Finsk-svensk ordlista i hälso- och sjukvård

Uppdaterad 31.1.2008

Där terminologin i Sverige och Finland avviker från varandra har i Sverige gängse termer markerats med S och i Finland använda termer markerats med F.

altistua bli utsatt för, exponeras för

altistus exposition (när man avser dosen av något man utsätts för), exponering; provokation

altistuskoe provokationstest

aluepsykiatria sektoriserad psykiatri

aluevastuu områdesansvar

ammatillinen kuntoutus yrkesinriktad rehabilitering (F), arbetslivsinriktad rehabilitering (S)

anamneesi se esitiedot

anestesiainsinööri anestesiingenjör (F)

annosjakelu dosdispensering

annostelu administrering, administration (av läkemedel)

apuneuvoteknikko ortopedtekniker, hjälpmedelstekniker

apuvälinekeskus hjälpmedelscentral

asiantuntijalääkäri sakkunnigläkare, förtroendeläkare

audionomi (tid. kuulontutkija) audionom

avaava lääkitys luftrörsvidgande läkemedel

avohoito öppen vård, öppenvård

avohoitopalvelut öppenvårdstjänster

avokuntoutus öppenvårdsrehabilitering, rehabilitering i öppen vård el. öppenvård

avopalvelut öppenvården erbjuder, öppenvårdstjänster

avustaja, henkilökohtainen avustaja assistent, personlig assistent, personlig ledsagare, personlig hjälpare (F)

bioanalyytikko bioanalytiker (F), biomedicinsk analytiker (S)

DRG, diagnoosiperusteiset ryhmät DRG, diagnosrelaterade grupper

ehkäisevä förebyggande, preventiv, profylaktisk

elinluovutus organdonation

elin(luovutus)testamentti donationskort

elvytys återupplivning, hjärt-lungräddning, resuscitering

elämäntapalääke livsstilsmedicin

ensiapu första hjälpen

ensiapupakkaus första hjälpen-väska, (i Fin. även) första hjälpen-förpackning

ensiapuvastaanotto akutmottagning, akutintag (S)

ensihoitaja förstavårdare (F), ambulanssjukvårdare (S)

ensihoito akutvård

ensivaste akut omhändertagande, initialt omhändertagande, första insats

ensivaste-toiminta prehospital akutsjukvård, prehospitalt akut omhändertagande

erikoisala specialitet

erikoiskorvattavat lääkkeet specialersättningsgilla läkemedel (F)

erikoislääkäri specialist (i ...), specialistläkare, specialläkare (F, tjänstebeteckning)

erikoissairaanhoito specialistvård, specialiserad sjukvård

erikoissairaanhoitolaki lagen om specialiserad sjukvård (F)

erikoistuva lääkäri läkare under specialistutbildning (F), ST-läkare (S) (se också sairaalalääkäri)

erityishuoltopiiri specialomsorgsdistrikt (F)

erityispätevyys specialkompetens

erityistason sairaanhoito högspecialiserad sjukvård

erityisvastuualue upptagningsområde för högspecialiserad vård (F)

esilääkitys premedicinering

esitiedot anamnes

estolääke förebyggande läkemedel, förebyggande medicin, profylaktisk läkemedelsbehandling, profylax

etupäivystys primärjour

Euroopan lääkevirasto Europeiska läkemedelsmyndigheten

farmanomi farmanom (F), läkemedelsarbetare, apoteksbiträde, tekniskt apoteksbiträde, apotekstekniker (S)

farmaseutti farmaceut (F), receptarie (S)

fysiatri fysiater (F), specialist i fysikalisk medicin

fysikaalinen hoito fysikalisk terapi, fysikalisk behandling

fysioterapeutti fysioterapeut (F), sjukgymnast (S)

fysioterapia fysioterapi, sjukgymnastik, fysikalisk behandling

haitta-aste invaliditetsgrad

haittaluokka invaliditetsklass

hakeutua hoitoon söka vård, söka för (besvär, sjukdom, t.ex. söka för ryggbesvär)

hallintoylihoitaja förvaltningsöverskötare el. administrativ överskötare (F), sjukvårdsföreståndare (S)

hallintoylilääkäri förvaltningsöverläkare el. administrativ överläkare (F), chefsläkare (S)

hammashoitaja tandskötare (F), tandsköterska (S)

hammashoito tandvård; tandbehandling

hammashuolto tandvård; samhällsodontologi (som specialitet)

happilaite syrgasapparat, oxygenkoncentrator

happinaamari syrgasmask

happiviikset näsgrimma, syrgasgrimma

hedelmällisyyshoito fertilitetsbehandling, fruktsamhetsbehandling

hedelmättömyyden hoito (in)fertilitetsbehandling, (o)fruktsamhetsbehandling

hedelmöityshoito assisterad befruktning

heräämö uppvakningsrum, uppvakningsavdelning, uppvakningsenhet

hiusmurtuma spricka (i benet, t.ex. strålbenet), fissur

hoidettu potilas (HOPO) utskrivningsklar patient, (medicinskt) färdigbehandlad patient

hoidon porrastus nivåstrukturering (av hälso- och sjukvården)

hoitaja sjukskötare el. hälsovårdare (F), distriktssköterska (S)

hoitajat (ibl.) vårdpersonal, hälsovårdspersonal, vårdare

hoitava lääkäri behandlande läkare

hoito vård, omvårdnad; behandling, terapi

hoitoelvytys (se tehoelvytys)

hoitoisuus vårdberoende

hoitoisuusluokitus vårdtyngd

hoitojakso vårdperiod (F), vårdtillfälle (S)

hoitokerta vårdtillfälle

hoitolaitos vårdinstitution, vårdinrättning

hoitomyöntyvyys följsamhet (till ordinerad behandling etc.), ordinationsföljsamhet (eng. compliance)

hoitoonohjaus vårdhänvisning

hoitoonohjaussopimus avtal om vårdhänvisning

hoito-oppi vårdlära (F)

hoitopaikka vårdenhet, behandlingsenhet, vårdinrättning

hoitosuositus riktlinjer för vård och behandling

hoitosuunnitelma vårdplan, behandlingsplan, omvårdnadsplan

hoitotakuu vårdgaranti

hoitotarvike förbrukningsartikel

hoitotasapaino (god) blodtryckskontroll (vid högt blodtryck); metabol kontroll, glukoskontroll (vid diabetes)

hoitotaso vårdnivå

hoitotestamentti livstestamente

hoitotiede vårdvetenskap, omvårdnadsvetenskap

hoitotiimi vårdlag, vårdteam

hoitotiivistelmä epikris

hoitotoimenpide ingrepp, åtgärd, vårdåtgärd

hoitotyö vård, vårdarbete, omvårdnad (S)

hoitovirhe felbehandling, felaktig behandling

hoitoväline hjälpmedel, ibl. vårdutrustning

hoitoyhteenveto epikris

huostaanotto omhändertagande

hygieniahoitaja hygienskötare (F), hygiensköterska (S)

hyvinvointi välbefinnande, må bra

hyytymislääke antikoagulans (pl. antikoagulantia), koagulationshämmande el. antikoagulerande läkemedel, blodförtunnande läkemedel

hätäensiapu livräddande första hjälpen

ilmaantuvuus incidens

intervallihoito växelvård

itsehoito egenvård

itsehoitolääke egenvårdsläkemedel

itselääkintä självmedicinering

jaksoittainen hoito intermittent behandling (i samband med läkemedelsbehandling)

jalkaterapeutti fotterapeut (F), fotterapeut el. fotvårdsspecialist (S)

jalkojenhoitaja fotvårdare (F), fotterapeut (S)

jatkohoito fortsatt vård, fortsatt behandling

johtajaylilääkäri chefsöverläkare

johtava lääkäri chefsläkare

johtava ylihoitaja ledande överskötare (F), blockföreståndare el. klinikföreståndare (S)

johtava ylilääkäri ledande överläkare (F, tjänstebeteckning), chefsöverläkare (S)

jonohoitaja köansvarig

jälkihoito eftervård

jälkitarkastus efterkontroll, efterundersökning, kontroll, kontrollbesök, återbesök

jälkitarkkailu observation

jättää pois lääke avsluta, upphöra med, sluta med, sätta ut

jäämyssy ismössa

kaikukuvaus ultraljudsundersökning

kansanterveystyö folkhälsoarbete

katkaisuhoito avgiftningsvård

kehitysvammahuolto vård av utvecklingsstörda

kehitysvammainen utvecklings/störd, -hämmad, (person) med utvecklingsstörning, psykiskt funktionshindrad, psykiskt handikappad

kehitysvammaistenhoitaja vårdare av utvecklingshämmade (F), omsorgsassistent el. habiliteringsassistent (S)

keikkalääkäri stafettläkare, hyrläkare

kemosädehoito radiokemoterapi

keskimääräinen hoitoaika medelvårdtid

kestokatetri kvarliggande kateter (KAD)

kipupumppu patientkontrollerad smärtlindringspump, PCA-pump (vard.) (eng. Patient Controlled Analgesia)

klinikan johtaja klinikchef

kohonnut verenpaine högt blodtryck, förhöjt blodtryck

kolmoisveriseula trippeltest

kontaktiselvitys smittspårning

kudoksensisäinen sädehoito inre strålbehandling, brachyterapi

kuntohoitaja konditionsskötare (F), friskvårdsterapeut (S)

kuntoutuksen ohjaaja rehabiliteringshandledare (F), rehabiliteringskonsult, rehabiliteringsspecialist

kuntoutus rehabilitering, habilitering (medfött handikapp)

kuntoutuskoti rehabiliteringscenter, rehabiliteringshem

kustannusvaikuttavuus kostnadseffektivitet, kostnadsnyttoeffekt (kostnadsnyttoeffekten av höftoperationer)

kuulokeskus hörcentral

kuulontutkija hörselvårdsassistent (se också audionomi)

kuumereuma se reumakuume

kuvantaminen bilddiagnostik, bildbaserad diagnostik, imaging, bildmedicin (inkluderar intervention)

kuvantamislaite bilddiagnostisk utrustning, bilddiagnostiska metoder (apparaten ofta specificerad i sv.)

kuvantamismenetelmä bilddiagnostik, undersökningsteknik

kuvantamistutkimus diagnostisk radiologi

kuvaushuone undersökningsrum (både för röntgen och läkarundersökning)

kätilö barnmorska

käypä hoito (-suositus) (god) medicinsk praxis, riktlinjer för (god) medicinsk praxis

käyttöaste beläggning(sgrad), kapacitetsutnyttjande

laboratoriohoitaja laboratorieskötare (F), laboratorieassistent (S)

laitos institution, inrättning

laitoshoito sluten vård, slutenvård; anstaltsvård (F), institutionsvård

laitoshuoltaja lokalvårdare, städare, städerska

laitoshuolto lokalvård

laitoskuntoutus rehabilitering i sluten vård el. slutenvård, slutenvårdsrehabilitering

laitostuminen hospitalisering

lausuntahuone läkarkansli, läkarexpedition

leikkaukseen kotoa (leiko) direkt till operation

liitännäishoito adjuvant terapi, adjuvant behandling

liitännäistauti associerad sjukdom

lisätauti komplikation, följdsjukdom

lomahoito avlastningsvård (se också intervallihoito)

loppuunpalaminen utmattningsdepression, utmattningssyndrom, utbrändhet

lyhythoitoinen kirurgia dagkirurgi, kortvård, kortvårdskirurgi, kirurgi med kortvård

lyhytjälkihoitoinen kirurgia kirurgi som kräver kort eftervård, kirurgi med kortvård

lyhytkirurgia se lyhythoitoinen kirurgia

lähihoitaja närvårdare (F), undersköterska el. vårdbiträde (S)

lääke läkemedel, medicin

lääkeaine läkemedelssubstans

lääkeetön hoito icke-farmakologisk behandling

lääkehoito läkemedelsbehandling, farmakoterapi, farmakologisk behandling, medicinering, medikamentell behandling, medicinsk behandling

lääkehuolto läkemedelsförsörjning

lääkekeskus läkemedelscentral (F)

Lääkelaitos Läkemedelsverket

lääkemääräys recept

lääketurvallisuus läkemedelssäkerhet

lääketyöntekijä läkemedelsarbetare, apoteksbiträde, apotekstekniker, farmanom, tekniskt apoteksbiträde

lääkevalmiste läkemedelspreparat

lääkinnällinen medicinsk, medicinal- (mil. F), sjukvårds- (mil. S)

lääkinnällinen kuntoutus medicinsk rehabilitering

lääkintähuolto medicinalvård (F), sjukvårdstjänst (S)

lääkintälaitteet medicinteknisk utrustning

lääkintämateriaali läkemedel och sjukvårdsmaterial

lääkintäryhmä medicinsk grupp, sjukvårdsgrupp, utryckningsgrupp

lääkintätekniikka medicinteknik, medicinsk teknik

lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja medikalvaktmästare-ambulansförare (F)

lääkintävoimistelija fysioterapeut (F), sjukgymnast (S)

lääkintävoimistelu fysioterapi, sjukgymnastik

lääkitys medicinering

lääkärinlausunto läkarutlåtande

lääkärintarkastus läkarundersökning

lääkärintodistus läkarintyg

magneettiresonanssikuvaus, magneettikuvaus, MR-kuvaus magnetisk resonanstomografi, magnetresonanstomografi (MR), magnetundersökning

mielenterveyshoitaja mentalvårdare (F), skötare (i psykiatrisk vård) (S)

mielenterveyshuolto psykiatrisk vård, mentalvård, psykvård (vard.)

mielenterveyshäiriö psykisk störning

mielenterveyskeskus mentalvårdscentral (F) psykiatrisk klinik (S)

mielenterveyslaki mentalvårdslagen (F)

mielenterveysongelma psykiska problem, problem med den mentala el. psykiska hälsan

mielenterveystoimisto mentalvårdsbyrå (F)

mielenterveystyö mentalhygien, psykisk hälsovård

mielentilatutkimus sinnesundersökning (F), rättspsykiatrisk undersökning (S)

mielisairaus psykisk sjukdom, mentalsjukdom

mikrobilääke antimikrobiella läkemedel

moniammatillinen multidisciplinär, tvärfacklig

monisairas (potilas) multisjuk (patient)

monivammainen flerhandikappad, multihandikappad

monivammapotilas multitraumapatient

murtuma brott, fraktur

myrkkystruuma giftstruma, toxisk struma

Myrkytystietokeskus Giftinformationscentralen

märkäinfektio varinfektion

määrätä hoitoa ordinera behandling

määrätä lääkettä förskriva, skriva ut, ordinera, sätta in läkemedel el. medicin

nilkka vrist, ankel, fotled

nitro nitroglycerin, glyceryltrinitrat; nitropreparat

nivelreuma ledgångsreumatism, reumatoid artrit

nivelrikko artros

ohitusleikkaus bypassoperation, kranskärlsoperation

oire symtom, symptom

oireyhtymä syndrom

omahoitaja egen skötare el. personlig skötare (F), egen sköterska (S)

omaishoitaja närståendevårdare, anhörigvårdare

omaishoito närståendevård, anhörigvård

omalääkäri husläkare

opetushoitaja undervisningsskötare (F)

opiskeluterveydenhuolto studerandehälsovård

osastonhoitaja avdelningsskötare (F), avdelningschef el. avdelningsföreståndare (S)

ostopalvelut köpta tjänster

pahoinvointi illamående, kräksjuka; må dåligt, illabefinnande (psyk.)

pallolaajennus ballongvidgning, ballongdilatation

palveluntuottaja serviceproducent, vårdgivare

paniikkihäiriö panikångest, paniksyndrom, panikattack

peruselvytys basal hjärt-lungräddning

perushoitaja primärskötare (F, numera närvårdare), undersköterska (S)

perushoito primärvård

perusterveydenhuolto primärhälsovård (F), primärvård

perusverenkuva (se verenkuva)

-peräinen (työperäinen) -relaterad (arbetsrelaterad)

pitkäaikaishoito långtidsvård, långvård

pitkäaikaissairas långtidssjuk, kroniker

porrastus nivåstrukturering

potilasasiakirja journalhandling

potilasasiamies patientombudsman

potilaskertomus patientjournal

potilaskeskeinen patientcentrerad, patientfokuserad

potilasohjaus patientundervisning, patienthandledning

potilasohje patientinformation

proviisori provisor (F), apotekare (S)

puhalluskoe utandningsprov, alkotest; lungfunktionsprov, spirometr

päihdehuolto missbrukarvård, vård av missbrukare, missbruksvård, beroendevård

päihdelääketiede beroendemedicin; alkohol- och narkotikamedicin (enhet vid Helsingfors universitet)

päihdetesti drogtest

päihdetyö alkohol- och drogprevention

päivystys jour, jourtjänstgöring

päivystyslääketiede akutmedicin

päivystyspoliklinikka jourpoliklinik (F), akutmottagning

päivystäjä jourhavande

päivystävä lääkäri jourläkare, jourhavande läkare, akutläkare

päivystää ha jour

päiväkirurgia dagkirurgi

päällekkäislääkintä dubbelmedicinering

rakenteellinen sairaus konstitutionell sjukdom

raskashoitoinen vårdtung, tungskött

rasva-aineenvaihdunta fettmetabolism, fettomsättning

ravitsemusterapeutti näringsterapeut (F), dietist el. nutritionist (S)

ravitsemusterapia (kost- och) nutritionsbehandling, näringsterapi

ravitsemustiede kostvetenskap

repeämä ruptur, bristning

reppulääkäri se keikkalääkäri

reuma reumatism, reumatisk(a) sjukdom(ar) (se också nivelreuma)

reumakuume reumatisk feber

rinnakkaisvalmiste synonympreparat

röntgenhoitaja röntgenskötare (F), röntgensjuksköterska (S)

röntgeninsinööri röntgeningenjör (F)

saattohoito lindringsvård, vård i livets slutskede, terminalvård

saiaruspäiväraha sjukdagpenning

sairaala-apulainen sjukhusbiträde (F)

sairaalahoito sjukhusvård, sluten vård

sairaalainsinööri sjukhusingenjör, medicinteknisk ingengör (S)

sairaalalaitos sjukhusväsen

sairaalalääkäri sjukhusläkare, läkare under specialistutbildning (F), ST-läkare (S), (ST = specialtjänstgöring)

sairaalanjohtaja sjukhusdirektör, sjukhuschef

sairaalanälkä sjukhussvält

sairaalloinen sjuklig, patologisk (t.ex. om anatomi, laboratoriefynd)

sairaanhoitaja sjukskötare (F) sjuksköterska (S)

sairaanhoitajajohtaja sjukvårdsledare (F)

sairaanhoito sjukvård

sairaanhoitolaitos sjukvårdsinstitution, sjukvårdsinrättning, sjukhus

sairaanhoitopiiri sjukvårdsdistrikt (F)

sairaankuljettaja ambulansförare

sairaansija vårdplats

sairastavuus prevalens

sairastua insjukna

sairastumistiheys incidens, sjukdomsfrekvens

sairastuvuus incidens

sairaus sjukdom

sairauskertomus sjukjournal, journal, patientjournal

sairausloma sjukskrivning, sjukledighet

sairausläsnäolo sjuknärvaro

sairauspoissaolo sjukfrånvaro, vara sjukskriven

sairauspäivä sjukdag

sairauspäiväraha sjukdagpenning

seksitauti könssjukdom; venerisk sjukdom

selkärankareuma Bechterews sjukdom, ankyloserande spondylit

seulonta(tutkimus) screening

sijaissynnyttäjä surrogatmoder, surrogatmamma

sijaisäitiys surrogatmoderskap

sisätaudit, sisätautioppi internmedicin, invärtesmedicin, invärtes medicin, inre medicin (F, som specialitet)

sisätautien klinikka medicinsk klinik

sivuääni blåsljud (i Fin. även biljud)

solunsalpaajahoito se sytostaattihoito

sopeutumisvalmennus aktivitetsträning, ADL-träning, anpassningsträning (mest finl.) (ADL = aktiviteter för dagligt liv)

sosiaali- ja terveydenhuolto social-, hälso- och sjukvård (F), vård och omsorg

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, Stakes (F)

sosiaalityöntekijä socialarbetare (F) kurator (S)

suihke (i bet. annos) dos, puff

sukuelinkirurgia könskorrigerande kirurgi

suppea erikoisala subspecialitet, grenspecialitet

suuhygienisti munhygienist (F), tandhygienist (S)

sydän- ja verisuonitaudit hjärt-kärlsjukdomar

sytostaattihoito cytostatikabehandling

syömishäiriö ätstörning

sädehoito strålbehandling, strålterapi, radioterapi

sähkölääkintälaitteet elektromedicinsk utrustning

säteilyvaara strålningsrisk, strålrisk, strålfara (skylttext)

säästävä leikkaus bröstbevarande kirurgi, konservativ kirurgi, konservativ operation

tahdonvastainen hoito tvångsvård, vård oberoende av (patientens) vilja (F), tvångsintagning

tahdosta riippumaton hoito vård oberoende av (patientens) vilja (F)

taitovirhe konstfel

takapäivystys bakjour

tapaturma olycksfall

tapaturma-asema olycksfallsstation (F), akutmottagning

tarkkailu observation

tarkkailuosasto observationsavdelning, övervakningsavdelning

tehoelvytys avancerad hjärt-lungräddning

tehohoito intensivvård

teho-osasto intensivvårdsavdelning (IVA)

tehosterokotus boosterdos, förnyelsedos, förstärkningsdos

tehovalvonta intensivövervakning

terveydelle haitallinen tai vaarallinen häslovådlig, hälsofarlig, skadlig för hälsan, hälsorisk

terveydellinen haitta sanitär olägenhet

terveydelliset olot sanitära förhållanden

terveydenhoitaja hälsovårdare (F), distriktssköterska (S)

terveydenhoito hälsovård

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, TEO Rättsskyddscentralen för hälsovården (F)

terveydenhuolto hälso- och sjukvård, sjukvård

terveydenhuolto-oppilaitos hälsovårdsläroanstalt (F)

terveydensuojelu hälsoskydd

terveydentila hälsotillstånd

terveys hälsa, sundhet

terveysasema hälsostation (F), vårdcentral (S)

terveyshoito hälsovård

terveyskertomus journal

terveyskeskus hälso(vårds)central (F), vårdcentral (S)

terveyskeskuslääkäri hälso(vårds)centralläkare (F), distriktsläkare (S), allmänläkare

terveyskeskussairaala hälso(vårds)centralsjukhus (F), vårdcentral (S)

terveystarkastus hälsoundersökning, hälsokontroll

terveystodistus hälsointyg

terveysvaara hälsorisk

tietokonetomografia, TT datortomografi, DT, CT (eng. Computed Tomography)

toimenpide behandling, ingrepp, åtgärd

toimenpidehuone behandlingsrum

toimenpideosasto behandlingsavdelning

toimenpideradiologia interventionell radiologi, interventionsradiologi

toimenpideyksikkö behandlingsrum; dagkirurgisk enhet, dagkirurgisk avdelning

toimialue verksamhetsområde

toimintaterapeutti ergoterapeut (F), arbetsterapeut

toimintaterapia ergoterapi (F), arbetsterapi

tuki- ja liikuntaelimet rörelseorganen

tulehduskipulääke antiinflammatoriska (läke)medel

TULE-sairaudet (tuki- ja liikuntaelinten sairaudet) rörelseorganens sjukdomar, muskuloskeletala sjukdomar

tulohaastattelu inskrivningssamtal, ankomstsamtal

turvapuhelin trygghetstelefon

työhyvinvointi (tyhy) välbefinnande på arbetsplatsen/i arbetslivet, må bra på arbetet, hälsa på arbetet; arbetshälsa

työkykytoiminta (tyky-toiminta) främja eller upprätthålla de anställdas arbetsförmåga, hälsofrämjande på arbetsplatsen/i arbetslivet, friskvård (för personalen)

työlääketiede arbetsmedicin, yrkesmedicin

työpaikkaterveydenhuolto företagshälsovård, personalhälsovård

työterveysasema företagshälsovårdsstation (F), företagshälsovårdscentral (S)

työterveyshoitaja företagshälsovårdare (F), företagssköterska (S)

työterveyshuolto företagshälsovård, personalhälsovård

Työterveyslaitos Arbetshälsoinstitutet

työterveyslääkäri företagshälsovårdsläkare (F), företagsläkare

tähystys(leikkaus) titthålskirurgi

täsmälääke, -lääkitys selektivt läkemedel, målsökande/målinriktat läkemdel

täydellinen verenkuva blodstatus med diff., blodstatus med differentialräkning

ultraäänitutkimus ultraljudsundersökning

uskomuslääkintä komplementärmedicin, alternativmedicin

vaihtoehtolääketiede (se uskomuslääkintä)

vajaakuntoinen begränsat arbetsför, person med funktionsnedsättning, funktionshindrad

vajaakuntoinen työntekijä (på grund av lyte, skada eller sjukdom) handikappad arbetstagare (F)

vajaamielishoitaja vårdare av (psykiskt) utvecklingsstörda, av person med utvecklingsstörning

vallitsevuus prevalens

valtimotauti artärsjukdom

vammainen person med funktionshinder/funktionsnedsättning/handikapp, handikappad

vammaistuki handikappbidrag (F)

vammaisuusaste invaliditetsgrad

varallaolo beredskap

varhaiskuntoutus tidig rehabilitering, förebyggande rehabilitering

varjoainekuvaus kontraströntgen, röntgenundersökning med kontrast(medel)

vastaava lääkäri ansvarig läkare

vastuualue ansvarsområde (om uppgifter), upptagningsområde (geografiskt)

vastuuväestö upptagningsområdets befolkning

venähdys sträckning, distension

verenkuva, perusverenkuva (pvk) blodstatus, status

vierihoito samvård

voimaantuminen (patient)bemyndigande, patientens självbemyndigande, egenmakt, patientmakt, patientinflytande (eng. empowerment)

vuodeosasto vårdavdelning, (i Fin. även bäddavdelning)

vuodeosastohoito sluten vård, slutenvård

vuodepaikka bäddplats, bädd

vuokralääkäri hyrläkare, stafettläkare

väestövastuu befolkningsansvar

välinehuolto instrumentservice

välinehuoltokeskus instrumentcentral, sterilcentral

yhteisesiintyvyys samtidig förekomst, komorbiditet, comorbiditet, samsjuklighet

yksilövastuinen hoitotyö primär omvårdnad (som filosofi eng. primary nursing)

yleislääketieteen erikoislääkäri specialist i allmänmedicin

yleislääkäri allmänläkare

ylihoitaja överskötare (F), klinikföreståndare (S)

ylikuolleisuus överdödlighet

ylikuormitus överbeläggning

ylilääkäri överläkare

ylipaikkaisuus överbeläggning

ylläpitoannos uppehållsdos

ylläpitohoito underhållsbehandling

ympäristölääketiede miljömedicin

ympäristöterveydenhuolto miljö- och hälsoskydd