varmenne

certifikat

certificate

varmennepalvelu, varmennuspalvelu

certifieringstjänst, auktoriseringstjänst

certification service

varmenneviranomainen

certiferingsinstans, certifieringsmyndighet

certification authority, certificate authority, CA

varmentaminen

certifiering

certification

varmiste

kontrollsekvens, kontrollsträng

check symbol/sequence

varmistus

reservrutiner, nedväxling

fallback

varmistuskohta

kontrollpunkt

checkpoint

varmistusmerkki

kontrolltecken, klartecken

check character/symbol

varmistusnumero

kontrollsiffra

check digit

varmuuskopio

säkerhetskopia, reservkopia

backup (copy)

varusohjelma

systemprogram

system software

vasteaika

svarstid

response time

vastuunrajausilmoitus

ansvarsfriskrivning

disclaimer

vedos

dump

dump

vedoslaatu

utkastkvalitet

draft quality

vedä-ja-irrota

dra-och-släpp

drag-and-drop

vektorigrafiikka

vektorgrafik

vector graphics

vektorikuva

vektorbaserad bild, vektorbild

vector image

velho, ohjattu toiminto

guide, vägvisare

wizard

verkko

nät, nätverk

network

verkkoalue, toimialue

domän

domain

verkkoaluenimi

domännamn

domain name

verkkoasema

nätenhet

network drive

verkkoasiointi, sähköinen asiointi

elektronisk kommunikation, e-tjänst, elektronisk (kund)tjänst

on line service, electronic transactions/communication

verkkoavaruus

cyberrymd

cyberspace

verkkoetiketti, netiketti

nätvett, nätetikett

netiquette

verkkojuttelu > jutustelu

verkkokauppa, sähköinen kaupankäynti

handel, e-handel, elektronisk handel

on-line shopping, e-commerce, electronic commerce

verkkokortti, verkkosovitin

nätkort, nätadapter

network (interface) card, network adapter

verkkolasku

e-faktura

electronic invoice, e-invoice

verkkolehti, verkkomakasiini

e-magasin, e-tidskrift

e-zine

verkkomestari > sivustovastaava

verkko-operaattori

nätoperatör

network operator

verkko-opiskelu

e-utbildning, webbutbildning

e-learning

verkkopalvelu

nättjänst

network service

verkkopuhelin

ip-telefon

network (tele)phone

verkkopäiväkirja, nettipäiväkirja

webbdagbok; blogg

web journal, diary; blog

verkkopääte

nätdator

network computer, NC

verkkosivu

webbsida

web page, WWW page

verkkosivusto, sivusto

webbplats, sajt

site, web site, WWW site

verkkotunnus > verkkoaluenimi

verkkovierailu

roaming, samtrafik

roaming

versio

version

version

vertailla

jämföra

collate; compare

vertailututkimus

riktmärkning

benchmarking

vertais-

partnerbaserad, icke-hierarkisk

peer-to-peer, P2P

vertaisverkko

icke-hierarkiskt nät, serverlöst nät

peer-to-peer network

veräjä

grind

gate

vetovalikko > pudotusvalikko

videokonferenssi, videokokous

videokonferens

video conference

vierailijarekisteri

besöksregister

visitor location register

vierailtu linkki

använd länk

visited link, followed link

vierailuverkko

besöksnät

visiting network

vierasverkko > ekstranet

vierekkäin

sida vid sida

tile

vierittää

rulla

scroll

vieritysnuoli

rullningspil

scroll arrow

vierityspalkki

rullningslist

scroll bar

vieritysruutu

rullningsruta

scroll box

viesti

meddelande

message

vihikartta

interaktiv karta, klickbar karta

intelligent map

vihjeteksti

verktygstips

tool tip

viipalekuvio

cirkeldiagram

pie chart

viite

referens, hänvisning

reference

viite-eheys

referentiell integritet

referential integrity

viivain

linjal

ruler

viivakoodi, juovakoodi

streckkod

bar code, EAN

viivakoodinlukija

streckkodsläsare

bar code scanner

vikasietoinen

feltolerant

fault tolerant

vikasietotila

felsäkert läge

safe mode

vinoviiva (/)

snedstreck

slash

viranomaispääsy

laglig åtkomst

lawful access

virhe, ohjelmavirhe

fel, programfel, bugg

error, mistake, bug

virheenhakuohjelma, perkain

felsökare, avlusare

debugger, debugging program

virkistystaajuus

uppdateringsfrekvens, vertikal svepfrekvens

refresh rate

virtaustoisto > suoratoisto

virtuaalilähiverkko

virtuellt lokalt nät

virtual local area network, VLAN

virtuaalimuisti, näennäismuisti

virtuellt minne

virtual memory

virus, tietokonevirus

virus, datavirus

virus, computer virus

voimistaa > kirkastaa

vuoromerkki

stafett, boll

token

vuoronäppäin

returtangent, entertangent

enter key, carriage return key

vuorovaikutteinen, interaktiivinen

interaktiv

interactive

vyöhyke

zon

zone

väli(tys)palvelin

mellanserver, proxyserver

proxy (server)

välilehti

flik

tab

välilyönti

mellanslag

space

välimuisti

cache, cacheminne

cache (memory)

välinäppäin

mellanslagstangent

space bar

väliohjelmisto

mellanprogram, anpassningsprogram

middleware

välistys

utjämning

kerning

välitallennus

mellanlagring; skrivköhantering

spooling

välittää, lähettää edelleen

vidarebefordra

forward

värin koostaminen

ditrering

dithering

värisyvyys

färgdjup

color depth

väsytysmenetelmä

uttömmande attack

brute force attack, exhaustive attack

väylä

buss

bus

väylöitys > reititys

W

web- > WWW-

Windows-sovellus

Windowsprogram

Windows application

WWW, www

webben

Web, WWW, World Wide Web

WWW-hoitaja > sivustovastaava

WWW-hotelli

webbhotell

web hotel

WWW-jakelu

webbsändning

webcast

WWW-kanava

webbkanal

web channel

WWW-levitys

webbutsändning

webcasting

WWW-lomake

webbformulär

web form

WWW-osoite

webbadress

web address, URL

WWW-palvelin

webbserver

web server

WWW-palvelu

webbtjänst

web service

WWW-vastaava > sivustovastaava

Y

ydin

kärna

kernel

yhdentyminen

konvergens

convergence

yhdistelmäruutu

kombifält

combo box

yhdistää

koppla; tilldela, mappa; konsolidera

merge; map; consolidate

yhdyskäytävä

sluss, nätsluss, nätbrygga

gateway

yhdysliikenne

samtrafik

interconnection traffic

yhdysmerkki (-)

bindestreck

dash, hyphen

yhteenliittäminen

sammankoppling

interconnection

yhteensopiva

kompatibel

compatible

yhteisosto, kimppaosto

samköp, gruppköp

co-shopping

yhteydenmuodostusaika

uppkopplingstid

call set-up time

yhteydetön > erillinen

yhteys > liittyminen

yhteysavain, kertatunnus

sessionsnyckel

session key

yhteyskäytäntö

protokoll

protocol

yhteyspiste > tukiasema

yhtäsuuruusmerkki, yhtäläisyysmerkki (=)

likhetstecken

equal(s) sign

yksilöllistää > personoida

yksisuuntainen

simplex

simplex

yksisuuntainen salaus

envägskryptering

one-way encryption/cipher

yksityinen avain

privat nyckel

private key

yksityisyys

integritet, personlig integritet

privacy

yksivärinen

monokrom, enfärgad

monochrome

yleinen matkaviestinverkko, yleinen matkapuhelinverkko

allmänt mobilnät

public mobile network

yleislähetys

rundsändning, allmän sändning

broadcast(ing)

yleisömatkapuhelin

mobil telefonautomat

mobile payphone

ylikellotus

överklockning

overclocking

ylikuuluminen

överhörning

crosstalk

ylimäärä

överflöd, redundans

redundancy

ylivuoto

spill

overflow

ylläpito

underhåll

maintenance

yläindeksi

exponent

superscript

ylämuistialue (HMA)

höga minnesområdet

high memory area

ylätason verkkoalue

toppdomän

top level domain

ylätunniste

sidhuvud

header

ylävirta

uppströms, uppåtström

upstream

ylöspäin yhteensopiva, eteenpäin yhteensopiva

framåtkompatibel, uppåtkompatibel

upward(s) compatible, forward compatible

ympäristö

miljö

environment

ympäröivä

omslutande

immersive

Ä

äly-, älykäs

smart, intelligent

intelligent

älytarra, rfid-tarra

smartetikett, rfid-etikett

intelligent label, RFID label

älyverkko

intelligent nät

intelligent network

ärsytysviesti > herjaviesti

ät-merkki (@)

snabel-a, at-tecken

at sign, commercial at sign

äänentunnistus

röstigenkänning, talarigenkänning

voice recognition

äänikortti

ljudkort

sound card

ääniohjaus > puheohjaus