Arbetsmarknadstermer (A–V)

Arbetsmarknadens svenska språknämnd (Fackterm) har sammanställt en finsk-svensk lista med arbetsmarknadstermer som används allmänt på arbetsmarknaden. Ordlistan omfattar för närvarande bokstäverna A–V och den kompletteras efter hand. Kommentarer och tillägg kan skickas till Susanne Paetau.

Fackterm består av representanter för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, svenska språkenheten vid statsrådets kansli, Kommunförbundet och Institutet för de inhemska språken.

Förkortningar i ordlistan:
Förkortningen F anger att termen huvudsakligen används i Finland.
Förkortningen S anger att termen huvudsakligen används i Sverige.


aamuvuoromorgonskift; morgonpass
aattoiltalisätillägg för arbete kvällen före helg
aattokorvaushelgaftonsersättning
aattopäiväkorvausersättning för arbete dagen före helg
aattopäivälisähelgaftonstillägg
aattovapaaledig dag före helg
aiesopimusavsiktsförklaring, intentionsavtal
aikahyvitystidskompensation, kompensationsledighet
aikapalkkatidlön
aikapalkkaustidlön, tidavlöning
aikatyölisätillägg vid tidarbete, tidarbetstillägg
aikaurakkatidsackord
aikuiskoulutusvuxenutbildning
aikuiskoulutuslisävuxenutbildningstillägg
aikuiskoulutustukivuxenutbildningsstöd
aikuisopintorahavuxenstudiepenning
alabransch, område, fack
alainenmedarbetare
alaistaitomedarbetarkompetens
alakohtainen lisäbranschtillägg
alakohtainen neuvottelubranschförhandling, förhandling på branschnivå
alallaoloaikatid i/inom branschen, tjänstgöring inom branschen
alayhdistysunderförening
alentunut työkykynedsatt arbetsförmåga
alihankintatyöunderentreprenad, underleverans, underentreprenörsarbete, underleverantörsarbete
alihankkijaunderentreprenör, underleverantör
alipalkkadumpad lön
alipalkkauslönedumpning
alityöllistettyundersysselsatt
alityöllisyysundersysselsättning
aliurakkaunderackord
alkamisaikabegynnelsetidpunkt
alkupalkkaingångslön, begynnelselön
alkuperäinen työtaisteluprimärkonflikt
alkupäiväbegynnelsedag
alkutuotantoprimärproduktion, basproduktion
allekirjoituspöytäkirjaunderteckningsprotokoll
aloitepalkkioinitiativarvode (F), förslagsbelöning (S)
aloittamistyöinledande arbete, igångsättningsarbete (kemi)
altistusexponering
alueregion, distrikt, krets, område
alueellinenregional
alueellistaautlokalisera, decentralisera
alueluottamusmiesregionförtroendeman
aluetoimistoregion-, distrikts-, kretsbyrå/kontor
alustatalousplattformsekonomi
alustatyöplattformsarbete
alustavälitteinen työarbete (som förmedlas) via plattform
ammatillinenyrkes-, yrkesinriktad, facklig, professionell
ammatillinen eläkeikäyrkesbaserad pensionsålder
ammatillinen jatkokoulutusyrkesinriktad påbyggnadsutbildning
ammatillinen järjestöfacklig organisation, yrkesorganisation
ammatillinen koulutusyrkesutbildning, yrkesinriktad utbildning
ammatillinen kuntoutusyrkesinriktad rehabilitering, yrkesrehabilitering
ammatillinen työkyvyttömyysyrkesbaserad arbetsoförmåga
ammatillinen työvoimakoulutusyrkesinriktad arbetskraftsutbildning
ammatillinen täydennyskoulutusyrkesinriktad fortbildning, fortbildning i yrket; kompletterande yrkesutbildning
ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus, ASLAKyrkesorienterad medicinsk rehabilitering, ASLAK-rehabilitering
ammatinharjoittajayrkesutövare
ammattialaperiaateyrkesförbundsprincip
ammattijärjestöfackorganisation
ammattikoulutusyrkesutbildning
ammattiliittofackförbund
ammattimainenyrkesmässig, yrkes-
ammattimiesfackman, yrkesman
ammattinimikeyrkesbeteckning, yrkesbenämning
ammattinimikkeistöyrkesnomenklatur
ammattioppilaitosyrkesläroanstalt
ammattiosastofackavdelning
ammattiryhmäyrkesgrupp, yrkeskategori
ammattitaidotonicke yrkeskunnig
ammattitaitoyrkesskicklighet, kompetens, yrkeskunskap
ammattitaitoinenyrkeskunnig, kompetent
ammattitautiyrkessjukdom
ammattitehtäväyrkesuppgift
ammattitietofackkunskap, yrkeskunskap
ammattitutkintoyrkesexamen
ammattityöyrkesarbete
ammattiyhdistysfackförening
ansaintaintjänande, intjänings-
ansaintakausiintjäningsperiod
ansaintasääntöintjäningsregel
ansaitatjäna; intjäna, tjäna in
ansiolön, inkomst; merit
ansioeläkearbetspension, förvärvspension
ansiokehitysinkomstutveckling
ansioluettelocurriculum vitae (cv), meritförteckning
ansionalenemainkomstsänkning, sänkt inkomst
ansionmenetysinkomstbortfall
ansionmenetyskorvausersättning för inkomstbortfall
ansioon suhteutettuinkomstrelaterad
ansiopäivärahainkomstrelaterad dagpenning
ansiosidonnaineninkomstrelaterad
ansiotasoinkomstnivå
ansiotasoindeksiförtjänstnivåindex, inkomstnivåindex
ansiotuloförvärvsinkomst, löneinkomst
ansioturvaförtjänstskydd
ansiotyöförvärvsarbete
antaa lakkovaroitusvarsla om/utlysa strejk, lägga strejkvarsel
aputyöhjälparbete
arkilauantaihelgfri lördag
arkipyhäsöckenhelg (F), helgdag som infaller på en vardag
arkipyhäkorvaussöckenhelgsersättning (F), helgdagsersättning
arkipyhäviikkosöckenhelgsvecka (F)
asepalveluvärnplikt
asevelvollinenvärnpliktig
asevelvollisuusaikavärnpliktstid
asiantuntijaexpert, sakkunnig, specialist
asumistukibostadsbidrag
asuntoetubostadsförmån
ateriakorvausmåltidsersättning
avoin virkaobesatt tjänst, ledig tjänst, vakant tjänst, vakans
ay-järjestöfackorganisation
ay-jäsenmaksufackföreningsavgift, fackavgift
ay-liikefackföreningsrörelsen, facket
boikotoidabojkotta
boikottibojkott
budjettiriihibudgetmangling
direktio-oikeusarbetsledningsrätt, rätt att leda och övervaka arbetet
edullisemmuussääntöförmånlighetsprincip
edunsaajaförmånstagare
edustajarepresentant, företrädare; ombud
edustajakokouskongress (t.ex. FFC)
edustajistorepresentantskap (t.ex. FFC), fullmäktige (t.ex. EK)
ehdollinenvillkorlig
elinaikakerroinlivslängdskoefficient
elinajanodoteförväntad livslängd
elinkeinoelämänäringsliv
elinkeinonharjoittajanäringsidkare
elinkustannusindeksilevnadskostnadsindex
elpymisaikaåterhämtningstid
elpymistarveåterhämtningsbehov
elpymistaukoåterhämtningspaus
elvytysohjelmastimulansprogram
elvytyspakettistimulanspaket
eläkeikäpensionsålder
eläkekarttumaintjänad pension
eläkekertymäintjänad pension
eläkeputkipensionssluss
eläkerahastopensionsfond
eläkesääntöpensionsstadga
eläkesäätiöpensionsstiftelse
eläkkeellesiirtymisikäpensioneringsålder
ennakkoilmoitusvarsel, förhandsmeddelande (t.ex. vid permittering)
ennakkoperintäförskottsuppbörd
ennakkotietoförhandsbesked
ennakonpidätysförskottsinnehållning
epäpätevyysalennusavdrag för avsaknad av behörighet
epäpäteväicke-behörig; som saknar behörighet
epätyypillinen työsuhdeatypisk anställning
ergonominen työvuorosuunnitteluhälsofrämjande schemaläggning
erikoisalaspecialbransch
erikoisammattitutkintospecialyrkesexamen
erikoistuminenspecialisering
erikoistumiskoulutusspecialiseringsutbildning
erikoistumislisäspecialiseringstillägg
erillispalkkioseparatarvode
erillispöytäkirjaseparat protokoll
erillissopimusseparatavtal
erimielisyysmeningsskiljaktighet, tvist, oenighet
erimielisyysmuistiopromemoria om meningsskiljaktighet
erimielisyysneuvotteluttvisteförhandlingar
erimielisyyspöytäkirjatvisteprotokoll
erityishoitolisätillägg för specialvård
erityislisäspecialtillägg, särskilt tillägg, extra tillägg
erityisosaaminenspecialkompetens, specialkunnande
erityistiedoksiantoenskild delgivning
erityisvalmiusspecialberedskap
erityisäitiyslomasärskild moderskapsledighet
erivapausdispens
eroaminenavgång; utträde
eroamisikäavgångsålder
eroamisoikeusrätt till avgång
eroamispäiväavgångsdag
erotaavgå; utträda
erottaaavskeda; utesluta
erovuosiavgångsår, utträdelseår
eräbelopp; pott; post
esihenkilöchef; föreståndare; förman
esimieschef; föreståndare; förman
esimiesasemachefsställning
esitysförslag, framställning, proposition
eteenpäin kiertävät työvuorotskift som roterar medsols, medsolsrotation
etuförmån, fördel, intresse
etujärjestöintresseorganisation
eturistiriitaintressekonflikt
eturyhmäintressegrupp
etusijajärjestysprioritetsordning
etuusförmån
etätyödistansarbete
euromääräineni euro
freelancefrilans
haittarahamenersättning (vid arbetsolycksfall)
hakemusansökan
hakijasökande
hakuaikaansökningstid
hakukieltoansökningsförbud
hakusaartoansökningsblockad
hallinnonalaförvaltningsområde, förvaltningsgren
hallintoedustajapersonalrepresentant (i företagets förvaltning); arbetstagarrepresentant (i styrelse)
hallintoedustuspersonalrepresentation (i företagets förvaltning); styrelserepresentation
hallinto-oikeusförvaltningsrätt; förvaltningsdomstol
hallintoviranomainenförvaltningsmyndighet
hallitusstyrelse; regering
harjoittelijapraktikant
harjoittelupraktik
harkinnanvarainenprövningsbaserad, efter prövning, beroende av/på prövning; behovsprövad
harkintaprövning
harmaa taloussvart ekonomi; grå ekonomi
harmaa työvoimasvart arbetskraft
henkilökohtainen lisäindividuellt tillägg, personligt tillägg
henkilökohtainen palkanosaindividuell lönedel, personlig lönedel
henkilökohtaiset suojaimetpersonlig skyddsutrustning
henkilökorttiidentitetskort
henkilöperusteinen irtisanominenuppsägning av personliga skäl, uppsägning på personrelaterade grunder
henkilöstöasiapersonalärende, personalfråga
henkilöstöedustuspersonalrepresentation
henkilöstöhallintopersonaladministration, personalförvaltning
henkilöstömitoituspersonaldimensionering
henkilöstömääräantal anställda, personalstyrka
henkilöstöneuvostopersonalråd
henkilöstöohjauspersonalstyrning
henkilöstörahastopersonalfond
henkilöstösivukulutlönebikostnader
henkilöstövahvuuspersonalstyrka
henkilöstövuokrausyritysbemanningsföretag
henkilötyöpäivädagsverke
henkilötyövuosiårsverke, manår
hidastaamaska (konfliktåtgärd)
hidastuslakkomaskning, maskningsaktion
hinnoitellalönesätta; prissätta
hoitoonohjausvårdhänvisning
hoitovapaavårdledighet
hyvitysgottgörelse, kompensation
hyvityssakkostrejkböter, plikt
hälytysluonteinen työutryckningsbetonat arbete
hälytysrahautryckningspenning, larmpenning
hälytystyöutryckningsarbete
hätätyönödarbete
ihmiskauppamänniskohandel
ikäjohtaminenåldersmedvetet ledarskap
ikälisäålderstillägg
ilmoittaaanmäla, meddela; informera; annonsera
ilmoittamisvelvollisuusanmälningsplikt
ilmoitusmeddelande; annons
ilmoitusaikavarselperiod, varseltid
iltalisäkvällstillägg
iltatyökorvauskvällsersättning
iltatyölisäkvällsarbetstillägg
iltavuorokvällsskift; kvällspass
iltavuorolisäkvällsskiftstillägg, tillägg för kvällsskift
indeksiehtoindexklausul
indeksilausekeindexklausul
indeksitarkistusindexjustering
inflaatiotarkistusinflationsjustering
inventaarityökorvausersättning för inventering
irtisanoasäga upp; avskeda
irtisanominenuppsägning
irtisanomisaikauppsägningstid
irtisanomisajan palkkalön för uppsägningstid
irtisanomisehtouppsägningsvillkor
irtisanomisilmoitusmeddelande om uppsägning, uppsägningsmeddelande
irtisanomisjärjestysturordning vid uppsägning
irtisanomisoikeusuppsägningsrätt
irtisanomisperusteuppsägningsgrund
irtisanomissuojauppsägningsskydd
irtisanomissuojasopimusavtal om uppsägningsskydd
irtisanoutuasäga upp sig
istumalakkosittstrejk
isyysrahafaderskapspenning
isyysrahakausifaderskapspenningsperiod
isyysvapaafaderskapsledighet, pappaledighet
italialainen lakkomaskning, maskningsaktion
itsensä työllistäväegenanställd; uppdragstagare; självsysselsatt
itseohjautuva självstyrande
jakamistalousdelningsekonomi
jaksottaminenperiodisering
jaksotyöperiodarbete
jalkauttaaförankra; arbeta på gräsrotsnivå
jalkauttaminenförankring; arbete på gräsrotsnivå
jalkautuaarbeta på gräsrotsnivå
jaostosektion, avdelning, division
jarruttaamaska (konfliktåtgärd)
jatkokoulutusfortbildning, vidareutbildning
jatkokäsittelyfortsatt behandling
jatkoneuvottelufortsatt förhandling
jatko-opinnotfortsatta studier, vidarestudier, påbyggnadsstudier, akad. även postgraduala studier
jatkuva vuorotyöfortlöpande skiftarbete
jatkuvan neuvottelun periaateprincipen om kontinuerliga/fortgående förhandlingar
johtajachef, direktör, föreståndare, ledare
johtajuusledarskap
johtaminenledning, ledarskap; styrning
johtosääntöinstruktion
joukkoeromassavgång; massutträde
joukkoirtisanominenmassuppsägning
joukkovoimakollektiv styrka; massrörelse
joustava työaikaflexibel arbetstid, flextid; flexibel arbetstidsmodell
joustoaikaflextid
joustoturvaflexicurity
joustotyöaikautökad flextid
joustovapaaflexibel ledighet, flexledighet, kompensationsledighet
julistaa lakkovarsla om/utlysa strejk
julistaa saartoförsätta i/utlysa blockad
julistaa työsulkuvarsla om/utlysa lockout
julistaa virka haettavaksiförklara en tjänst ledig
jälkeenjääneisyyseftersläpning (i fråga om löner)
jälkisuojaefterskydd
jälkivaikutusefterverkan
järjestelyeräjusteringspott
järjestelyvarajusteringsmån
järjestäytyminenorganisering
järjestäytymisasteorganisationsgrad
järjestäytymisoikeusorganisationsrätt
järjestäytymisvapausorganisationsfrihet
järjestäytyäorganisera sig
järjestöaktiivifackligt aktiv, organisationsaktiv
järjestökuvaorganisationens image, profil, anseende
järjestötoimifacklig åtgärd; facklig aktion
jäsenhankintamedlemsrekrytering, medlemsvärvning
jäsenistömedlemskår, medlemmar
jäsenjärjestömedlemsorganisation
jäsenkenttämedlemskår, medlemmar, fältet
jäsenliittomedlemsförbund
jäsenmaksuperintäinkassering av medlemsavgifter
jäsenyhteisömedlemssammanslutning
jäsenyritysmedlemsföretag
jäsenyysmedlemskap
jäsenäänestysmedlemsomröstning
kaksivuorotyötvåskiftsarbete
kalleusluokkadyrortsklass
kalliinpaikanlisädyrortstillägg
kannetalan, käromål
kanneaikatid för väckande av talan
kanneoikeusrätt att väcka talan
kannustesporre, morot, incitament, incentiv
kannustinsporre, morot, incitament, incentiv
kannustinkarttumabonustillväxt
kannustinloukkubidragsfälla; inkomstfälla; arbetslöshetsfälla
kannustuslisämotivationstillägg
kannustusrahamotivationspeng
Kansainvälinen työjärjestö (ILO)Internationella arbetsorganisationen (ILO)
kantajakärande
karenssikarens
karenssiaikakarenstid
kariutua (neuvottelut)stranda (förhandlingar)
karttuatjäna in, intjäna, tillväxa
karttumisprosenttiintjäningsprocent
kartuttaatjäna in, intjäna, öka, utöka
kattavuustäckning, täckningsgrad
kattojärjestöparaplyorganisation; centralorganisation
kaupan alan työntekijähandelsanställd
kausiluonteinensäsongsbetonad
kausipalkkaperiodlön
kausityöntekijäsäsongsarbetare
kausityöttömyyssäsongsarbetslöshet
kehitysaluelisäu-områdestillägg
keikkatyöinhopp; ströjobb; turnéjobb
kelpoinenbehörig; som uppfyller behörighetskraven
kelpoisuusbehörighet; kompetens
kelpoisuusehtobehörighetsvillkor, behörighetskrav
kelpoisuusvaatimusbehörighetskrav, behörighetsvillkor
kerroinkoefficient
kerryttäätjäna in, intjäna
kertyminenintjäning, intjänande
kertyätjäna in, intjäna, tillväxa
keskeytymätön jaksooavbruten period
keskeytymätön kolmivuorotyöoavbrutet treskiftsarbete, kontinuerligt treskiftsarbete
keskeytynyt jaksoavbruten period
keskeytyvä kolmivuorotyöavbrutet treskiftsarbete, intermittent treskiftsarbete
keskiansiomedelinkomst
keskijohtomellanchefer, ledning på mellannivå
keskipalkkagenomsnittslön, medellön
keskitetty kokonaisratkaisucentral helhetsuppgörelse
keskitetty työmarkkinaratkaisucentral arbetsmarknadsuppgörelse
keskitetyt neuvottelutcentrala förhandlingar
keskituntiansiomedeltimlön
keskusjärjestöcentralorganisation
keskuslakkotoimikuntacentralstrejkkommitté
kesätyösommarjobb
kesätyöntekijäsommarjobbare
ketjutettuupprepad, staplad, länkad
ketjuttaastapla, länka
kevytyrittäjäegenanställd
kielilisäspråktillägg
kiertävä vapaapäiväjärjestelmärullande fridagssystem
KIILA-kuntoutusKIILA-rehabilitering
kiinteä palkkafast lön
kiistakysymystvistefråga, stridsfråga
kilpaileva työsopimuskonkurrerande arbetsavtal
kilpailukieltokonkurrensförbud
kilpailukieltosopimusavtal om konkurrensförbud
kilpailulausekekonkurrensklausul
kirkollinen juhlapäiväkyrklig helg, kyrklig helgdag
kiskonnantapainen työsyrjintäockerliknande diskriminering i arbetslivet
koeaikaprövotid (F), provtid (S)
kohtaantomatchning (mellan arbetskraft och arbetstillfällen)
kokemuslisäerfarenhetstillägg
kokemusvuosierfarenhetsår
kokoaikainenpå heltid, heltids-; heltidsanställd
kokonaisansiototalinkomst
kokonaiskeskiansiogenomsnittlig totalinkomst
kokonaispalkkatotal lön, totallön
kokonaisratkaisuhelhetsuppgörelse
kokonaistulototalinkomst
kokonaistuntipalkkatotal timlön
kokonaistyöaikatotal arbetstid
kokopäiväinenheldags-
kokopäivärahaheldagstraktamente
kokopäivätyöheltidsarbete
kolmikantatrepartsmodell
kolmikantainenpå trepartsbasis
kolmikantaneuvottelutrepartsförhandling
kolmikantasopimustrepartsavtal
kolmivuorotyötreskiftsarbete
komennustyökommenderingsarbete
konserniyhteistyökoncernfackligt samarbete, koncernsamarbete
korkeanpaikanlisätillägg för arbete på hög höjd, höjdtillägg
korotettu karttumahöjd intjäningsprocent
korottamaton palkkaoförhöjd lön
korotusförhöjning, höjning, påslag
korpilakkovild strejk, olovlig strejk; olaglig strejk
korvausersättning, kompensation
korvausvaatimusersättningsyrkande, ersättningsanspråk
korvausvelvollinenersättningsskyldig
kotityö hemarbete (förvärvsarbete hemma)
kotouttaaintegrera
koulutussopimusutbildningsavtal
kuittausoikeuskvittningsrätt
kulkulupapasserkort
kulukorvauskostnadsersättning
kunta-alakommunsektorn, den kommunala sektorn
kuntayhtymäsamkommun
kuntouttaminenrehabilitering
kuntoutustukirehabiliteringsstöd
kuoppakorotusgropförhöjning
kuormitusbelastning
kustannusvaikutuskostnadseffekt
kuukausipalkan jakajadivisor för månadslön
kuukausipalkkamånadslön
kuuleminenhörande, att höra; samråd
kylmähuonelisäkylrumstillägg
kylmänalueenlisä kallområdestillägg
käsittelybehandling, handläggning; hantering
käyttäjäyritysanvändarföretag
laajentaa (lakko)utvidga, trappa upp (strejk)
laillinenlaglig, lagenlig; rättslig
laillinen lakkolaglig strejk
laillisesti päteväjuridiskt giltig
laillisesti sitovarättsligt bindande
laiminlyödäförsumma, underlåta
laiminlyöntiförsummelse, underlåtenhet, underlåtelse
lainkäyttörätt(s)skipning
lainmukainenlagenlig, lagstadgad
lainvastainenlagstridig
laiton lakkoolaglig strejk; olovlig strejk, vild strejk
lakisääteinen lääkärintarkastuslagstadgad läkarundersökning
lakkauttaa dra in; lägga ned
lakkauttaminenindragning; nedläggning
lakkostrejk
lakkoaaltostrejkvåg
lakkoasestrejkvapen
lakkoavustusstrejkbidrag, strejkunderstöd
lakkoehtostrejkförbehåll, strejkklausul
lakkoilijastrejkande, strejkare
lakkoillastrejka
lakkoilmoitusstrejkvarsel
lakkoilustrejk
lakkojohtajastrejkledare
lakkojohtostrejkledning
lakkojärjestöstrejkande förbund, förbund som utlyst strejk
lakkokassastrejkkassa
lakkokenraalistrejkgeneral
lakkokieltostrejkförbud
lakkokokousstrejkmöte
lakkolainastrejklån
lakkolainenstrejkande, strejkare
lakkoliikestrejkrörelse
lakkoliittostrejkande förbund, förbund som utlyst strejk
lakkolupastrejktillstånd
lakko-ohjestrejkanvisningar, strejkdirektiv
lakko-oikeusstrejkrätt, rätt att strejka
lakko-organisaatiostrejkorganisation; strejkapparat
lakkopäätösstrejkbeslut, beslut om strejk
lakkorahastostrejkfond
lakkorajastrejkgräns
lakkorikkuristrejkbrytare
lakkorintamastrejkfront
lakkosakkostrejkböter
lakkotilannestrejkläge, strejksituation; strejk
lakkotoimikuntastrejkkommitté
lakkouhkastrejkhot
lakkovahtistrejkvakt
lakkovakuutusstrejkförsäkring
lakkovalmiusstrejkberedskap
lakkovaroitusstrejkvarsel
lakon alkamisajankohtastrejken börjar
lakonalainenstrejkbelagd, som berörs/omfattas av strejk
lakonjohtostrejkledning
lakonmurtajastrejkbrytare
lakonuhkastrejkhot; risk för strejk
lamadepression
lapsikorotusbarnförhöjning (arbetslöshetsskyddet), barntillägg (pensioner)
laskennallinenkalkylerad
laskentasääntöberäkningsregel
laskusuhdannelågkonjunktur, konjunktursvacka, konjunkturnedgång
lauantailisälördagstillägg
lauantaityölördagsarbete
lauantaityökorvaus ersättning för lördagsarbete, lördagsersättning
lauantaivapaa ledig lördag
lausekeklausul
lepoaikavilotid
lepotaukovilopaus
liikesalaisuusaffärshemlighet
liikkeen luovutusöverlåtelse av rörelse
liikkeenharjoittajarörelseidkare
liikkuvuusavustusrörlighetsunderstöd
liitesopimusbilageavtal
liittoförbund
liittoeräförbundspott
liittokohtainenpå förbundsnivå, förbundsvis, förbunds-
liittokokousförbundsmöte, förbundskongress
liittovaltuustoförbundsfullmäktige
liittymissopimusanslutningsavtal
liittyäansluta sig, bli medlem, gå med
liityntäpöytäkirjaanslutningsprotokoll
liitännäissopimushängavtal
likaisen työn lisätillägg för smutsigt arbete
lippuäänestyssluten omröstning
lisätillägg
lisäansiotilläggsinkomst
lisäeläketilläggspension
lisäkoulutustilläggsutbildning, efterutbildning, påbyggnadsutbildning
lisäpäivärahadagpenning för tilläggsdagar
lisätulomerinkomst
lisätyömertidsarbete; tilläggsarbete
lisätyökorvausmertidsersättning
lisävapaapäivä extra fridag
liukumaflextid; glidning (löner)
liukumakieltoförbud att flexa
liukuva palkkausglidande lönesättning
liukuva työaikaflexibel arbetstid, flextid
lomasemester; ledighet
loma-aikasemestertid
lomakausisemesterperiod
lomakertymäintjänad semester
lomakorvaussemesterersättning
lomaltapaluurahasemesterpremie
lomanmääräytymiskuukausikvalifikationsmånad
lomanmääräytymisvuosikvalifikationsår
lomaoikeusrätt till semester
lomapalkkasemesterlön
lomarahasemesterpenning, semesterpremie
lomauttaapermittera
lomautusilmoituspermitteringsmeddelande, permitteringsvarsel
lomautusilmoitusaikatid för meddelande om permittering
lomavuosisemesterår
loppupalkkaslutlön
luonnollinen poistumanaturlig avgång
luontoisetunaturaförmån
luopumiseläkeavträdelsepension
luottamushenkilöförtroendevald
luottamusmiesförtroendeman
luottamusmieskorvausförtroendemannaersättning
luottamusmiessopimusförtroendemannaavtal
luottamusmiestehtäväförtroendemannauppdrag
luottamusvaltuutettuförtroendeombud
lyhennyspäivädag som förkortar arbetstiden
lyhennysvapaaledighet som förkortar arbetstiden
lyhyt työvuorovälikort vilotid, skiftkombination kväll till morgonpass
lykätä lakkoaflytta fram strejk, skjuta upp strejk
läheltä piti -tilannetillbud; incident
lähetetty työntekijäutsänd arbetstagare
lähiesimiesnärmaste chef
lähijohtonärmaste chefer, närmaste ledning
lähityöskentelyjobba på arbetsplatsen/kontoret
lähtöpalkkaingångslön
ma. (määräaikainen)tf (tillförordnad, tjänsteförrättande)
majoittumiskorvauslogiersättning
majoituskustannusinkvarteringskostnad (F), logikostnad (S)
maksuperusteinen sovittelujämkning enligt utbetalningsprincipen
mallivirkasääntömodelltjänstestadga
matalapalkka-alalåglönebransch
matalapalkkaerälåglönepott
matalapalkkainenlågavlönad
matka-ajan palkkalön för restid
matkakorvausreseersättning
matkakulutres(e)kostnader
matkamääräysreseförordnande
matkavuorokausiresedygn
matkustusaikarestid
matkustusohjesääntöresereglemente
matkustussääntöresereglemente
matkustustyöresearbete
menettelytavatförfarande, procedur
mennä lakkoongå i strejk, börja strejka
miehityslakkosittstrejk
miestyöpäivädagsverke
miestyövuosiårsverke
moniosaaminenmångkunnighet, multikompetens
monipuolisuuslisä mångkunnighetstillägg
monityötaitoisuuslisämångkunnighetstillägg
muistiopromemoria (PM)
muuntokoulutusexamensinriktad fortbildning
muutosturvaomställningsskydd
muuttorahaflyttningsbidrag, flyttningspenning
myötämääräämisoikeus medbestämmanderätt
myötätuntolakkosympatistrejk
myötävaikuttaminenmedinflytande
määrittääfastställa; bestämma; definiera
määräaikatidsfrist, utsatt tid, bestämd tid, angiven tid, frist, tid
määräaikainenför viss tid, tidsbunden; visstids-, tidsbestämd
määräaikainen työntekijävisstidsanställd
määrävuosikorotusårsförhöjning
määrävuosilisäårstillägg
määräysbestämmelse, föreskrift, förordnande
määräytymisperustebestämningsgrund
määräytymisvuosikvalifikationsår
määräytyäbestämmas, föreskrivas, regleras, fastslås
määräämisvaltabestämmanderätt
neuvotella förhandla, överlägga
neuvottelijaförhandlare
neuvotteluförhandling, överläggning
neuvotteluesitysförhandlingsframställning, förhandlingsframställan, förhandlingsförslag
neuvottelujärjestysförhandlingsordning
neuvottelukierrosavtalsrörelse, förhandlingsomgång, förhandlingsrunda
neuvottelukuntaförhandlingsdelegation, delegation
neuvottelumenettelyförhandlingsförfarande, förhandlingsprocedur
neuvotteluoikeusförhandlingsrätt
neuvotteluosapuoliförhandlingspart
neuvottelupyyntöförhandlingsbegäran
neuvottelupöytäkirjaförhandlingsprotokoll
neuvotteluratkaisuförhandlingsuppgörelse, förhandlingsresultat
neuvottelusuhteetförhandlingsrelationer
neuvottelutulosförhandlingsresultat
neuvotteluvaraförhandlingsutrymme; löneutrymme
nimellispalkkanominell lön
nimikebeteckning, benämning, titel
nimikkeistönomenklatur
nokkamies bas, arbetsgruppens äldste
nokkamieslisäbastillägg
nollatuntisopimusnolltimmarsavtal
normaalisitovuusnormalt bindande verkan
nostotyölyftarbete; manuell hantering
näennäisyrittäjyysfalskt egenföretagande
näennäisyrittäjäfalsk egenföretagare
näyttöpäätetyöbildskärmsarbete, arbete vid bildskärm
ohjeanvisning, direktiv, instruktion
ohjeellinenvägledande
ohjepalkkanormlön, riktlön
ohjesääntöreglemente, instruktion
ohjetuntipalkkanormtimlön
olosuhdelisä miljötillägg
oman toimen ohella (oto)vid sidan av eget/ordinarie arbete
omavastuusjälvrisk
opastaahandleda, instruera
opastushandledning, instruktion
opettajatyöpäivälärararbetsdagar
opintososiaalinen etustudiesocial förmån
opintotukistudiestöd
opintovapaastudieledighet
oppisopimusläroavtal
osa-aikaeläkedeltidspension
osa-aikainenpå deltid, deltidsanställd, deltids-
osa-aikaistaminenändra/ombilda/överföra till deltidsanställning
osa-aikatyödeltidsarbete, deltidsanställning
osaamisaluekompetensområde
osaamiskeskuskompetenscenter, kompetenscentrum; kunskapscenter
osallistava työvuorosuunnitteluinkluderande planering av arbetsskift
osallistuminendeltagande, delaktighet; medbestämmande, (med)inflytande, medverkan; personalrepresentation, arbetstagarinflytande
osallistumisjärjestelmämedinflytandesystem
osapuolipart
osapäivärahapartiellt dagtraktamente
osapäivätyödeltidsarbete, deltidsanställning
osasairauspäivärahapartiell sjukdagpenning
osastoluottamusmiesavdelningsförtroendeman
osatyökykyinenpartiellt arbetsför
osatyökyvyttömyyseläkedelinvalidpension
osaurakkadelackord
osaurakkahinnoitteludelackordlönesättning
osittainen hoitovapaapartiell vårdledighet
osittainen lakkopartiell strejk, begränsad strejk
osoittaa työtäanvisa arbete
ostopalveluköpt tjänst; tjänsteupphandling
ottaa virkasuhteeseenanställa i tjänsteförhållande
paikallinen sopimineningå lokalt avtal, avtala lokalt
paikallinen sopimuslokalt avtal
paikallisjärjestölokalorganisation
paikallisneuvottelutlokala förhandlingar
paikallisosastolokalavdelning
paikkakuntakalleusluokkadyrortsklass
painava syyvägande skäl
painopistealueprioriterat område, prioriteringsområde, insatsområde
painostuskeinopåtryckningsmedel
painotettu vägd, viktad (t.ex. lön, undervisningsskyldighet, medeltal)
pakastevarastolisäfryslagertillägg
pakkashuonelisäfrysrumstillägg
pakkosovittelutvångsförlikning, tvångsmedling
pakkotahtinen työtvångsstyrt arbete, arbete där tempot bestäms av en maskin
pakotesanktion
pakottavuustvingande natur
palkallinenmed lön, betald, avlönad
palkanalennuslönesänkning
palkankorotuslöne(för)höjning, löneökning, lönepåslag, lönelyft
palkankorotusvaralöne(för)höjningsmån, löne(för)höjningsmarginal
palkanlisälönetillägg
palkanmaksulöne(ut)betalning
palkanmaksukausilönebetalningsperiod
palkanmaksuperustelönebetalningsgrund
palkanmuodostuslönebildning
palkanosalönedel
palkansaajalöntagare
palkansaajajärjestölöntagarorganisation
palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
palkataanställa, avlöna
palkatonutan lön, obetald, oavlönad
palkkalön
palkka-asteikkolöneskala
palkkaehdotlönevillkor
palkkaerälönepott; lönepost
palkkaetulöneförmån
palkkahaarukkalönespridning, lönespann
palkkahaitarilönespridning, lönespann
palkkahajontalönespridning
palkkahallintolöneadministration
palkkahinnoittelulönesättning
palkkaindeksilöneindex
palkkakausilöneperiod
palkkakehityslöneutveckling
palkkakiistalönetvist
palkkakuoppalönegrop
palkkalajilöneslag
palkkalaskelmalönespecifikation
palkkaliukumalöneglidning
palkkaluokittelulöneklassificering
palkkaluokkalöneklass
palkkamäärälön, lönebelopp
palkkaneuvottelutlöneförhandlingar
palkkaperintölöneöverhäng
palkkaperustelönegrund
palkkapolitiikkalönepolitik
palkkaporrastuslönegradering, lönedifferentiering
palkkaratkaisu löneuppgörelse
palkkariita lönetvist
palkkaryhmittelylönegruppering
palkkaryhmälönegrupp
palkkasaatava lönefordran, innestående lön
palkkasivukustannuslönebikostnad
palkkasopimuslöneavtal
palkkasäännöstelylönereglering
palkkatakuu lönegaranti
palkkatariffi lönetariff
palkkatasa-arvolönejämställdhet, jämställdhet på löneområdet
palkkataulukko lönetabell
palkkatodistuslöneintyg
palkkatukilönesubvention
palkkatulo löneinkomst
palkkaturva lönegaranti
palkkatyöläinenlöntagare
palkkauslönesättning; lön; anställning
palkkausjärjestelmä lönesystem
palkkausmuoto anställningsform; löneform
palkkausperusteanställningsgrund; lönegrund
palkkavaatimus lönekrav
palkkavääristymälönesnedvridning, snedvridning av löner
palkkio arvode; premie, bonus
palkkiopalkkapremielön
palkkioperustepremiegrund
palkkojen jälkeenjääneisyyslöneeftersläpning
palkkojen jäädyttäminenfrysning av löner, lönestopp
paluu työelämäänåtergång till arbetslivet, återinträde i arbetslivet
palveluammatti serviceyrke
palvelulisätjänstetillägg
palvelupisteserviceställe, kundtjänst, kundservice
palvelurahaserviceavgift, betjäningsavgift
palvelusaikatjänstgöringstid, anställningstid, tjänstgöring
palvelusaikalisätjänstetidstillägg
palvelussuhdeanställning, anställningsförhållande
palvelussuhdeasuntotjänstebostad
palvelussuhteen ehdotanställningsvillkor
palvelusvuositjänsteår, anställningsår
palvelusvuosilisätjänsteårstillägg
pekkaspäiväutjämningsdag, dag som förkortar arbetstiden (vard. pekkasdag)
pelastuspalkkiobärgarlön
perehdyttäjäden som introducerar, introduktör
perehdyttäminenintroduktion
perehdyttämislisäintroduktionstillägg
perehdyttää introducera
perehdytysintroduktion
perehdytyssuunnitelmaintroduktionsplan
perimineninkassering; uttag; indrivning
perintäinkassering; uttag; indrivning
periodityöperiodarbete
periodityöntekijäperiodarbetare
periäinkassera, ta ut; driva in
peruspalkkagrundlön
peruspäivärahagrunddagpenning
perustaa virkainrätta en tjänst
perustamiskirjastiftelseurkund
perustegrund, motiv, skäl
perusteeton ogrundad, utan grund
perusteltu syygrundad anledning, grundad orsak
perustelumotivering, grund
perustuntipalkkagrundtimlön
perusturvagrundtrygghet; grundskydd
perustyöaikagrundarbetstid
peruuttaa återkalla; inhibera, annullera
peräkkäiset työsuhteetanställningar i följd
perälautastupstock, stoppbräde (F)
pidennetty työaikaförlängd arbetstid
pidättää jäsenmaksuinkassera medlemsavgift
pidättää virantoimituksestaavstänga från tjänsteutövning
pidätystodistus innehållningsbevis
piilotyöttömyysdold arbetslöshet
piirisovittelijadistriktsförlikningsman
pistelakko punktstrejk
pitkäaikaistyöttömyyslångtidsarbetslöshet
poissaolo frånvaro
poissaolopäiväfrånvarodag
poissaolotuntifrånvarotimme
polkumyyntidumpning
ponsikläm
ponsiehdotusklämförslag
porrastaadifferentiera, gradera
porrastettu lakkostrejk som utvidgas stegvis, strejk som trappas upp
porrastettu työaikadifferentierad arbetstid, spridd arbetstid
provisioprovision
provisiopalkkainenprovisionsavlönad, med provisionslön
puitesopimusramavtal
puolituskorotus halveringsförhöjning
puolitussääntöhalveringsregel
purkaahäva (arbetsavtal); upplösa; avveckla
purkamisperustehävningsgrund
purkuhävning (arbetsavtal); upplösning; avveckling
purkuperustehävningsgrund
pysyvä haittabestående men
pysyvä työkyvyttömyysbestående arbetsoförmåga
päihdehuoltomissbrukarvård
päivystysjour
päiväansiodagsinkomst
päiväpalkkadagslön
päivärahadagpenning; dagtraktamente
päivätulodagsinkomst
päivätyödagsarbete; dagsverke
päivävuorodagskift
pätemätönogiltig
pätevyyden arviointikompetensbedömning, utvärdering/bedömning/värdering av kompetens
pätevyyskompetens; behörighet; giltighet
pätevyyslisäkompetenstillägg
pätevyysvaatimuskompetenskrav; behörighetskrav
päteväbehörig; giltig; kompetent
pätevä syygiltigt skäl
pätkätyökortjobb, korttidsjobb, snuttjobb (F)
pätkätyöntekijäkorttidsanställd, snuttjobbare (F)
pääluottamusmieshuvudförtroendeman
päänavaajalöneledare, spelöppnare
pääsopijajärjestöhuvudavtalsorganisation
pääsopimushuvudavtal
päätoimineni huvudsyssla; på heltid, heltids-
päättäminenupphävande
päättääupphäva (arbetsavtal), avsluta
päätäntävaltabeslutanderätt, beslutsrätt
päätösvaltabeslutanderätt, beslutsrätt
päätösvaltainenbeslutsför
pääviranhaltijainnehavare av huvudtjänst, huvudtjänstinnehavare
pöydällepanobordläggning
pöytäkirjamerkintäprotokollsanteckning
raamisopimusramavtal
rahakorvauspenningersättning, ersättning i pengar
rahapalkkapenninglön
rajoittaa lakko-oikeuttabegränsa strejkrätten, inskränka strejkrätten
rakennetyöttömyysstrukturarbetslöshet, strukturell arbetslöshet
rakennustyömaabyggarbetsplats, byggnadsarbetsplats
rakennusurakkabyggnadsentreprenad
raskaan työn lisätillägg för tungt arbete
ratifioidaratificera
ratkaisuuppgörelse; lösning; avgörande
ratkaisulautakuntaförlikningsnämnd
rauetaförfalla; upphöra, löpa ut
reaaliansiorealinkomst
reaalipalkkareallön
riidanalainenomtvistad, tviste-, tvistig
riitatvist, konflikt
riita-asiatvistemål
riitakysymystvistefråga, stridsfråga
riitapuolipart, tvistande part, part i en konflikt
riitauttaabestrida, göra stridig
rikkoabryta mot, överträda
rikkomusförseelse, överträdelse
rikkuristrejkbrytare
rinnakkaissopimusparallellavtal
rivijäsen(vanlig) medlem, medlem på fältet, medlem på gräsrotsnivå
roikkosopimushängavtal
runkosopimusramavtal
ruokailutaukomatpaus, måltidsrast
ruokarahamatpenning, måltidsersättning, kostpenning
ryhmittelygruppering
ryhmähenkivakuutusgrupplivförsäkring
ryhmäkannegrupptalan
ryhmälomautusgruppermittering
ryhmäurakkagruppackord
ryhtyä lakkoongå (ut) i strejk, strejka, börja strejka
ryhtyä työtaisteluunvidta konfliktåtgärder, inleda konfliktåtgärder
saartoblockad
saartovaroitus blockadvarsel, varsel om blockad
saatavafordran, tillgodohavande
saatavuusharkintatillgångsprövning
saattaa (työtuomioistuimen) ratkaistavaksiföra (till arbetsdomstolen) för avgörande
saattaa voimaansätta i kraft
saavutettu etuuppnådd förmån, förvärvad förmån
sairastumispäivädagen för insjuknandet
sairausaikasjuktid, sjukdomstid
sairausajan palkkasjuklön, lön för sjuktid
sairauskorvaussjukersättning
sairauslomasjukledighet
sairauslomallasjukskriven, sjukledig
sairauslomatodistussjukintyg
sairauspoissaolosjukfrånvaro
sairauspäivärahasjukdagpenning
sairausvakuutusmaksusjukförsäkringsavgift (arb.giv.); sjukförsäkringspremie (den försäkr.)
samapalkkaisuuslikalön
samapalkkaisuusperiaatelikalönsprincipen
sanktio sanktion
sanoa itsensä irti, sanoutua irtisäga upp sig
seisokkidriftstopp
sekaurakkablandackord
selkkauskonflikt; arbetskonflikt
selvityspyyntöbegäran om utredning
selviytymislausekekrisklausul
senttimääräineni cent
seuraamuspåföljd
seurantauppföljning
sidosryhmäintressentgrupp, närstående grupp
siirretty työaikaflyttad arbetstid
siirtosuojaomplaceringsskydd
siirtää lakkoflytta fram strejk, skjuta upp strejk
sijainenvikarie, ställföreträdare
sijaisuusvikariat
sijaisuuskorvausvikariatersättning, vikarieersättning
sijaisuuslisävikariatstillägg, vikarietillägg
sijoittaaplacera; förlägga (t.ex. semesterdag)
silpputyöströjobb
silppuuntuminenfragmentering, snuttifiering
sisääntekoarbeta in
sisääntekopäivädag som ska arbetas in
sitoumusåtagande; förbindelse
sitouttaaförankra; engagera
sitoutuaåta sig; förbinda sig
sitovabindande
sivuansiobiinkomst
sivutoimibisyssla
sivutoimineni bisyssla
sivutulobiinkomst
solidaarisuuslakkosympatistrejk, solidaritetsstrejk
sopiaavtala, ingå avtal, träffa avtal, komma överens, träffa överenskommelse; enas
sopijapuoliavtalspart
sopimukseen sidottubunden av avtal, avtalsbunden
sopimuksen sitovuusavtals bindande verkan
sopimuksen vastaineni strid med avtalet, avtalsstridig
sopimuksenmukainenavtalsenlig
sopimuksenvarainensom man kan avtala om; som är beroende av avtal, som förutsätter avtal
sopimukseton tilaavtalslöst läge
sopimusavtal, överenskommelse; uppgörelse; kontrakt; konvention (ILO)
sopimusaikaavtalstid, avtalsperiod
sopimusalaavtalsbransch, avtalssektor, avtalsområde
sopimusalatoimikuntabranschkommitté (privata servicebranschen)
sopimusalueavtalsområde
sopimusasiaavtalsfråga
sopimusehdotusavtalsförslag
sopimusehtoavtalsvillkor
sopimuskausiavtalsperiod, avtalstid
sopimuskierrosavtalsrörelse, avtalsomgång, avtalsrunda
sopimuskohde avtalsobjekt
sopimuskohtaavtalspunkt
sopimuskorotus avtalshöjning
sopimuskumppaniavtalspart
sopimuskäytäntö avtalspraxis
sopimusmääräysavtalsbestämmelse
sopimusneuvottelutavtalsförhandlingar
sopimusosapuoliavtalspart
sopimuspalkka avtalslön
sopimuspalkkainenmed avtalslön
sopimusperäinenavtalsbaserad, som grundar sig på avtal
sopimuspolitiikka avtalspolitik
sopimuspöytäkirjaavtalsprotokoll
sopimusratkaisuavtalsuppgörelse
sopimusriitaavtalstvist
sopimusshoppailuavtalsshopping
sopimussuhdeavtalsförhållande
sopimusvapaus avtalsfrihet
sosiaalitilatpersonalrum, personalutrymmen
sosiaaliturvamaksusocialskyddsavgift
sosiaalivakuutussocialförsäkring
sovellettavasom ska tillämpas; tillämplig
soveltaatillämpa
soveltamisalatillämpningsområde
soveltamisohjetillämpningsanvisning, tillämpningsdirektiv
soveltuva tutkintolämplig examen
sovintouppgörelse; förlikning
sovintoehdotus medlingsbud, förlikningsförslag
sovintoesitysmedlingsbud, förlikningsförslag
sovintomenettelyförlikningsförfarande
soviteltu työttömyyspäivärahajämkad arbetslöshetsdagpenning
sovittelijaförlikningsman
sovittelumedling, förlikning; jämkning
sovittelulautakuntaförlikningsnämnd, skiljenämnd
sovitteluratkaisumedlingsresultat; uppgörelse
sovitteluyritysmedlingsförsök, försök till medling/jämkning/förlikning
sulkulockout
sunnuntaityösöndagsarbete
sunnuntaityökorotussöndagsförhöjning
sunnuntaityökorvaussöndagsersättning, ersättning för söndagsarbete
suojaosaskyddsdel (i samband med arbetslöshetsskyddet)
suojaosuusskyddsdel (i samband med pensioner)
suojarakenneskyddskonstruktion
suojatyöskyddat arbete
suojatyöntekijäarbetstagare i skyddat arbete
suojatyöpaikkaskyddat arbete
suojavaatetusskyddskläder; skyddsutrustning
suojavarusteskyddsutrustning
suojelutyö skyddsarbete
suora urakkarakt ackord
suorittava työutförande arbete
suorituslisä prestationstillägg
suorituspalkkaprestationslön
suoritusporrasoperativ personal, operativ nivå, verkställande personal, verkställande nivå
suositussopimusrekommendationsavtal
suullinen sopimusmuntligt avtal
suurlakkostorstrejk
syrjintä diskriminering
syrjäseutulisäfjärrortstillägg
säännöllinen työaikaordinarie arbetstid
säännötstadgar
sääntömuutosstadgeändring
sääntömääräinenstadgeenlig; ordinarie
säästövapaasparad ledighet
säätääföreskriva, ange; stifta
taannehtiva retroaktiv
taantumarecession
tahallinenuppsåtlig, avsiktlig
tahdonvaltainen (lainmääräys)dispositiv (lagbestämmelse)
taistelutoimenpidekonfliktåtgärd, stridsåtgärd
takaisinotto återanställning
takautumisoikeusregressrätt
takautuvaretroaktiv
takuupalkkagarantilön
takuupalkkamääräysgarantilönebestämmelse
talvilomavintersemester
tapaturmaeläkeolycksfallspension
tapaturmailmoitusolycksfallsanmälan
tarjousbud, förslag; anbud
tarkastelujaksogranskningsperiod
tarkistaajustera (t.ex. löner), granska, kontrollera
tarveharkintabehovsprövning
tarvittaessa töihin kutsuttava(person som) kallas till arbete vid behov, inhoppare
tasaamisvapaautjämningsledighet
tasa-ammattiyrken med jämn könsfördelning
tasa-arvojämställdhet
tasa-arvoeräjämställdhetspott
tasapuolinen kohtelujämlikt bemötande, opartiskt bemötande
tasoittumisjaksoutjämningsperiod
tasoittumisvapaautjämningsledighet
tasoitusvapaautjämningsledighet
tasokorotusnivåhöjning
tasotarkistusnivåjustering
taukopaus, rast
tavoitejohtaminenmålstyrning
tavoitepalkkamållön
tehdyt työtunnitutförda arbetstimmar
tehdä kokonaisratkaisuträffa helhetsuppgörelse, ingå helhetsuppgörelse
tehdä takaisinarbeta in
tehdä vuorotyötäarbeta i skift
tehdä ylityötäarbeta över
tehty työaikaarbetad tid
tehty työtuntiarbetad timme
tehtävä(n)kuva(us)arbetsbeskrivning, uppgiftsbeskrivning
tehtävälisäuppgiftstillägg
tehtävänimikebefattningsbeteckning, befattningsbenämning
tehtävänimikkeistöbefattningsnomenklatur
teollisuuslinjaperiaateindustriförbundsprincipen
terveydelle vaarallinenhälsovådlig, hälsoskadlig
tiedonsaantioikeusrätt att få information
tietopuolinen (koulutus)teoretisk (utbildning)
tiivistetty työaikakomprimerad arbetstid
tilaajavastuubeställaransvar
tilapäinen hoitovapaatillfällig vårdledighet
tilapäinen viranhaltijatillfällig tjänsteinnehavare
tilapäinen virkamiestillfällig tjänsteman
todistustaakkabevisbörda
toimeenpanomääräysverkställighetsbestämmelse
toimeentuloutkomst
toimeentuloturvautkomstskydd
toimeksi saaneenaenligt uppdrag
toimeksianto (tehtävä)uppdrag
toimenkuvabefattningsbeskrivning
toimenkuvaan kuuluutill uppgifterna hör
toimibefattning; syssla
toimiavara, arbeta, vara verksam
toimialabransch, sektor, näringsgren; verksamhetsområde
toimialaliittobranschförbund
toimialueverksamhetsområde
toimiehtosopimusfunktionärskollektivavtal
toimihenkilötjänsteman
toimijaaktör; aktiv
toimikausimandattid, mandatperiod
toimikuntakommitté, kommission, nämnd
toimintaohjeverksamhetsdirektiv; anvisning, direktiv, instruktion
toimintaohjelmahandlingsprogram, verksamhetsprogram
toimipaikkaverksamhetsställe, tjänstgöringsställe, arbetsplats; verksamhetsort
toimipisteverksamhetsställe
toimistoalakontorsbranschen
toimistotyöaikabyråarbetstid; kontorsarbetstid
toimitsijaombudsman
toimivaltabehörighet; befogenhet
toistotyöensidigt arbete, repetitivt arbete
toistuvaistyötönperiodiskt arbetslös, säsongsarbetslös
torjuaavvärja; förkasta, avvisa, avslå
tuettu työllistyminenarbete med stöd
tuki- ja liikuntaelinsairaussjukdom i rörelseorganen, sjukdom i stöd- och rörelseorganen (F)
tukilakkosympatistrejk
tukitoimistödåtgärd; sympatiåtgärd; sympatiaktion, stödaktion
tulkinnanvarainenlämnar rum för tolkning, medför tolkningssvårigheter
tulkintaerimielisyystolkningstvist
tulkintaetuoikeustolkningsföreträde
tulkintakiistatolkningstvist
tulkintariitatolkningstvist
tuloinkomst; intäkt
tuloerotinkomstskillnader
tulokehitysinkomstutveckling
tulonsiirtoinkomstöverföring
tulopoliittinen kokonaisratkaisu (tupo)inkomstpolitisk helhetsuppgörelse (inpo)
tunnustellasondera
tunnustelusondering
tuntiansiotimförtjänst
tuntipalkkatimlön
tuntipalkkainenmed timlön, timavlönad
tuntipalkkioperustetimarvodesgrund
tuntityöntekijätimanställd
tuotantopalkkioproduktionspremie
tupoinpo, inkomstpolitisk helhetsuppgörelse
työaikaarbetstid
työaikaan rinnastettava aikatid som är jämförbar med arbetstid
työaikajaksoarbetsperiod
työaikajärjestelmäarbetstidsschema; arbetstidssystem
työaikajärjestelyarbetstidsarrangemang; arbetstidsmodell
työaikamuotoarbetstidsform
työaikamääräysarbetstidsbestämmelse, bestämmelse om arbetstid
työaikapankkiarbetstidsbank
työaikasuojeluarbetstidsskydd
työajan lyhennysförkortning av arbetstiden, arbetstidsförkortning
työajan pidennysförlängning av arbetstiden, arbetstidsförlängning
työajan vakiintuminenetablering av arbetstiden
työalatoimikuntabranschkommitté
työansioarbetsinkomst
työehdotanställningsvillkor
työehtosopimuskollektivavtal (privat sektor), arbetskollektivavtal (offentlig sektor)
työehtosopimusneuvottelutavtalsrörelse, kollektivavtalsförhandlingar
työehtosopimusratkaisu(kollektiv)avtalsuppgörelse
työeläkearbetspension
työeläkemaksuarbetspensionsavgift
työelämään tutustuminen (tet)praktisk arbetslivsorientering (prao), orientering i arbetslivet
työharjoitteluarbetspraktik
työhistoriaarbetshistoria, tid i arbetslivet
työhuonekuntafackklubb, verkstadsklubb
työhygieniaarbetshygien, yrkeshygien
työhyvinvointiarbetshälsa, hälsa i arbetslivet, välbefinnande i arbetet
työhyvinvointikorttivälbefinnande i arbetet-kort, arbetshälsokort
työhön sijoittuminenplacering i arbete
työhönottoanställning
työhönottohaastatteluanställningsintervju
työhönpaluuåtergång till arbetet
työhönsidonnaisuusaikatid man är bunden till arbete; ramtid (transportbranschen)
työhöntulotarkastusnyanställningsundersökning
työhönvalmennusarbetsträning
työilmapiiriarbetsklimat, atmosfär på arbetsplatsen
työjärjestysarbetsordning; arbetsschema
työkaarimalli(modell för) åldersmedvetet arbetsliv, livscykelmodell för arbetslivet
työkalukorvausersättning för verktyg
työkausi arbetsperiod
työkiertoarbetsrotation
työkiistaarbetstvist, arbetskonflikt
työkohdearbetsplats; arbetsprojekt
työkohtainen lisä tillägg enligt arbetsuppgift, arbetsbetingat tillägg
työkohtainen palkkalön enligt arbetsuppgift, arbetsbetingad lön
työkohtaisuuslisätillägg enligt arbetsuppgift
työkokeiluarbetsprövning
työkokemusyrkeserfarenhet, arbetslivserfarenhet
työkokemuslisäyrkeserfarenhetstillägg
työkuntaarbetslag
työkykyarbetsförmåga
työkykyinenarbetsför
työkykyisyysarbetsförhet, arbetsduglighet
työkykyjohtaminenhälsofrämjande ledarskap; ledarskap som främjar arbetsförmågan
työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennusträning i syfte att bevara och förbättra arbetsförmågan
työkykyä ylläpitävä toiminta, tykytoimintahälsofrämjande (arbete) på arbetsplatsen, friskvård på arbetsplatsen
työkyvyn alentuminennedsatt arbetsförmåga
työkyvyttömyysarbetsoförmåga
työkyvyttömyysasteinvaliditetsgrad
työkyvyttömyyseläkeinvalidpension; sjukpension (enligt folkpensionslagen)
työkyvytönarbetsoförmögen
työlainsäädäntöarbetslagstiftning
työllistettysysselsatt
työllistymistä edistävät toimenpiteetsysselsättningsfrämjande åtgärder
työllistämistukisysselsättningsstöd
työllistämisvelvoitesysselsättningsskyldighet
työllisyyssysselsättning
työllisyysastesysselsättningsgrad
työlupaarbetstillstånd
työmaaarbetsplats; bygge, byggplats, byggarbetsplats; hygge
työmarkkinakelpoisuusanställningsbarhet
työmarkkinaselkkausarbetsmarknadskonflikt
työmarkkinatarbetsmarknaden
työmarkkinatukiarbetsmarknadsstöd
työmatkaarbetsresa
työmatkatapaturmafärdolycksfall, olycksfall på väg till eller från arbetet, olycksfall under arbetsfärd (F)
työmääräysarbetsorder
työn arviointiarbetsvärdering
työn imuarbetsengagemang
työn vaativuuden arviointibedömning av arbetets svårighetsgrad
työn vaativuusarbetets svårighetsgrad, hur krävande arbetet är
työn yksikkökustannusarbetskostnad per producerad enhet, enhetsarbetskraftskostnad
työnantajaarbetsgivare
työnantajajärjestöarbetsgivarorganisation
työnantajan eläkemaksuarbetsgivarens pensionspremie
työneuvostoarbetsrådet
työnjohdollinen määräysdirektiv från arbetsledningen
työnjohdollinen vastuuarbetsledaransvar
työnjohtajaarbetsledare
työnjohtomääräysdirektiv från arbetsledningen
työnkuvaarbetsuppgifter; arbetsbeskrivning, uppgiftsbeskrivning
työnkuvausarbetsbeskrivning, uppgiftsbeskrivning
työnluokitusarbetsklassificering, arbetsvärdering
työnohjaajaarbetshandledare
työnohjausarbetshandledning
työnopastusinlärning, instruktion på arbetsplatsen, arbetsplatsinstruktion
työnseisausarbetsnedläggelse, arbetsinställelse
työnsulkulockout
työntekijäarbetstagare, anställd; arbetare
työntekijäjärjestöarbetstagarorganisation
työntekijän eläkemaksuarbetstagarens pensionsavgift
työolosuhdelisätillägg för arbetsmiljö, arbetsmiljötillägg
työolosuhteetarbetsförhållanden, arbetsmiljö
työolotarbetsförhållanden, arbetsmiljö
työpaikan sijaintiarbetsplatsens placeringsort, placeringsorten för arbetsplatsen
työpaikkaarbetsplats; arbetstillfälle
työpaikkakokousarbetsplatsmöte
työpaikkakoulutusarbetsplatsutbildning
työpaikkaosastofackavdelning, fackklubb
työpaikkaruokalapersonalmatsal
työpaikkaselvitysarbetsplatsutredning
työpaikkatapaturmaarbetsplatsolycka, olycksfall på arbetsplatsen
työpaikkatasopå arbetsplatsen, arbetsplatsnivå
työperäinenarbetsrelaterad; arbetsbaserad
työperäinen maahanmuuttoarbetskraftsinvandring, arbetsrelaterad invandring
työpistearbetsplats; arbetsställe
työrauhaarbetsfred
työrauhan rikkominenbrott mot arbetsfred, arbetsfredsbrott
työrauhavelvoitefredsplikt, arbetsfredsplikt
työrauhavelvollisuusfredsplikt, arbetsfredsplikt
työriitaarbetstvist, arbetskonflikt
työrupeamaarbete; arbetspass
työselkkausarbetskonflikt; konflikt
työsopimusarbetsavtal (F), anställningsavtal (S)
työsopimussuhdearbetsavtalsförhållande
työsopimussuhteineni arbetsavtalsförhållande, anställd genom arbetsavtal
työssä jaksaminenorka jobba, orka på jobbet, ork i arbetet
työssäkäyntialuependlingsregion, pendlingsområde
työssäolotid i arbete; arbete
työssäoloaikaarbetad tid
työssäoloehtoarbetsvillkor
työssäolon veroinen aika"(tid som är) likställd med arbetad tid
"
työssäoloviikko arbetsvecka; arbetad vecka
työssäoppimineninlärning i arbetet, lärande i arbete
työstä kieltäytyminenarbetsvägran; vägran att ta emot arbete
työsuhdeanställning, anställningsförhållande; arbetsavtalsförhållande
työsuhdeasiaanställningsärende, anställningsfråga, arbetsavtalsärende, arbetsavtalsfråga
työsuhdeasuntotjänstebostad, personalbostad
työsuhdeautotjänstebil
työsuhde-etuanställningsförmån
työsuhdelakimiesarbetsavtalsjurist
työsuhdesuojaanställningsskydd
työsuhdeturvaanställningsskydd; anställningstrygghet
työsuhteen tunnusmerkitkriterier för anställningsförhållande
työsuhteessa olevaanställd, i anställningsförhållande; i arbetsavtalsförhållande, anställd genom arbetsavtal
työsuhteinenanställd, i anställningsförhållande; i arbetsavtalsförhållande, anställd genom arbetsavtal
työsulkulockout
työsulkuvaroituslockoutvarsel, varsel om lockout
työsuojeluarbetarskydd
työsuojeluasiamiesarbetarskyddsombud
työsuojeluhallintoarbetarskyddsförvaltningen
työsuojeluhenkilörekisteripersonregistret för arbetarskyddet
työsuojelun valvontatillsyn över/av arbetarskyddet
työsuojelupäällikköarbetarskyddschef
työsuojelutarkastusarbetarskyddsinspektion
työsuojelutoimikuntaarbetarskyddskommission
työsuojeluvaltuutettuarbetarskyddsfullmäktig (F), skyddsombud (S)
työsuoritusarbetsprestation
työsyrjintädiskriminering i arbetslivet
työsääntöarbetsreglemente
työtaisteluarbetskonflikt; stridsåtgärd, konfliktåtgärd
työtaisteluohjeetstrejkanvisningar, strejkdirektiv
työtaisteluoikeuskonflikträtt; strejkrätt
työtaistelurahastokonfliktfond, strejkfond; strejkkassa
työtaistelutoimenpidestridsåtgärd, konfliktåtgärd
työtaistelutoimistridsåtgärd, konfliktåtgärd
työtaistelu-uhkakonflikthot, strejkhot; risk för konflikt
työtaisteluvaroituskonfliktvarsel, strejkvarsel
työtapaturmaarbetsolycksfall, arbetsolycka; arbetsskada
työterveysarbetshälsa
työterveyshenkilöstöföretagshälsovårdspersonal
työterveyshoitajaföretagshälsovårdare (F), företagssköterska (S)
työterveyshuoltoföretagshälsovård
TyöterveyslaitosArbetshälsoinstitutet
työterveyslääkäriföretagsläkare, företagshälsovårdsläkare
työterveysneuvotteluarbetshälsosamråd
työtilaisuusarbetstillfälle, jobb
työtodistusarbetsintyg
työttömyyseläkearbetslöshetspension
työttömyyskassaarbetslöshetskassa, a-kassa
työttömyysputkipensionssluss
työttömyyspäivärahaarbetslöshetsdagpenning
työttömyystukiarbetslöshetsunderstöd
työttömyysvakuutettuarbetslöshetsförsäkrad
työttömyysvakuutusmaksuarbetslöshetsförsäkringsavgift
työtulosarbetsprestation, arbetsresultat
työtuntijärjestelmä arbetstidsschema; arbetstidssystem
työtuntijärjestelyarbetstidsarrangemang
työtuntiluetteloarbetsschema; förteckning över arbetstimmar
työtuomioistuinarbetsdomstolen
työturvallisuusarbetarskydd; arbetssäkerhet
TyöturvallisuuskeskusArbetarskyddscentralen
työturvallisuusrikosarbetarskyddsbrott (F), arbetsmiljöbrott (S)
työtyytyväisyysarbetstillfredsställelse
työurayrkeskarriär, arbetskarriär, karriär; tiden i arbetslivet
työuraeläkearbetslivspension
työuran pidentäminenjobba längre, förlänga arbetskarriären, stanna längre i arbetslivet
työuupumusutmattning; utmattningssyndrom
työvalmennusarbetsträning
työvaltainenarbetsintensiv
työvammaarbetsskada
työvapaaarbetsledighet
työvelvoitearbetsskyldighet, arbetsplikt
työvelvollisuusarbetsskyldighet
työvoimahallintoarbetskraftsförvaltningen
työvoimakoulutusarbetskraftsutbildning
työvoimakustannuksetarbetskraftskostnader
työvoiman vuokrausinhyrning av arbetskraft; uthyrning av arbetskraft
työvoimapolitiikkaarbetskraftspolitik
työvuoroarbetsskift; arbetspass
työvuorojärjestelmäarbetsschema; arbetstidssystem
työvuorolistaarbetsschema, arbetsskiftsförteckning
työvuorotaulukkoarbetsschema, arbetsskiftsförteckning
työyhteisöarbetsplats, arbetsenhet; arbetskollektiv; arbetsgemenskap; arbetsmiljö
työyhteisötaitomedarbetarkompetens
työyksikköarbetsenhet
työympäristöarbetsmiljö
täsmälakkopunktstrejk
täydennyskoulutusfortbildning, kompletterande utbildning
täydennysosakompletteringsdel
täydennyspalkkakompletteringslön
täysimääräinenfull, fullskalig; till sitt fulla belopp
täyttää kelpoisuusvaatimuksetuppfylla behörighetskraven, uppfylla behörighetsvillkoren
täyttää työpaikkatillsätta ett jobb
täyttää virkatillsätta en tjänst
täytäntöönpanoverkställande, verkställighet
uhkavaatimusultimatum
ulkoistaalägga ut (på entreprenad), utkontraktera
ulkopuolinen työvoimautomstående arbetskraft
ulosmarssiutmarsch, tåga ut (i protest)
urakarriär
urakehityskarriärutveckling
urakkaackord; entreprenad
urakkahinnoitteluackordslönesättning
urakkapalkkaackordslön
uralla eteneminenavancemang
urasuunnitelmakarriärplan
urasuunnittelukarriärplanering
uudelleenkoulutusomskolning
uudelleensijoittaminenomplacering
uudistusreform, omställning, omläggning, omstrukturering
va. (väliaikainen)tf (tillförordnad, tjänsteförrättande)
vaaratilannetillbud; farlig situation; risksituation
vaativuussvårighetsgrad
vaativuuslisäsvårighetstillägg
vaativuusluokitussvårighetsklassificering
vaativuusluokkasvårighetsklass; kravnivå
vaativuusryhmittelygruppering enligt svårighetsgrad
vaativuustasosvårighetsnivå, kravnivå
vahingonkorvausskadestånd
vahvistaafastställa
vahvistettu vuosilomafastställd semester
vaihetyötempoarbete
vaihteleva työaikavarierande arbetstid
vajaa jakso ofullständig period
vajaakuntoinen työntekijäarbetstagare med nedsatt funktionsförmåga
vakanssibefattning
vakauttaastabilisera
vakiintunut ansiostabiliserad inkomst
vakiintunut käytäntövedertagen praxis
vakinainenordinarie, fast
vakinainen viranhaltijaordinarie tjänsteinnehavare
vakinainen virkamiesordinarie tjänsteman
vakinaistaafastanställa
vakinaistaa virkaomvandla tjänst till ordinarie
vakituinenordinarie, fast
vakituinen työsuhdefast anställning
valiokuntautskott
valmennuscoachning
valmiusberedskap, färdighet, förmåga
valtakunnansovittelijariksförlikningsman
valtakunnansovittelijan toimistoriksförlikningsmannens byrå
valtion matkustussääntöstatens resereglemente
Valtion työmarkkinalaitosStatens arbetsmarknadsverk
valtion virka- ja työehtosopimusstatens tjänste- och arbetskollektivavtal
valtiotyönantajastaten som arbetsgivare
valtuustofullmäktige
valtuutettufullmäktig
valvonnan alainenunder tillsyn
valvontatillsyn
valvontapalkkioarvode för övervakning
valvontatyötillsynsarbete
valvontavelvollisuustillsynsskyldighet; övervakningsskyldighet; tillsynsplikt
vammaskada; funktionsnedsättning
vanhempainrahaföräldrapenning
vanhempainrahakausiföräldrapenningsperiod
vanhempainvapaaföräldraledighet
vanhentuminenpreskription
vanhuuseläkeålderspension
vapaaledighet
vapaapäiväledig dag, fridag
vapaapäiväjärjestelmäfridagssystem, system för lediga dagar
vapaavuorofriskift
varallaoloberedskap, vara i beredskap
varallaoloaikaberedskapstid
varaluottamusmiesersättare för förtroendeman, vice förtroendeman
varapääluottamusmiesersättare för huvudförtroendeman, vice huvudförtroendeman
varatyösuojeluvaltuutettuersättare för arbetarskyddsfullmäktig, vice arbetarskyddsfullmäktig
varavaltuutettuersättare (för arbetarskyddsfullmäktig), vice fullmäktig
varhaiseläkeförtidspension
varhaiskuntoutustidig rehabilitering
varoitusvarning; varsel (i samband med konfliktåtgärder)
varoitusaikavarselperiod, varseltid
varsinainen palkkaordinarie lön
vastasaaminenmotfordran
vastatavara ansvarig för, svara för, sköta
vastikevederlag, ersättning; kompensation
vastikevapaakompensationsledighet; kompledighet; vederlagsledighet (sjöfart)
vauhdituslakkostrejk för att påskynda förhandlingar
velvoitetyösamhällsgaranterat arbete, garanterat arbete
velvoitetyöllistettyperson med samhällsgaranterat arbete
velvoitetyöllistettäväperson som har rätt till samhällsgaranterat arbete
veso-päivätlärararbetsdagar, FBA-dagar
viikkolepoveckovila
viikkolepopäiväveckovilodag
viikkotyöaikaveckoarbetstid, arbetstid per vecka
viikoittainen työaikaveckoarbetstid, arbetstid per vecka
viittomakielilisäteckenspråkstillägg
villi lakkovild strejk, olovlig strejk; olaglig strejk
viran kelpoisuusehdotbehörighetsvillkor för en tjänst
viranhakuilmoitusutlysning av tjänst
viranhaltijatjänsteinnehavare
viranhaltijanyhdistystjänsteinnehavarförening
viranhoitajatjänsteförrättande
viranhoitomääräystjänsteförordnande
viranhoitopaikkatjänsteutövningsplats
viranomainenmyndighet; myndighetsperson, myndighetsrepresentant
viransijainenvikarie, vikarierande; ställföreträdare, ställföreträdande
virantoimituksesta pidättäminenavstängning från tjänsteutövning
virantoimitustjänsteutövning, tjänstgöring; tjänsteförrättning
virantoimitusaikatjänstgöringstid
virantoimitusmatkatjänsteförrättningsresa
virantoimituspaikkatjänstgöringsställe, tjänsteutövningsplats
virassaolopäivätjänstgöringsdag
virastoverk, ämbetsverk; myndighet; kontor, byrå
virastotyöarbete vid ämbetsverk, ämbetsverksarbete
virastotyöaikaarbetstid vid ämbetsverk
virkaa toimittava (vt.)tjänsteförrättande, tillförordnad (tf)
virka-apuhandräckning
virka-asematjänsteställning
virka-asuntotjänstebostad
virkaatoimittavatjänsteförrättande
virka-autotjänstebil
virkaehtosopimustjänstekollektivavtal
virkamatkatjänsteresa
virkamatkamääräysförordnande om tjänsteresa, tjänstereseförordnande
virkamiestjänsteman
virkamääräystjänsteförordnande
virkanimiketjänstebeteckning, tjänstebenämning
virkapukutjänstedräkt; uniform
virkapukuavustusuniformsbidrag
virkariitalautakuntatjänstetvistsnämnd
virkasopimustjänsteavtal
virkasuhdetjänsteförhållande
virkasuhteinenanställd i tjänsteförhållande
virkasääntötjänstestadga
virkatehtävätjänsteuppgift
virkavapaatjänstledig; tjänstledighet, tjänstledigt
virkavapaustjänstledighet, tjänstledigt
virkavelvollisuustjänsteplikt
virkistystoimintarekreationsverksamhet
vs. (viransijainen)tf (tillförordnad, tjänsteförrättande); stf (ställföreträdande)
vt. (virkaa toimittava)tf (tillförordnad, tjänsteförrättande)
vuokratyöbemanningsarbete
vuokratyöntekijäbemanningsanställd, inhyrd/uthyrd/hyrd arbetstagare
vuokratyövoimabemanningspersonal, inhyrd/uthyrd/hyrd arbetskraft
vuokrayritysbemanningsföretag
vuoroskift; pass
vuorokausilepodygnsvila
vuorokautinendygns-, per dygn
vuorotteluvapaaalterneringsledighet
vuorotyöskiftarbete
vuorotyölisäskifttillägg, skiftarbetstillägg
vuosikorotusårsförhöjning
vuosilisäårstillägg
vuosilomasemester
vuosiloman ansaitseminenintjänande av semester
vuosiloman jakaminenuppdelning av semester
vuosiloman siirtäminenflyttning av semester
vuosilomapalkkasemesterlön
vuosisidonnainenårsbunden
vuosisidonnainen lisäårsbundet tillägg
vuositasollapå årsnivå; per år; varje år
vuosityöaikaårsarbetstid
vuotuinen työaikaårlig arbetstid
väestövastuubefolkningsansvar
vähentääminska, reducera; avdra
väliaikainentillfällig, temporär, interimistisk; tjänsteförrättande
väliaikainen virkamies (va.)tjänsteförrättande tjänsteman (tf)
välittäjämedlare; förlikningsman
välittäämedla, förlika
välitysmedling, förlikning
välitysehdotusmedlingsförslag, förlikningsförslag
välysintervall, variation, skillnad