Finsk-svensk ordlista i hälso- och sjukvård 2

Språkbruk 4/1995

S och F inom parentes står för Sverige respektive Finland och anger att ordet eller uttrycket hör hemma och är gångbart i Sverige och Finland

 • altistua * bli utsatt för, exponeras för
 • altistus * exponering, exposition; provokation
 • altistuskoe * provokationstest
 • ammatillinen kuntoutus * yrkesinriktad rehabilitering
 • anestesiainsinööri * anestesiingenjör (F), medicinteknisk ingenjör (S)
 • apuneuvoteknikko * ortopedtekniker, hjälpmedelstekniker
 • apuvälinekeskus * hjälpmedelscentral
 • avohoitopalvelut * öppenvårdstjänster
 • DRG (eng Diagnosis Related Groups), diag- noosiperusteiset ryhmät * DRG, diagnosrelaterade grupper
 • ehkäisevä * förebyggande, preventiv, profylaktisk
 • elin(luovutus)testamentti * donationskort, organtestamente
 • ensiapupakkaus * förstahjälpsförpackning, första hjälpen-förpackning
 • ensiapuvastaanotto * akutmottagning, "akuten"
 • ensihoito * akutvård
 • erikoiskorvattavat lääkkeet * specialersättningsgilla läkemedel
 • erikoissairaanhoito * specialiserad sjukvård, specialsjukvård, specialistsjukvård
 • erikoissairaanhoitolaki * lagen om specialiserad sjukvård (F)
 • erityishuoltopiiri * specialomsorgsdistrikt (F)
 • erityistason sairaanhoito * högspecialiserad sjukvård
 • erityisvastuualue * upptagningsområde för högspecialiserad vård (F)
 • esitiedot * anamnes, patientuppgifter
 • fysioterapia * fysioterapi, fysikalisk behandling; sjukgymnastik
 • hakeutua hoitoon * söka vård, söka för (besvär, sjukdom)
 • hoidettu potilas (HOPO) * behandlad patient (F)
 • hoitoisuus * vårdberoende
 • hoitoisuusluokitus * vårdtyngd
 • hoitolaitos * vårdinstitution, vårdinrättning
 • hoitomyöntyvyys * följsamhet (till ordinerad behandling etc.)
 • hoitosuunnitelma * vårdplan, omvårdnadsplan; behandlingsplan
 • hoitotakuu * vårdgaranti
 • hoitotestamentti * livstestamente, vårdtestamente (F)
 • hoitoyhteenveto (= epikriisi) * epikris
 • HOPO (=hoidettu potilas) * behandlad patient (F)
 • hygieniahoitaja * hygienskötare (F), hygiensköterska (S)
 • hätäensiapu * livräddande första hjälpen
 • itsehoitolääke * egenvårdsläkemedel
 • itselääkintä * självmedicinering
 • kaikututkimus (= ultraäänitutkimus) * ultraljudsundersökning
 • keskimääräinen hoitoaika * medelvårdtid
 • kipupumppu * doseringspump för smärtstillande medel, analgeti- kapump, morfinpump, "smärtpump"
 • kuntoutusneuvoja * rehabiliteringshandledare
 • kuntoutusohjaaja * rehabiliteringsinstruktör
 • kuvantaminen * diagnostisk avbildning, visualisering, bildering
 • kuvantamislaite * bildgivande utrustning
 • kuvantamismenetelmä * bildgivande metod, avbildningsmetod, visualiseringsmetod
 • käyttöaste * beläggning(sgrad), utnyttjande av kapaciteten
 • laitoshuoltaja * lokalvårdare (hellre än anstaltsvårdare); städare, äv. städerska (S)
 • laitoshuolto * lokalvård
 • lisätauti * komplikation, tillstötande sjukdom
 • lomahoito * avlastningsvård
 • lyhythoitoinen kirurgia, lyhytkriurgia (LYHKI)(= päiväkirurgia + lyhytjälkihoitoinen kirurgia) * dagkirurgi och kirurgi som kräver kort eftervård, "kortkirurgi"
 • lyhytjälkihoitoinen kirurgia * kirurgi som kräver kort eftervård
 • lähihoitaja * närvårdare (F)
 • lääkekeskus * läkemedelscentral
 • lääkelaitos * läkemedelsverket (F)
 • lääkemääräys * recept
 • lääketurvallisuus * läkemedelstrygghet, läkemedelssäkerhet
 • lääketyöntekijä * läkemedelsarbetare
 • lääkintälaitteet * medicinteknisk utrustning
 • lääkintämateriaali * läkemedel och sjukvårdsmaterial
 • lääkintätekniikka * medicinteknik, medicinsk teknik
 • lääkintävoimistelu * fysioterapi, sjukgymnastik
 • magneettikuvaus, magneettiresonanssikuvaus, MR-kuvaus * magnetresonanstomografi, magnetisk resonanstomografi, MRT, magnetröntgen, (eng. äv. Magnetic Resonance Imaging MRI), magnetundersökning
 • mielenterveydenhäiriö * psykisk störning, mental störning
 • mielenterveyslaki * mentalvårdslagen (F)
 • mielenterveysongelma * psykiskt problem
 • mielentilatutkimus * sinnesundersökning
 • mielisairaus * psykisk sjukdom, mentalsjukdom
 • monivammainen * flerhandikappad, multihandikappad, månghandikappad
 • monivammapotilas * multitraumapatient
 • myrkytystietokeskus * giftinformationscentral
 • määrätä hoitoa * ordinera behandling
 • määrätä lääkettä * skriva ut, ordinera, föreskriva läkemedel el. medicin
 • ohitusleikkaus * bypass(-)operation, bypass(-)kirurgi, shuntning (anlägga en shunt)
 • oire * symtom, symptom
 • oireryhmä, oireyhtymä * syndrom
 • omahoitaja * omskriv med egen el. personlig + huvudord (t.ex. egen hälsovårdare)
 • omaishoitaja * närståendevårdare
 • omaishoito * närståendevård
 • omalääkäri * husläkare
 • ostopalvelut * köptjänster, köpta tjänster
 • -peräinen (työperäinen) * -relaterad (arbetsrelaterad)
 • potilasasiakirja * journalhandling
 • potilasasiamies * patientombudsman
 • potilaskeskeinen * patientcentrerad, patientfokuserad
 • päiväkirurgia * dagkirurgi
 • raskashoitoinen * vårdtung, tungskött
 • ravitsemussuunnittelija * nutritionist (F), dietist (S)
 • rinnakkaisvalmiste * synonympreparat
 • röntgenhoitaja * röntgenskötare (F), röntgenassistent (S, diagnostik), radioterapiassistent (S, strålbehandling)
 • röntgeninsinööri * röntgeningenjör
 • sairaala-apulainen * sjukhusbiträde (F)
 • sairaalalaitos * sjukhusväsen(de)
 • sairaalanälkä * sjukhussvält
 • sairaalloinen * sjuklig, patologisk (t.ex. om anatomi, laboratoriefynd)
 • sairaanhoitolaitos * sjukvårdsinstitution, sjukvårdsinrättning; sjukhus
 • sairaanhoitopiiri * sjukvårdsdistrikt (F)
 • seulonta(tutkimus) * screening(undersökning), massundersökning, gruppundersökning, sållning (F)
 • sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus, Stakes * forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, Stakes (F)
 • sosiaalityöntekijä * socialarbetare (F), kurator (S)
 • sydän- ja verisuonitaudit * hjärt- och kärlsjukdomar
 • syömishäiriö * ätstörning, ätproblem, ätrubbning
 • sädehoito * strålbehandling, strålterapi, radioterapi
 • sähkölääkintälaitteet * elektromedicinsk utrustning
 • säteilyvaara * strålningsrisk, strålfara (skylttext)
 • säästävä leikkaus * konservativ operation, konservativ kirurgi, skonsam operation, skonsam kirurgi
 • tahdosta riippumaton hoito * vård oberoende av egen vilja (F, mentalvårdslagen), tvångsvård
 • terveydenhuollon oikeusturvakeskus, TEO * rättsskyddscentralen för hälsovården (F)
 • terveydenhuolto-oppilaitos * hälsovårdsläroanstalt (F)
 • terveydensuojelu * hälsoskydd
 • tietokonetomografia, TT * datortomografi, DT, (eng Computed Tomography CT)
 • toimenpideradiologia * interventionell radiologi, interventions-radiologi
 • toimintaterapia * ergoterapi (F), arbetsterapi
 • TULE-sairaudet (tuki- ja liikuntaelinten sairaudet) * (stöd- och) rörelseorganens sjukdomar, sjukdomar i muskel-skelettsystemet, rörelseapparatens sjukdomar
 • tulohaastattelu * ankomstintervju, ankomstsamtal, inskrivningssamtal
 • turvapuhelin * trygghetstelefon
 • tähystysleikkaus * titthålskirurgi
 • ultraäänitutkimus (= kaikututkimus) * ultraljudsundersökning
 • vaikeahoitoinen potilas * problempatient, svårbehandlad patient
 • välinehuoltokeskus * instrumentcentral
 • yhteisluenta * gemensam genomgång (av röntgenbilder etc.), patientkonferens
 • yksilövastuinen hoitotyö * primär omvårdnad (som filosofi eng primary nursing); parvård, gruppvård (praktiska tillämpningar, S)
 • ylikuolleisuus * överdödlighet
 • ylikuormitus * överbeläggning
 • ylipaikka * överbeläggning
 • ylipaikkaisuus * överbeläggning
 • ylläpitohoito * underhållsbehandling
 • ympäristöterveydenhuolto * miljö- och hälsoskydd; miljömedicin

Ordlistan över hälso- och sjukvårdstermer 1

Denna ordlista ingick i artikeln Vårdande ord på vägen i Språkbruk 1995:4