Finsk-svensk utbildningsordlista (2005)

Detta är den andra upplagan av Finsk-svensk utbildningsordlista. Sedan den första utkom 1997 har en hel del nya termer tillkommit i och med att utbildningsslagstiftningen förnyats och nya läroplaner fastställts för såväl den allmänbildande utbildningen som yrkesutbildningen. Vår ambition är att förenhetliga terminologin så att nya termer som tas i bruk i på svenska i Finland i mån av möjlighet ska vara desamma som de som används i Sverige. Mycket annat har också skett inom utbildningssektorn och därför innehåller den nya ordlistan en mängd nya begrepp från bl.a. informationstekniken och den virtuella skolan. Denna upplaga har dessutom kompletterats med en del nya termer från högskole- och universitetsvärlden. Samtidigt har listan också utökats med aktuell utvärderingsterminologi. Den nya upplagan bygger på den förra, och många termer som t.ex. inte längre används i de nu gällande läroplanerna har fått stå kvar för att de även i framtiden kan behövas. I vissa fall har vi noterat att ordet använts tidigare eller förklarat hur uttrycket ändrats. Den egentliga ordlistan kompletteras med förteckningar över utbildningsområden, universitet och högskoleexamina samt den senast fastställda utbildningsstrukturen för yrkesutbildningen. Alla examina på andra stadiet ingår i den egentliga ordlistan. Ordlistan har tillkommit i samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och Forskningscentralen för de inhemska språken. Redaktör för den första upplagan av ordlistan var Susanna Karjalainen medan uppdateringarna inför denna upplaga har gjorts av Silva Björk och Sofia Wallin. Det är självklart att också denna ordlista behöver uppdateras allt efter som nya begrepp och termer bildas. Vi är därför tacksamma för alla förslag till ändringar och tillägg.

Eventuella kommentarer till ordlistan kan skickas till

Svenska avdelningen
Institutet för de inhemska språken
Berggatan 24
00100 Helsingfors

eller per e-post till svenska[snabel-a]sprakinstitutet.fi


Klicka på önskad bokstav nedan eller använd din webbläsares sökfunktion (Ctrl-F i Netscape och Explorer).

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O
P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Å · Ä · Ö

 

A

aamu- ja iltapäivätoiminta morgon- och eftermiddagsverksamhet

abiturientti F:abiturient

absoluuttinen arvostelu absolut bedömning, absolut betygsättning

absoluuttinen asteikko absolut skala

afasia afasi

agrologi agrolog

agronomi agronom

agronomin tutkinto agronomexamen

ahtaaja stuvare

aihe ämne, tema, stoff, motiv

aihekokonaisuus temaområde, genomgående tema, ämnesområde

aihepiiri motivkrets, ämneskrets, ämnen, ämnesområde

aikaväli tidsintervall, period, intervall

aikuisaste vuxenstadiet

aikuiskasvatus vuxenpedagogik (som vetenskap), vuxenutbildning

aikuiskoulutuksen linja linjen för vuxenutbildning (vid UBS)

aikuiskoulutus vuxenutbildning

aikuiskoulutusjohtaja vuxenutbildningsföreståndare

aikuiskoulutuskeskus vuxenutbildningscenter, utbildningscenter för vuxna

aikuiskoulutuslinja vuxenutbildningslinje

aikuiskoulutuslisä (aik.) vuxenutbildningstillägg (tidigare)

aikuiskoulutusneuvosto vuxenutbildningsrådet

aikuiskoulutustuki vuxenutbildningsstöd

aikuiskoulutusyksikkö vuxenutbildningsenheten (vid UVM)

aikuisliikunnan ammattitutkinto yrkesexamen i vuxenidrott

aikuislinja vuxenlinje

aikuislukio vuxengymnasium

aikuislukiolaki lagen om vuxengymnasier

aikuisopetus vuxenundervisning, vuxenutbildning

aikuisopintojen tutkintotyöryhmä (AOT) examensnämnden för vuxenstudier (EVS)

aikuisopintoraha (aik.) vuxenstudiepenning (tidigare)

aikuisopintotuki (aik.)vuxenstudiestöd (tidigare)

aikuisopiskelija vuxenstuderande

aikuisoppilaitos vuxenläroanstalt

aikuisten ammatillinen peruskoulutus grundläggande yrkesutbildning för vuxna

aikuisten ammatillinen perustutkinto grundexamen inom yrkesutbildning för vuxna, yrkesinriktad grundexamen för vuxna

aikuisten kielitaitotutkinto (AIKI) språkexamen för vuxna

aikuisten perusopetus ja lukiokoulutus grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för vuxna

aine ämne, läroämne; uppsats

ainedidaktiikka ämnesdidaktik

aineen hallinta ämneskompetens, ämneskunskaper

aineenopettaja ämneslärare

aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot pedagogiska studier för ämneslärare

aineenopettajankoulutuksen yleissuunnitelma allmän plan för ämneslärarutbildningen

aineenoppiminen ämnesinlärning

aineenvalinta ämnesval

aineistokoe materialbaserat prov, textbaserat prov, textprov

aineittainen ämnesindelad, ämnesinriktad, ämnesdifferentierad, ämnesorienterad, ämnesbunden

ainejakoinen ämnesindelad, ämnesinriktad, ämnesdifferentierad, ämnesorienterad, ämnesbunden

ainekohtainen för ett visst ämne, enligt ämne, ämnesvis, ämnes-, ämnesspecifik

ainekohtainen opetussuunnitelma ämnesläroplan, ämnesvis läroplan, S: kursplan

ainekonferenssi ämneskonferens

ainelaitos institution, ämnesinstitution

aineluokka ämnesrum

aineneuvosto (aik.) ämnesråd (tidigare)

aineopinnot ämnesstudier

ainerakenne ämnesstruktur

ainereaali ämnesreal

aineryhmä ämnesgrupp, ämnesområde

aines stoff, material, ämne, element

aineseminaari ämnesseminarium

ainevalikoima ämnesutbud

ainevalinta ämnesval

aineyhdistelmä ämneskombination

aineyhdistys ämnesförening

aistiharjoitus sinnesträning

aistikokemus sinnesupplevelse

aistitoiminto sinnesfunktion

aistivammainen hörsel-, syn- eller talskadad

aivoriihi idékläckning, idémöte, brainstorming

aivovaurioinen hjärnskadad

aivovienti begåvningsflykt, hjärnflykt, kunskapsflykt

aivovuoto begåvningsflykt, hjärnflykt, kunskapsflykt

ajattelujärjestelmä tankesystem

ajoittaa förlägga till viss tid osv., tidfästa, tidsplanera

ajojärjestelijän erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för körplanerare

ajoneuvoasentaja fordonsmekaniker

ajoneuvo- ja kuljetustekniikka fordons- och transportteknik

ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto yrkesexamen för fordonskranförare

akateemikko F: akademiker (som titel)

akateeminen oppiarvo akademisk grad

akateeminen portfolioakademisk (undervisnings)portfölj

akateeminen tunnustaminen akademiskt erkännande

akateeminen tutkinto akademisk examen, högskoleexamen

akateeminen vapaus akademisk frihet

akateemisen sihteerin tutkinto akademisk sekreterarexamen

akatemiaprofessori akademiprofessor

akatemiatutkija akademiforskare

A-kieli A-språk

akkreditoida ackreditera, ge fullmakt åt, bemyndiga

akkreditointi ackreditering

akkreditointimenettely ackrediteringsförfarande

aktivoiva opetus aktiverande undervisning

aktuaari aktuarie

akvaariokokeilu akvarieförsök

akvaariokoulu akvarieskola

akvaarioprojekti akvarieprojekt

ala fack, bransch (inom näringslivet), yrkesgren (inom yrkesutb.), fackområde, verksamhetsområde, ämnesområde, område, utbildningsområde

ala-arvoinen underbetyg, undermålig

ala-aste lågstadium

alakohtainen inom en viss bransch, ett visst utbildningsområde osv., branschbunden, branschinriktad, branschvis

alakohtainen pohjakoulutus grundutbildning inom en viss bransch, ett visst utbildningsområde osv.

alakohtainen tutkinto examen inom en viss bransch, ett visst utbildningsområde osv.

alakohtaiset opinnot branschvisa studier

alakorosteinen branschorienterad, branschbunden

alakoulu årskurserna 1-6; motsv. det tidigare lågstadiet/de lägsta årskurserna i det man idag kallar den grundläggande utbildningen eller grundskolan S: 1-6-skolan

alakulttuuri subkultur

alaltaan vaihtuva professorin virka professur med föränderligt ämnesområde

alempi korkeakoulututkinto lägre högskoleexamen

alempi oikeustutkinto lägre rättsexamen

alennettu opetusvelvollisuus nedsatt undervisningsskyldighet

alihallinto lägre förvaltning, underförvaltning

alisuorittaja underpresterare

alkeiskurssi nybörjarkurs, grundkurs, elementarkurs, högsk.:propedeutisk kurs

alkeiskärrynpyörä (liikunta) enkel hjulning (gymnastik)

alkeisopetus elementarundervisning, högsk.: propedeutisk undervisning

alkuopetuksen didaktiikka nybörjarundervisningens didaktik

alkuopetuksen harjoittelu övningar i nybörjarundervisning, träning i nybörjarundervisning

alkuopetuksen opettaja lärare i nybörjarundervisningen

alkuopetus nybörjarundervisning (årskurs 1-2)

alkuperäiskappale original

alkupiste startpunkt, utgångspunkt

alkupisteet utgångspoäng

aloite initiativ, motion, förslag

aloittainen branschbunden, branschinriktad, branschvis, inom en viss bransch, ett visst utbildningsområde osv.

aloittaneet nya studerande, nybörjare

aloitusopinnot inledande studier

aloituspaikka nybörjarplats

aloituspaikkamäärä antalet nybörjarplatser

aloitussivu startsida, ingångssida

alokas nybörjare, mil: rekryt

alueellinen regional

aluetaso regional nivå

amanuenssi amanuens

ammateittain eriyttämätön koulutus icke yrkesinriktad utbildning, ofta:allmänbildande utbildning

ammateittain eriytyvä koulutus yrkesinriktad utbildning, yrkesutbildning

ammatillinen yrkesinriktad, yrkes-

ammatillinen aikuiskoulutus yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkesutbildning för vuxna

ammatillinen aikuiskoulutuskeskus vuxenutbildningscenter, yrkesutbildningscenter för vuxna

ammatillinen erikoisoppilaitos särskild yrkesläroanstalt

ammatillinen erityisoppilaitos specialyrkesläroanstalt

ammatillinen jatkokoulutus yrkesinriktad påbyggnadsutbildning

ammatillinen jatkotutkinto yrkesinriktad påbyggnadsexamen

ammatillinen korkea-aste yrkesutbildning på högre nivå

ammatillinen korkea-asteen tutkinto examen inom yrkesutbildning på högre nivå

ammatillinen koulutus yrkesutbildning

ammatillinen kuntouttaminen yrkesinriktad rehabilitering, yrkesinriktad habilitering, empowerment

ammatillinen kurssikeskus (aik.) yrkeskurscentral (tidigare)

ammatillinen laaja-alaisuus bredbasig yrkesinriktning

ammatillinen liikkuvuus rörlighet mellan yrken, rörlighet inom yrket

ammatillinen lisäkoulutus yrkesinriktad tilläggsutbildning, yrkesinriktad påbyggnadsutbildning, yrkesinriktad efterutbildning

ammatillinen monialaoppilaitos yrkesläroanstalt inom flera branscher

ammatillinen nuorisoaste ungdomsstadiet inom yrkesutbildningen

ammatillinen opettajakorkeakoulu yrkespedagogisk lärarhögskola

ammatillinen opettajankoulutus yrkespedagogisk lärarutbildning

ammatillinen opiskelu yrkesstudier

ammatillinen opistotutkinto institutexamen inom yrkesutbildning (tidigare: examen avlagd vid yrkesinstitut)

ammatillinen oppilaitos yrkesläroanstalt, yrkesinriktad läroanstalt

ammatillinen osaaminen yrkeskunskap, yrkeskompetens

ammatillinen peruskoulutus grundläggande yrkesutbildning

ammatillinen perustutkinto yrkesinriktad grundexamen

ammatillinen pohjakoulutus grundutbildning (yrkesinriktad)

ammatillinen pätevyystutkinto (aik.) facklig kompetensexamen (tidigare)

ammatillinen suuntautuminen yrkesinriktning

ammatillinen tavoite yrkesinriktat mål, yrkesmål

ammatillinen tehtäväalue yrkessektor

ammatillinen tunnustaminen professionellt erkännande

ammatillinen tutkinto yrkesinriktad examen

ammatillinen valmius yrkesfärdighet

ammatillinen ydinpätevyys basfärdigheter i yrket, kärnkompetens

ammatilliseen koulutukseen pohjautuva (ak-pohjainen) baserad på yrkesutbildning (yr-baserad)

ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning

ammatillisen korkea-asteen tutkinto examen inom yrkesutbildning på högre nivå

ammatillisen koulutuksen järjestäjät anordnare av yrkesutbildning, yrkesutbildningsanordnare

ammatillisen koulutuksen linja linjen för yrkesutbildning (vid UBS)

ammatillisen koulutuksen mitoittaminen dimensionering av yrkesutbildningen

ammatillisen koulutuksen neuvottelukunta delegationen för yrkesutbildning

ammatillisen koulutuksen yksikkö yrkesutbildningsenheten (vid UVM)

ammatillisesti erikoistunut koulutus yrkesspecifik utbildning

ammatillisesti eriytyvä tutkinnon osa yrkesspecifik examensdel

ammatilliset aineet yrkesinriktade lärokurser/ämnen

ammatilliset erikoistumisopinnot yrkesinriktade specialiseringsstudier

ammatilliset opinnot yrkesinriktade studier, yrkesstudier

ammatilliset perusopinnot yrkesinriktade grundstudier

ammatillisten opintojen opettaja lärare i yrkesinriktade studier

ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yhteishaku gemensam ansökan till yrkesläroanstalter och gymnasier

ammatillisten oppilaitosten opettajankoulutus yrkeslärarutbildning

ammatillisuus yrkesmässighet

ammatinopettaja yrkeslärare

ammatinvalinnan ohjaaja yrkesvägledare

ammatinvalinnan ohjaus yrkesvägledning

ammatinvalinnan opetus yrkesorienterande undervisning, yrkesorientering

ammatinvalinta yrkesval

ammattiaine yrkesämne

ammattiaineen opettaja lärare i yrkesämnen

ammattiala yrkesområde, fackområde, bransch

ammattiarvo yrkestitel

ammattiasteikko yrkeshierarki

ammattididaktiikka yrkesdidaktik

ammattieettinen yrkesetisk

ammatti- / erikoisammattitutkinnot yrkes- / specialyrkesexamina

ammattihenkilö yrkesarbetare, yrkesman, fackman, yrkesutbildad person

ammatti-ihminen yrkesmänniska, yrkesfolk

ammattiin pääseminen tillgång till yrke

ammattikasvatus yrkesutbildning

ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus (OpeKo) utbildningscentret för undervisningssektorn

ammattikasvatushallinnon tutkinto examen i yrkesutbildningsförvaltning

Ammattikasvatushallitus (vanh.)Yrkesutbildningsstyrelsen (föråldr.)

ammattikeskeinen yrkescentrerad

ammattikirja yrkesbevis

ammattikohtainen hierarkia hierarki inom ett yrkesområde, yrkesspecifik

ammattikokemus yrkeserfarenhet

ammattikondiittorin ammattitutkinto yrkesexamen för yrkeskonditor

ammattikorkeakoulu (AMK) yrkeshögskola (YH)

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. Rådet för Yrkeshögskolornas rektorer ARENE rf

ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmä gemensam ansökan till yrkeshögskolor

ammattikorkeakoulukokeilu försök med yrkeshögskolor

ammattikorkeakoulukoulutus yrkeshögskoleutbildning

ammattikorkeakoululaki (351/2003) yrkeshögskolelag

ammattikorkeakoulun jatkotutkinto påbyggnadsexamen vid yrkeshögskola

ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen

ammattikorkeakouluyksikkö yrkeshögskoleenheten (vid UVM)

ammattikoulu yrkesskola

ammattikouluaste yrkesskolnivå

ammattikoulutus yrkesutbildning

ammattikoulutusala yrkesutbildningsområde

ammattikoulutusneuvosto yrkesutbildningsrådet

ammattikoulutusraha (aik.)yrkesutbildningsbidrag (tidigare)

ammattikoulutusvaihe yrkesutbildningsskede

ammattikurssikeskus (aik.)yrkeskurscentral (tidigare)

ammattikuva yrkesbild, yrkesprofil

ammattikuvan edellyttämät laaja-alaiset valmiudet till yrkesbilden hörande allmänna färdigheter, till yrkesbilden hörande omfattande färdigheter

ammattikäytäntö yrkespraxis

ammattilainen fackman, yrkesman

ammattileipurin ammattitutkinto yrkesexamen för yrkesbagare

ammattilohko yrkessektor

ammattimies fackman, yrkesman

ammattinimike yrkesbenämning, yrkesbeteckning

ammattinäyttelijäkurssin tutkinto examen vid yrkesskådespelarkurs

ammattiopinnot yrkesstudier

ammattiopisto yrkesinstitut

ammattioppilaitos yrkesläroanstalt

ammattioppilas (aik.)lärling (tidigare)

ammattioppilaslautakunta lärlingsnämnd (tidigare)

ammattioppivelvollisuus yrkesläroplikt

ammattiosaaminen yrkesskicklighet, yrkeskompetens, yrkeskunnande, yrkeskunnighet, yrkesfärdighet, yrkeskunskap, fackkunskap

ammattipedagoginen yrkespedagogisk

ammattiryhmä yrkesgrupp

ammattisivistys yrkesbildning

ammattisukeltajan ammattitutkinto yrkesexamen för yrkesdykare

ammattisuuntautuneisuus yrkesinriktning (oftast hellre som adjektiv, yrkesinriktade studier osv.)

ammattitaidon osoittamistavat olika sätt att visa yrkesskicklighet

ammattitaidon puutteita korjaava koulutus utbildning som rättar till bristfällig yrkesskicklighet/-kunskap

ammattitaito yrkesskicklighet, yrkeskompetens, yrkeskunnande, yrkeskunnighet, yrkeskunskap, yrkesfärdighet, fackkunskap ammattitaidon osoittamistavat olika sätt att visa yrkesskicklighet

ammattitaitoa edistävä harjoittelu praktik som främjar yrkesskickligheten

ammattitaitoa kehittävä koulutus utbildning som främjar yrkesskickligheten

ammattitaitoalue yrkeskunskapsområde

Ammattitaito-Suomi Yrkeskunskaps-Finland

ammattitaitotavoite mål för yrkesskicklighet

ammattitaitovaatimus krav på yrkesskicklighet, krav på yrkeskunskap

ammattitehtävä yrkesuppgift

ammattiteoreettinen yrkesteoretisk

ammattitieto yrkeskunskap

ammattitutkinto (at) yrkesexamen

ammattitutkintojärjestelmä systemet med yrkesexamina

ammattitutkintolain mukaiset opinnot studier i enlighet med lagen om yrkesexamina

ammattitutkintolaki lagen om yrkesexamina (upphävd)

ammattityöntekijä yrkesarbetare, yrkesman, fackman, yrkesutbildad person

analoginen analog

anfangi anfang

animaatio animation

anomus ansökan, begäran

ansio förtjänst, merit, ibl. äv.: kompetens, inkomst

ansioluettelo meritförteckning

ansiotuki inkomststöd

ansiotyö förvärvsarbete

approbatur (A) approbatur (A)

apujäsen adjungerad medlem

apukoulu (aik.) hjälpskola (tidigare)

apukoulumuotoinen peruskoulu (aik.) grundskola i form av hjälpskola (tidigare)

apulaisjohtaja biträdande föreståndare, biträdande rektor, motsv. ibl. S:studierektor

apulaislääkäri assistentläkare S: underläkare

apulaisopettaja biträdande lärare

apulaisprofessori (aik.) biträdande professor (tidigare)

apulaisrehtori biträdande rektor, motsv. ibl. S: studierektor

apuluokka (aik.) hjälpklass (tidigare)

apuneuvoteknikko ortopedtekniker

apuopettaja hjälplärare, lärarassistent, assistentlärare

apuraha stipendium, understöd (t.ex. reseunderstöd), bidrag

apurahakausi stipendieperiod

apuvälineteknikko ortopedtekniker

arboristin ammattitutkinto yrkesexamen för arborist

aritmeettinen keskiarvo aritmetiskt medelvärde

arjen taidot vardagskompetens

arkiympäristö vardagsmiljö

arkkitehdin tutkinto arkitektexamen

arkkitehti (arkkit.) arkitekt (ark.)

arkkitehtuuri ja rakentaminen arkitektur och byggande

artenomi artenom

artesaani artesan

artikkeli artikel

arvioida utvärdera, evaluera, bedöma

arvioija utvärderare, bedömare

arvioinnin kohde bedömningsobjekt, föremålet för bedömningen, föremål för utvärdering, utvärderingsobjekt

arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit föremål och kriterier för bedömningen

arvioinnin luotettavuus utvärderingens validitet

arvoinnin muodot bedömningsformer, utvärderingsformer

arvioinnin ohjeet bedömningsanvisningar, utvärderingsanvisningar

arvioinnin oikaiseminen bedömningskorrigering (om enskilda elevers vitsord), rättelse av bedömning

arvioinnin perusteet bedömningsgrunder, kriterier för utvärderingen

arvioinnin suorittaja den som utför bedömningen/utvärderingen, utvärderare

arviointi bedömning, utvärdering, evaluering, bedömning av elever/studerande, utvärdering av utbildningens resultat

arviointiaineisto bedömningsmaterial

arviointiasteikko bedömningsskala, betygsskala, utvärderingsskala, skala

arviointi erityisopetuksessa bedömning vid specialundervisning

arviointihanke utvärderingsprojekt

arviointijärjestelmä utvärderingssystem

arviointikeskustelu utvärderingssamtal

arviointikohde föremål för utvärdering, utvärderingsobjekt

arviointikriteeri bedömningskriterium, utvärderingskriterium, kriterium för bedömning, kriterium för utvärdering

arviointikäytänne utvärderingspraxis, bedömningspraxis

arviointimalli utvärderingsmodell

arviointimenetelmä bedömningsmetod, metod för bedömning, utvärderingsmetod

arviointiohje bedömningsanvisning, utvärderingsanvisning

arviointiohjelmautvärderings-/bedömningsprogram, program för utvärdering/bedömning

arviointipalaute feedback, respons, återrapportering

arviointiperuste bedömningsgrund, grund för bedömning, grunderna för utvärderingen

arviointiprosessi utvärderingsprocess

arviointirapportti utvärderingsrapport

arviointiryhmä utvärderingsenheten (vid UBS)

arviointityöryhmä utvärderingsarbetsgrupp

arviomääräraha förslagsanslag

arvo titel, grad, värdighet, värde

arvojärjestelmä värdesystem, värderingar

arvokeskustelu diskussion om värderingar, värdediskussion

arvolause vitsord (bedömning av avhandlingar)

arvolähtökohta bakomliggande värderingar

arvomaailma värderingar, värdesystem

arvonlisävero (ALV) mervärdesskatt (moms)

arvoperusta värdegrund, grundläggande värderingar

arvopohja värdegrund, grundläggande värderingar

arvopäämäärä främsta mål, mål (plur.), viktigaste syften

arvosana betyg, F vanl.: vitsord

arvosana-asteikko F: vitsordsskala

arvosanajakautuma betygsfördelning, F: vitsordsfördelning

arvosanan antaminen betygsättning, vitsordsgivning

arvosanan korottaminen höjning av vitsord

arvosanan määrittäminen fastställande av vitsord

arvosanan uusiminen omtagning av vitsord

arvosanaopetus betygsundervisning (undervisning för avläggande av akademiska betyg, t.ex. för klasslärare)

arvosanaopinnot betygsstudier, F: vitsordsstudier

arvosanojen dokumentointi dokumentering av vitsord

arvosanojen muuntaminen omvandling av vitsord

arvostelu kritik, recension

arvostelu bedömning, betygsättning

arvosteluasteikko bedömningsskala, betygsskala, F äv.: vitsordsskala

arvostelukokous betygskonferens, F: vitsordskonferens, lärarutb.: bedömningskonferens

arvosteluohje bedömningsanvisning

arvosteluperusteet bedömningsgrunder, bedömningskriterier

arvostelutapa bedömningssätt

arvostus uppskattning, värdering

arvot värderingar, värden

arvovalinta värdering

asenne attityd, inställning, värdering

asennekasvatus attitydfostran

asenneväittämä attitydpåstående

aseseppäkisällin ammattitutkinto yrkesexamen för vapensmedsgesäll

aseseppämestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för vapensmedsmästare

asettaa järjestykseen rangordna

asettaa työryhmä tillsätta arbetsgrupp

asettamiskirje tillsättningsbrev (t.ex. för arbetsgrupp som jobbar med nationella läroplansgrunder)

asetus förordning

asetus ammatillisen koulutuksen yleisistä toimikunnista ja koulutustoimikunnista (945/1997) förordning om allmänna kommissioner och utbildningskommissioner för yrkesutbildningen

asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998) förordning om yrkesinriktad vuxenutbildning

asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998)förordning om yrkesutbildning

asetus ammattikorkeakouluista (455/1996) förordning om yrkeshögskolor

asetus eräiden taidealojen opettajien pedagogisesta kelpoisuudesta (948/1998) förordning om pedagogisk behörighet för lärare inom vissa konstområden

asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta (520/1997) förordning om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen

asetus kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta (81/2000) förordning om centret för internationellt personutbyte

asetus kasvastustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta (576/1995) förordning om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området

asetuskokoelma författningssamling

asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta (1320/1995) förordning om rådet för utvärdering av högskolorna

asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä (309/1993) förordning om behörighetsvillkoren och uppgifterna för högskolornas personal

asetus koulutuksen arvioinnista (150/2003) förordning om utvärdering av utbildning

asetus kuntien valtionosuudesta (1271/1996) förordning om statsandelar till kommunerna

asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (806/1998) förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

asetus opetushallituksesta (183/1991) förordning om utbildningsstyrelsen

asetus opetusministeriöstä (162/1997) förordning om undervisningsministeriet

asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

asetus taiteen perusopetuksesta (813/1998) förordning om grundläggande konstundervisning

asetus ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (519/1997) förordning om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

asetus vapaasta sivistystyöstä (805/1998) förordning om fritt bildningsarbete

asetus yleisistä kielitutkinnoista (669/1994) förordning om allmänna språkexamina

asiakaskeskeisyys kundorientering

asiakaslähtöinen kundinriktad, kundorienterad

asiakaslähtöisyys kundorientering

asiakassuuntautuneisuus kundorientering, kundinriktning

asiakastyytyväisyys kundtillfredsställelse, kundnöjdhet

asiakokonaisuus helhet, sakkomplex, faktahelhet, temablock

asiantuntija sakkunnig, expert, specialist

asiantuntijaelin sakkunnigorgan, expertorgan

asiantuntijalausunto sakkunnigutlåtande, expertutlåtande

asiantuntijapalvelu sakkunnigtjänst, experttjänst

asiantuntijatyöryhmä expertarbetsgrupp

asiantuntijavaihto utbyte av sakkunniga

asiantuntijuus sakkunskap, sakkunnighet, expertis

asiatarkka sakligt korrekt

asiateksti saktext, faktatext, sakprosa

asioimistulkin ammattitutkinto yrkesexamen för kontakttolk

askartelu hobbyverksamhet, småslöjd, pyssel, sysselsättning

Aspergerin oireyhtymä(AS) Aspergers syndrom (AS)

assistentti assistent

assistentuuri assistenttjänst

asteikkotyyppi typ av skala

asumislisä bostadstillägg

asumistuki bostadsbidrag

asumisvalmennus boendeträning

asuntola elevhem, elevbostäder, studentbostäder, elevinternat

asuntolanhoitaja elevhemsföreståndare

ateriatuki måltidsstöd

ATK, atk (automaattinen tietojenkäsittely) data, IT, tidigare: ADB (automatisk databehandling)

ATK-suunnittelija IT-planerare, dataplanerare

audiovisuaalinen audi(o)visuell, AV-

audiovisuaalinen keskus AV-central, central för audi(o)visuella hjälpmedel

audiovisuaalinen väline audi(o)visuellt hjälpmedel, AV-hjälpmedel, AV-medel

audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto yrkesexamen i audiovisuell kommunikation

audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto grundexamen i audiovisuell kommunikation

auditointi kvalitetsrevision, kvalitetsuppföljning, auditering

auditorio auditorium

aukioloaika öppettid

auskultaatio auskultation, auskultering

auskultointi auskultation, auskultering

autismi autism

autisti autist puhuva autisti talande autist puhumaton autisti icke-talande autist

autistinen lapsi autistiskt barn

autoalan myyjän erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen

autoalan perustutkinto grundexamen inom bilbranschen

autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen

auto- ja kuljetusala bil- och transportbranschen

autokorimekaanikon ammattitutkinto yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker

autokorimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare

autokorinkorjaaja bilplåtslagare

automaalari billackerare

automaalarimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för billackerarmästare

automaalarin ammattitutkinto yrkesexamen för billackerare

automaatioasentaja automationsmontör

automaatioasentajan ammattitutkintoyrkesexamen för automationsmontör

automaatiotekniikan perustutkinto grundexamen inom automationsteknik

automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för automationsövermontör

automekaanikon ammattitutkinto yrkesexamen för bilmekaniker

automekaanikon erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för bilmekaniker

automyyjä bilförsäljare

automyyjän ammattitutkinto yrkesexamen för bilförsäljare

autonkuljettaja chaufför

autosähkömekaanikon ammattitutkintoyrkesexamen för bilelmekaniker

avainosaaminen nyckelkompetens

avaintulosalue nyckelresultatområde, nyckeluppgift

avajaiset öppnande, öppningsceremoni, inskription, invigning

avaruudellinen hahmottaminen rumsgestaltning (och tredimensionellt tänkande)

avohoito öppen vård

avohuolto ks. avohoito

avoimen opetuksen järjestelmä system med öppen undervisning

avoimien ovien päivä öppet hus

avoimien väylien periaate principen om öppna utbildningsvägar

avoin aikuiskoulutusjärjestelmä systemet med öppen vuxenutbildning

avoin korkeakoulu öppen högskola

avoin korkeakouluopetus öppen högskoleundervisning

avoin lomake öppet frågeformulär

avoin opetusjärjestelmä öppet lärosystem

avoin oppimisympäristö öppen inlärningsmiljö/lärandemiljö

avoin yliopisto öppet universitet

avoin yliopisto-opetus öppen högskoleutbildning, öppen universitetsundervisning

AV-oppimateriaali audi(o)visuella läromedel, AV-läromedel

avotehtävä öppen fråga, öppen uppgift

avovastauskysymys fråga med öppet svar, öppen uppgift

avustaja assistent, medhjälp (lärarutb.)

avustus bidrag, understöd

 

B

baarimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för barmästare

benchmarking benchmarking (jämförelse för att lära av andra), riktmärkning

benchmarking-arviointi benchmarkingutvärdering (jämförande utvärdering för att lära av goda exempel/förebilder)

benchmarking-menetelmä benchmarkingmetoden

bioanalyytikko bioanalytiker

biologia biologi

bitti bit

B-kieli B-språk

brandi ks. brändi

bruttobudjetointi bruttobudgetering

brutto-opiskeluaika bruttostudietid

brändi (känt) varumärke

 

C

catering-alan perustutkinto grundexamen inom cateringbranschen

cd-rom (Compact Disc-Read Only Memory) cd-romskiva

chat chatt, nätsnack

cum laude approbatur (C) cum laude approbatur (C)

 

D

datanomi datanom

dekaani dekan, dekanus

diagnosointi diagnostisering

diagnostiikka diagnostik

diagnostinen koe diagnostiskt prov

diakoni diakon

diakonian ja kasvatuksen ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen i diakoni och fostran

diakuva diabild

dialogi dialog

diaprojektori diaprojektor

didaktiikka didaktik

dieettikokin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för dietkock

dieselmekaanikon ammattitutkinto yrkesexamen för dieselmekaniker

digikamera digitalkamera

digitaalikamera digitalkamera

digitaalinen digital

digitaalinen oppimisaihio digital lärresurs

digitaalinen televisiodigital-tv

digitaalinen viestintä digital kommunikation

digitalisoituminen digitalisering

digitointi digitalisering

digi-tv digital-tv

diplomiekonomi (dipl. ekon., DE) diplomekonom (dipl.ekon, DE), S: civilekonom

diplomiekonomin tutkinto diplomekonomexamen

diplomi-insinööri (dipl. ins., DI) diplomingenjör (dipl.ing., DI) S: civilingenjör

diplomi-insinöörin tutkinto diplomingenjörsexamen

diplomikielenkääntäjä diplomtranslator (dipl.transl.)

diplomikirjeenvaihtaja diplomkorrespondent (dipl.korr., DK)

diplomikirjeenvaihtajan tutkinto diplomkorrespondentexamen

diplomityö diplomarbete

dokumentti dokument

dosentti docent

dosentuuri docentur

draama drama

E

edellytys förutsättning

edistys framsteg

edistyä göra framsteg, gå framåt, klara sig hitaasti edistyvä lågpresterande, som gör långsamma framsteg, svagpresterande

editoida editera

edunvalvonta intressebevakning

ehdokaslista kandidatlista

ehdollepano tjänsteförslag

ehdollepanoviranomainen tjänsteförslagsmyndighet

ehdollinen päätös villkorligt beslut

ehdot F: villkor

eheyttäminen integrering, helhetsperspektiv på undervisningen

eheyttää integrera, konsolidera opetussuunnitelman eheyttäminen integrering av läroplanen

ehtolaiskurssi F: villkorskurs

ehtolaiskuulustelu F: villkorsförhör

ei-säännelty ammatti icke-reglerat yrke

ei-yliopistollinen korkeakoulusektori icke-universitetssektor

ei-ylioppilas icke-student, studerande utan studentexamen

ekonomi (ekon.) ekonom (ekon.), S: civilekonom

ekonomin tutkinto ekonomexamen

ekotehokas ekologiskt bärkraftig

ekotehokkuus ekologisk effektivitet

elektroniikka-asentaja elektronikmontör

elektroniikka-asentajan ammattitutkinto yrkesexamen för elektronikmontör

elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto yrkesexamen för elektronik- och elindustrin

elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för elektronikövermontör

elinikäinen koulutus livslång utbildning

elinikäinen opiskelu livslånga studier

elinikäinen oppiminen livslångt lärande, livslång inlärning

elinkeinovapaus näringsfrihet

elintarvikeala livsmedelsbranschen

elintarvikeala ja biotekniikka livsmedelsbranschen och bioteknik

elintarvikealan perustutkinto grundexamen inom livsmedelsbranschen

elintarvikejalostajan ammattitutkinto yrkesexamen för livsmedelsförädlare

elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen i livsmedelsteknik

elintarviketeollisuuden ammattitutkinto yrkesexamen inom livsmedelsindustrin

elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper

elintarviketieteiden kandidaatti (elintarviket. kand., ETK) kandidat i livsmedelsvetenskaper (livsm.vet.kand., LVK)

elintarviketieteiden lisensiaatin tutkinto licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper

elintarviketieteiden maisteri (elintarviket. maist., ETM) magister i livsmedelsvetenskaper (livsm.vet.mag., LVM)

elintarviketieteiden maisterin tutkinto magisterexamen i livsmedelsvetenskaper

elintarviketieteiden tohtorin tutkinto doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper

elintarvikkeiden valmistaja livsmedelstillverkare

elintoiminta livsfunktion

elinympäristö livsmiljö

eliökunta organism

eliölaji art

elokuva film

elollinen luonto levande natur

eloton luonto livlös natur, icke-levande natur

eläinlääketiede veterinärmedicin

eläinlääketieteellinen koulutusala veterinärmedicinska utbildningsområdet

eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto veterinärmedicine kandidatexamen

eläinlääketieteen kandidaatti (eläinlääket. kand., ELK) veterinärmedicine kandidat (vet.med.kand., VMK)

eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto veterinärmedicine licentiatexamen

eläinlääketieteen lisensiaatti (eläinlääket. lis., ELL) veterinärmedicine licentiat (vet.med.lic., VML)

eläinlääketieteen tohtorin tutkinto

veterinärmedecine doktorsexamen

eläintenhoitajan ammattitutkinto yrkesexamen för djurskötare

eläkeikäinen i pensionsåldern

elämyksellinen oppiminen upplevelsebaserad inlärning (UBI)

elämyksiin perustuva oppiminen upplevelsebaserad inlärning (UBI)

elämyspedagogiikka upplevelsepedagogik, kunskapsteater

elämänhallinta livskompetens, förmåga att klara olika livssituationer, förmåga att klara sig i livet, livshantering, livskontroll

elämänkatsomus livsåskådning

elämänkatsomustieto livsåskådningskunskap

elämänkulku levnadslopp

elämän laatu livskvalitet

emansipatorinen arviointi emancipatorisk utvärdering

empiirinen luonnontiede empirisk naturvetenskap

EMU (mukautettu opetus) ANS (anpassad undervisning)

energiavara energiresurs

enimmäiskiintiö maximikvot

enimmäislaajuus maximiomfattning

enimmäismäärä maximiantal

ennakkoehto förhandsvillkor

ennakkoharjoittelu förhandspraktik

ennakkoluulo fördom

ennakkotyökokemus tidigare arbetserfarenhet, arbetslivserfarenhet

ennakkovalmennus förberedande utbildning

ennakointi prognostisering laadullinen ennakointi kvalitativ prognostisering määrällinen ennakointi kvantitativ prognostisering normatiivinen ennakointi normativ prognostisering toiminnallinen ennakointi funktionell prognostisering

ennakointimalli prognostiseringsmodell

ennakointimenetelmä prognostiseringsmetod

ennakointimenettely prognostiseringsmetod

ennakointisykli prognostiseringscykel

ennakointivastuu prognostiseringsansvar

ennaltaehkäisevä förebyggande, preventiv

ennustavuus prognosvärde

ennuste prognos

ennustettavuus förutsebarhet

ensiapu första hjälpen

ensihoitaja förstavårdare

ensisijainen primär

ensisijainen haluija förstahandssökande

e-oppiminen datorstödd utbildning, webbaserad utbildning, e-utbildning, webbutbildning, e-lärande

episodi episod

epäpätevä icke kompetent, icke behörig, inkompetent

eriasteiset på olika stadier, på olika nivå, nivåskilda

eriasteisten sisältöjen tavoitteet mål för olika kursavsnitt

erikoisammattiopinnot specialyrkesstudier

erikoisammattitutkinto (eat) specialyrkesexamen

erikoisautomaalarin ammattitutkinto yrkesexamen för specialbillackerare

erikoiskosmetologi specialkosmetolog

erikoiskoulut särskilda skolor

erikoiskoulutettu specialutbildad

erikoiskoulutusväylä specialutbildningsväg

erikoiskurssi specialkurs

erikoislukio ks. erikoistehtävän saanut lukio

erikoismaalauksen perustutkinto grundexamen inom specialmålning

erikoisoppilaitos särskild yrkesläroanstalt

erikoisparturi-kampaaja specialfrisör

erikoispintakäsittelyn perustutkinto grundexamen inom specialytbehandling

erikoissuunnittelija specialplanerare

erikoistehtävän saanut lukio gymnasium med särskild uppgift, specialiseringsgymnasium

erikoistua specialisera sig

erikoistumisaine specialiseringsämne

erikoistumisjakso specialiseringsperiod

erikoistumiskoulutus specialiseringsutbildning

erikoistumiskurssi specialiseringskurs

erikoistumislinja specialiseringslinje

erikoistumislinjavalinta val av specialiseringslinje

erikoistumislukio ks. erikoistehtävän saanut lukio

erikoistumisopinnot specialiseringsstudier

erikoistumistutkinto specialiseringsexamen, specialexamen

erikoistuneen luokanopettajan virka tjänst för specialiserad klasslärare

erikoistutkija specialforskare

erikoistyöntekijäkoulutus utbildning av specialarbetare

erilaajuiset oppimäärät lärokurser av olika omfattning

erilainen oppija elev med särskilda behov, elev med inlärningssvårigheter, UVM: elev med annorlunda inlärningssätt

erilaistaa differentiera, skilja på, särskilja

erillinen ammattikurssi fristående yrkeskurs, särskild yrkeskurs

erillinen harjoittelukoulu fristående övningsskola

erillinen koe särskilt prov

erillinen kuulustelu särskilt förhör

erillinen lukio fristående gymnasium

erillinen opintolinja fristående studielinje

erilliset opinnot fristående studier

erillishaku separat ansökan

erillislaitos fristående institution

erillisluokka särskild klass

erillisten opintojen suoritusoikeus rätt till fristående studier

erillisvalinta separat urval

erinomainen utmärkt, utmärkta kunskaper och färdigheter (betyg)

erinomaista taitoa osoittavat kielitutkinnot examina som gäller utmärkta språkkunskaper i finska eller svenska (det s.k. stora språkprovet)

erioikeus privilegium

eripainos särtryck

eritasoryhmäopetus nivågruppsundervisning

eritasotehtävät differentierade uppgifter

eritellä särskilja, klassificera, analysera, specificera

erityinen kelpoisuus särskild behörighet

erityinen korkeakoulukelpoisuus särskild högskolebehörighet

erityinen tuki särskilt stöd

erityinen tutkinto särskild examen

erityinen valmius specialfärdighet

erityisasiantuntija sakkunnig, expert, specialist

erityisavustus specialunderstöd

erityishuolto F: specialomsorger

erityiskasvatus specialpedagogik

erityiskelpoisuus särskild behörighet

erityiskorkeakoulu specialhögskola

erityiskoulu specialskola, skola för specialundervisning, S:särskola (för mentalt utvecklingsstörda), grundsärskola

erityislahjakkuus specialbegåvning

erityislukio ks. erikoistehtävän saanut lukio

erityisluokanopettaja specialklasslärare

erityisluokka specialklass

erityisopettaja speciallärare

erityisopettajuus speciallärarskap

erityisopetukseen otettujen ja siirettyjen opetus undervisning av elev som tagits in eller förts över till specialundervisning

erityisopetus specialundervisning (SP)

erityisopiskelija specialstuderande

erityisoppilaitos specialläroanstalt

erityisoppilas specialelev, elev med särskilda behov, elev i behov av särskilt stöd

erityispedagogiikka specialpedagogik

erityispiirre särdrag

erityisryhmät speciella grupper

erityistaipumus särskilda anlag, speciella anlag

erityistehtävän saanut lukio gymnasium med särskild uppgift, specialgymnasium

erityistuki specialstöd

erityistä tukea tarvitseva oppilas elev i behov av särskilt stöd

erityisvaikeudet särskilda svårigheter

erivapaus dispens

erivapauskoe dispensprov

eriyttäminen differentiering

eriyttämätön odifferentierad, sammanhållen

eriyttää differentiera, särskilja, göra olika

eriytyminen differentiering, ibland: nyansering

eriytymätön odifferentierad, sammanhållen

eriytyvät yleisopinnot programallmänna studier

eriytyä differentieras, divergera, utvecklas olika

eroraha avgångsbidrag

erotodistus skiljebetyg

erottaa avskeda, avsätta, säga upp, från skola: relegera, avstänga erottaa määräajaksi avstänga för viss tid

erottaminen avskedande, avsättande, uppsägelse, uppsägning, från skola: relegering, avstängning (för viss tid)

erotus differens

erä- ja luonto-oppaanammattitutkinto yrkesexamen för vildmarks- och naturguide

eräoppaan ammattitutkinto yrkesexamen för vildmarksguide

esiaste förskol(e)stadium, förskol(e)nivå

esiasteen erityisluokanopettaja specialklasslärare på förskol(e)stadiet

esiharjoittelu förpraktik

esiintymistaito förmåga att uppträda, uppträdande

esikasvatus förskol(e)fostran, småbarnsfostran, småbarnspedagogik

esikoulu förskola

esikoululainen förskol(e)elev, förskolebarn

esikoululuokka förskol(e)klass

esikoulunopettaja förskol(e)lärare

esikurssi förberedande kurs

esikuva förebild, föredöme, mönster

esiluokka förskol(e)klass

esimies föreståndare, chef högsk.inst.: prefekt

esiopetuksen suunnitelma plan för barnets lärande i förskolan

esiopetus F:förskol(e)undervisning, förskola S: förskoleklass

esitarkastaja förhandsgranskare

esitarkastus förhandsgranskning

esitestaus förhandstestning, utprövning (av provuppgifter)

esittelijä föredragande

esittely föredragning

esittävä opetus framställande undervisning

esittää föreslå, föredra, förevisa, framställa

esitutkimus förundersökning

esitys framställning

esitysaineisto demonstrationsmaterial, åskådningsmaterial, tillbehör

esitystaito framställningsförmåga, framställningskonst

esivalmennuskurssi propedeutisk kurs

esteettömyys tillgänglighet

esteetön koulutus tillgänglig utbildning

estoinen suhtautuminen hämmad inställning, komplexfylld inställning

estyneenä ollessa vid förhinder för, vid förfall för

estynyt suhtautuminen hämmad inställning, komplexfylld inställning

ESY (sopeutumattomien opetus) MIS (undervisning enligt läroplan för missanpassade)

eteneminen framgång, framskridande

etenemisehto villkor för framsteg i studierna

etenemisen este hinder för fortsatta studier, studiestopp

etenemisjärjestys progression, fortskridande opintojen etenemisjärjestys studiegång

etenemisväylä studieväg

etiikka etik

etsintä uppsökande verksamhet

etujärjestö intresseorganisation

etukäteistieto förhandsuppgift

eturyhmä intressegrupp

etusija företräde, förtur, prioritet, företrädesrätt

etuus förmån

etälukio distansgymnasium

etäopetus distansundervisning

etäopinnot distansstudier

etäopiskelu distansstudier

etätavoite långsiktigt mål, långsiktsmål

etätehtävä distansuppgift, hemuppgift

etätyö distansarbete

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Europeiska socialfonden (ESF)

Euroopan unioni (EU) Europeiska unionen (EU)

Eurooppa-koulu Europaskola

EU-tavoitealue EU-målområde

EU-tukialue (vanh.) EU-stödområde (föråldrat)

evankelis-luterilainen uskonto evangelisk-luthersk religion

eximia cum laude approbatur (E) eximia cum laude approbatur (E)

F

farmanomi farmanom

farmaseutin tutkinto farmaceutexamen

farmaseutti (farmas.) farmaceut (farm.)

farmasia ja muu lääkehuolto farmaci och annan läkemedelsförsörjning

farmasian kandidaatin tutkinto farmacie kandidatexamen

farmasian kandidaatti farmacie kandidat (farm.kand., FaK)

farmasian koulutusala farmaceutiska utbildningsområdet

farmasian lisensiaatin tutkinto farmacie licentiatexamen

farmasian tohtorin tutkinto farmacie doktorsexamen

fiktio fiktion

filosofia filosofi

filosofian kandidaatin tutkinto filosofie kandidatexamen

filosofian kandidaatti (fil. kand., FK) filosofie kandidat (fil.kand., FK)

filosofian lisensiaatin tutkinto filosofie licentiatexamen

filosofian maisteri (fil. maist., FM) filosofie magister (fil.mag., FM)

filosofian maisterin tutkinto filosofie magisterexamen

filosofian tohtorin tutkinto filosofie doktorsexamen

flashmuisti flashminne

floristimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för floristmästare

floristin ammattitutkinto yrkesexamen för florist

fläppitaulu ks. lehtiötaulu

formatiivinen koe formativt prov

freelance-toimittaja frilansjournalist

fysiikka fysik

fysioterapeutti fysioterapeut

G

genre genre

geometrinen keskiarvo geometriskt medelvärde

geronomi geronom

globaali global

gloobaalitalous global ekonomi

golfkentän hoitajan ammattitutkinto yrkesexamen för skötare av golfbana

graafinen grafisk

graafinen ala grafiska branschen

graafinen ja viestintätekniikka grafisk teknik och medieteknik

graafisen alan perustutkinto grundexamen inom grafiska branschen

Graduate school-järjestelmä systemet med forskarskolor

H

haastattelu intervju

hahmotelma skiss, utkast

hahmottaa varsebli, gestalta, uppfatta

hahmottaminen gestaltning, perception, varseblivning

hajautettu opetussuunnitelma läroplan för spridd läsordning

hajautettu ylioppilastutkinto spridd studentexamen

hajauttaminen decentralisering

hajonta spridning, spridningsmått

hakea söka (in) till, ansöka, söka

hakea oikaisua söka rättelse

hakemus ansökan, ansökning

hakemuslomake ansökningsblankett

hakeutua söka sig

hakeva toiminta uppsökande verksamhet

hakija sökande

hakijan opas ansökningsguide

hakkeri hackare

haku ansökning, sökning

hakuaika ansökningstid, söktid

hakukielto ansökningsförbud, ansökningsblockad

hakukierros ansökningsomgång

hakukohde ansökningsmål, den läroanstalt som eleven söker till

hakukone sökrobot, sökmaskin

hakukoodi nummerkod

hakukortti ansökningskort

hakulomake ansökningsblankett

hakulomakepalvelu blankettexpedition

hakumenettely ansökningsförfarande

hakumoottori sökmotor

hakuohjeet ansökningsanvisningar

hakuopas ansökningsguide

hakupalvelu söktjänst

hakusaarto ansökningsblockad

hakutoimisto ansökningsbyrå

hakutoive ansökningsönskemål, läroanstaltsönskemål

hallinnollinen administrativ

hallinnonala förvaltningsområde

hallinnonuudistus förvaltningsreform

hallinta kompetens, hantering

hallinto förvaltning, i sht företag äv.: administration

hallintoelin förvaltningsorgan

hallinto- ja palvelutoiminnot linjen för förvaltnings- och servicefunktioner (vid UBS)

hallintojohtaja förvaltningsdirektör

hallintolaki (434/2003) förvaltningslagen

hallinto-opin kandidaatin tutkinto kandidatexamen i förvaltningslära

hallinto-opin kandidaatti kandidat i förvaltningslära

hallinto-oppi förvaltningslära

hallintopäällikkö förvaltningschef

hallintotieteiden kandidaatin tutkinto förvaltningskandidatexamen tidigare: kandidatexamen i de administrativa vetenskaperna

hallintotieteiden kandidaatti (hallintot. kand., HTK) förvaltningskandidat (förv.kand., FöK), tidigare: kandidat i de administrativa vetenskaperna (adm.vet.kand., AVK)

hallintotieteiden lisentiaatin tutkinto förvaltningslicentiatexamen

hallintotieteiden maisteri (hallintot. maist., HTM) förvaltningsmagister (förv.mag., FöM)

hallintotieteiden maisterin tutkinto förvaltningsmagisterexamen

hallintotieteiden tohtorin tutkinto förvaltningsdoktorsexamen

hallintotoimisto administrativ byrå, förvaltningsbyrå

hallintovirasto förvaltningsämbete

hallintovirkamiestutkinto förvaltningstjänstemannaexamen

hallituksen iltakoulu regeringens aftonskola

hallitus styrelse; regering

hammashuoltaja tandhygienist

hammaslaborantti tandlaborant

hammaslääketiede odontologi

hammaslääketiede ja muu hammashuolto odontologi och annan tandvård

hammaslääketieteellinen koulutusala odontologiska utbildningsområdet

hammaslääketieteen kandidaatin tutkinto odontologie kandidatexamen

hammaslääketieteen kandidaatti (hammaslääket. kand., HLK) odontologie kandidat (odont.kand., OK)

hammaslääketieteen lisensiaatti (hammaslääket. lis., HLL) odontologie licentiat (odont.lic., OL)

hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto odontologie licentiatexamen

hammaslääketieteen tohtorin tutkinto odontologie doktorsexamen

hammastekniikan perustutkinto grundexamen i tandteknik

hammastekniikka tandteknik

hammasteknikko tandtekniker

hanke projekt

hankerahoitus projektfinansiering

hankesuunnitelma projektplan

hankinta anskaffning, förvärv, inköp, upphandling

happamoituminen försurning

harjaantua öva sig

harjaantumiskoulu träningsskola

harjaantumisopetus (EHA) träningsundervisning, undervisning enligt läroplan för träningsundervisning (STR)

harjaantumistuki arbetspraktikstöd

harjoittaa opintoja bedriva studier, studera

harjoittelija praktikant

harjoittelijavaihto praktikantutbyte

harjoittelu praktik, praktisk övning, lärarutb. äv.: övningsundervisning, undervisningsövning

harjoittelukoulu övningsskola

harjoitus övning

harjoitusaine övningsuppsats; övningsämne

harjoituskoulu övningsskola

harjoitusopetus lärarledd träning

harjoitustunti övningslektion

harmoninen keskiarvo harmoniskt medelvärde

harrasteaine hobbyämne, intressebetingat ämne

harrasteopinnot intressebetingade studier

harrastuneisuus intresse

harrastuskerho hobbyklubb

harrastustavoitteinen opetus intresseinriktad undervisning

harrastustoiminta fria aktiviteter

hautomo kuvös

havainnointi iakttagelse, observation

havainnollinen åskådlig, överskådlig

havainnollistaa åskådliggöra

havainnollisuus åskådlighet

havainto observation

havainto-opetus åskådningsundervisning

heikko svag, svaga kunskaper och färdigheter (betyg)

heikkolahjainen svagt begåvad

heikkonäköinen med nedsatt syn, svagsynt, synskadad

heikosti menestyvä lågpresterande, svagpresterande

heikosti suoriutuva lågpresterande, svagpresterande

henkilökohtainen näyttö personligt yrkesprov

henkilökohtainen näyttösuunnitelma (HENSU) personlig plan för yrkesprov

henkilökohtainen ohjaus individuell handledning, enskild handledning

henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP)

henkilökohtainen opetus individuell undervisning

henkilökohtainen opetussuunnitelma individuell läroplan, personlig läroplan

henkilökohtainen opinto-ohjelma individuell studieplan, individuellt studieprogram, personlig studieplan, personligt studieprogram

henkilökohtainen opiskeluohjelma individuell studieplan, individuellt studieprogram, personlig studieplan, personligt studieprogram

henkilökohtainen professuuri personlig professur, personell professur

henkilökohtaistettu näyttö individualiserat (personligt) yrkesprov

henkilökunta anställda, personal

henkilöstö anställda, personal

henkilöstöhallinto personaladministration

henkilöstökoulutus personalutbildning

henkilöstöneuvosto personalråd

henkilöstötilinpäätökset personalbokslut

henkilötietolaki (523/1999) personuppgiftslagen

henkilötyöpäivä dagsverke

henkilötyövuosi årsverke

henkilövaihto personutbyte

henkinen intellektuell, psykisk, andlig henkinen pääoma intellektuella el. andliga resurser

hevostenhoitaja hästskötare

hevostenvalmentajan ammattitutkinto yrkesexamen för hästtränare

hienomekaanikko finmekaniker

hierojan ammattitutkinto yrkesexamen för massör

hierojan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för massör

hissiasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för hissmontör

historia historia

hitaasti edistyvä som gör långsamma framsteg, svagpresterande, lågpresterande

hitaasti oppiva som lär sig långsamt

hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för svetsarmästare

hitsaajan ammattitutkinto yrkesexamen för svetsare

hiusalan ammattitutkinto yrkesexamen inom hårbranschen

hiusalan perustutkinto grundexamen inom hårbranschen

hoidollinen terapeutisk

hoitajakoulutus sjukvårdsutbildning, vårdarutbildning

hoitoala vårdbranschen, vårdyrken

hoitoalan oppilaitokset läroanstalter inom vårdbranschen

hoitoalojen koulutus vårdutbildning

hoito- ja talouskoulutus utbildning i vård och huslig ekonomi

hoitotyön opistotutkinto, sairaanhoitaja institutexamen i vårdarbete, sjukskötare

hoitotyön opistotutkinto, terveydenhoitaja institutexamen i vårdarbete, hälsovårdare

holhooja förmyndare, målsman

hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för silversmedsmästare

hopeasepän ammattitutkinto yrkesexamen för silversmed

hortonomi hortonom

hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen

hotelli- ja ravintolaoppilaitos läroanstalt i hotell- och restaurangbranschen

hotellipalvelun ammattitutkinto yrkesexamen inom hotellservice

hotelli-, ravintola- ja suurtalousala hotell-, restaurang- och storhushållsbranschen

hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen inom hotell-, restaurang- och storhushållsbranschen

hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan opistotutkinto institutexamen inom hotell-, restaurang- och storhushållsbranschen

hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto grundexamen inom hotell-, restaurang- och storhushållsbranschen

hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för föreståndare inom hotell-, restaurang- och storhushållsbranschen

hotellivirkailija receptionist

hotellivirkailijan ammattitutkinto yrkesexamen för hotellreceptionist

huippukeskus Center of Excellence, spetsforskningscentrum

huippuyksikkö spetsenhet

humanistinen ja kasvatusala (ent. humanistinen ja opetusala) det humanistiska och pedagogiska området

humanistinen koulutusala humanistiska utbildningsområdet

humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området

humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto kandidatexamen i humanistiska vetenskaper

humanististen tieteiden kandidaatti (hum. kand., HuK) kandidat i humanistiska vetenskaper (hum.kand., ÅA: kand.hum., HuK)

huolinta-alan ammattitutkinto yrkesexamen inom speditionsbranschen

huoltaja vårdnadshavare, målsman, försörjare

huoltamotyöntekijän ammattitutkinto yrkesexamen för servicestationsarbetare (avförd, ingår i nuv. myyjän ammattitutkinto - yrkesexamen för försäljare)

huonokuuloinen hörselskadad, med nedsatt hörsel, lomhörd

huuliltaluku läppavläsning, avläsning från läpparna

huulioluku läppavläsning, avläsning från läpparna

huumeet droger, narkotika, knark

huumeiden väärinkäyttö narkotikamissbruk, drogmissbruk

hylkäävä arvosana underkänt betyg, F: underkänt vitsord

hylätty underkänd

hypermedia hypermedia

hyperteksti hypertext

hyppytunti håltimme

hyvin menestyvä högpresterande

hyvinvointi välbefinnande, välfärd

hyvä god, goda kunskaper och färdigheter (betyg) hyvät tiedot goda insikter

hyväksilaskeminen tillgodoräknande

hyväksiluettujen opintojen arviointi bedömning av tillgodoräknande studier

hyväksilukea räkna till godo, tillgodoräkna

hyväksilukeminen tillgodoräknande

hyväksilukeminen toisesta tutkinnosta tillgodoräknande från en annan examen

hyväksilukemisen arviointi utvärdering av tillgodoräknandet

hyväksymismenettely förfarande för godkännande

hyväksymistodistus intyg över antagning

hyväksytty godkänd

hyväksytysti med godkänt resultat

hyvän osaamisen kuvaus profil för god kunskap

hyvät tiedot goda insikter

hyvää ja tyydyttävää taitoa osoittavat kielitutkinnot examina som gällergoda eller nöjaktiga språkkunskaper i finska eller svenska (det s.k. lilla språkprovet)

hyödynnettävyys tillgänglighet

hyödyntäminen utnyttjande, tillämpning, användning, nyttiggörande

hyödyntää dra nytta av, utnyttja, tillämpa, tillgodogöra sig, nyttiggöra

hyödyntää tekstejä bruka texter

hyöty utbyte, nytta

häiriintynyt störd

häirikkö bråkstake, störande elev

häirintä störande beteende, trakasseri

I

identiteetti identitet

ideointi idékläckning

ihmiskäsitys människosyn

ikkuna fönster

iktyonomi iktyonom

ikäihmisten yliopisto de äldres universitet, pensionärsuniversitetet, senioruniversitetet

ikäkausi åldersstadium

ikäkausiongelma problem som sammanhänger med ett visst åldersskede, ofta:tonårsproblem

ikäluokka åldersklass, årsklass, åldersgrupp, ibl. äv.: årskull

ilmailuala flygbranschen

ilmainen opetus gratis undervisning, kostnadsfri undervisning

ilmaiskoulutus gratis utbildning, kostnadsfri utbildning

ilmaisu uttryck, framställning, gestaltning

ilmaisuaine uttrycksämne

ilmaisuharjoitus gestaltningsövning, övning i att uttrycka sig

ilmaisuliikunta artistisk gymnastik

ilmaisutaito uttrycksförmåga

ilmaisuväline uttrycksmedel

ilmastointiasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för ventilationsmontör

ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för ventilationsmontör

ilmoittautuminen anmälan, inskrivning

ilmoittautumislomake anmälningsblankett

ilmoitustaulu anslagstavla

iltakoulu kvällsskola, S ofta: vuxenskola hallituksen iltakoulu regeringens aftonskola

iltalinja kvällslinje

iltalukio kvällsgymnasium

iltalukiolaki lagen om kvällsgymnasier

iltaopetus kvällsundervisning

iltaopiskelija kvällsstuderande

iltaoppikoulu (aik.) aftonläroverk (tidigare)

iltapäiväkoti eftermiddagshem, fritidshem

iltapäivälehti kvällstidning, eftermiddagstidning

iltapäivätoiminta eftermiddagsverksamhet

improbatur (I) improbatur (I)

imuroida ladda ner, hämta, filöverföring

indikaattori indikator, jämförelsetal, ibl.: nyckeltal

ingressi ingress

informaatio- ja kirjastopalvelualan ammattitutkinto yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst

informaatio-ohjaus informationsstyrning

innovaatio innovation, nyhet, nyskapelse

innovatiivinen innovativ

insinööri ingenjör

integraatio integration, integrering, samordning

integraation periaate principen om integrering, integrationsprincipen

integroidut opinnot integrerade studier

integrointi integration, integrering

integroitu aineryhmä integrerad ämnesgrupp

interaktiivisuus interaktivitet

intermediaalisuus intermedialitet

International Baccalaureate-tutkinto International Baccalaureate-examen

Internet Internet

Internet-osoite Internetadress, webbadress

intertekstuaalisuus intertextualitet

intervalli-asteikko intervallskala

intranet intranät

ISO 9 000 -standardijärjestelmä standardsystemet ISO 9 000

iso kielitutkinto stora språkprovet nytt namn: erinomaista taitoa osoittavat kielitutkinnot examina som gäller utmärkta språkkunskaper i finska eller svenska

isännöitsijän ammattitutkinto yrkesexamen för disponent

itsearviointi självvärdering, självevaluering självbedömning, intern utvärdering

itsearviointilomake självvärderingsblankett

itsearvostus självuppskattning

itsehallinto självstyrelse

itsehallinto-oikeus rätt till självstyrelse

itsehavainnointi självobservation

itseisarvo egenvärde

itsekuva självbild

itseluottamus självförtroende

itseneuvova självinstruerande (om läromedel)

itsensä kehittäminenpersonlig utveckling

itsensä toteuttaminen självförverkligande

itsenäinen ammatinharjoittaja självständig yrkesutövare, privat företagare, egenföretagare

itsenäinen opiskelu självständiga studier

itsenäisen kielitaidon perustaso självständig språkfärdighet, grundnivå

itseohjaava självinstruerande (om läromedel)

itseohjautuva självreglerande

itseohjautuva oppiminen självstyrt lärande

itseohjautuvuus självstyrning, självständighet, självständigt ansvar

itseopiskelu självstudier

itseoppinut autodidakt, självlärd

itsesäätely självreglering, självstyrning

itsetuntemus självkännedom

J

jakolasku division

jakso avsnitt, period, sekvens, epok kymmenen päivän jakso dekad

jaksoluku periodläsning

jaksonvaihto periodbyte

jakso-opetus periodiserad undervisning

jakso-opiskelu periodläsning

jaksotettu opetus periodiserad undervisning

jaksotodistus periodbetyg

jaksottaa periodisera

jaksottainen koulutus varvad utbildning, återkommande utbildning

jaksottaiskoulutus varvad utbildning, återkommande utbildning

jaksottaisopiskelu periodläsning

jaksotus periodisering

jalkaterapeutti fotterapeut

jalkinealan perustutkinto grundexamen inom skobranschen

jalkojenhoidon ammattitutkinto yrkesexamen i fotvård

jaos sektion, avdelning

jaosto sektion, avdelning

jatkokoulutus vidareutbildning, fortsatt utbildning, påbyggnadsutbildning, efterutbildning, ibl. äv.: fortbildning, akad. äv.: postgradual utbildning, forskarutbildning

jatkokoulutusassistentti vidareutbildningsassistent

jatkokoulutuskelpoisuus behörighet för fortsatt utbildning, behörighet för forskarutbildning, behörighet för vidareutbildning

jatkokoulutuspaikka studieplats för fortsatta studier

jatkokoulutussuunnitelma plan för fortsatt utbildning

jatkokurssi fortsättningskurs, påbyggnadskurs

jatkolinja påbyggnadslinje

jatko-opinnot fortsatta studier, vidarestudier, påbyggnadsstudier, akad.äv.: postgraduala studier, forskarstudier, licentiandstudier, doktorandstudier

jatko-opintokelpoisuus behörighet för fortsatta studier

jatko-opiskelija studerande som bedriver fortsatta studier, akad:forskarstuderande, påbyggnadsstuderande, licentiand, doktorand

jatko-opiskelu fortsatta studier, vidarestudier, påbyggnadsstudier, akad. äv.: postgraduala studier, forskarstudier, licentiandstudier, doktorandstudier

jatko-oppimäärä fortsättningskurs, påbyggnadskurs

jatkotutkinto påbyggnadsexamen, akad. äv.: postgradual examen, forskarexamen, licentiat- eller doktorsexamen

jatkumo kontinuum

jatkuva koulutus återkommande utbildning

jatkuva opiskelu fortlöpande studier

jatkuva oppiminen livslångt lärande, livslång inlärning

johdantokurssi introduktionskurs

johdatteleva kysymys ledande fråga

johtaja föreståndare, rektor (vid skola), prefekt (högsk.inst.), direktör, chef, ledare

johtajaopettaja skolföreståndare

johtajuus ledarskap

johtamisen erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen i ledarskap

johtamiskoulutus utbildning i ledarskap

johtamiskulttuuri ledarskapskultur, ledningskultur

johtava rehtori ledande rektor

johtokunta direktion, styrelse

johtoryhmä ledningsgrupp, styrgrupp

johtosääntö instruktion

joukkotiedotuksen opettaminen undervisning i massmediekunskap

joukkotiedotuskasvatus massmediefostran

joukkoviestin massmedium

joukkoviestintä masskommunikation

journalismi journalism

joustava smidig

joustava koulutusrakenne flexibel studiegång/utbildningsstruktur

joustava opinto-oikeus (JOO) flexibel studierätt

joustava valinta antagning enligt prövning

juhlallinen vihkiminen solenn promotion

juhlasali festsal, samlingssal F äv.: solennitetssal, S äv.: aula

julistaa haettavaksi ledigförklara, utlysa

julkaisu publikation

julkinen offentlig

julkinen palvelu offentlig service

julkinen sana massmedierna

julkinen sektori offentliga sektorn

julkinen valta det allmänna

julkisen sanan neuvosto opinionsnämnden för massmedier

julkisesti puolustaa offentligt försvara

julkiset tavoitteet ja piilotavoitteet utsagda och dolda mål

julkisin varoin rahoitettu koulutus utbildning finansierad med allmänna medel

julkisoikeus offentlig rätt

julkisuus offentlighet

juokseva numerointi löpande numrering

juoni intrig

juttu berättelse, historia

jäljennös kopia

jäljentämistehtävä kopieringsuppgift

jäljentää kopiera

jälkiarvostelu bedömning i efterhand

jälkiharjoittelu praktik i efterhand

jälki-istunto eftersittning, F: kvarsittning

jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto yrkesexamen för efterarbetare inom tryckmedia

jälkivalinta efterantagning, antagning i efterhand, efterintagning, intagning i efterhand

järjestelmäarviointi systemutvärdering

järjestelmäkeskeinen systemorienterad

järjestys ordning

järjestysasteikko ordinalskala

järjestyssäännöt ordningsregler, ordningsstadga

järjestäjä ordningsman, ordningselev, F tidigare: dejour; arrangör, anordnare koulutuksen järjestäjä utbildningsanordnare, anordnare av utbildning

järjestäjäkohtaiset tulokset anordnarspecifika resultat

järjestämislupa tillstånd att ordna utbildning

järjestämismuoto utbildningsform

järjestää ordna, anordna (t.ex. en kurs), organisera (t.ex. ett utbildningsprogram)

järkeily spekulerande, resonerande, logiskt tänkande

jäsenmaksu medlemsavgift

jäsentely disposition, strukturering, analys

jäsentely- ja esittelytilanne dispositions- och framställningssituation

jäsentyminen indelning, strukturering [opetussuunnitelmien rakenteellinen jäsentyminen läroplanernas strukturella indelning]

jättää mietintö överlåta ett betänkande, överlämna ett betänkande, överräcka ett betänkande

jäädä luokalle gå om klassen, sitta kvar, F: stanna (kvar) på klassen

jäädä vuosiluokalle F: stanna kvar på årskursen

K

kaava formel, schema

kaavake ks. lomake

kaavio schema

kaivertajamestarin

erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för gravörmästare

kaivertajan ammattitutkinto yrkesexamen för gravör

kaksikielinen tvåspråkig

kaksikielisyys tvåspråkighet, bilingualism

kaksiportainen koulutus tvåstegsutbildning

kaksoistunti dubbeltimme

kaksoistutkinto dubbelexamen

kalanjalostaja fiskförädlare

kalanjalostajan ammattitutkinto yrkesexamen för fiskförädlare

kalanruotoanalyysimenetelmä fiskbensanalys

kalanviljelijä fiskodlare

kalanviljelijän ammattitutkinto yrkesexamen för fiskodlare

kalastaja fiskare

kalastuksenohjaaja fiskeinstruktör

kalatalouden perustutkinto grundexamen i fiskeri

kalatalous fiskeri

kalliorakentaja bergsbrytare

kalvo transparang, stordia (enskilda ifyllda blad), skrivfilm

kampaajamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för damfrisörmästare

kandidaatintutkielma kandidatavhandling

kandidaatin tutkinto kandidatexamen

kandidaattiaste kandidatstadium (om studier), kandidatnivå (om examen)

kannustuslisä F: motivationstillägg

kannustusraha (AKK) stödpengar (YH)

kansainvälinen harjoittelijavaihto internationellt praktikantutbyte

kansainvälinen henkilövaihto internationellt personutbyte

kansainvälinen ylioppilastutkinto internationell studentexamen, Internatio­nal Baccalaureate-examen, IB-examen

Kansainvälisen henkilövaihdon

keskus (CIMO) Centret för internationellt personutbyte (CIMO)

kansainvälistyminen internationalisering, internationalism

kansainvälisyys internationalism

kansainvälisyyskasvatus fostran till internationalism

kansakoulu (aik.) folkskola (tidigare)

kansakoulunopettaja (aik.) folkskollärare (tidigare)

kansalais- ja työväenopistot medborgar- och arbetarinstitut

kansalaiskasvatus medborgarfostran

kansalaiskoulu (aik.) medborgarskola (tidigare) (obs.: i Sverige är medborgarskolan ett studieförbund)

kansalaisopisto F:medborgarinstitut

kansalaistaito medborgarfärdighet

kansalaisvalmius medborgarfärdighet

kansalaisyhteiskunta medborgar­samhälle

kansallinen arviointi nationell utvärdering

kansallinen arviointijärjestelmä det nationella utvärderingssystemet

kansallinen laadunvarmistus nationell kvalitetssäkring, nationell kvalitetskontroll

kansallisarkisto riksarkivet (aik. valtionarkisto tidigare: statsarkivet)

kansallisesti vertailukelpoinen nationellt jämförbar

kansalliskieli nationalspråk

Kansaneläkelaitos (KELA) Folkpensionsanstalten (FPA)

kansankirkko folkkyrka

kansankorkeakoulu folkakademi

kansanopisto folkhögskola

kansanperinne folkdiktning

Kansan Sivistysliitto (KSL) Folkets Bildningsförbund (FBF)

kansansivistystyö folkbildningsarbete

kansantalous samhällsekonomi

kansantaloustiede nationalekonomi

kansatiede etnologi, folklivsforskning

kansleri kansler

kanslerinvirasto kanslersämbete

kanslia kansli

kanttori-urkurin tutkinto kantor-organistexamen

kapea-alainen begränsad, snäv, smal kapea alainen koulutusalaen snäv utbildningssektor

karjatalouden ammattitutkinto yrkesexamen för kreaturskötsel

karsinta gallring, urval

karsiutua utgallras

kartasto kartverk, atlas

kartoittaja kartläggare

kartoitus kartläggning

karttakeppi pekpinne

kasvattaa fostra, uppfostra

kasvattaja fostrare

kasvattilapsi fosterbarn

kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet mål för fostran och undervisning

kasvatus fostran, uppfostran, ibl. äv.: utbildning

kasvu ammatti-ihmisenä tillväxt som yrkesmänniska

kasvatusfilosofia pedagogisk filosofi

kasvatusneuvola rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor

kasvatusoptimismi utbildningsoptimism

kasvatuspsykologia pedagogisk psykologi

kasvatustiede pedagogik

kasvatustieteellinen koulutusala pedagogiska utbildningsområdet

kasvatustieteen kandidaatin tutkinto pedagogie kandidatexamen

kasvatustieteen kandidaatti (kasvatust. kand., KK) pedagogie kandidat (ped.kand., PeK)

kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto pedagogie licentiatexamen

kasvatustieteen maisteri (kasvatust. maist., KM) pedagogie magister (ped.mag., PeM)

kasvatustieteen maisterin tutkinto pedagogie magisterexamen

kasvatustieteen tohtorin tutkinto pedagogie doktorsexamen

kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto pedagogie kandidatexamen

kasvatustieteiden kandidaatti (kasvatust. kand., KK) pedagogie kandidat (ped.kand., PeK)

kasvatustieteiden tiedekunta pedagogisk fakultet

kasvatustieteiden tutkimuslaitos pedagogiska forskningsinstitutet

kasvatustyö fostringsarbete, fostrande arbete

kasvihuoneilmiö växthuseffekt

kasvuympäristö uppväxtmiljö

kato bortfall, svinn

katsomusaineet livsåskådningsämnen

katsomusperinne åskådningstradition

katsomusvapaus livsåskådningsfrihet

kaukolämpöasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för fjärrvärmemontör

kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för fjärrvärmemontör

kauko-opetus distansundervisning

kaukotavoite långsiktsmål

kauneudenhoitoala skönhetsbranschen

kauneudenhoitoalan

ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen för skönhetsbranschen

kauneudenhoitoalan perustutkinto grundexamen inom skönhetsbranschen

kaunokirjallisuus skönlitteratur

kaupallinen ala handelsbranschen

kaupallinen koulutus handelsutbildning, merkantil utbildning

kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln

kaupan ja hallinnon ala handel och administration

kaupan ja hallinnon perustutkinto, merkantti grundexamen inom handel och administration, merkant (avförd, numera liiketalouden perustutkinto, merkonomi - grundexamen inom företagsekonomi, merkonom)

kauppaoppilaitos handelsläroanstalt

kauppatieteellinen koulutusala ekonomiska utbildningsområdet

kauppatieteellinen tutkinto examen i ekonomiska vetenskaper

kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ekonomie kandidatexamen

kauppatieteiden kandidaatti (kauppat. kand., KTK) ekonomie kandidat (ekon.kand., EK)

kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto ekonomie licentiatexamen

kauppatieteiden maisteri (kauppat. maist., KTM) ekonomie magister (ekon.mag., EM)

kauppatieteiden maisterin tutkinto ekonomie magisterexamen

kauppatieteiden tohtorin tutkinto ekonomie doktorsexamen

kehittyvä alkeiskielitaito elementär språkfärdighet stadd i utveckling

kehittyvä peruskielitaito grundläggande språkfärdighet stadd i utveckling

kehittämishanke utvecklingsprojekt

kehittämiskeskus utvecklingscentral

kehittämiskeskustelu utvecklingssamtal

kehittämiskoulutus (KEKO-koulutus) utvecklande utbildning

kehittämisohjelma utvecklingsprogram

kehittämissuunnitelma (KESU) utvecklingsplan

kehittämistavoitteinen arviointi utvärdering för utveckling

kehittämistyö utvecklingsarbete

kehittämisvastuu utvecklingsansvar

kehitys utveckling fyysinen kehitys fysisk utveckling, motorinen kehitys motorisk utveckling

kehitysaste utvecklingsstadium, utvecklingsskede

kehityskeskustelu utvecklingssamtal

kehityspsykologia utvecklingspsykologi

kehitystapahtuma utvecklingsmoment, utvecklingsprocess, ibl. endast:utveckling

kehitysvammainen utvecklingsstörd, utvecklingshämmad, förståndshandikappad

kehitysvammaisuus utvecklingsstörning

kehitysviivästymä försenad utveckling, retardation

kehysbudjetointi rambudgetering

kehyslaki ramlag

keihäänkärkihanke spjutspetsprojekt

keittäjä kock, kokerska

kello- ja mikrotekniikan perustutkinto grundexamen i ur- och mikromekanik

kelloseppä urmakare

kelpoisuus behörighet, kompetens, duglighet, giltighet

kelpoisuusehto behörighetsvillkor, behörighetskrav

kelpoisuustodistus behörighetsintyg

kelpoisuusvaatimus behörighetskrav, behörighetsvillkor

kemia kemi

kemiantekniikan perustutkinto grundexamen i kemisk teknik

kemianteollisuuden ammattitutkinto yrkesexamen inom kemisk industri

kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen inom kemisk industri

kemianteollisuuden perustutkinto grundexamen inom kemiska industrin

kengityssepän ammattitutkinto yrkesexamen för hovslagare

kenttäharjoittelu fältpraktik

kenttäkoulu fältskola

kenttätutkimus fältundersökning

keramiikkakisällin ammattitutkinto yrkesexamen för keramikgesäll

keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för keramikmästare

kerho klubb

kerhotoiminta klubbverksamhet

kerrata repetera

kerroin koefficient, faktor

kerrostuneisuus skiktning, stratifiering

kertaaminen repetition

kertakoulutus engångsutbildning

kertaus repetition

kertolasku multiplikation

kertomakirjallisuus epik

kertomus berättelse

kertotaulu multiplikationstabell

keruu insamling

keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för produktkontrollör inom naturbruk

keskeiset sisällöt centralt innehåll

kesken jääneiden opintojen hyväksilukeminen tillgodoräknande av oavslutade studier

keskeyttäjä avhoppare, avbrytare

keskeyttäminen avbrott, avbruten utbildning

keskeyttää opinnot avbryta sina studier, hoppa av studierna

keskiarvo medeltal, medelvärde, genomsnitt

keskiaste (aik.) mellanstadiet (tidigare)

keskiasteen uudistus mellanstadiereformen

keskihajonta (stat.) standardavvikelse

keskijohto ledning på mellannivå

keskikoulu (aik.)mellanskola (tidigare) S: realskola

keskikoulupohjainen som bygger på mellanskola

keskinäisviestintä interaktiv kommunikation

keskipitkä kieli medellångt språk

keskipitkän aikavälin suunnittelu planering på medellång sikt, plan på medellång sikt, ofta:femårsplan, S: rullande plan

keskipitkän ajan suunnittelu planering på medellång sikt, plan på medellång sikt, ofta:femårsplan, S: rullande plan

keskitetty koncentrerad, samordnad, samlad, central alueellisesti keskitetty oppilasvalinta regionalt samordnad elevantagning

keskitaso genomsnittsnivå, medelnivå

keskitetty opiskelu koncentrationsläsning

keskittyminen koncentration

keskushallinto centralförvaltning

keskuskirjasto centralbibliotek

keskusteluluento diskussionsföreläsning

keskusteluryhmä diskussionsgrupp

keskusvirasto centralt ämbetsverk

keskusyksikkö centralenhet, datorlåda

kestävä kehitys hållbar utveckling

kestävä käyttö hållbar användning

kestävä tulevaisuus hållbar utveckling, bärkraftig framtid

kesäsiirtola sommarkoloni

kesäyliopisto sommaruniversitet

kevytsukeltaja lättdykare

kevätlukukausi vårtermin

kielellinen ilmaisu språkligt uttryck, språklig uttrycksförmåga

kielellinen vaikeus språksvårigheter

kielellinen valmius språklig färdighet

kielellinen vähemmistö språklig minoritet

kielen hallinta språkkompetens

kielenkäyttötaito praktisk språkfärdighet

kielentarkastus språkgranskning

kielentuntemus språkkännedom

kieliaine språkämne

kieliharjoittelu språkpraktik

kieli- ja kulttuuriryhmien opetus undervisning av språkliga och kulturella grupper

kieli- ja kulttuurivähemmistöt språkliga och kulturella minoriteter

kieli- ja viestintäopinnot studier i språk och kommunikation

kielikoe språktest, språkprov

kielikylpy språkbad

kielikylpyopetus språkbadsundervisning

kielilaki (423/2003) språklagen

kieliohjelma språkprogram

kieliopinnot språkstudier

kieliopintarkastus grammatikkontroll

kielioppi grammatik, språklära

kielistudio språkstudio, inlärningsstudio, språklaboratorium

kielisuihku språkdusch

kielisäännös språkbestämmelse

kielitaidon alkeiden hallinta kunskaper i de första grunderna i språket

kielitaito språkkunskap, språkfärdighet

kielitaitovaatimus språkkunskapskrav, krav på språkkunskaper

kielitiede språkvetenskap, lingvistik

kielitietokäsite lingvistiskt begrepp

kielitietous språkkännedom

kielitilanne språksituation

kielitutkinto (yleinen) språkexamen (allmän)

kielivalmius språkfärdighet, språkkunskap

kierrätys återvinning, återanvändning

kiertokirje cirkulär, rundskrivelse

kiertävä opettaja ambulerande lärare

kiinteistönhoitaja fastighetsskötare

kiinteistönhoitajan ammattitutkinto yrkesexamen för fastighetsskötare

kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för fastighetsskötare

kiinteistönhoitoalan perustutkinto grundexamen inom fastighetsskötsel

kiinteä professuuri ordinarie professur

kiintiö kvot, ibl. äv.: kontingent

kiintiöinti kvotering

kiitettävä berömlig, berömliga kunskaper och färdigheter (betyg)

kilpailu konkurrens, tävlan, tävling

kilpailukykyinen väylä konkurrenskraftig utbildningsväg

kipsaustyön erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen i gipsningsarbete

kirjaaja registrator

kirjaamo registratorskontor, registratur

kirjallinen kehotus skriftlig uppmaning

kirjallinen lausunto skriftligt utlåtande

kirjallinen tuotos skriftligt resultat

kirjallinen varoitus skriftlig varning

kirjallinen viestintä skriftlig kommunikation

kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för bokbindarmästare

kirjansitojan ammattitutkinto yrkesexamen för bokbindare

kirjapainoteknikon erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för tryckeritekniker

kirjastonhoitaja bibliotekarie

kirjastonjohtaja bibliotekschef, chefbibliotekarie

kirjastotutkinto biblioteksexamen

kirjeenvaihtaja korrespondent

kirjeenvaihtajan tutkinto korrespondentexamen

kirjeopetus korrespondensundervisning, distansundervisning

kirjeopisto brevinstitut, korrespondens-

kirjeoppilaitos brevinstitut

kirjoilla olevat inskrivna

kirjoissa oleva inskriven, immatrikulerad

kirjoitin skrivare

kirjoittaa skriva

kirjoittaminen skrift, skrivande, skrivning

kirjoittautua skriva in sig

kirjoitusasento skrivställning

kirjoitusnäyte skrivprov

kirjoitustaito skrivkompetens, skrivfärdigheter

kirkkomuusikko kyrkomusiker

kirkon nuorisotyön ohjaaja ungdomsledare inom kyrkan

kiropraktikko kiropraktiker

kirvesmiehen ammattitutkinto yrkesexamen för timmerman

kirvesmiehen erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för timmerman

kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik

kitkatekijä friktionsfaktor, hämmande faktor

kiusaaminen mobbning

kivimiehen ammattitutkinto yrkesexamen för stenarbetare

kiviseppäkisällin ammattitutkinto yrkesexamen för stenhuggargesäll

kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för stenhuggarmästare

klinikkaopetus klinikundervisning

kodin ja koulun yhteistyö samarbete mellan hem och skola

kodin ja oppilaitoksen yhteistyö samarbete mellan hem och skola

koe prov, skrivning, test

koeaika provtid, provtjänstgöring

koekoulutus försöksutbildning

koeluento provföreläsning

koepaikkakunta omskrivs: (inträdes)prov hålls i …

koepalvelus provtjänstgöring

koepankki provbank

koeryhmä försöksgrupp, experimentgrupp

koevuosi provår

kognitiivinen kognitiv

kohde objekt, föremål, mål, innehåll

kohdekieli målspråk

kohdentaminen allokering, fördelning (t.ex. kostnads-)

kohderyhmä målgrupp

kohdeviestintä målgruppskommunikation

kohdistamisperiaate allokeringsprincip

kohtalainen försvarlig, försvarliga kunskaper och färdigheter (betyg)

koje instrument, apparat

kokeellinen experimentell

kokeellinen tiedonhankintamenetelmä experimentell forskningsmetod

kokeellinen tutkimus experimentell undersökning

kokeenlaatija provkonstruktör

kokeilu försök, försöksverksamhet, utprövning

kokeilukoulu försöksskola

kokeilulupa försökstillstånd

kokeilutoiminta försöksverksamhet

kokeiluyksikkö försöksenhet

kokelas examinand

kokemusmaailma erfarenhetsvärld

kokemusperäinen erfarenhetsbaserad, empirisk

kokin ammattitutkinto yrkesexamen för kock

kokoelmahuone materialrum

kokonaisarviointi helhetsbedömning, helhetsutvärdering

kokonaisilmaisu helhetsgestaltning, verbal och nonverbal uttrycksförmåga

kokonaisopetuksen opetussuunnitelma plan för helhetsbaserad undervisning, integrerad läroplan

kokonaisopetus helhetsbaserad undervisning, samordnad undervisning, integrerad undervisning vapaa kokonaisopetus fri integrerad undervisning

kokonaisopetussuunnitelma plan för helhetsbaserad undervisning, integrerad läroplan

kokonaissuunnitelma helhetsplan, integrerad plan

kokonaistavoite övergripande mål

kokonaistuntimäärä totalantal timmar

kokonaistyöaika total arbetstid

kokonaisuus helhet

kokonaisvaltainen övergripande, heltäckande, helhets-, total-

kokonaisvaltainen laatujohtaminen (TQM) total kvalitetsledning (TQM, Total Quality Management)

kokonaisviikkotuntimäärä totala antalet veckotimmar

koko oppimäärän suorittaminen fullgjord lärokurs i alla ämen

kokopäiväopiskelija heltidsstuderande

kokous- ja neuvottelutekniikka sammanträdesteknik

kolmiportainen koulutus trestegsutbildning

kolumni kolumn

komitea kommitté

kommunikaatiovalmius kommunikationsfärdighet

kondiittori konditor

kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för konditormästare

kondiittorin ammattitutkinto yrkesexamen för konditor

koneenasennuksen perustutkinto grundexamen inom maskinmontering

koneenasentaja maskinmontör

koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare

koneenasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för maskinmontör

koneistaja verkstadsmekaniker

koneistajamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för verkstadsmästare

koneistajan ammattitutkinto yrkesexamen för verkstadsmekaniker

koneistuksen perustutkinto grundexamen inom verkstadsmekanik

kone- ja metalliala maskin- och metallbranschen

kone- ja metallialan perustutkinto grundexamen inom maskin- och metallbranschen

kone-, metalli- ja energiatekniikka maskin-, metall- och energiteknik

konepajakoulu verkstadsskola

konesitojamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare

konservaattori konservator

konservatorio konservatorium

konservointialan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen i konservering

konsistori konsistorium

konstruktivismi konstruktivism

kontaktiopetus närundervisning, direktundervisning, klassrumsundervisning

konteksti kontext

koordinaattori koordinator

koordinoida samordna, koordinera

kopio kopia

kopiokone kopiator, kopieringsmaskin, kopieringsapparat

koristeveistäjän ammattitutkinto yrkesexamen för finsnickare

koristeveistäjän erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för finsnickare

korjaaja reparatör

korkea-aste högskolenivån, högskolestadiet, högre nivå

korkea-asteen koulutus högre utbildning (innefattar yrkesutbildning på högre nivå och högskoleutbildning)

korkeakoulu högskola

korkeakouluaste högskolenivån, högskolestadiet

korkeakoulujen arviointineuvosto rådet för utvärdering av högskolorna

korkeakoulujen rehtorien neuvosto högskolerektorernas råd

korkeakoulukelpoisuus högskolebehörighet, behörighet för högskolestudier

korkeakoululaitos högskoleväsen

korkeakouluneuvos högskoleråd

korkeakouluneuvosto (aik.)högskolerådet (tidigare)

korkeakoulutasoinen på högskolenivå

korkeakoulutus högskoleutbildning, utbildning på högskolenivå

korkeakoulututkinto högskoleexamen, universitetsexamen, akademisk examen

korkean asteen koulutus högskoleutbildning, utbildning på högskolenivå

korkeatasoinen högklassig, på hög nivå

korkoavustus räntebidrag

korkotuki räntestöd

korostekynä markeringspenna, överstrykningspenna

korottaa arvosanaa höja ett vitsord

korroosionestomaalari korrosionsskyddsmålare

korroosionestomaalarin ammattitutkinto yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare

korvaava koulu ersättande skola

korvaavuus motsvarighet

kosmetologi kosmetolog

kosmetologin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för kosmetolog

koti- ja laitosoppilaitos läroanstalt för huslig ekonomi

koti- ja laitostalous huslig ekonomi

kotikielen opetus hemspråksundervisning

kotikunnan maksuosuus hemkommunens betalningsandel

kotikuntaosuus hemkommunsandel

koti-, käsi- ja taideteollisuus hemslöjd, hantverk och konstindustri

koti-, laitostalous- ja puhdistusala huslig ekonomi och rengöringsservice

koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan opistotutkinto institutexamen inom huslig ekonomi och rengöringsservice

koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto grundexamen inom huslig ekonomi och rengöringsservice

kotimuistutus hemanmärkning

kotiopetus hemundervisning

kotisivu hemsida, ingångssida, webbsida, webbplats

kotitalous huslig ekonomi

kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice

kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner

kotitalous ja kuluttajapalvelut huslig ekonomi och konsumentservice

kotitalousneuvonta hushållsrådgivning

kotitalousopettaja (aik.) hushållslärare (hush.lär., HuL), lärare i huslig ekonomi (tidigare), S: hemkunskapslärare

kotitalousopetus undervisning i huslig ekonomi

kotitalousyrittäjä företagare i huslig ekonomi

kotitehtävät hemuppgifter, läxor, hemarbete

kotoutumiskoulutus integrationsutbildning (för vuxna invandrare)

kotoutumissuunnitelma integrationsplan

kouluaste skolnivå, skolstadium

kouluateria skolmåltid

kouluavustaja skolbiträde, assistent S: lärarassistent

kouluhallinnon alin arvosana lägsta vitsord i skolförvaltning

kouluhallinnon tutkinto examen i skolförvaltning

kouluhallitus (aik.) skolstyrelsen (tidigare)

kouluhaluttomuus skolleda, skoltrötthet

kouluhoitaja skolhälsovårdare, skolsköterska

kouluikä skolålder

koulujen suurjuhlat skolfestival

koulujärjestelmä skolsystem

koulujärjestelmälaki (aik.) lagen om grunderna för skolsystemet (tidigare)

koulujärjestelmän ulkopuolinen koulutus utbildning utanför skolsystemet

koulukarkuruus skolkning, skolk

koulukiusaaminen mobbning

koulukohtainen skolvis, enligt skola koulukohtainen opetussuunnitelma (kops) skolspecifik läroplan, plur.skolvisa läroplaner (t.ex. skolans egen läroplan)

koulukoti skolhem, S: ungdomsvårdsskola

koulukuljetus skolskjuts, skoltransport

koulukunta skola (bilda skola osv.), vetenskaplig riktning

koulukuraattori skolkurator

koulukypsyys skolmognad

koululainen skolelev

koululainsäädäntö skollagstiftning

koululaisten päiväkoti eftermiddagshem, fritidshem

koululaitos skolväsen

koululautakunta skolnämnd, motsv. i S: skolstyrelse

koululoma skollov, ferier

koululääkäri skolläkare

koulumatka skolfärd, skolväg

koulumatkakuljetus skolskjuts

koulumatkatuki stöd för skolresor

koulumenestys skolframgång

koulumuoto skolform

koulumuotoinen opiskelu skolbaserade studier

kouluneuvos skolråd

kouluneuvosto (aik.) skolråd, grundskolråd, gymnasieråd(tidigare)

koulunkäynti skolgång

koulunkäyntiavustaja skolgångsbiträde, S:elevassistent

koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto yrkesexamen för skolgångsbiträde

koulunkäyntioikeus rätt till skolgång

koulun ohjesääntö skolstadga

koulun opetuskieli skolans undervisningsspråk

koulunuudistus skolreform

koulun ylläpitäjä skolans huvudman

kouluohjelma skolprogram, undervisningsprogram (radio)

kouluohjesääntö skolstadga

kouluorganisaatio skolorganisation

kouluosasto skolavdelning

koulupakko skoltvång

koulupelko skolskräck, skolfobi

koulupiiri F: skoldistrikt, S: rektorsområde

koulupinnaus skolkning, skolk

koulupohja skolunderbyggnad, tidigare skolgång

koulupohjavaatimus erforderlig skolunderbyggnad, krav på tidigare skolgång

koulupsykologi skolpsykolog

koulupäiväkoti skoldaghem

kouluradio skolradio

kouluruokailu skolmåltid, skolbespisning, elevbespisning

koulusaavutus skolprestation

koulusaavutuskokeet skolprestationsprov, skolprestationstest, standardprov för skolprestationer

koulusta erottaminen relegering, avstängning koulusta erottaminen määräajaksi avstängning för viss tid

koulutason ammatillinen tutkinto (aik.) yrkesexamen på skolnivå (tidigare)

koulutelevisio skol-TV, skoltelevision

kouluterveydenhoitaja skolhälsovårdare

kouluterveydenhoito skolhälsovård

kouluterveydenhuolto skolhälsovård

koulutettava kursdeltagare, studerande, elev

koulutettavapäivä kursdeltagardag (kurser), studerandedag (skolor o. dyl.)

koulutettavuus bildbarhet, mottaglighet, förmåga att tillgodogöra sig utbildning

koulutoimen johtaja skoldirektör

koulutoimen sihteeri skolsekreterare, kommunal skolsekreterare

koulutoimen tarkastaja skolinspektör, länsskolinspektör

koulutoimi skolväsen

kouluttaa utbilda

kouluttaja lärare, utbildare

kouluttajakoulutus utbildarutbildning

kouluttautuminen utbildning

koulutukseen ohjautuminen rekrytering till utbildning

koulutuksellinen utbildningsmässig, utbildnings-

koulutuksellinen tasa-arvo i samhället: utbildningsjämlikhet, jämlikhet i utbildningen, mellan könen: jämställdhet i utbildningshänseende, utbildningsmässig jämställdhet

koulutuksellinen tavoite utbildningsmål

koulutuksen arviointi utvärdering av utbildning

koulutuksen arviointineuvosto rådet för utbildningsutvärdering

koulutuksen arviointisihteeristö sekretariatet för utbildningsutvärdering

koulutuksen eriyttäminen differentiering inom utbildningen, utbildningsdifferentiering

koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma utvecklingsplan för utbildning och forskning

koulutuksen järjestäjä utbildningsanordnare, anordnare av utbildning

koulutuksen järjestämislupa tillstånd att ordna utbildning

koulutuksen kesto utbildningens längd, utbildningstid

koulutuksen laajuus utbildningens omfattning (i tid eller arbetsmängd)

koulutuksen mitoitus dimensionering av utbildning

koulutuksen ohjaus ja valinta handledning och antagning till utbildning

koulutuksen pituus utbildningens längd, utbildningstid

koulutuksen rakenne utbildningsstruktur

koulutuksen saatavuus tillgång på utbildning

koulutuksen saavutettavuus tillgång till utbildning, utbildningens tillgänglighet

koulutuksen tilaa koskeva arviointi utvärdering av läget inom utbildningen, lägesbedömning

koulutuksen tila-arviointi utvärdering av läget inom utbildningen

koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli modell för utvärdering av utbildningens resultat

koulutuksen tulos utbildningens resultat

Koulutuksen tutkimuslaitos Pedagogiska forskningsinstitutet

koulutuksen täyttöaste beläggning av platser, platsbeläggning

koulutuksen valtavirta sammanhållen ordinarie undervisning

koulutuksen yhteistyöneuvottelukunta samarbetsdelegationen för utbildning

koulutulokas nybörjare

koulutus utbildning, endast i vissa fall, för särskilda uppgifter:skolning, ibl. äv.:fortbildning

koulutusaihe utbildningstema, undervisningsämne

koulutusaikautbildningstid

koulutusaikainen medan utbildningen pågår

koulutusala utbildningsområde

koulutusalajohtaja prefekt, utbildningsledare, utbildningschef (YH)

koulutusalakohtainen särskilt för varje utbildningsområde, enligt utbildningsområde

koulutusalavastaava prefekt (YH)

koulutusaloittainen särskilt för varje utbildningsområde, enligt utbildningsområde

koulutusammatti utbildningsyrke

koulutusaste utbildningsstadium (om vuxen- och ungdomsutbildning), utbildningsnivå (om yrkesutbildning)

koulutusastejaottelu utbildningsnivåindelning

koulutusavustus utbildningsbidrag

koulutusbarometri utbildningsbarometer

koulutushakemus utbildningsansökan

koulutushalukkuus vilja att utbilda sig, utbildningsmotivation, utbildningsbenägenhet

koulutushankinta utbildningsanskaffning

koulutus- ja ammattitietopalvelu utbildnings- och yrkesinformationstjänst (arbetskraftsbyråterm)

koulutus- ja tiedepolitiikan osasto utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen (vid UVM)

koulutusjohtaja prefekt (YH), utbildningsledare, utbildningschef

koulutuskeskus kurscenter, utbildningscenter, utbildningscentrum, fortbildningscenter, fortbildningscentrum

koulutuskorvaus utbildningsersättning

koulutuskuntayhtymä samkommun för utbildning

koulutuslinja utbildningslinje

koulutuslohko utbildningssektor

koulutusluokitus utbildningsklassificering

koulutusmalli utbildningsmodell

koulutusmuoto utbildningsform

koulutusnimikkeistö utbildningsnomenklatur

koulutusohjelma utbildningsprogram (up), motsv. i Sverige: utbildningslinje

koulutusohjelmajohtaja ledare för utbildningsprogram, programansvarig, programchef

koulutusohjelmakohtaiset yleisopinnot tidigare: programallmänna studier, allmänna studier inom ett enskilt studieprogram

koulutusohjelmittain eriytyvät opinnot differentierade studier enligt utbildningsprogram

koulutuspaikka studieplats, utbildningsplats

koulutuspalvelu utbildningstjänst

koulutuspalvelujen tuottaja utbildningsproducent

koulutuspiste utbildningsställe

koulutuspituus utbildningens längd, utbildningstid

koulutuspohja tidigare utbildning, skolunderbyggnad, tidigare skolgång

koulutuspoliittinen utbildningspolitisk

koulutuspolitiikka utbildningspolitik

koulutuspäivä utbildningsdag, studiedag, fortbildningsdag (t.ex. för lärare), kursdag

koulutuspäiväraha utbildningsdagpenning

koulutuspäällikkö utbildningsdirektör, utbildningschef

koulutusrakenne utbildningsstruktur

koulutussopimus utbildningsavtal

koulutussosiologia utbildningssociologi

koulutussuunnittelu utbildningsplanering

koulutussuunnittelun neuvottelukunta delegationen för utbildningsplanering

koulutustarjonta utbildningsutbud

koulutustarkastaja utbildningsinspektör

koulutustarve utbildningsbehov

koulutustaso utbildningsnivå, utbildningens nivå

koulutustavoite utbildningsmål

koulutustehtävä utbildningsuppgift

koulutustilaisuus om möjligt specificerat: kurs, föreläsning, studiedag, utbildningsdag, utbildning, äv.: utbildningstillfälle (särsk. om del av kurs)

koulutustoimikunta utbildningskommission

koulutustuki utbildningsstöd

koulutustuotos utbildningens resultat

koulutusvaje utbildningsunderskott

koulutusvalmius utbildningsbenägenhet

koulutusvaranto personer med utbildning, antal personer med utbildning, utbildade, förekomst av utbildade

koulutusvastuu utbildningsansvar (för vissa utbildningsprogram)

koulutusvelvoite utbildningsskyldighet

koulutusväylä utbildningsväg, utbildningsbana

koulutusyksikkö utbildningsenhet

kouluvalmiuksien kehittäminen förberedelse för skola

kouluviihtyvyys skoltrivsel

kouluviranomainen skolmyndighet

kouluvirasto (aik.) skolverket (tidigare)

kouluväsymys skolleda, skoltrötthet

kouluyhteisö skolan, skolgemenskap, skolsamfundet, skolsamhället

kouluyhteisön hyvinvointi välbefinnandet i skolan

kriittisyys kritiskt förhållningssätt

kriteeri kriterium

kriteeriperusteinen arviointi kriteriebaserad utvärdering

kuljetus skoltransport, skolskjuts

kuljetusalan perustutkinto grundexamen inom transportbranschen

kultaajakisällin ammattitutkinto yrkesexamen för förgyllare

kultaajamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för förgyllare

kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för guldsmedsmästare

kultasepän ammattitutkinto yrkesexamen för guldsmed

kulttuuriala kultur(branschen)

kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen

kulttuurien tuntemus kulturkännedom

kulttuuri-identiteetti kulturell identitet

kulttuuri ja taide kultur och konst

kulttuurikompetenssi kulturkompetens

kulttuuriministeri kulturminister

kulttuuriohjaaja kulturinstruktör

kulttuuriperintö kulturarv

kulttuuritaito kulturell kompetens

kulttuurivähemmistö kulturminoritet

kuluttajakasvatus konsumentfostran

kuluttajaosaaminen konsumentkunskap

kumialan ammattitutkinto yrkesexamen inom gummibranschen

kumituotevalmistaja gummiprodukttillverkare

kumppanuusyhteistyö samarbete kompanjoner emellan, partnersamarbete

kunnallinen työmarkkinalaitos kommunala arbetsmarknadsverket

kunnallistutkinto kommunalexamen

kunnanhallitus kommunstyrelse

kunnanvaltuusto kommunfullmäktige

kunniakirja diplom

kunniatohtorin arvo hedersdoktors värdighet

kunnossapidon ammattitutkinto yrkesexamen inom underhåll

kunnossapitoasentaja underhållsmontör

kunta kommun

kuntainliitto kommunalförbund

kuntakohtainen opetussuunnitelma kommunvis läroplan

kuntalaki (365/1995) kommunallag

kuntaliitto kommunförbund

kuntaryhmä kommungrupp, kommuntyp kaupunkimaiset kunnat urbana kommuner, stadslika kommuner taajaan asutut kunnat tätortskommuner maaseutumaiset kunnat landsbygdskommuner, landsbygdslika kommuner

kuntayhtymä samkommun

kuntien valtionosuuslaki (1147/1996) lag om statsandelar till kommunerna

kuntouttaminen rehabilitering, habilitering

kuntoutuksen ohjaaja rehabiliteringshandledare

kuntoutus rehabilitering, habilitering

kuntoutusalan opistotutkinto, fysioterapeutti institutexamen i rehabilitering, fysioterapeut

kuntoutusalan opistotutkinto, jalkaterapeutti institutexamen i rehabilitering, fotterapeut

kuntoutusalan opistotutkinto, toimintaterapeutti institutexamen i rehabilitering, ergoterapeut

kuntoutus ja liikunta rehabilitering och idrott

kuri disciplin, ordning

kurinpidollinen disciplinär

kurinpito disciplin

kurinpitoasiamies disciplinombud

kurinpitokeino disciplinär åtgärd, disciplinärt straff

kurinpitorangaistus disciplinärt straff

kurinpitovaikeudet disciplinsvårigheter

kurssi kurs

kurssiarviointi kursutvärdering, kursvärdering

kurssien suorittamisjärjestys kursordning

kurssien tavoite kursmål

kurssijärjestys kursordning, kursföljd, kursernas följd

kurssikeskus kurscentral, kurscenter, S: kursgård

kurssikuvaus kursbeskrivning

kurssimuotoinen kursformad, kursbunden

kurssimuotoinen lukio kursformat gymnasium

kurssimuotoinen opetus kursformad undervisning

kurssimuotoinen opiskelu kursbundna studier, periodläsning: kursformade studier, studier i kursform

kurssinimike kursbeteckning

kurssinjohtaja kursledare

kurssipäiväraha kursdagpenning

kurssisidonnaisuus kursbundenhet

kurssisuorituksen arviointi kursbedömning

kurssisuunnitelma kursplan

kurssittaa låta ngn gå på kurs, utbilda, kursforma

kustannustehokkuus kostnadseffektivitet

kustannustilastot kostnadsstatistik

kustantamo förlag

kustos kustos

kutsu kallelse, inbjudan

kutsumismenettely kallelseförfarande

kuullun ymmärtäminen hörförståelse

kuulonhuolto hörselvård

kuulovamma hörselskada

kuulovammainen hörselskadad

kuulovammaisten luokka hörselklass

kuulovammaisten opetus (EKU) undervisning (enligt läroplan) för döva eller hörselskadade (HÖRS)

kuulovikainen hörselskadad

kuultokuva dia (pl. dior), diabild, smådia

kuulustelu förhör, skrivning, tentamen

kuunteluharjoitus hörövning

kuunteluopiskelija gäststuderande, gäst

kuunteluoppilas gästelev, gäst

kuuro döv

kuurojenkoulu dövskola, S: specialskola för hörselskadade

kuurosokea dövblind

kuurosokeiden opetus undervisning för dövblinda

kuvaamataidonopettaja teckningslärare

kuvaamataito teckning

kuvaileva beskrivande, deskriptiv

kuvailmaisu visuellt uttryck

kuva- ja ympäristötietoisuus bild- och miljökunskap

kuvake ikon

kuvallinen visuell

kuvallinen ajattelu visuellt tänkande

kuvallinen viestintä visuell kommunikation

kuvallisen ilmaisun perustutkinto grundexamen i visuell framställning

kuvanauhuri videobandspelare

kuvankäsittelyn perustutkinto grundexamen inom bildframställning

kuvankäsittelyohjelma bildbehandlingsprogram

kuvanlukija bildläsare, skanner

kuvataide bildkonst

kuvataideakatemian loppututkinto slutexamen vid bildkonstakademin

kuvataideala området för bildkonst

kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen i bildkonst

kuvataiteen kandidaatin tutkinto kandidatexamen i bildkonst

kuvataiteen maisterin tutkinto magisterexamen i bildkonst

kuvataiteen tohtorin tutkintodoktorsexamen i bildkonst

kuvataiteen tutkinto bildkonstexamen

kuvataiteilija bildkonstnär

kuvaus hyvästä osaamisesta profil för goda kunskaper

kuvaviestintä visuell kommunikation

kuvio figur, diagram, mönster

kuvitteellinen fiktiv

kvalifikaatio kvalifikation

kvalitatiivinen tutkimus kvalitativ forskning

kvantitatiivinen tutkimus kvantitativ forskning

kvestori kvestor

kvestuuri kvestur

kyky anlag, talang, förmåga

kykyryhmitys anlagsgruppering

kykytutkimus anlagsprov

kylmälaiteasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för kylmontör

kymmenen päivän jakso dekad

kymppiluokka tionde klass, påbyggnadsklass

kynnyskoe tröskelprov

kynnystaito tröskelfärdighet, erforderlig utgångsfärdighet

kynnystieto tröskelkunskap, förkunskapskrav

kynäote penngrepp

kypsyyskoe mognadsprov

kypsyysnäyte mognadsprov

kypsyysnäytetyö mognadsprov

kyselevä opetus frågeundervisning, frågande undervisning

kysely enkät, förfrågan, gallup, fråga

kyselylomake frågeformulär, enkät

kyselyopetus frågeundervisning, frågande undervisning

kytkentä anknytning, anslutning, koppling

käden taidot slöjdfärdigheter, handens färdigheter

kärkihanke spetsprojekt, tyngdpunktsområde

käsiala handstil

käsi- ja taideteollinen oppilaitos läroanstalt för hantverk och konstindustri

käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto, artesaani grundexamen inom hantverk och konstindustri, artesan

käsi- ja taideteollisuusala hantverk och konstindustri

käsitejärjestelmä begreppssystem

käsitteellinen abstrakt, begreppslig, begreppsmässig, begrepps-

käsitteistö begrepp (pl.), begreppsapparat, begreppssystem, ofta: definitioner

käsittely behandling, handläggning

käsityö slöjd, handarbete

käsityöllisiä kulttuuriperinteitä kulturtraditioner i slöjd

käsityönopettaja slöjdlärare

käsityöntekijä slöjdare

käsityötiede hemslöjdsvetenskap, S: hantverksvetenskap

käsityötuotteiden kuvaaminen visualisera slöjdprodukter

käsityöväline handverktyg

kätilö barnmorska

käynnistyssivu startsida

käyttäjätunnus användarnamn

käyttäytyminen uppförande, uppträdande, beteende

käyttäytymishäiriö beteendestörning, beteenderubbning

käyttäytymistieteet beteendevetenskaper

käyttökustannukset driftskostnader

käyttökustannus drift(s)kostnad

käyttöliittymä användargränssnitt

käyttömenot driftsutgifter

käyttösuunnitelma dispositionsplan

käyttöönotto ibruktagande, introduktion

käyttöönottovaihe introduktionsskede, det skede då ngt tas i bruk, ibland:inkörningsperiod

käytänne praxis, kutym

käytännöllinen tuote bruksföremål

käytännöllis-esteettinen aine praktisk-estetiskt ämne

käytännön opetus praktisk undervisning

käytäntö praxis, kutym, praktik, bruk

käytös uppförande

kääntöpuoli baksida

L

laadullinen kvalitativ, kvalitetsmässig

laadullinen arviointi kvalitativ bedömning

laadun arviointi kvalitetsbedömning

laadunhallinta total kvalitetsledning

laadun johtaminen kvalitetsledning

laadun kehittäminen kvalitetsutveckling

laadunsuunnittelu kvalitetsplanering

laadunvarmennus kvalitetssäkring, kvalitetskontroll

laadunvarmistaminen kvalitetskontroll

laadun varmistus kvalitetssäkring, kvalitetskontroll

laaja-alainen bred, bredbasig, omfattan­de, mångsidig, övergripande, vidsträckt

laaja-alainen ammatillinen koulutus bred yrkesutbildning, en bred sektor inom yrkesutbildningen, omfattande yrkesutbildning

laaja-alainen erityisopetus (klasslös) deltidsspecialundervisning

laaja-alainen peruslinja bred grundlinje, bredbasig grundlinje

laaja-alaisuus bredd, mångsidighet

laajakaista bredband

laajakuva vidfilm

laaja oppimäärä fördjupad kurs, högsk.: omfattande lärokurs

laaja tekstikäsitys vidgat textbegrepp

laaja valinta omfattande val

laaja yleisainejakso omfattande studieperiod inom de allmänna studierna

laajennettu kurssi fördjupad kurs, lärarutb.: utvidgad kurs

laajuus omfattning

laatia utarbeta (t.ex. en plan), avfatta (en skrivelse), författa (en avhandling), uppgöra (ett kontrakt), upprätta

laatu kvalitet

laatuauditoija kvalitetsrevisor

laatuauditointi kvalitetsrevision, revision, kvalitetsuppföljning

laatujohtaminen kvalitetsstyrning

laatujärjestelmä kvalitetssystem

laatukriteeri kvalitetskriterium

laatukäsikirja kvalitetshandbok

laatukäsite kvalitetsbegrepp

laatuleima kvalitetsstämpel

laatupalkinto kvalitetsutmärkelse, I-pris

laatupolitiikka kvalitetspolicy

laatustrategia kvalitetsstrategi

laatusuositus kvalitetsrekommendation

laatutyö kvalitetsarbete

laatutyökalut kvalitetsverktyg

laatuvaatimukset kvalitetskrav

laborantti laborant

laboratorioalan perustutkinto grundexamen inom laboratoriebranschen

laboratorioanalyytikko laboratorieanalytiker

laboratorioharjoitus laboration

laboratoriohoitaja laboratorieskötare

lahjakas begåvad

lahjakkuus begåvning

laiminlyödä försumma, underlåta, uraktlåta

laiminlyönti försummelse, underlåtande, uraktlåtenhet

lainalaisuus lagbundenhet

lainopillinen diplomitutkinto juridisk diplomexamen

lainopin kandidaatin tutkinto juris kandidatexamen

lainopin kandidaatti (aik.)juris kandidat (tidigare)

lainsäädäntö lagstiftning

laitehankinta apparatanskaffning

laiterakentelu laborationsmaterial

laitos institution (vid högskola), institut (t.ex. forskningsinstitut), inrättning (statlig inrättning), verk (elverk osv.), anstalt (vårdanstalt), anläggning

laitoshuoltajan ammattitutkinto yrkesexamen för anstaltsvårdare

laitoskokous institutionsmöte

laitosneuvosto institutionsråd, S: institutionsnämnd

laitteet apparatur, utrustning

laitteisto apparatur, utrustning, IT äv.: hårdvara

laivamekaanikko fartygsmekaniker

laivameklarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för skeppsmäklare

laivasähköasentaja fartygselektriker

laivuri-alikonemestari skeppare-undermaskinmästare

lajitaito grenkunskap, grenfärdighet

lajitaito (liikunta) idrottsgren

laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) lag om yrkesinriktad vuxenutbildning

laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) lag om yrkesutbildning

laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta (356/2003) lag om yrkespedagogisk lärarutbildning

laki eräiden valtion oppilaitoskiinteistöjen luovuttamisesta yksityisille

ammatillisen koulutuksen järjestäjille (1183/1998) lag om överlåtelse av vissa statliga läroanstaltsfastigheter till privata yrkesutbildningsanordnare

laki Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta (1597/1992) lag om erkännande av examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta (1597/1992) lag om erkännande av examensbevis som tilldelats medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

laki jukisesta työvoimapalvelusta (1295/2002) lag om offentlig arbetskraftsservice

laki kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta (238/1991) lag om centret för internationellt personutbyte

laki korkeakoululaitoksen kehittämiststä (1052/1986) lag om utveckling av högskoleväsendet

laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) lag om kommunala tjänsteinnehavare

laki opetushallituksesta (182/1991) lag om utbildningsstyrelsen

laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998) lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

laki taiteen perusopetuksesta (633/1998) lag om grundläggande konstundervisning

lakitieto lagkunskap

laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (531/1986) lag om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta (634/1998) lag om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata

laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) lag om service och stöd på grund av handikapp

laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) lag om fritt bildningsarbete

laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet

laki yleisistä kielitutkinnoista (668/1994) lag om allmänna språkexamina

lakkautettu koulu indragen skola

lakkauttaa dra in

lakkautuspalkka lön på indragningsstat

lapsi- ja perhetyön perustutkinto grundexamen i barn- och familjearbete

lasikeraamisen alan ammattitutkinto yrkesexamen i glaskeramik

lasinpuhaltajakisällin ammattitutkintoyrkesexamen för glasblåsargesäll

lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för glasblåsarmästare

lasitusalan ammattitutkinto yrkesexamen inom glasmästeribranschen

laskennallinen kalkylerad

laskentatoimi redovisning

lastenhoitaja barnskötare, barnvårdare

lastenohjaaja barnledare

lasten pahoinpitely barnmisshandel

lastenseimi barnkrubba

lastensuojelulaki barnskyddslag, S: barnavårdslag

lastentarha barnträdgård, barnstuga

lastentarhanopettaja barnträdgårdslärare

lastentarhanopettajaopisto barnträdgårdslärarinstitut

lastenvalvoja barntillsyningsman

lastinkäsittelyalan ammattitutkinto yrkesexamen inom lasthantering

lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen inom lasthantering

latina latin

lattianpäällystäjä golvläggare

lattianpäällystäjän ammattitutkinto yrkesexamen för golvläggare

laudatur (L) laudatur (L)

laudaturtyö laudaturarbete, laudaturavhandling

laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen

laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare

laulaja sångare

laulunopettaja sånglärare

lauseke uttryck, formel, klausul

lausunnonantaja remissinstans, remissorgan

lausunta deklamation, recitation

lausunto remissvar, yttrande, utlåtande

lausuntokierros remiss, remissbehandling, remissförfarande

lautakunta nämnd

lehtiötaulu blädderblock

lehtoraatti lektorat

lehtori lektor

leipomoteollisuuden ammattitutkinto yrkesexamen inom bageriindustri

leipuri-kondiittori bagare-konditor

leipurimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för bagarmästare

leipurin ammattitutkinto yrkesexamen för bagare

leipäteksti brödtext

leirikoulu lägerskola

lennonjohtajan ammatillinen perustutkinto grundexamen i flygledning

lentokoneasennuksen perustutkinto grundexamen i flygplansmekanik

lentokoneasentaja flygplansmekaniker

lentoliikenteen oppilaitos läroanstalt inom flygtrafik

levikki spridning, utbredning, utbredningsområde, upplaga

levitysprojekti spridningsprojekt

levyalan ammattitutkinto yrkesexamen inom skivbranschen

levy- ja hitsausalan perustutkinto grundexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen

levyke diskett

levymestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för skivmästare

levyprosessinhoitaja skivprocesskötare

levyseppähitsaaja plåtslagare-svetsare

levyseppähitsaajan ammattitutkinto yrkesexamen för plåtslagare-svetsare

levytyömestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare

lievästi kehitysvammainen lindrigt utvecklingsstörd

lievät oppimisvaikeudet lindriga inlärningssvårigheter

lihanjalostajan ammattitutkinto yrkesexamen för köttförädlare

lihateollisuuden ammattitutkinto yrkesexamen inom köttindustrin

lihatuotteiden valmistaja charkuterist

liikehallinta behärskning av rörelser, rörelsebehärskning

liikenneopettajankoulutus trafiklärarutbildning, utbildning av trafiklärare

liikenneopettajan tutkinto trafiklärarexamen

liikenneturvallisuus trafiksäkerhet

liikenneympäristö trafikmiljö

liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi

liiketalouden opistotutkinto, merkonomi institutexamen inom företagsekonomi, merkonom

liiketalouden perustutkinto grundexamen inom företagsekonomi

liikkumavara rörelsefrihet

liikkumisliikkeet rörelsebehärskning

liikunnallinen elämäntapa motions- och hälsoinriktad livsstil

liikunnallinen ilmaisu rörelsegestaltning, plastisk gestaltning

liikunnalliset taidot fysiska färdigheter, gymnastiska färdigheter

liikunnan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen i idrott

liikunnan koulutuskeskus idrottsutbildningscenter

liikunnan lajitaidot grenfärdigheter inom gymnastiken

liikunnanohjaaja idrottsinstruktör

liikunnanohjauksen perustutkinto grundexamen i idrott

liikunnanopettaja gymnastiklärare

liikunta gymnastik (som skolämne), motion, idrott

liikunta-ala idrott

liikuntaesteinen rörelsehindrad

liikuntakasvatuksen kandidaatin tutkinto kandidatexamen i fysisk fostran

liikuntakasvatuksen kandidaatti (liikuntakasv. kand., LiK) kandidat i fysisk fostran (kand.fys.fostr., FyK)

liikuntakasvatus fysisk fostran

liikuntakyvytön rörelseoförmögen, rörelsehindrad

liikuntalaji motionsgren, idrottsgren

liikuntamuoto motionsform

liikuntaneuvoja idrottsledare

liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare

liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare

liikuntapedagogiikka gymnastikpedagogik, kroppsövningarnas pedagogik

liikuntataidot fysiska färdigheter, gymnastiska färdigheter

liikuntatiede gymnastik- och idrottsvetenskap, idrottsvetenskap

liikuntatieteellinen koulutusala gymnastik- och idrottsvetenskapliga utbildningsområdet

liikuntatieteiden kandidaatin tutkinto LitK kandidatexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper tidigare: kandidatexamen i gymniska vetenskaper

liikuntatieteiden kandidaatti (liikuntat. kand., LitK) kandidat i gymnastik- och idrottsvetenskaper (gymn.o.idr.kand., GIK), tidigare: kandidat i gymniska vetenskaper (gymn.vet.kand., GyK)

liikuntatieteiden lisensiaatin tutkinto licentiatexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper

liikuntatieteiden maisterin tutkinto LitM magisterexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper

liikuntatieteiden maisteri (liikuntat. maist., LitM) magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper (gymn.o.idr.mag., GIM)

liikuntatieteiden tohtorin tutkinto doktorsexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper

liikuntavamma rörelsehinder

liikuntavammainen rörelsehindrad

liikuteltavat voimavarat rörliga resurser

liite bilaga

liitetiedosto bifogad fil

liitutaulu skrivtavla, svarta tavlan

Likertin asteikko Likerts skala

likiarvo närmevärde

linja linje

linja-autonkuljettajan ammattitutkinto yrkesexamen för busschaufför

linjajako linjeindelning

linjan YH-koodi linjens GEA-kod

linkki länk

lisensiaatintutkimus licentiatavhandling

lisensiaatin tutkinto licentiatexamen

lisensiaatti licentiat

lisensiaattityö licentiatarbete, licentiatavhandling

lisäkoulutus tilläggsutbildning, efterutbildning, påbyggnadsutbildning

lisäkurssi påbyggnadskurs, tilläggskurs

lisänäyttö tilläggsprestation

lisäopetuksen luokka påbyggnadsklass

lisäopetus påbyggnadsundervisning

lisäopetusluokka påbyggnadsklass

lisäopinnot påbyggnadsstudier, tilläggsstudier

lisäopiskelija extra studerande

lisäopiskelu påbyggnadsstudier, tilläggsstudier

lisäpiste tilläggspoäng

lisäpätevyys tilläggskompetens

lisäsuoritus tilläggsprestation

lisätalousarvio tilläggsbudget

lisätalousarvioesitys tilläggsbudgetproposition

lisätavoite ytterligare mål, tilläggsmål

lisätehtävä tilläggsuppgift

lisätieto tilläggsuppgift, ytterligare information

lisätuki tilläggsstöd

logistiikan perustutkinto grundexamen i logistik

loma semester, ledighet (t.ex. studieledighet, moderskapsledighet), ferier, lov

lomake blankett, formulär

loppuharjoittelu avslutande övning, slutpraktik

loppukoe slutprov

loppuraportti slutrapport

loppututkinto slutexamen, examen

lubenter (B) lubenter (B)

luennoitsija föreläsare

luento föreläsning

luentosali föreläsningssal, auditorium, hörsal

luentosarja föreläsningsserie

luetun ymmärtäminen läsförståelse

luetun ymmärtämistä parantavia strategioita lässtrategi

lukea hyväksi räkna till godo

lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikka grundläggande teknik för att läsa och skriva

lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet (lukivaikeudet) läs- och skrivsvårigheter

luki-häiriö läs- och skrivsvårigheter

lukio gymnasium

lukioasetus (810/1998) gymnasieförordning

lukiodiplomi gymnasiediplom

lukiokelpoisuus gymnasiebehörighet

lukiokoulu S: gymnasieskola

lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperustagymnasieutbildningens uppgift och grundläggande värderingar

lukiokoulutus gymnasieutbildning

lukiolainen gymnasist

lukiolaki (629/1998) gymnasielag

lukionjälkeinen eftergymnasial, postgymnasial

lukion oppimäärä gymnasiets lärokurs

lukion päättötodistus avgångsbetyg från gymnasiet

lukiopohjainen gymnasiebaserad

lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för låssmedsmästare

lukkosepän ammattitutkinto yrkesexamen för låssmed

luku kapitel

lukujakso period

lukujärjestys läsordning, schema

lukukausi termin

lukukokemus läsupplevelse

lukukäsite talbegrepp

lukulaite läsapparat, läsare

lukusali läsesal

lukusuunnitelma läsplan

lukutaidoton illitterat, analfabet

lukutaito läsfärdighet, läskunnighet

lukuvuosi läsår

lukuvuositodistus läsårsbetyg

luokalle jääminen S:gå om en klass F: kvarstannande, stanna kvar

luokalle siirtyminen uppflyttning

luokanopettaja klasslärare

luokanvalvoja klassföreståndare

luokanvalvojan tunti klassföreståndartimme

luokaton lukio årskurslöst gymnasium, klasslöst gymnasium

luokattomuus årskurslöshet

luokitteluasteikko nominalskala

luokka klass, klassrum, årskurs

luokka-aste

luokkaharjoittelu klassövning

luokkamuotoinen ohjaus elevhandledning i klass

luokkaopetus klassundervisning

luokkasarja klasserie

luokkataso årskursnivå

luokkatoimikunta samarbete mellan föräldrar, klassföräldrar, klasskommitté

luokkatoveri klasskamrat

luokkiin jaettu iltaoppikoulu (aik.) årskursindelat aftonläroverk (tidigare)

luokkiin jakamaton iltaoppikoulu (aik.) årskurslöst aftonläroverk (tidigare)

luonne karaktär

luonnollinen luku naturligt tal

luonnon monimuotoisuus naturens mångfald

luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto yrkesexamen i naturenlig produktion

luonnonolo naturförhållande

luonnontiede naturvetenskap

luonnontieteellinen koulutusala naturvetenskapliga utbildningsområdet

luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering

luonnontieteiden ala det naturvetenskapliga området

luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kandidatexamen i naturvetenskaper

luonnontieteiden kandidaatti (luonnont. kand., LuK) kandidat i naturvetenskaper (nat.kand., ÅA: kand.nat., NaK)

luonnontieto naturkunskap

luonnontuntemus naturkännedom

luonnonvara-ala naturbruk nytt namn:luonnonvara-ja ympäristöala naturbruk och miljöområdet

luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen inom naturbruk

luonnonvara-ja ympäristöala (ent.: luonnonvara-ala naturbruk) naturbruk och miljöområdet

luonnonympäristö naturmiljö

luontais- ja metsätalouden perustutkinto grundexamen i natur och miljö

luontaistalousyrittäjä naturbruksföretagare

luonto- ja ympäristöala natur- och miljöområdet

luontokartoittajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för kartläggare av naturen

luontoliikunta friluftsliv

luontotalousyrittäjä naturbruksföretagare

luontoyrittäjä naturföretagare

luotettava tulos pålitligt/tillförlitligt resultat

luotettavuus tillförlitlighet, reliabilitet

luottamushenkilö förtroendevald, förtroendeman

luottamushenkilöelin förtroendeorgan

luottamushenkilökoulutus utbildning för förtroendeuppdrag

luottamusmies förtroendevald, förtroendeman

luottamusväli konfidensintervall

luovuus kreativitet, skapande förmåga

luovuusterapia konstterapi

luvut ja laskutoimitukset tal och räkneoperationer

LVI-ala VVS-branschen

LVI-alan perustutkinto grundexamen inom VVS-branschen

LVI-asentaja VVS-montör

lyhytjänteisyys bristande uthållighet, kortsiktighet

lyhytkurssikoulutus kortkursutbildning

lyhyt oppimäärä kort lärokurs

lyriikka lyrik

lähestymistapa sätt att närma sig, angreppssätt, infallsvinkel, sätt att nalkas

lähete försändelse, remiss

lähettää sähköpostia e-posta, skicka/sända e-post, mejla (vard.)

lähihoitaja närvårdare

lähikasvattaja socialpedagog, F äv.: närfostrare

lähikoulu närskola

lähiopetus närundervisning, direktundervisning, klassrumsundervisning

lähiopiskelu närstudier

lähitavoite kortsiktsmål

lähiyhteisö närmiljö

lähiympäristö närmiljö

lähtömaa ursprungsland, utvandringsland

lähtöpiste initialpoäng

lähtötaso utgångsnivå

lähtötasokoe diagnostiskt prov, nivåprov

lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för värmeelementsmontör

läpivirtaus genomströmning

läpäisy koulutuksen läpäisy fullföljd utbildning

läpäisyaihe genomgående tema

läpäisyaine tvärundervisningsämne, genomgående tema

läsnäoleva närvarande

läsnäoloilmoitus närvaroanmälan

läsnäolotodistus närvarointyg

lääkeala läkemedelsbranschen

lääkealan perustutkinto grundexamen inom läkemedelsbranschen

lääketiede medicin, läkarvetenskap

lääketieteellinen koulutusala medicinska utbildningsområdet

lääketieteen kandidaatin tutkinto medicine kandidatexamen

lääketieteen kandidaatti (lääket. kand., LK) medicine kandidat (med.kand., MK)

lääketieteen lisensiaatin tutkinto medicine licentiatexamen

lääketieteen lisensiaatti (lääket. lis., LL) medicine licentiat (med.lic., ML)

lääketieteen tohtorin tutkinto medicine doktorsexamen

lääni län

lääninhallitus länsstyrelse

läänin kouluosasto länsskolavdelning

lääninkouluttaja länskonsulent

M

maahanmuuttaja invandrare

maahanmuuttajaopiskelija invandrarstuderande

maahanmuuttajaoppilas invandrarelev

maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus utbildning som förbereder invandrare för yrkesutbildning

maailmankatsomus världsåskådning

maailmankuva världsbild

maailmanuskonto världsreligion

maa- ja metsätalouden ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen inom jord- och skogsbruk

maakuntalehti landskapstidning

maakuntaliitto landskapsförbund

maalari målare

maalarimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för målarmästare

maalarin ammattitutkinto yrkesexamen för målare

maalausalan perustutkinto grundexamen inom målningsbranschen

maanmittausala lantmäteribranschen

maanmittausalan perustutkinto grundexamen inom lantmäteribranschen

maanpuolustuskorkeakoulu försvarshögskolan

maantieliikenteen koulutus utbildning inom landsvägstrafik

maantieto geografi

maarakennusalan ammattitutkinto yrkesexamen i jordschaktning

maarakennuskoneen kuljettaja schaktningsmaskinförare

maarakennuskoneenkuljettajan ammattitutkinto yrkesexamen för jordschaktningsmaskinsförare

maarakentaja schaktare

maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden

maaseutumatkailun ammattitutkinto yrkesexamen i landsbygdsturism

maaseutuyrittäjä landsbygdsföretagare

maatalousalan oppilaitos läroanstalt inom lantbruksbranschen

maatalousalan perustutkinto grundexamen inom lantbruksbranschen

maatalous- ja metsätieteellinen koulutusalaagrikultur-forstvetenskapliga utbildningsområdet

maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto agronomie- och forstkandidatexamen

maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (maat. ja metsät. kand., MMK) agronomie och forstkandidat (agr.o.forstkand., AFK)

maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin tutkinto agronomie- och forstlicentiatexamen

maatalous- ja metsätieteiden maisteri (maat. ja metsät. maist., MMM) agronomie- och forstmagister (agr.o.forstmag., AFM)

maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto agronomie- och forstmagisterexamen

maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinto agronomie- och forstdoktorsexamen

maatalouskoneasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör

maataloustiede agronomi, lantbruksvetenskap

maatilatalouden perustutkinto grundexamen inom lantbruk

maatilatalous lantbruk

magna cum laude approbatur (M) magna cum laude approbatur (M)

maidonjalostajan ammattitutkinto yrkesexamen för mjölkförädlare

maidonkäsittelyn perustutkinto grundexamen inom mjölkhantering

mainosalan ammattitutkinto yrkesexamen inom reklambranschen

maisema-arkkitehdin tutkinto landskapsarkitektexamen

maisema-arkkitehti (maisema. arkkit.) landskapsarkitekt (landsk.ark.)

maisteriohjelma magisterprogram

majoitus inkvartering

majoitus- ja ravitsemisala inkvarterings- och kosthållsbranchen

majoituskorvaus ersättning för inkvartering

maksuliike betalningsrörelse

maksullinen palvelu avgiftsbelagd service

maksullinen palvelutoiminta avgiftsbelagd service, avgiftsbelagda tjänster, uppdragstjänst

maksuosuus betalningsandel

maksurahoitus avgiftsfinansiering

maksuton koulutus gratis utbildning, kostnadsfri utbildning

maksuton opetus gratis undervisning, kostnadsfri undervisning

mallimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för modellmästare

mallinrakentajakisällin ammattitutkinto yrkesexamen för modellbyggargesäll

mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för modellbyggarmästare

mallintaa framställa

mallintaminen skapa, ställa upp modeller

mallioppiminen modellinlärning

markkina-asema marknadsposition

markkinasuuntautuneisuus marknadsorientering

maskeeraajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för maskerare

matematiikka matematik

matkailuala turism

matkailualan ammattitutkinto yrkesexamen inom turism

matkailualan perustutkinto grundexamen i turism

matkailualan tutkinto examen inom turism

matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen

matkailun ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen inom turism

matkailun ohjelmapalvelun ammattitutkinto yrkesexamen i programtjänster för turister

matkailuoppaan ammattitutkinto yrkesexamen för guide (upphörde 31.12.1997, ingår numera i matkailualan ammattitutkinto - yrkesexamen inom turism)

matkailupalvelujen tuottaja producent av resetjänster

matkailu-, ravitsemis- ja talousala turism-, kosthålls- och ekonomibranschen

matkailuvirkailija turisttjänsteman

matkaoppaan ammattitutkinto yrkesexamen för reseledare

matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto yrkesexamen för resebyråanställd

matkaviestintä mobilkommunikation, mobiltelefoni, mobil telekommunikation

matriisikaavio matris

maturiteetti mognadsprov

media medium, medierna

media-alan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen inom mediebranschen

mediaani median

media-assistentin ammattitutkinto yrkesexamen för medieassistent

media-assistentti medieassistent

mediakulttuuri mediekultur

medialukutaito medieläskunnighet, medieläsfärdighet

medianomi medianom

median tekstejä medietexter

mediaosaaminen mediekunskap

mediataito mediekunskap

mediateksti medietext

meijeristi mejerist

meijeriteknikko mejeritekniker

meijeriteollisuuden ammattitutkinto yrkesexamen inom mejeriindustri

mekaaninen oppiminen utantilläsning, mekanisk inlärning, utantillinlärning

menetelmä metod

menetelmällinen metodisk

menetelmäopinnot metodikstudier

menetelmäoppi metodlära

menettelytapaohje anvisningar om förfaringssätt

menolaji utgiftsslag

merenkulkuala sjöfart

merenkulkualan perustutkinto, merimies grundexamen i sjöfart, sjöman

merenkulkuoppilaitos sjöfartsläroanstalt

merenkulun ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen i sjöfart

merikapteeni sjökapten

merkintä opintokirjaan påteckning i studieboken

merkitsevä betydande, relevant, statist.: signifikant

merkkikieli symbolspråk

merkonomi merkonom

metafora metafor

metsien monikäytön ammattitutkinto yrkesexamen i mångsidig användning av skog

metsien monikäytön erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen i mångsidig användning av skog

metsuri skogsarbetare

metsurin ammattitutkinto yrkesexamen för skogsarbetare

metsurin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för skogsarbetare

metsäalan perustutkinto grundexamen inom skogsbranschen

metsä- ja puutaloudenoppilaitos läroanstalt för skogsbruk och trähushållning

metsäkoneasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för skogsmaskinsmontör

metsäkoneenkuljettaja skogsmaskinsförare

metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto yrkesexamen för skogsmaskinsförare

metsäkoneenkuljettajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för skogsmaskinsförare

metsäluonnonhoitaja skogsnaturvårdare

metsämestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för skogsmästare

metsänhoitaja forstmästare (forstm., FtM)

metsänhoitotutkinto skogsvårdsexamen

metsätalouden perustutkinto grundexamen inom skogsbruk

metsätalous skogsbruk

metsätalousinsinööri skogsbruksingenjör

metsätalousyrittäjän ammattitutkinto yrkesexamen för företagare inom skogsbruk

metsätiede skogsvetenskap, forstvetenskap

metsätoimihenkilön erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för skogsfunktionär

metsätutkinto skogsexamen

metsätyöntekijän ammattitutkinto yrkesexamen för skogsarbetare

mieleenpalautus återkalla i minnet

mielekäs meningsfull, förnuftig, ändamålsenlig, relevant

mielenterveydenhuolto mentalvård

mielenterveys mental hälsa, mentalhygien

mielenterveystoimisto mentalvårdsbyrå

mielipidekirjoitus insändare, debattartikel

miestyöpäivä mandag, dagsverke

miestyövuosi manår, årsverke, personår

mietintö betänkande

mikromekaanikko mikromekaniker

miljöösuunnittelija miljöplanerare

minimitavoite minimimål

minäkuva jaguppfattning myönteinen minäkuva positiv jaguppfattning

minäkäsitys jaguppfattning

mitoittaa dimensionera

mittain indikator, ibl. äv.: nyckeltal

mittari mått, mätare

mittayksikkö mätenhet

mobiliviestintä ks. matkaviestintä

modeemi modem

modisti modist

modistimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för modistmästare

modistin ammattitutkinto yrkesexamen för modist

modulaarinen modulär

modulaarisuus moduler

moduli modul, studieenhet

moduloitu opetus modulundervisning

moduuli modul, studieenhet

monenkeskeinen multilateral

moniaineinen ämnesövergripande, mångvetenskaplig, mångdisciplinär

monialainen mångsektoriell, mångvetenskaplig, mångdisciplinär, tvärsektoriell, sektorövergripande

monialaisuus bredd

monialakoulutus mångbranschutbildning

moniammatillinen yrkesövergripande, mångprofessionell

moniammatillinen tiimi multidisciplinära team

moniarvoinen pluralistisk

moniarvoisuus pluralism

monijäseninen kollegial

monikulttuurinen flerkulturell, mångkulturell

monikulttuurisuus kulturell mångfald, kulturell pluralism, kulturpluralism, mångkultur, mångkulturalism, mångkulturellt samhälle

monimuotoinen mångformig

monimuoto-opetus (M) F: flerformsundervisning (FF) S: dual mode, flexibla studier, flexibelt lärande (sättet att undervisa och lära)

moninkertainen koulutus flerdubbel utbildning, dubblerad utbildning

monioppiaineelliset kurssit integrativa kurser

moniosaaminen mångkunnighet

moniste stencil, kompendium (större, som kursmaterial)

monitieteinen tvärvetenskaplig, mångvetenskaplig, mångdisciplinär

monitoimikeskus (all)aktivitetscenter, (all)aktivitetscentrum, (all)aktivitetshus, S äv.: fritidsgård

monivalintakoe flervalsprov

monivammainen multihandikappad, med multihandikapp

monivammaisuus multihandikapp

moniväline- multimedie-

Montessoripedagogiikka Montessoripedagogik

moodi typvärde, modus

motoriikka motorik

motoriset taidotmotoriska färdigheter

muistio PM, promemoria

muistutus anmärkning

mukautettu kurssi anpassad kurs

mukautettu opetus (EMU) anpassad undervisning (ANS)

mukautettu opetussuunnitelma anpassad läroplan

mukautettu oppikurssi anpassad studiegång

mukautettu oppimäärä anpassad lärokurs

mukautetun opetuksen koulu skola med undervisning enligt anpassad läroplan

mukauttaa anpassa

mukauttamisvaihe anpassningsskede, övergångsskede

multimedia multimedium

muodollinen kelpoisuus formell behörighet, formell kompetens

muodollinen korkeakoulukelpoisuus formell högskolebehörighet

muodollinen pätevyys formell kompetens

muodostusprosessi begreppsbildning

muotoilija formgivare

muotoilu design, formgivning

muovi- ja kumitekniikan perustutkinto grundexamen i plast- och gummiteknik

muovimekaanikon ammattitutkinto yrkesexamen för plastmekaniker

muovitekniikan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen i plastteknik

muovituotevalmistaja plastprodukttillverkare

murrosikäinen i puberteten, pubertets-

musiikillinen ilmaisu musikalisk gestaltning

musiikin ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen i musik

musiikin kandidaatin tutkinto musikkandidatexamen

musiikin kandidaatti (mus. kand., MuK) musikkandidat (musikkand., MuK)

musiikin koulutusala utbildningsområdet för musik

musiikin lisinsiaatin tutkinto musiklicentiatexamen

musiikin maisteri (mus. maist., MuM) musikmagister (musikmag., MuM)

musiikin maisterin tutkinto musikmagisterexamen

musiikinohjaaja musikledare

musiikinopettaja musiklärare

musiikin tohtorin tutkinto musikdoktorsexamen

musiikki musik

musiikkiala musik

musiikkialan perustutkinto grundexamen i musik

musiikkikoulu musikskola

musiikkileikkikoulu musiklekskola

musiikkiopisto musikinstitut

musiikkiopistoaste musikinstitutnivå

musiikkioppilaitos musikläroanstalt

musiikkipedagogi musikpedagog

musiikkiteknologi musikteknolog

muu koulutus annan utbildning

muu luonnonvara-ala övrig utbildning inom naturbruk

muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus övrig utbildning inom naturbruk och miljöområdet

muu matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutus övrig utbildning inom turism-, kosthålls, och ekonomibranschen

muuntokoulutus examensinriktad fortbildning

muu opetusministeriön hallinnonalalla järjestettävä koulutus annan utbildning inom undervisningsministeriets förvaltningsområde

muu opetusministeriön hallinnonalan ulkopuolella järjestettävä koulutus annan utbildning utanför undervisningsministeriets förvaltningsområde

muu oppilaan äidinkieli modersmål för elever med annat modersmål

muurarin ammattitutkinto yrkesexamen för murare

muurarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för murare

muusikko musiker

muu sosiaali, terveys- ja liikunta-alan koulutus övrig utbildning inom social- hälso- och idrottsområdet

muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus övrig utbildning inom teknik och kommunikation

muutoksenhakija överklagande, ändringssökande

muutoksenhaku överklagande, ansökan om ändring, sökande av ändring

muutoksenhakulautakunta besvärsnämnd

muutosagentti förändringsagent

muuttuja variabel

muut valinnaiset opinnot övriga valfria studier

mykkä stum

myyjän ammattitutkinto yrkesexamen för försäljare

myynnin ammattitutkinto yrkesexamen i försäljning (avförd)

myynnin ja asiakaspalvelun ammattitutkinto yrkesexamen inom försäljning och kundbetjäning

myynti- ja asiakaspalvelun perustutkinto grundexamen inom försäljning och kundbetjäning

myöntää bevilja

myötämäärääminen medbestämmande

määritellä definiera, fastställa, specificera opinnot määritellään... studiernas innehåll anges...

määritelmä definition

määräaikainen erottaminen avstängning för viss tid

määräaikainen opiskelija visstidsstuderande

määräaikainen professuuri tidsbunden professur

määräaikainen virka visstidstjänst

määräaikainen virkasuhde tjänsteförhållande för viss tid

määrällinen kvantitativ

määräraha anslag

määrätä bestämma, förordna

määrävuosikorotus tidsbestämd höjning

määräys bestämmelse, föreskrift, förordnande

määräystaso föreskriftsnivå

N

nahanvalmistajan ammattitutkinto yrkesexamen för läderberedare

nahanvalmistajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för läderberedarmästare

naprapaatti naprapat

netiketti ks. verkkoetiketti

nettihaku webbansökan

netti-osoite Internetadress, webbadress

nettobudjetointi nettobudgetering

neulekisällin ammattitutkinto yrkesexamen för stickningsgesäll

neulemestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för stickningsmästare

neurologinen poikkeavuus neurologisk störning

neuvonantaja ledare, konsult, rådgivare

neuvonta information, rådgivning

neuvontajärjestö rådgivningsorganisation

neuvottelu konferens, sammanträde, överläggning, förhandling

neuvottelukunta delegation

nimellishinta nominellt pris

nimellislaajuus nominell omfattning

nimikirja matrikel

nimikirjan ote matrikelutdrag

nimittää utnämna

nivelkohta etappmål

niveltyminen anpassning, infogning, samordning

niveltyä anknyta till, ansluta sig till

niveltäminen anpassning, samordning

niveltävä kurssi förberedande kurs

niveltää anpassa, samordna

nivelvaihe etappmål, övergångsskede

nollakohta nollpunkt kiinteä nollakohta absolut nollpunkt

nonverbaalinen viestintä nonverbal kommunikation

normaalijakauma normalfördelning

normaalikoulu normalskola

normalisaatio normalisering

normi norm

noudatettava bör iakttas

nuhdella förmana, förebrå, tillrättavisa

numeerinen koodaus numerisk kodning

numeerinen vastaus numeriskt svar

numeroarvosana sifferbetyg, F: siffervitsord

numeroarvostelu sifferbedömning

nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för sotarmästare

nuohoojan ammattitutkinto yrkesexamen för sotare

nuorempi lehtori yngre lektor, S: adjunkt

nuorisoasian neuvottelukunta delegationen för ungdomsärenden

nuorisoaste ungdomsstadiet

nuorisoasteen koulutus utbildning på ungdomsstadiet

nuorisoasteen koulutuskokeilu försök med utbildning på ungdomsstadiet

nuorisoikäluokka ungdomsåldersklass, ungdomsårsklass

nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja ungdoms- och fritidsinstruktör

nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion

nuorisokasvatus ungdomsfostran, ungdomspedagogik (som ämne)

nuorisonohjaajan tutkinto ungdomsledarexamen

nuoriso-ohjaaja ungdomsledare

nuorisorikollisuus ungdomsbrottslighet

nuorisotoimen johtaja ungdomsdirektör

nuorisotoimi ungdomsarbete

nuorisotyön ohjaaja ungdomsledare

nuorisotyön tutkinto ungdomsarbetsexamen

nuorten ammatillinen koulutus yrkesutbildning för unga

nuorten ammatillinen perustutkinto grundexamen inom yrkesutbildning för unga, yrkesinriktad grundexamen för unga

nykyaika nutid

näkövamma synskada, synnedsättning, nedsatt syn

näkövammainen synskadad

näkövammaisten opetus (ENÄ) undervisning (enligt läroplan) för synskadade (SYNS)

näppäimistö tangentbord

näyteluento provföreläsning

näytetunti provlektion

näytetyö provarbete

näyttelijäkurssin tutkinto examen vid skådespelarkurs

näyttämöassistentin ammattitutkinto yrkesexamen för scenassistent

näyttö monitor, bildskärm, teckenruta

näyttö yrkesprov, gymn: tilläggsprestation

näyttöjen järjestämissuunnitelma plan för anordnande av yrkesprov

näyttömestari examensmästare

näyttöpaikka plats för yrkesprov

näyttöperusteinen arviointi bedömning på basis av yrkesprov

näyttösuunnitelma yrkesprovsplan

näyttötutkinnon järjestämissopimus avtal om anordnande av yrkesprov

näyttötutkinnon perusteet grunder för fristående examen

näyttötutkinto fristående examen

näyttötutkintojärjestelmä system med fristående examina

näyttötutkintomestari examensmästare

näyttötutkintoon valmistava koulutus utbildning som förbereder för fristående examen

näyttöympäristö yrkesprovsmiljö

O

odontologian kandidaatin tutkinto odontologie kandidatexamen

odontologian lisensiaatin tutkinto odontologie licentiatexamen

oheisharjoittelu parallellpraktik, integrerad praktik, jämsidespraktik

oheislukemisto bredvidläsning

oheismateriaali stödmaterial

ohjaava koulutus orienterande utbildning, vägledande utbildning

ohjaava opettaja handledande lärare, ledande lärare

ohjaava työvoimakoulutus yrkesförberedande arbetskraftsutbildning

ohjattu harjoittelu handledd praktik, övervakad praktik

ohjattu kuuntelu handledd auskultation

ohjattu opetus handledda studier

ohjattu opetusharjoittelu handledd övningsundervisning

ohjattu opiskelu handledda studier

ohjattu seuraaminen handledd auskultation

ohjauksen järjestäminen handledningsverksamhet

ohjaus handledning, vägledning, reglering, styrning, rådgivning

ohjausjärjestelmä styrningssystem, styrsystem

ohjausryhmä styrgrupp

ohjaustoiminta handledningsverksamhet

ohjaustunti handledningslektion, handledningstimme, ledd timme (i morgon- och eftermiddagsverksamhet)

ohjautuminen att bli handledd, att bli vägledd

ohje anvisning

ohjeellinen opiskeluaika normalstudietid

ohjelmalohko programområde

ohjelmisto programvara

ohjelmoitu opetus programmerad undervisning

ohjesääntö reglemente, stadga

ohjetuntimäärä rikttimantal

oikaisu rättelse

oikaisun hakeminen sökande av rättelse, att söka rättelse

oikaisupyyntö begäran om rättelse

oikaisuvaatimus rättelseyrkan, rättelseyrkande

oikeaksi todistettu jäljennös styrkt kopia, vidimerad kopia

oikeusnotaarin tutkinto (ON) rättsnotarieexamen

oikeus saada opetusta rätt till undervisning

oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön rätt till en trygg studiemiljö

oikeustaloustiede rättsekonomi

oikeustiede juridik

oikeustieteellinen koulutusala juridiska utbildningsområdet

oikeustieteen kandidaatin tutkinto (OTK) juris kandidatexamen

oikeustieteen kandidaatti (oikeust. kand., OTK) juris kandidat (jur.kand., JK)

oikeustieteen lisentiaatin tutkinto (OTL) juris licentiatexamen

oikeustieteen maisterin tutkinto juris magisterexamen

oikeustieteen tohtorin tutkinto (OTT) juris doktorsexamen

oikeusturva rättsskydd

oikeusturvalautakunta rättsskyddsnämnd

ojentaa tillrättavisa, näpsa

omaehtoinen frivillig, självständig

omaehtoinen koulutus frivillig utbildning, självständig utbildning, självständiga studier, utbildning på egen hand

omaehtoinen oppiminen frivillig inlärning

omakielinen koulu hemspråksskola, skola med elevens eget språk

omaksua tillägna sig, omfatta

omaleimainen särpräglad, personlig, med egen profil

omaleimaisuus särprägel

omatoiminen oppiminen aktiv inlärning

omatoimisuus egna initiativ, initiativförmåga

omavastuuaika självrisktid

ominaisuus egenskap

ompelijamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för sömmarmästare

ompelukonemekaanikon ammattitutkinto yrkesexamen för symaskinsmekaniker

ongelmakeskeinen problembaserad, probleminriktad, problemorienterad

ongelmakeskeinen oppiminen problembaserad inlärning (PBI)

ongelmakokonaisuus problematik, problemkomplex

ongelmanasettelu problemställning, problemformulering

ongelmien ratkaiseminen problemlösning

ongelmisto problematik, problemkomplex

oopperalaulajan tutkinto operasångarexamen

opas guide, handbok, handledning

opastaja lärare, tutor

opastus information, handledning, instruktion (på arbetsplats)

opetettava aine undervisningsämne

opetettava aines undervisningsstoff

opettaa lära, lära ut, undervisa

opettaja lärare

opettajainhuone lärarrum

opettajajohtoinen opetus lärarledd undervisning

opettajakandidaatin tutkinto lärarkandidatexamen

opettajakeskeinen lärarcentrerad

opettajakokelas lärarstuderande, S äv.: lärarkandidat

opettajakokemus lärarerfarenhet, lärarpraktik

opettajakorkeakoulu lärarhögskola

opettajakunta kollegium, lärarkollegium, lärarkår

opettajakysely lärarenkät, enkät till lärarna, frågeformulär till lärarna

opettajankelpoisuus lärarbehörighet, lärarkompetens

opettajainkokous lärarmöte, lärarsammanträde, kollegium, kollegiesammanträde

opettajankoulutus lärarutbildning

opettajankoulutuslaitos institution för lärarutbildning

opettajankoulutusmäärät lärarutbildningens volym

opettajankoulutusneuvosto lärarutbildningsråd

opettajankoulutusohjelma lärarutbildningsprogram

opettajankoulutustehtävä lärarutbildningsuppgift

opettajankoulutusyksikkö lärarutbildningsenhet

opettajanopas lärarhandledning

opettajapersoonallisuus lärarpersonlighet

opettajapula lärarbrist

opettajatiimi lärarlag, lärargrupp

opettajatutori lärartutor

opettajatutorointi lärartutorskap

opettajavaihto lärarutbyte

Opettajien Ammattijärjestö OAJ (aik.) Lärarnas Fackorganisation LFO (tidigare)

opettajisto lärarkår

opetuksellinen didaktisk, pedagogisk, ... av undervisningen

opetuksellinen siirtyminen pedagogisk övergång

opetuksellinen toimenpide didaktisk åtgärd

opetuksellinen yhtenäistäminen förenhetligande av undervisningen

opetuksen arviointi utvärdering av undervisningen

opetuksen eheyttäminen integrering i undervisningen

opetuksen eriyttäminen differentiering av undervisningen

opetuksen eteneminen studiegång, hur studierna framskrider

opetuksen huippuyksikkö spetsenhet för undervisning

opetuksen julkisuus undervisningens offentlighet

opetuksen järjestäjä utbildningsanordnare

opetuksen järjestäminen toiminta-aluettain undervisning enligt verksamhetsområde (spec.undervisning)

opetuksen keskeiset sisällöt det centrala innehållet i undervisningen

opetuksen liitännäispalvelut service i anslutning till undervisningen

opetuksen niveltäminen integrering av undervisningen, samordning av undervisningen

opetuksenohjaus handledning av undervisning

opetuksen seuraaminen auskultation, åhörande av undervisning

opetuksen tavoitteet mål för undervisningen

opetuksen toteuttaminen undervisning

opetuksen yhtenäistäminen förenhetligande av undervisningen

opetuksen yksilöllistäminen individualisering av undervisningen

opetuksen yleiset tavoitteet allmänna mål för undervisningen

opetus undervisning

opetusaine undervisningsämne

opetusaines undervisningsstoff, lärostoff

opetusala undervisningssektor

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry Undervisningssektorns Fackorganisation rf.

opetusalan koulutuskeskus (Opeko) utbildningscentret för undervisningssektorn

opetusassistentti undervisningsassistent

opetushallinnon tutkinto examen i undervisningsförvaltning

opetushallinto utbildningsförvaltning

opetushallituksen määräys utbildningsstyrelsens föreskrift

opetushallituksen ohjeet utbildningsstyrelsens anvisningar

opetushallitus (OPH) utbildningsstyrelsen (UBS), S: Skolverket

opetusharjoittelija lärarstuderande, auskultant, undervisningspraktikant, S äv.:lärarkandidat

opetusharjoittelu undervisningsövningar, undervisningspraktik, auskultering, lärarpraktik, övningsundervisning (övergripande term för övningstimmar och fältpraktik)

opetusharjoittelun ohjauskunta auskulteringsnämnd

opetusharjoitus undervisningsövning

opetushenkilöstö undervisningspersonal

opetus- ja esitysnäyte prov på undervisningsförmåga och konstnärlig förmåga

opetusjakso undervisningsavsnitt

opetusjaosto undervisningssektion

opetusjärjestelyt undervisningsarrangemang, uppläggning av undervisningen

opetusjärjestys undervisningsordning, undervisningsföljd

opetuskeskustelu diskussionsundervisning, undervisningssamtal

opetuskieli undervisningsspråk

opetuskokonaisuus undervisningshelhet

opetuskäytänne undervisningspraxis

opetuslautakunta undervisningsnämnd

opetusmateriaali studiematerial, läromedel

opetusmenetelmä undervisningsmetod

opetusmenetelmällinen didaktisk

opetusministeri undervisningsminister

opetusministeriö (OPM) undervisningsministeriet (UVM)

opetusministeriön asetus undervisningsministeriets förordning, förordning av undervisningsministeriet

opetusmuoto undervisningsform

opetusneuvos undervisningsråd (titel)

opetusnäyte undervisningsprov, praktiskt lärarprov, prov på undervisningsförmåga

opetusohjelma undervisningsprogram, läroprogram

opetusoppi didaktik

opetuspaketti läromedelspaket, kurspaket

opetuspalvelu undervisningstjänst

opetuspiste undervisningsställe

opetusportfolio undervisningsportfölj

opetusprosessi undervisningsprocess

opetuspäällikkö undervisningschef

opetusryhmä undervisningsgrupp

opetussisältö undervisningsinnehåll, undervisningens innehåll, läroinnehåll, lärostoff

opetusstudio inlärningsstudio, lärostudio

opetussuunnitelma läroplan, högsk.: undervisningsplan

opetussuunnitelma-asia läroplansmoment

opetussuunnitelman eheyttäminen integrering av läroplanen

opetussuunnitelman laadinta uppgörande av läroplan

opetussuunnitelman perusteet grunderna för läroplanen, läroplansgrunder

opetussuunnitelman sisältö läroplanens innehåll

opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet riksomfattande läroplansgrunder, de riksomfattande grunderna för läroplanen

opetussuunnitelmatoimikunta läroplanskommission

opetussuunnitelmien laadinta läroplansarbete, utarbetande av läroplaner

opetussuunnitelmien rakenteellinen jäsentyminen läroplanernas struktur

opetussuunnittelu undervisningsplanering

opetustaito undervisningsförmåga, didaktisk förmåga

opetusta koskeva toimenpide didaktisk åtgärd

opetustapahtuma undervisningssituation, undervisningsprocess, undervisning, ibl.: lektion

opetustehtävä didaktisk åtgärd

opetusteknologia undervisningsteknologi, utbildningsteknologi

opetustilanne undervisningssituation

opetustoimen johtaja undervisningschef

opetustoimi undervisningsväsen, utbildningsväsen

opetustunti undervisningstimme

opetustuokio undervisningspass, undervisningsavsnitt

opetustuote kunskapsprodukt

opetusvelvollisuus undervisningsskyldighet

opetusvirasto utbildningsverket

opetusvirka undervisningstjänst

opetusväline läromedel, hjälpmedel i undervisningen, undervisningsmaterial, undervisningsmateriel, pedagogiskt hjälpmedel

opetusvälinekeskus mediatek, läromedelscentral

opetusympäristö skolmiljö, undervisningsmiljö

opinnoissa eteneminen studiegång

opinnäyte lärdomsprov, akad.äv. examensarbete eller vetenskapligt arbete som läggs fram vid magister- resp. licentiat- eller doktorsexamen

opinnäytetyö lärdomsprov

opinnäytetyön arvosanan antaminen vitsord för lärdomsprov

opinpolku lärospår

opintoaikayksikkö (oay) studietidsenhet (ste)

opintoaines lärostoff, studiestoff

opintoala studieområde

opintoasian päällikkö chef för studieärenden

opintoetuus studieförmån

opintojakso studieperiod, studiekurs, studieavsnitt, S: kurs (inom utbildningslinje)

opintojen eteneminen framsteg i studierna, studiegång

opintojen etenemisjärjestys studiegång

opintojen hyväksilukeminen tillgodoräknande av studier

opintojen keskeyttäjä studieavbrytare, avhoppare

opintojen kokonaissuunnitelmat kursernas helhetsplaner

opintojen kulku studiegång

opintojen läpäisy genomströmning

opintojen rakenne studiernas uppbyggnad

opintojen sisällöt kursinnehåll

opintojen tilapäinen keskeyttäminen studieavbrott, avbrott i studierna

opintojohtaja studieledare

opintokerho studiecirkel

opintokerhon ohjaaja studiecirkelledare

opintokerhotunti studiecirkeltimme

opintokeskus studiecentral

opintokeskusasetus (260/1993) förordning om studiecentraler

opintokeskuslaki (65/1994) lag om studiecentraler

opintokirja studiebok, S: tentamensbok

opintokokonaisuuden arvosana vitsord för studiehelheten

opintokokonaisuuden osan arvosana vitsord för en del av en studiehelhet

opintokokonaisuus studiehelhet, studieprogram

opintokortti studiekort

opintolaina studielån

opintolainan valtiontakaus statsborgen för studielån

opintolinja studielinje

opintoloma studieledighet, mil.: studiepermission

opintolukukausi studietermin

opintomatka studieresa

opintomoduuli undervisningsmodul

opintoneuvoja studievägledare, studierådgivare

opinto-ohjaaja studiehandledare, S äv.: yrkesvalslärare

opinto-ohjaus studiehandledning

opinto-ohjelma studieprogram

opinto-oikeus studierätt, behörighet att studera

opinto-opas studiehandbok

opintopiiri studiecirkel

opintopiste studiepoäng

opintopolku studieväg

opintopäivä studiedag

opintopäällikkö studierektor

opintoraha studiepenning, S: studiebidrag

opintorekisteri studieregister

opintoretki exkursion

opintosihteeri studiesekreterare

opintososiaalinen studiesocial

opintososiaaliset edut studiesociala förmåner

opintosuoritus studieprestation, studieresultat

opintosuoritusote studieprestationsutdrag

opintosuoritusten pohjoismainen kelpoisuus nordisk tentamensgiltighet

opintosuunnitelma studieplan

opintosuunta studieinriktning, studieriktning, studieväg

opintotarjonta studieutbud

opintotavoite studiemål

Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry Centralförbundet för studieverksamhet CS rf.

opintotoiminta studieverksamhet

opintotoimisto studiebyrå

opintotuen asumislisä studiestödets bostadstillägg, studiestöd i form av bostadstillägg

opintotuen muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för studiestöd

opintotuki studiestöd, S: studiemedel

opintotukiasetus (260/1994) förordning om studiestöd

opintotukikeskus studiestödscentral

opintotukilaki (65/1994) lag om studiestöd

opintotukilautakunta studiestödsnämnd

opintotyyppi studietyp

opintoura studiebana

opintovapaa studieledighet

opintovapa-asasetus (864/1979) förordning om studieledighet

opintovapaalaki (273/1979) lag om studieledighet

opintoviikko (ov) studievecka (sv)

opintovuosi studieår

opiskelija studerande, elev

opiskelija-arviointi elevutvärdering, elevbedömning, bedömningen av de studerande

opiskelija-asunto studentbostad

opiskelija-asuntosäätiö

studentbostadsstiftelse

opiskelijahuolto elevvård

opiskelijakeskeinen elevcentrerad

opiskelijakeskeisyys elevcentrering

opiskelijakortti studentkort

opiskelijaksi hakeutuminenansökan om inträde

opiskelijaksi ottaminen antagning av studerande, intagning av studerande, elevantagning, antagning av elever, elevintagning, intagning av elever

opiskelijaksiottoalue elevantagningsområde, elevupptagningsområde

opiskelijaksipääsyvaatimus inträdesfordring, inträdeskrav

opiskelijakunta studentkår (högsk.), studentförening (YH)

opiskelijaluettelo studentförteckning, studentkatalog, elevförteckning, förteckning över studerande, matrikel över studerande

opiskelijan suunnitelma työssäoppimisesta studerandens plan för inlärningen i arbetet

opiskelijapaikka studieplats

opiskelijapäivä studerandedag

opiskelijarekisteri studeranderegister

opiskelijaterveydenhuolto studenthälsovård

opiskelijatilastot studerandestatistik

opiskelijatunnus studentnummer, matrikelnummer

opiskelijatyöpäivä elevarbetsdag

opiskelijatyövuosi studerandeårsverke

opiskelijavaihto studentutbyte

opiskelijavaihtoapuraha studentutbytesstipendium

opiskelijavaihto-ohjelma studentutbytesprogram

opiskelijavalinta urval av studerande, antagning av studerande, intagning av studerande, elevantagning, elevintagning

opiskelijavalintaperusteet grunder för antagning av studerande

opiskelijavalintarekisteri elevantagningsregister

opiskelijaviikko studerandevecka

opiskelijavirta genomströmning av studerande

opiskelijavuorokausi studerandedygn

opiskelijavähennys studieavdrag

opiskelijoiden kuuleminen hörande av studerande

opiskelijoiden ottaminen antagning av studerande, intagning av studerande, elevantagning, antagning av elever, elevintagning, intagning av elever

opiskella studera, bedriva studier

opiskeluaika ks. koulutusaika

opiskeluaikayksikkö (oay) studietidsenhet (ste)

opiskeluedellytys studieförutsättning

opiskelukieli studiespråk

opiskelumenetelmä studiemetod, studiesätt

opiskelumotivaatio studiemotivation

opiskelumuoto studieform

opiskeluohjelma studieprogram, studieplan

opiskeluoikeus studierätt, behörighet att studera

opiskelupaikka studieplats

opiskelustrategia inlärningsstrategi

opiskelusuunnitelma studieplan, studieprogram

opiskelutaito studiefärdighet

opiskelutapa studiesätt

opiskelutekniikka studieteknik

opiskelutilatundervisningslokal, studiemiljö t.ex. klassrum, läsesal, skrivbord, arbetsbord

opiskelutodistus studieintyg

opiskeluvalmius studiefärdighet

opiskeluympäristö studiemiljö

opistoaste (aik.) institutnivå (tidigare)

opistoasteinen (aik.) på institutnivå (tidigare)

opistoasteinen koulutus (aik.) utbildning på institutnivå (tidigare)

opistotasoinen (aik.) på institutnivå (tidigare)

opistotutkinto (aik.) institutexamen, examen på institutnivå (tidigare)

oppia lära sig

oppiaine läroämne, ämne

oppiaineen oppimäärä ämneslärokurs

oppiaineen oppimäärän arviointi bedömning av en ämneslärokurs

oppiaineittainen ämnesdifferentierad, enligt ämne, ämnes-

oppiainekohtainen läroämnesspecifik

oppiainekokonaisuus läroämnesblock, läroämneshelhet, ämnesblock

oppiainerajat ylittävä ämnesöverskridande

oppiaineryhmä läroämnesgrupp, ämnesgrupp

oppiaines lärostoff, studiestoff

oppiala läroområde, område

oppiarvo lärd grad

oppihistoria lärdomshistoria

oppija den som lär sig, inlärare, elev, studerande

oppijakso studiekurs

oppikirja lärobok

oppikoulu (aik.) läroverk (tidigare)

oppikurssi lärokurs

oppilaaksi ottaminen elevantagning, antagning av elever, elevintagning, intagning av elever

oppilaaksiottoalue elevupptagningsområde, elevantagningsområde

oppilaan arviointi elevbedömning, bedömning av eleven

oppilaan huoltaja vårdnadshavare

oppilaanohjaaja elevhandledare

oppilaanohjaus elevhandledning, studiehandledning

oppilaan opinto-ohjelma elevens studieprogram

oppilaiden valinta urval av elever, elevantagning, antagning av elever, elevintagning, intagning av elever

oppilaitoksen leima läroanstaltens stämpel

oppilaitos läroanstalt, skola, läroinrättning

oppilaitoskohtainen enligt skola, skolvis

oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma läroanstaltens läroplan, skolvis läroplan

oppilaitoskohtaiset tulokset skolvisa resultat, läroanstaltsspecifika resultat

oppilaitosmuoto skolform

oppilaitosryhmä läroanstaltsgrupp

oppilaitostietokanta OPTI läroanstaltsdatabasen

oppilaitostoimikunta läroanstaltskommission

oppilaitostyyppi läroanstaltstyp

oppilaitosverkosto skolnät

oppilas elev erityistä tukea tarvitseva oppilas elev i behov av särskilt stöd

oppilasaines elevmaterial

oppilasalue elevområde, elevupptagningsområde

oppilasarviointi elevutvärdering, elevbedömning

oppilasarvostelu elevbedömning

oppilasasuntola elevhem, elevbostäder, internat

oppilasavustaja S:elevassistent

oppilashuollollinen tuki stöd som ges inom elevvården

oppilashuolto elevvård

oppilashuoltotyö elevvårdsarbete

oppilashuoltotyöryhmä elevvårdsgrupp

oppilaskeskeinen elevcentrerad

oppilaskeskeisyys elevcentrering

oppilaskodinhoitaja elevhemsföreståndare

oppilaskohtainen arviointi individrelaterad bedömning

oppilaskoti elevhem

oppilaskuljetus elevskjuts, skolskjuts

oppilaskunta elevkår

oppilaskysely elevenkät, enkät till eleverna, frågeformulär till eleverna

oppilasluettelo studentförteckning, studentkatalog, elevförteckning, förteckning över studerande, matrikel över studerande

oppilaslähtöinen med utgångspunkt från eleven

oppilasmäärä elevantal

oppilasneuvosto elevråd

oppilasohjaaja elevhandledare

oppilaspaikka elevplats, studieplats

oppilaspohja elevunderlag

oppilasryhmä elevgrupp

oppilastunti elevtimme

oppilasvalinta urval av elever, elevantagning, antagning av elever, elevintagning, intagning av elever

oppilasvalintalautakunta elevantagningsnämnd (i länen)

oppilasvalintatilaisuus elevantagning, elevintagning, inträdesprövning

oppimaan oppiminen färdighet att lära sig, inlärningsfärdighet, lärfärdighet, lära sig att lära

oppimaan oppimisvalmiudet inlärningsfärdigheter, lärfärdigheter

oppimateriaali läromedel, studiematerial

oppimateriaalien tuottaminen produktion av läromedel

oppimateriaalikustantaija läromedelsförläggare

oppiminen lärande, inlärning elinikäinen oppiminen livslångt lärande

oppimisaihio lärobjekt

oppimisajattelu inlärningssyn

oppimisalusta inlärningsplattform

oppimisedellytys inlärningsförutsättning

oppimiskeskus lärocenter, lärcenter

oppimiskokonaisuus studiehelhet

oppimiskäsitys synen på lärandet, synen på inlärning, inlärningssyn

oppimismenetelmä inlärningsmetod

oppimisprosessi inlärningsprocess

oppimispäiväkirja inlärningsdagbok

oppimisstrategia inlärningsstrategi

oppimissuunnitelma plan för elevens lärande (i den grundl. utb.), plan för barnets lärande (i förskoleunderv.)

oppimistaito förmåga att lära sig

oppimistapahtuma inlärningsprocess, inlärningssituation

oppimistavoite inlärningsmål

oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt mål och centralt läroinnehåll

oppimistehtävä inlärningsuppgift

oppimistilanne inlärningssituation

oppimistulos inlärningsresultat

oppimistulosten arviointi utvärdering av inlärningsresultat (på nationell nivå)

oppimistuokio lektion, inlärningspass, del av lektion

oppimistyyli inlärningsstil

oppimisvaikeus inlärningssvårighet

oppimisvalmiudet inlärningsfärdigheter

oppimisvalmius inlärningsförutsättningar, inlärningsmognad

oppimisympäristö pedagogisk miljö, inlärningsmiljö, lärmiljö

oppimäärä lärokurs

oppimäärän tavoite lärokursens mål

oppimääräsuunnitelma lärokursplan

oppisisältö studieinnehåll, studiestoff, lärostoff

oppisopimus läroavtal

oppisopimuskeskus läroavtalscentral

oppisopimuskoulutus läroavtalsutbildning

oppisopimusmuotoinen ammattikoulutus läroavtalsutbildning, utbildning baserad på läroavtal

oppisopimuspaikka läroavtalsplats

oppisopimustoimisto läroavtalsbyrå

oppisuunta läroriktning, skola, vetenskaplig läroriktning, vetenskaplig skola

oppitunti lektion, timme

oppiva organisaatio lärande organisation

oppiva työyhteisö lärande arbetsgemenskap

oppivelvollinen läropliktig, S: skolpliktig

oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti försummad tillsyn över läropliktig

oppivelvollisuus läroplikt, S: skolplikt

oppivelvollisuusikä läropliktsålder

oppivelvollisuuskoulu läropliktsskola

optikko optiker

optinen lomake optisk blankett

OPTI-rekisteri registret OPTI

optometristi optometriker

ortodoksinen uskonto ortodox religion

ortodoksisen kirkkokunnan kanttorin tutkinto examen för ortodoxa kyrkosamfundets kantorer

osa-aikainen erityisopetus specialundervisning på deltid, deltidsspecialundervisning

osa-alue delområde, äv.: delmoment, ibl.: ämne (del av ämnesområde)

osaaminen kompetens, kunnande, kunskaper, färdigheter

osaamisala kunskapsområde

osaamisalue kompetensområde

osaamisen taso kunskapsnivå, färdighetsnivå, kunnighetsnivå

osaamisen tunnustaminen erkännande av kunskaper och färdigheter, erkännande av kunnande/kompetens

osaamiskeskeinen kompetensorienterad

osaamiskeskus kompetenscentrum, kunskapscenter, kunskapscentrum

osaamispääoma intellektuellt kapital

osakulttuuri subkultur

osakunta studentnation, nation

osakurssi delkurs, kursavsnitt

osallistumismerkintä anteckning om deltagande

osallistumistodistus intyg över deltagande i…

osallistuvuus engagemang

osallisuus delaktighet

osanottajapäivä deltagardag

osapuoli part

osapäiväopetus deltidsundervisning

osapäiväopinnot deltidsstudier, S äv.: studier på halvfart, S äv.: halvfart

osapäiväopiskelija deltidsstuderande

osapäiväopiskelu deltidsstudier, S äv.: studier på halvfart, halvfart

osasto avdelning

osastoneuvosto avdelningsråd

osasuoritus delprestation

osatavoite delmål

osatodistus partiellt intyg

osio ram (i programmerad undervisning), del, uppgift

osittainen korkeakoulukelpoisuus begränsad högskolebehörighet

osittain suoritettu delvis fullgjord

osittaiskelpoisuus begränsad behörighet

osoittaa demonstrera, ge prov på, påvisa, visa

osoittamistapa ks. ammattitaidon osoittamistavat

osteopaatti osteopat

otos sampel, stickprov, urval

otospohjainen sampelbaserad

P

paikallinen opetussuunnitelma lokal läroplan

paikallinen tukiverkosto lokala stödnätverk

paikallislehti lokaltidning

paikallisradio lokalradio

paikallisyhteisö lokalsamhälle

paikkakuntatietous områdeskunskap

painajamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för tryckarmästare

painajan ammattitutkinto yrkesexamen för tryckare

painopinnanvalmistajan ammattitutkinto yrkesexamen för grafiker, tryckmedia

painopiste tyngdpunkt

painopistealue tyngdpunktsområde, prioriterat område, insatsområde, fokuserat område

painopistetutkimus tyngdpunktsforskning

painotettu keskiarvo viktat medeltal, viktat medelvärde, vägt medeltal, vägt medelvärde

painottaa betona, vikta, väga alakohtaisesti painotettavat arvosanat vitsord som betonas enligt bransch

painottua betonas

painotuotantoassistentti assistent inom grafisk produktion

painotus tyngdpunkt, profilering, betoning, tyngdpunktsområde, viktning, vägning, prioritering

painovapauslaki tryckfrihetslag

painoviestinnän perustutkinto grundexamen i grafisk kommunikation

painoviestintä grafisk kommunikation

pakina kåseri

pakolaisluokka flyktingklass

pakollinen obligatorisk

pakollinen aine obligatoriskt ämne

pakollinen koe obligatoriskt prov

pakolliset opinnot obligatoriska studier

pakolliset opintokokonaisuudet obligatoriska studiehelheter

pakolliset osat obligatoriska delar

pakollisuus obligatorium

palaute feedback, gensvar, återkoppling, respons, återföring, kommentar, reaktion, synpunkter äv. ge och ta emot kritik, ge och få kritik

palautejärjestelmä responssystem

palauteseminaari utvärderingsseminarium

palkallinen harjoittelu avlönad praktik

palkaton harjoittelu oavlönad praktik

palo- ja pelastusala brand- och räddningsbranschen

palomuuri brandvägg

palontorjunta-alan koulutus utbildning inom brandskyddsväsendet

palo-, poliisi- ja vartiointialan oppilaitos läroanstalt inom brandskydds-, polis- och bevakningsväsendet

palvelin server

palvelu tjänst

palveluportti portal

palvelusitoumus serviceutfästelse

palvelussuhde anställningsförhållande

palvelussuhteen ehdot anställningsvillkor

palveluvastaava serviceansvarig

panos insats

paperi- ja kemianteollisuuden ala pappersindustri och kemisk industri

paperinjalostaja pappersförädlare

paperiprosessinhoitaja pappersprocesskötare

paperiteollisuuden ammattitutkinto yrkesexamen inom pappersindustrin

paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen inom pappersindustrin

paperiteollisuuden perustutkinto grundexamen inom pappersindustrin

paremmuusjärjestys prioritetsordning, rangordning, ordningsföljd efter poäng

pariharjoittelu pararbete

pariton määrä udda antal

parturi-kampaaja frisör

parturimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för herrfrisörmästare

pedagoginen pedagogisk

pedagoginen menetelmä pedagogisk metod

pedagoginen valmennus pedagogisk träning, pedagogisk uppövning

perehdyttäminen för nyanställda eller omplacerade:introduktion, introduktionsutbildning, inskolning, under utbildningstiden: orientering, fördjupning

perehdyttämisjakso introduktionsperiod

perehdyttämiskurssi introduktionskurs

perehdytyskoulutus introduktionsutbildning, inskolning

perehtyä bekanta sig med, göra sig förtrogen med

perhekasvatus familjefostran

perhepäivähoitajan ammattitutkinto yrkesexamen för familjedagvårdare

periaatepäätös principbeslut

perinnemaisema traditionslandskap

perinteiset arvomerkit traditionella insignier (högsk.)

periodiluku periodläsning

periodiopiskelu periodläsning

perusammatti grundyrke

perusaste grundskolestadium, grundstadium

perusharjoittelu grundläggande övning

perusjoukko population (stat.)

peruskielitaidon alkuvaihe den grundläggande språkfärdighetens begynnelseskede

peruskoulu grundskola

peruskoulua korvaava koulu skola som ersätter grundskolan, ersättande skola

peruskouluasetus grundskoleförordningen

peruskoululainen grundskol(e)elev

peruskoululaki grundskolelag

peruskoulun luokanopettaja klasslärare i grundskolan

peruskoulupiiri grundskoledistrikt

peruskoulupohjainen (pk-pohjainen) grundskolebaserad (gr-baserad)

peruskoulutus grundläggande utbildning, grundutbildning

peruskoulututkinto examen från grundskola, grundskoleexamen

peruskoulututkintoon pohjautuva som bygger på grundskola

peruskurssi grundkurs

peruskäsite grundbegrepp

peruskäsityöväline enkelt slöjdredskap

peruslaskutaito grundläggande räknefärdighet

peruslaskutoimitus grundläggande räkneoperation

perusliikunta motion

peruslinja grundlinje

peruslukutaito grundläggande läsfärdighet

perusluonnontiede centrala naturvetenskaper (plur.)

perusmetalliteollisuuden ammattitutkinto yrkesexamen inom basmetallindustrin

perusopetukseen valmistava opetus undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen

perusopetuksen arvopohja värdegrunden inom den grundläggande utbildningen

perusopetuksen lisäopetus påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen

perusopetuksen päättöluokkalainen elev i sista klassen i den grundläggande utbildningen

perusopetuksen päättötodistus avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen

perusopetuksen päättövaihe slutskedet i den grundläggande utbildningen

perusopetus grundläggande utbildning (termen har ersatt grundskola), grundläggande undervisning, grundundervisning, taiteen perusopetus grundläggande konstundervisning

perusopetus ja lukio grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

perusopetusasetus (852/1998) förordning om grundläggande utbildning

perusopetuslaki (628/1998) lag om grundläggande utbildning

perusopetusryhmä basgrupp

perusopinnot grundstudier

perusopintojakso grundstudieperiod, äv.: grundkurs

perusopiskelija grundexamensstuderande

perusoppiaine basämne

perusoppiaines basstoff, centralt lärostoff

perusoppijakso grundkurs (vid folkhögskolor)

perusoppimäärä baskurs

perusosa central del, grunddel, grundläggande delområde, gemensam del

perusosaaminen grundläggande kompetens, grundläggande kunskaper

peruspalkkainen virka tjänst med grundlön

perusrahoitus basfinansiering (univ.)

perusrakenne basstruktur

perusresurssit basresurser

perussisältö basinnehåll, basstoff

perussääntö grundregel, grundläggande princip, grundstadga (för högskolor), statuter

perustaito basfärdighet, grundläggande färdighet

perustamishanke anläggningsprojekt

perustamiskustannukset anläggningskostnader

perustamislupa tillstånd att inrätta

perustaso grundläggande nivå

perustavoite basmål, grundläggande mål

perustehtävä basuppgift

perustiedot baskunskaper

perustilanne bassituation (språkundervisning)

perustuki grundstöd

perusturvallisuus grundtrygghet

perustutkimus grundforskning

perustutkinto grundexamen

perustutkinto-opiskelija grundexamensstuderande

perusvalmius basfärdighet, grundläggande färdighet, grundförutsättning

peruuttaa inställa, inhibera, annullera, återkalla, avsäga sig, avbeställa

peruutus inhibering, annullering, avbeställning

peräkkäinen stegvis, stegvis uppbyggd, successiv peräkkäinen koulutus(rakenne) stegvis utbildning(sstruktur)

peräkkäisperiaate principen om stegvis utbildning

perämies styrman

pesulateknikko tvätteritekniker

pesulateknikon erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för tvätteritekniker

pianonvirittäjä pianostämmare

pidennetty oppivelvollisuus förlängd läroplikt

pidättää avhålla

pieni kielitutkinto lilla språkprovet nytt namn: hyvää ja tyydyttävää taitoa osoittavat kielitutkinnot examina som gällergoda eller nöjaktiga språkkunskaper i finska eller svenska

pienkonemekaanikon ammattitutkinto yrkesexamen för småmaskinsinstallatör

pienoismalli (käsityö) prototyp

pienpeli mikrospel

pienryhmä liten grupp, smågrupp

pienryhmäohjaus handledning i smågrupper, högsk.: tutorhandledning

piilo-opetussuunnitelma dold läroplan

piirihallinto distriktsförvaltning

piirre drag

piirtoheitin arbetsprojektor, OH-projektor, skrivprojektor, stordiaprojektor

pikapalaute feedback, utvärderingsrapport (kort rapport om en skolas resultat i den nationella utvärderingen), återrapportering

pikkutanssi kort dans

pilottioppilaitos pilotläroanstalt

pilottiprojekti pilotprojekt

pinnata skolka, smita ifrån (en uppgift), smita undan (en uppgift)

pintakäsittelijä ytbehandlare

pintakäsittelyala ytbehandlingsbranschen

pintakäsittelyalan perustutkinto grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare

pioneerihanke pionjärprojekt

pisteittää poängsätta

pisteitys poängsättning, poängberäkning

pistejakauma poängfördelning

pistekirjoitus punktskrift, blindskrift

pitkittäistutkimus longitudinell undersökning

pitkäaikaisharjoittelu långtidspraktik

pitkän aikavälin suunnittelu långsiktsplanering

pitkän ajan suunnittelu långsiktsplanering

pitkä oppimäärä lång lärokurs

pk-yritykset små och medelstora företag

planetaarisuus planetarism

pohjakoulutus grundutbildning, tidigare utbildning, skolunderbyggnad, tidigare skolgång

pohjakoulutusvaatimus grundutbildningskrav, krav på grundut­bildning, erforderlig skolunderbyggnad, krav på tidigare skolgång

pohjaopinnot grundläggande studier

Pohjoismaiden kielitilanne den språkliga situationen i Norden

pohjoismaiset myytit nordiska myter

poikkeavuus avvikelse

poikkeuskoulutus undantagsutbildning

poikkialainen tvärsektorell

poikkihallinnollinen tväradministrativ

poikkitieteellinen tvärvetenskaplig

poissaolo frånvaro

poissaoloilmoitus frånvaroanmälan

poissaololupa frånvarotillstånd

poliisiala polisbranschen

poliisialan koulutus utbildning inom polisväsendet

pop/jazz-musiikinopettaja lärare i pop- och jazzmusik

pop/jazz-muusikko pop- och jazzmusiker

porinaryhmä "bikupa"

porotalouden ammattitutkinto yrkesexamen inom renhushållning

porotalousyrittäjä företagare inom renskötsel

porrastus gradering

portaali portal

portfolio portfölj, portföljmetoden

post doc-opinnot postdoktorala studier

priorisointimatriisi prioritetsmatris

professori professor

professorin virka professorstjänst, professur

profiloida profilera

profilointi profilering

profiloitua profilera sig

profiloituminen profilering

prognostinen prognoserande, förebådande

prognostinen koe prognostiskt prov

pro gradu-tutkielma pro gradu-avhandling

projekti projekt

projektityö projektarbete

projektityöskentely projektarbete, projektstudier

promootio promotion

proseminaari proseminarium

prosessien hallinta processledning

prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka process-, kemi- och materialteknik (f.d. kemiteknik)

prosessikuvaus processbeskrivning

prosessilähtöisyys processorientering

prosessinhoitaja processkötare

proviisori (prov.) provisor (prov.)

proviisorin tutkinto provisorsexamen

psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen i psykiatrisk vård

psykologia psykologi

psykologian kandidaatin tutkinto psykologie kandidatexamen

psykologian kandidaatti (psykol.kand., PsK) psykologie kandidat (psyk.kand., PsK)

psykologian koulutusala psykologiska utbildningsområdet

psykologian lisensiaatin tutkinto psykologie licentiatexamen

psykologian maisteri (psykol. maist., PsM) psykologie magister (psyk.mag., PsM)

psykologian maisterin tutkinto psykologie magisterexamen

psykologian tohtorin tutkinto psykologie doktorsexamen

psyykkinen häiriö psykiska problem

publiikki examensceremoni, publik (vard.)

puhdistuspalvelujen perustutkinto grundexamen i rengöringsservice

puhdistuspalvelut rengöringsservice

puheenjohtaja ordförande

puheenvuoro anförande, inlägg, ordet antaa puheenvuoro ge ordet; saada puheenvuoro få ordet; käyttää puheenvuoro göra ett inlägg, hålla ett anförande, ha ordet

puhehäiriö talsvårigheter, talrubbning, talfel

puhehäiriöinen med talsvårigheter, talstörd

puheilmaisu muntlig framställning

puhekasvatus undervisning i muntlig framställning

puhe-, luku- ja kirjoittamishäiriöt (PULUKI) tal-, läs- och skrivträning (TALOS)

puheoppi talkonst, talteknik

puhetaito talarkonst, muntlig framställningskonst

puhetekniikka talteknik

puhevaikeus talsvårigheter

puhevammainen talskadad, med talskada

puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen i tolkservice för talhandikappade

puheviestintä muntlig kommunikation

puhevika talfel

puistomestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för parkmästare

puistopuutarhurin ammattitutkinto yrkesexamen för parkträdgårdsmästare

puitelaki ramlag

puiteohjelma ramprogram

puitteet yttre ramar

pukuompelija klädsömmare

pukuompelijan ammattitutkinto yrkesexamen för klädsömmare

pulpetti skolbänk, F äv.: pulpet

puolistrukturoitu lomake halvstrukturerat formulär

puoltoääni bifallsröst

puolustusministeriö försvarsministeriet

puolustusvoimien koulutus utbildning inom försvarsmakten

putkiasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för rörmontör

putkiasentajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för rörmontör

putkitutkinto (hårt) styrd examen

puuala träbranschen

puualan perustutkinto grundexamen inom träbranschen

puukaavio träddiagram

puuseppä snickare

puuseppämestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för snickarmästare

puusepän ammattitutkinto yrkesexamen för snickare

puusepänteollisuuden linjanhoitajan ammattitutkinto yrkesexamen för linjeskötare inom snickeriindustrin (avförd, ombildats till teollisuuspuusepän ammattitutkinto yrkesexamen för industrisnickare)

puutarha-agronomi trädgårdsagronom

puutarha-agronomin tutkinto trädgårdsagronomexamen

puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri grundexamen i trädgårdsskötsel, trädgårdsmästare

puutarhatalous trädgårdsskötsel

puutarhuri trädgårdsmästare

puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto yrkesexamen i biltransport av trävaror

puutyö snickeriarbete, träslöjd

pyrkijä sökande

pysyväismääräys stående bestämmelse, stående föreskrift

päihde rusmedel

päihdehuolto missbrukarvård, vård av alkohol- och narkotikamissbrukare

päihde- ja vaikuteaineet alkohol och droger

päihdenuori ung missbrukare, ofta: knarkare

päihdeongelma alkohol- och narkotikaproblem

päihdetyön ammattitutkinto yrkesexamen i arbete bland missbrukare

päihdyttävä aine berusningsmedel, rusmedel

päihteet berusningsmedel, rusmedel, alkohol och narkotika, droger

päivittäistaidot vardagsfärdigheter

päivittäistoiminnot dagliga aktiviteter

päivittäminen uppdatering

päivittää uppdatera, ajourföra

päivähoito dagvård S: barnomsorg

päiväkirja journal, dagbok

päiväkoti daghem

päivälukio daggymnasium

päivänavaus morgonsamling

päiväopetus dagundervisning

päivätä datera

pätevyyden osoittaminen att visa kompetens

pätevyys kompetens, behörighet, (formell) behörighet för lärartjänst

pätevyysehdot behörighetsvillkor, F: kompetensvillkor, kompetenskrav

pätevyystodistus kompetensintyg

pätevyysvaatimus kompetenskrav, behörighetskrav

pätevä kompetent, behörig

pätevöityminen meritering, speciminering (t.ex. vid ansökan om professur)

pätevöitymisaika respittid, speciminationstid

pätevöitymistutkinto behörighetsexamen

pätevöityä göra sig kompetent, meritera sig

pääaine huvudämne

pääaineopinnot huvudämnesstudier

pääala huvudområde

päähenkilö huvudperson

pääjohtaja generaldirektör

pääkirjoitus ledare

pääkohta huvudmoment

päällekkäiset opinnot överlappande studier

päällekkäishaku dubbelansökan

päällekkäiskoulutus flerdubbel utbildning

päällekkäisyys dubblering, överlappning, täckning

päällikkö chef

päämäärä mål, slutmål

pääopettaja huvudlärare

pääopintolinja huvudstudielinje

pääsektori huvudsektor

pääsihteeri generalsekreterare (vid sekretariatet för utbildningsutvärdering)

päästötodistus avgångsbetyg, F tidigare äv.: dimissionsbetyg

pääsuunnittelija huvudplanerare (vid sekretariatet för utbildningsutvärdering)

pääsuuntautumisvaihtoehto huvudsakligt inriktningsalternativ

pääsy inträde, tillträde

pääsykoe inträdesprov

pääsytutkinto inträdesexamen, inträdesförhör

pääsyvaatimus inträdesfordring, inträdeskrav

päätelmä slutsats, konklusion

päätoiminen anställd i huvudsyssla, heltidsanställd

päätoiminen opettaja heltidsanställd lärare, lärare med befattningen som huvudsyssla, lärare med huvudtjänst, lärare med tjänsten som huvudsyssla

päätoiminen opiskelu heltidsstudier, studier på heltid

päätoiminen tuntiopettaja timlärare i huvudsyssla

päätoimiset opinnot heltidsstudier, studier på heltid

päätoimittaja chefredaktör

päättelevä lukeminen slutledande läsning

päättelykaavio slutledningsschema

päättöarvioinnin kriteerit kriterier vid slutbedömningen

päättöarviointi slutbedömning

päättöarvosana F.: slutvitsord

päättöharjoittelu slutpraktik, lärarutb.: avslutande övning

päättökoe slutexamen, slutexamensprov

päättöluokka avgångsklass

päättötodistus avgångsbetyg (yrk.), examensbetyg (vux.)

päättötutkinnon saaneet utexaminerade, de som avlagt examen

päättötutkinto slutexamen

päättötyö lärdomsprov, slutarbete

päättövaihe slutskede

päätöksenteko beslutsfattande

päätösvaltainen beslutför

pöydällepano bordläggning

pöytäkirja protokoll

 

R

raamattutieto bibelkunskap

rahatoimikunta drätselnämnd

rahoitus finansiering

rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto yrkesexamen inom finansierings- och försäkringsbranschen

rahoitusjärjestelmä finansieringssystem

rahoitusperusteet finansieringsgrunder

rajattu kelpoisuus begränsad behörighet

rajattu korkeakoulukelpoisuus begränsad högskolebehörighet

rajavartiolaitoksen koulutus utbildning av gränsbevakningspersonal

rakenne uppläggning, disposition, struktur

rakenneohjelma strukturprogram

rakenneratkaisu strukturell lösning, strukturlösning

rakennettu ympäristö kulturmiljö

rakennusala byggnadsbranschen

rakennusalan perustutkinto grundexamen inom byggnadsbranschen

rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen

rakennuskonemiehen ammattitutkinto yrkesexamen för byggnadsmaskinskötare

rakennusmestari byggmästare

rakennusmiehen ammattitutkinto yrkesexamen för byggnadsarbetare

rakennusmiehen erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för byggnadsarbetare

rakennuspeltisepän ammattitutkinto yrkesexamen för byggnadsplåtslagare

rakennustuotannon ammattitutkinto yrkesexamen i byggproduktion

raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker

rastitustehtävä förkryssningsuppgift

ratkaista lösa (ett problem), avgöra (t.ex. en fråga)

ratkaisukeskeinen lösningsinriktad

ratkaisumalli lösningsmodell, modell för lösning av ...

ratkaisuosuus lösningsandel, lösningsfrekvens

ratkaisuprosentti lösningsfrekvens i procent, procentuell andel poäng av den totala poängsumman

ratsastuksenohjaaja ridinstruktör

ratsastuksenopettaja ridlärare

ratsastuksenopettajan ammattitutkinto yrkesexamen för ridlärare

rauhankasvatus fredsfostran

rautatieliikenteen oppilaitokset läroanstalter inom järnvägstrafik

ravintolakokin ammattitutkinto yrkesexamen för restaurangkock

ravintolakokki restaurangkock

ravintolapalvelun ammattitutkinto yrkesexamen inom restaurangservice

reaaliaineet realämnen, orienteringsämnen

reaalikoe realprov

reflektiivinen reflekterande

reflektointi reflektion

regressioanalyysi regressionsanalys

rehtori rektor

rehtorien neuvosto rektorsråd

rehtorikysely rektorsenkät, enkät till rektorerna

rehtorinvirasto rektorsämbete

Reifeprüfung-tutkinto Reifeprüfung-examen

reissuvihko kontakthäfte

rekisteröityä registrera sig, skriva in sig, logga in

rekrytointipalvelu rekryteringstjänst

reliabiliteetti reliabilitet (tillförlitlighet, mätsäkerhet)

rengastaa ringa in

repliikki replik

reportaasi reportage

representaatio representation

reputtaa bli kuggad, bli underkänd, F vard.: huda, S vard.: köra

restauroija restaurator

restaurointikisällin ammattitutkinto yrkesexamen för restaureringsgesäll

restaurointimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för restaureringsmästare

restonomi restonom

resurssointi resursfördelning

retoriikka retorik

reunaehdot ramar, yttre ramar, villkor, yttre villkor, specialvillkor, minimikrav, förbehåll, mat.: randvillkor

riippumaton arviointi oberoende utvärdering

riistamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för viltmästare

rinnakkain jämsides, parallellt

rinnakkaiskoulujärjestelmä parallellskolsystem

rinnakkaisluokka parallellklass

rinnakkaismittaus parallellmätning, parallella uppgifter

rinnastaa jämställa

rinnastussääntö likställighetsregel

romanikieli rom(m)ani

romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto yrkesexamen för instruktör i romkultur

romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för instruktör i romkultur

romani äidinkielenä rom(m)ani som modersmål

rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för rotationsmästare

runko-ohjelma ramprogram, stomprogram

runko-opetussuunnitelma ramläroplan

ruokailu bespisning, måltid

ruokailutauko matrast, lunchrast

ruokala matsal koulun ruokala skolmatsal

ruokamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för matmästare

ruokapalvelun perustutkinto grundexamen inom matservice

ruotsin kielen taitava svenskkunnig

ruotsinkielisen koulutuksen linja linjen för svenskspråkig utbildning (vid UBS)

ruotsi toisena kielenä svenska som andraspråk

ruotsi viittomakielisille svenska för teckenspråkiga

ruotsi äidinkielenä svenska som modersmål

rupeama arbetspass

ruumiillinen kuritus kroppsaga

ryhmissä työskentely grupparbete

ryhmittely gruppering, klassificering

ryhmä grupp

ryhmädynamiikka gruppdynamik

ryhmäkeskustelu gruppdiskussion

ryhmäkokous gruppmöte, gruppkonferens, gruppsammanträde

ryhmäkuuntelu gruppauskultation

ryhmänohjaaja grupphandledare

ryhmäohjaus handledning i grupp, grupphandledning

ryhmäopetus gruppundervisning

ryhmätyö grupparbete

ryhmätyöhuone grupprum

ryhmätyöskentely grupparbete

räätälöidä skräddarsy

röntgenhoitaja röntgenskötare

S

saamelaisalueen ammatillinen koulutuskeskus yrkesutbildnings­centralen inom sameområdet

saamen kieli (inarin-, koltan- ja pohjoissaame) samiska (enare-, skolt- och nordsamiska)

saamenkäsityökisällin ammattitutkinto yrkesexamen för sameslöjdsgesäll

saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare

saame äidinkielenä samiska som modersmål

saastuminen förorening

saate följebrev

saavutettavuus tillgänglighet

Sacri ministerii kandidaatin tutkinto Sacri ministerii kandidatexamen

saha-alan ammattitutkinto yrkesexamen inom sågbranschen

saha- ja levyteollisen kunnossapidon ammattitutkintoyrkesexamen i underhåll inom såg- och skivindustrin

saha- ja levyteollisuuden kunnossapitomestari specialyrkesexamen för underhållsmästare inom såg- och skivindustrin

sahamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för sågmästare

sahaprosessinhoitaja sågprocesskötare

sairaalakoulu sjukhusskola

sairaanhoitaja sjukskötare

sairaankuljettajan ammattitutkinto yrkesexamen för ambulansförare

salasana lösenord

salassapitovelvollisuus tystnadsplikt

samanaikaisopettaja kompanjonlärare

samanaikaisopetus kompanjonundervisning

samanaikaisten opintojen hyväksilukeminen tillgodoräknande av samtida studier

samantasoinen på samma nivå

sanallinen verbal

sanallinen arvio verbalt omdöme

sanallinen arviointi verbal bedömning, verbalt omdöme

sanallinen arvostelu verbal bedömning

sanallinen tiedote rapport

sananvapaus yttrandefrihet

sanasokea ordblind

sanasto vokabulär, ordförråd, ordlista, terminologi

sanatarkka ordagrann

sanelu diktamen

sapattivuosi sabbatsår

satunnainen vapauttaminen tillfällig befrielse

satunnaisotos slumpmässigt urval

savenvalajakisällin ammattitutkinto yrkesexamen för krukmakargesäll (avförd, nytt namn: keramiikkakisällin ammattitutkinto yrkesexamen för keramikgesäll)

savenvalajamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för krukmakarmästare (avförd, nytt namn: keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för keramikmästare)

selailu surfa

seikkailukasvatus äventyrsmetodik, äventyrspedagogik

selain(ohjelma) webbprogram, webbläsare

selkokirja lättläst bok, LL-bok

seminaari seminarium

seminologin ammattitutkinto yrkesexamen för seminolog

sensori censor

sensorikokous censorsmöte, skrutinium

sensorointi censorbedömning

seppäkisällin ammattitutkinto yrkesexamen för smedsgesäll

seppämestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för smedsmästare

sertifiointi certifiering

sertifiointimenettely certifieringsförfarande

seuranta uppföljning, övervakning, ibl.: fortlöpande utvärdering

seurantajärjestelmä uppföljningssystem

Sibelius-Akatemian diplomitutkinto diplomexamen vid Sibelius-Akademin

sidosryhmä intressentgrupp

sidosteinen käsiala skrivstil

sihteerin ammattitutkinto yrkesexamen för sekreterare

siirtoheitin projektorplatta

siirtomääräraha reservationsanslag

siirto-oikeus överflyttningsrätt

siirtovaikutus överföringseffekt, överföring, transfer

siirtyminen opetuksessa pedagogisk övergång

siirtymäkausi övergångsperiod, övergång

siirtymäsäännös övergångsbestämmelse

siirtymävaihe övergångsperiod, övergång

siirtää luokalta uppflytta

siisteys ja hygienia skolans allmänna ordning och hygien

siivousteknikon erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för städtekniker

siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete

sijainen vikarie, i sht högre tjänster: ställföreträdare

sijaintipaikka förläggningsort, verksamhetsort

silmäillä skumläsa

simputus mobbning, pennalism

sisäasiainministeriö inrikesministeriet

sisäinen budjetti intern budget

sisäistää internalisera, omfatta, anamma, tillägna sig

sisällön arviointi bedömning av innehållet

sisältöalue ämnesområde

sisältökohta kursavsnitt

sisältölohko kursavsnitt

sisäoppilaitos internat

sisäverkko intranät

sitoutua engagera sig i, förbinda sig

sivistys bildning

sivistysjärjestö bildningsorganisation

sivistyskieli bildningsspråk

sivistyslautakunta bildningsnämnd

sivistystarve bildningsbehov

sivistystoimen johtaja direktör för bildningsväsendet, bildningsdirektör, bildningschef

sivistystoimi bildningsväsen

sivistysvaliokunta kulturutskott

sivuaine biämne

sivuaineoikeus biämnesrätt

sivuaineopinnot biämnesstudier

sivukoulu filialskola

sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för ombrytningsmästare

sivutoimen tuntiopettaja timlärare i bisyssla

sivutoimi bisyssla, bitjänst

sivutoiminen anställd i bisyssla, deltidsanställd

sivutoiminen tuntiopettaja deltidsanställd timlärare, timlärare med befattningen som bisyssla

sivutyö bisyssla

sivuyliopisto universitetsfilial

soitinrakentajakisällin ammattitutkinto yrkesexamen för instrumentbyggargesäll

soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare

sokea blind, synskadad

solmukohta problematiskt moment, viktigt moment som vållar svårigheter

somistajan ammattitutkinto yrkesexamen för dekoratör

sopeutua anpassa sig

sopeutumaton missanpassad, med anpassningssvårigheter sosiaalisesti sopeutumaton socialt missanpassad, socialt störd

sopeutumattomien opetus (ESY) undervisning (enligt läroplan) för elever med anpassningssvårigheter

sopeutumishäiriöt anpassningssvårigheter, beteendestörningar

sopeutumisvaikeudet anpassningssvårigheter

sopeutumisvalmennus anpassningsträning

sopimuspohja avtalsgrund

sopimustaso avtalsnivå

sormiaakkoset handalfabet

sosiaaliala socialområdet, det sociala området

sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen inom det sociala området

sosiaalialan opistotutkinto institutexamen på det sociala området

sosiaalialan oppilaitos läroanstalt för det sociala området

sosiaalihuoltajatutkinto socialvårdsexamen

sosiaali- ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen inom det sociala och kulturella området

sosiaali- ja terveysala social- och hälsoområdet (nytt namn: sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala social-, hälso- och idrottsområdet)

sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen

sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare

sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

sosiaali- ja terveysministeriö social- och hälsovårdsministeriet

sosiaalinen ympäristö social miljö

sosiaalisesti sopeutumaton socialt missanpassad, socialt störd

sosiaaliset valmiudet sociala färdigheter

sosiaalisuus socialitet

sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen inom hälsovård, det sociala området och fostran

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (ent. sosiaali- ja terveysala social och hälsoområdet) social-, hälso- och idrottsområdet

sosiaalitoimi socialförvaltning

sosiaalivakuutustutkinto socialförsäkringsexamen

sosionomi socionom

sosionomin tutkinto socionomexamen

sotatieteiden kandidaatin tutkinto kandidatexamen i militärvetenskaper

sotatieteiden maisterin tutkinto magisterexamen i militärvetenskaper

sotatieteiden tohtorin tutkinto doktorsexamen i militärvetenskaper

sotilasala militära området

sotilas- ja rajavartioala militär- och gränsbevakningsbranschen

sovellus tillämpning

soveltaa tillämpa

soveltamisala tillämpningsområde

soveltava kurssi tillämpad kurs

soveltava oppimäärä tillämpad kurs

soveltavat opinnot tillämpade studier

soveltava tutkimus tillämpad forskning

soveltuvuus lämplighet, tillämplighet, förenlighet

soveltuvuuskoe lämplighetsprov

soveltuvuustesti lämplighetstest

Steiner-pedagogiikka Steinerpedagogik

strateginen suunnittelu strategisk planering

strukturoitu lomake strukturerat frågeformulär

studiokutojan ammattitutkinto yrkesexamen för studiovävare

studiokutojan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för studiovävare

studio-ompelijan ammattitutkinto yrkesexamen för studiosömmerska

studio-ompelijan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för studiosömmerska

subjektiivinen oikeus subjektiv rätt

suhteellinen arvostelu relativ bedömning

sujuva peruskielitaito flytande grundläggande språkfärdighet

sukupuolijakauma könsfördelning

sukupuolikasvatus sexualundervisning

sukupuolikiintiö könskvot

sukupuolirooli könsroll

sukupuolisidonnainen könsbunden

suljettu kysymys sluten fråga/uppgift

suntion ammattitutkinto yrkesexamen för kyrkvaktmästare

suojatyöpaikka skyddad arbetsplats

suojelualan koulutus utbildning inom skyddsbranschen

suomalainen kulttuuri ja kirjallisuus finsk kultur och litteratur

Suomen Akatemia Finlands Akademi

Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund

Suomen perustuslaki (731/1999) Finlands grundlag

Suomen rehtorit ry Finlands Rektorer rf.

suomenruotsalainen finlandssvensk

Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu Finlands Virtuella Yrkeshögskola

Suomen virtuaaliyliopisto Finlands virtuella universitet

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto Finlands universitetsrektorers råd

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) Finlands studentkårers förbund (FSF)

suomi saamenkielisille finska för samisktalande

suomi toisena kielenä finska som andraspråk

suomi viittomakielisille finska för teckenspråkiga

suomi äidinkielenä finska som modersmål

suorite betalning, prestation, utbetalning

suoritettu avlagd (om lärokurs), erlagd (om betalning), slutförd, genomförd

suorittaa avlägga (betyg, vitsord, examen), fullgöra, genomföra, genomgå, slutföra (kurs o.dyl.), prestera (resultat), betala, erlägga, avklara studiehelhet

suorittaa tutkinto avlägga examen

suorittamisjärjestys se kurssien suorittamisjärjestys

suoritukset raukeavat prestationerna förfaller

suoritus resultat, prestation, betalning, utbetalning

suoritusaste skolnivå, skolstadium

suorituskyky prestationsförmåga

suoritusmerkintä prestationsanteckning

suoritusrekisteri studieregister

suoritustaso prestationsnivå (i fråga om studieprestationer), skolnivå (yrkesutb.)

suoritustasonsa alittava underpresterande

suositummuusjärjestys preferensordning, rangordning

suositus rekommendation

suppea begränsad, snäv

suppea erikoisala begränsat specialområde, subspecialitet

suppea koulutusala snäv utbildningssektor

suppea oppimäärä allmän lärokurs, kort lärokurs, högsk.: begränsad lärokurs

suppea valinta begränsat val

suuhygienisti munhygienist

suullinen esitystaito muntlig framställningsförmåga, muntlig framställning

suullinen ja kirjallinen ilmaisu muntlig och skriftlig framställning

suullinen kuulustelu muntligt förhör

suullinen perustelu muntlig motivering

suullinen taito muntliga kunskaper, förmåga att uttrycka sig

suullinen viestintä muntlig kommunikation

suunnite planeringstal, riktlinjer för utvecklingen

suunnitelmallinen metodisk, systematisk, planenlig, planmässig, strukturerad suunnitelmallinen opetus ja kasvatus strukturerad undervisning och fostran

suunnittelija planerare

suunnitteluassistentin perustutkinto grundexamen för planeringsassistent

suunnitteluassistentti planeringsassistent

suunnitteluelin planeringsorgan

suunnittelu- ja seurantajärjestelmä planerings- och uppföljningssystem

suunnittelu- ja toteuttamisaikataulu tidtabell för planering och genomförande

suunnittelujohtaja planeringsdirektör

suunnitteluryhmä planeringsgrupp

suuntaavat opinnot inriktade studier

suuntautumisopinnot inriktade studier

suuntautumisvaihtoehto (sv) inriktningsalternativ (ia)

suuntautuneisuus inriktning

suuntautunut osaaminen inriktade kunskaper

suuntaviivat riktlinjer

suun terveydenhuollon opistotutkinto, hammashuoltaja institutexamen i munhälsovård, tandhygienist

suun terveydenhuollon opistotutkinto, hammasteknikko institutexamen i munhälsovård, tandtekniker

suuralue storområde

suurjuhlat festival

suurtalouskokin ammattitutkinto yrkesexamen för kock i storhushåll

suurtalouskokki kock i storhushåll

suutari skomakare

suutarimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för skomakarmästare

suutarin ammattitutkinto yrkesexamen för skomakare

SWOT-analyysi SWOT-analys

SWOT-nelikenttäanalyysi SWOT-fyrfältsanalys

syrjäseutu glesbygd

syrjäyttää slå ut, förbigå, åsidosätta, tränga undan

syrjäytyminen utslagning (social), löper risk för att slås ut, marginalisering

syrjäytyä förbigås, marginaliseras, slås ut, åsidosättas

syventävä kurssi fördjupad kurs

syventävä oppimäärä fördjupad kurs

syventävät opinnot fördjupade studier

syvähaastattelu djupintervju

syvällinen oppiminen fördjupad inlärning

syy-seurausanalyysi orsaks- och konsekvensanalys

syy-seuraussuhde orsakssammanhang

syyslukukausi hösttermin

säestäjä ackompanjatör

sähköala elbranschen

sähköalan perustutkinto grundexamen inom elbranschen

sähköasentaja elmontör

sähköasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för elmontör

sähköinen kaupankäynti elektronisk handel, e-handel

sähköinen viestintä elektronisk kommunikation

sähkö- ja automaatiotekniikka el- och kommunikationsteknik

sähkölaitosasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för elverksmontör

sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för elverksövermontör

sähköposti e-post, elektronisk post, mejl (vard.)

sähköpostiosoite e-postadress, e-adress, mejladress (vard.)

sähkövoimatekniikan perustutkinto grundexamen inom elkraftsteknik

sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för elövermontör

säädös författning

säädösperusta författningsgrund

säännelty ammatti reglerat yrke

säännös bestämmelse, stadgande

sääntö regel, stadga

säästävä käyttö skonsam användning

säätiö stiftelse

T

taantuma regression, tillbakagång

taho håll, källa, aktör, sektor

taideaineet konstämnen, estetiska ämnen

taideilmaisu konstnärlig gestaltning

taide- ja taitoaineet konst- och färdighetsämnen

taide- ja viestintäkulttuurialan oppilaitos läroanstalt för konst och mediekultur

taidekasvatus konstfostran, estetisk fostran

taideoppilaitos läroanstalt inom konstbranschen

taideteollinen koulutusala konstindustriella utbildningsområdet

taideteollisen korkeakoulun loppututkinto slutexamen vid konstindustriella högskolan

taideyliopsto konstuniversitet

taidollinen praktisk

taimistomestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för plantskolemästare

taipumus anlag, böjelse, tendens

taitaja sakkunnig, expert

taitavan kielitaidon perustaso avancerad språkfärdighet, grundnivå

taiteellinen ilmaisu konstnärlig gestaltning, konstnärlig uttrycksform

taiteellinen toiminta konstnärlig verksamhet

taiteen ala konst, konstområde

taiteen kandidaatin tutkinto konstkandidatexamen

taiteen kandidaatti (tait. kand., TaK) konstkandidat (konstkand., KoK)

taiteen maisteri (tait. maist., TaM) konstmagister (konstmag., KoM)

taiteen maisterin tutkinto konstmagisterexamen

taiteen perusopetus grundläggande konstundervisning

taiteen tohtorin tutkinto konstdoktorsexamen

taito färdighet

taitoaine färdighetsämne

taito- ja ilmaisuliikunta uttrycka sig genom rörelse

taitotaso färdighetsnivå

taitotasokuvausasteikko nivåskala för språkkunskaper

tallentaa lagra, registrera, arkivera, spara (IT)

talonrakennualan ammattitutkinto yrkesexamen i husbyggnad

talonrakennualan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen i husbyggnad

talonrakentaja husbyggare

talotekniikan perustutkinto grundexamen inom husteknik

talotekniikka husteknik

taloudellis-hallinnollinen tutkinto ekonomisk-administrativ examen

taloudellisuus ekonomi

taloudellisuuskasvatus fostran till sparsamhet, fostran till ekonomiskt tänkande

talousarvio budget

taloushallinnon ammattitutkinto yrkesexamen i ekonomiförvaltning

taloushallinnon erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen i ekonomiförvaltning

talouskoulu hushållsskola

talouspäällikkö ekonomichef

taloustiede ekonomisk vetenskap, ekonomivetenskap

taloustieteiden kandidaatin tutkinto kandidatexamen i ekonomiska vetenskaper

taloustieteiden kandidaatti (taloustiet. kand., TTK) kandidat i ekonomiska vetenskaper (ekon.vet.kand., EVK)

taloustieto ekonomisk kunskap

taloustoimikunta ekonominämnd

taltiointi lagring, registrering (av data)

taltiokappale arkivexemplar

tanssialan perustutkinto grundexamen i dans

tanssija dansare

tanssimuusikko dansmusiker

tanssinopettaja danslärare

tanssitaiteen kandidaatin tutkinto kandidatexamen i danskonst

tanssitaiteen kandidaatti (tanssit. kand.) danskonstkandidat (danskonst­kand.) (högre högskoleexamen), kandidat i danskonst (danskonstkand.) (lägre högskoleexamen)

tanssitaiteen lisensiaatin tutkinto licentiatexamen i danskonst

tanssitaiteen maisteri (tanssit. maist.) magister i danskonst (danskonstmag.)

tanssitaiteen maisterin tutkinto magisterexamen i danskonst

tanssitaiteen tohtorin tutkinto doktorsexamen i danskonst

tapahtuma handling

tapakasvatus umgängesfostran

tapakulttuuri seder och bruk

tapaustutkimus fallstudie

tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för farmarmästare

tarjoilija servitör

tarjoilijan ammattitutkinto yrkesexamen för servitör

tarjonta utbud

tarkastaja granskare, inspektör

tarkastus granskning, inspektion, revision

tarkastuskertomus inspektionsberättelse

tarkistaa se över, justera, granska, ompröva

tarkkaavaisuus uppmärksamhet

tarkkailuluokka observationsklass, obs-klass

tarra klistermärke, dekal

tarrataulu flanelltavla, kardborrtavla

taruperintö det mytologiska arvet

tarveharkinta behovsprövning

tarveharkintainen behovsprövad

tasa-arvo jämlikhet (i samhället), jämställdhet (mellan könen), likställdhet (inför lagen), likvärdighet

tasa-arvoinen jämlik, jämställd, likställd, likvärdig, ibl.:demokratisk

tasa-arvoisuus jämställdhet (mellan könen), likställdhet (inför lagen), likvärdighet, jämlikhet (i samhället)

tasa-arvovaltuutettu jämställdhetsombudsman

Tasavallan presidentin asetus Republikens presidents förordning

tasavertainen jämbördig, på lika villkor, likvärdig

tasaväliotanta systematisk sampling

taskulaskin fickräknare, miniräknare

taso nivå

tasoittainen koulutusjärjestelmä nivåbundet utbildningssystem

tasokoe nivåprov

tasokurssi nivåkurs

tasokurssiaine nivåkursämne, nivågrupperat ämne

tasokurssiryhmä kursvalsgrupp

tasokuvaus nivåbeskrivning

tasonvalinta nivåval, val av nivå

tasoryhmitys nivågruppering, indelning i nivågrupper

tasoryhmäopetus nivågruppsundervisning

tasotehtävät differentierade uppgifter

taulu skrivtavla, svarta tavlan

taulukkolaskenta kalkyl, kalkylprogram

taustamuuttuja bakgrundsvariabel

taustatieto bakgrundsinformation

tavoite mål

tavoitealue målområde

tavoitearviointi målrelaterad utvärdering

tavoitekeskeinen målorienterad

tavoitekohtainen arviointi målrelaterad bedömning, målrelaterad utvärdering

tavoitelausuma målformulering

tavoitemalli modell

tavoiteneuvottelu måldiskussion

tavoiteohjaus målstyrning

tavoiteopetus målundervisning, målinriktad undervisning, målstyrd undervisning

tavoiteoppiminen målinlärning, målbestämd inlärning

tavoitesuoritusaika normalstudietid (om det gäller studier)

tavoitetaso eftersträvad nivå, åsyftad nivå, ambitionsnivå, aspirationsnivå

tavoitettavuus uppnåelighet

tavoitetutkimus målforskning

tavoitteellinen målinriktad, målorienterad, målstyrd

tavoitteellinen opetus målinriktad undervisning, målundervisning

tavoitteellinen toiminta målmedvetet handlande, målmedveten verksamhet

tavoitteellinen tutkimus målforskning

tavoitteen asettaminen målsättning

tavoitteen kuvaus målbeskrivning, målanalys

tavoitteen määrittely målbestämning, målanalys, målbeskrivning

tavoitteen tarkastelu målanalys, målgranskning

tavoitteiden eriyttäminen måldifferentiering

tavoitteiden eriytyminen måldifferentiering

tavoitteiden saavuttaminen måluppfyllelse

tavoitteinen suunnittelu målstyrd planering

tavoitteisto uppsättning av mål, mål (plur.)

teatterialan ammattitutkinto yrkesexamen inom teaterbranschen

teatterialan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen inom teaterbranschen

teatteri-ilmaisu teaterpedagogik

teatteri-ilmaisun ohjaaja dramainstruktör

teatteri- ja tanssiala teater och dans

teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen i teater och dans

teatterin ja tanssin koulutusala utbildningsområdet för teater och dans

teatteritaiteen kandidaatin tutkinto kandidatexamen i teaterkonst

teatteritaiteen kandidaatti (teatt. kand., TeK) kandidat i teaterkonst (teaterkonst­kand., TKK) (lägre högskoleexamen), teaterkonstkandidat (teaterkonstkand., TKK) (högre högskoleexamen)

teatteritaiteen lisensiaatin tutkinto licentiatexamen i teaterkonst

teatteritaiteen maisteri (teatt. maist., TeM) magister i teaterkonst (teaterkonstmag., TKM)

teatteritaiteen maisterin tutkinto magisterexamen i teaterkonst

teatteritaiteen tohtorin tutkinto doktorsexamen i teaterkonst

teatteritutkinto teaterexamen

teema tema

teema-arviointi temautvärdering

teemalomake temaformulär

teemaseminaari temaseminarium

tehokkuuden arviointi utvärdering av effektiviteten/funktionsdugligheten

tehokkuus funktionsduglighet, funktion, effektivitet, effekt

teho-opetus intensivundervisning

tehtävä uppgift, uppdrag, syfte

tehtäväalue uppgiftsområde

tehtäväkokonaisuus modul, uppgift

tehtävänkuva uppgiftsbeskrivning

tehtävänkuvaus uppgiftsbeskrivning

tehtävänlaatija provkonstruktör

teinikunta elevkår, elevförening

tekijä faktor, författare, upphovsman

tekijänoikeus upphovsrätt

tekniikan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen i teknik

tekniikan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen i teknik

tekniikan ja liikenteen ala teknik och kommunikation

tekniikan kandidaatin tutkintoteknologie kandidatexamen

tekniikan lisensiaatin tutkintoteknologie licentiatexamen

tekniikan tohtorin tutkinto teknologie doktorsexamen

teknikko, kirjapainotekniikka tekniker, tryckeriteknik

teknikko, auto- ja kuljetusala tekniker, bil- och transportbranschen

teknikko, elintarvikeala tekniker, livsmedelsbranschen

teknikko, kone- ja metalliala tekniker, maskin- och metallbranschen

teknikko, LVI-ala tekniker, VVS-branschen

teknikko, paperi- ja kemianteollisuus tekniker, pappersindustri och kemisk industri

teknikko, pintakäsittelyala tekniker, ytbehandlingsbranschen

teknikko, puuala tekniker, träbranschen

teknikko, rakennusala tekniker, byggnadsbranschen

teknikko, sähköala tekniker, elbranschen

teknikko, tekstiili- ja vaatetusala tekniker, textil- och beklädnadsbranschen

teknillinen koulu teknisk skola

teknillinen opisto tekniskt institut

teknillinen oppilaitos teknisk läroanstalt

tekninen eristäjä teknisk isolerare

tekninen piirtäjä teknisk ritare

tekninen työ teknisk slöjd

teknisen eristäjän ammattitutkinto yrkesexamen för teknisk isolerare

teknisen piirtäjän ammattitutkinto yrkesexamen för teknisk ritare

tekniset terveyspalvelut teknisk hälsoservice

teknologia teknologi

teknologia ja yhteiskunta teknologi och samhälle

teknologiakeskus vetenskapspark, forskarpark

Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) Teknologiska utvecklingscentralen (Tekes)

tekstata texta

tekstiilialan perustutkinto yrkesexamen inom textilbranschen

tekstiilihuollon ammattitutkinto yrkesexamen i textilvård

tekstiilihuoltaja textilvårdare

tekstiili- ja vaatetusala textil- och beklädnadsbranschen

tekstiili- ja vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen inom textil- och beklädnadsbranschen

tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto grundexamen inom textil och beklädnadsbranschen

tekstiili- ja vaatetustekniikka textil- och beklädnadsteknik

tekstiililaitosmiehen ammattitutkinto yrkesexamen för textilmaskininställare

tekstiilinvalmistaja textiltillverkare

tekstiilitekniikan ammattitutkinto yrkesexamen för textilteknik

tekstiilityö textilslöjd

tekstilaji genre, textgenre, texttyp, textslag

tekstin hallinta textkompetens

tekstinkäsittely textbehandling, ordbehandling

tekstinkäsittelyohjelma ordbehandlingsprogram

tekstin rakenne textstruktur, disposition

tekstin ymmärtäminen textförståelse, läsförståelse

tekstitaito textkompetens

tekstitieto textkompetens, textförståelse

tekstitietokäsite textanalytiskt begrepp

tekstiviesti textmeddelande, SMS (Short Message Service)

telematiikka telematik

televisiomaksu televisionsavgift, televisionslicens

temaattinen arviointi temautvärdering

tentittävä examinand

tenttijä tentator, examinator

teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto yrkesexamen för industriytbehandlare

teollisen pintakäsittelyn perustutkinto grundexamen inom industriytbehandling

teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för rörmontör inom industrin

teollisuuspuusepän ammattitutkinto yrkesexamen för industrisnickare

teologian kandidaatin tutkinto teologie kandidatexamen

teologian kandidaatti (teol. kand., TK) teologie kandidat (teol.kand., TK)

teologian lisensiaatin tutkinto teologie licentiatexamen

teologian maisteri (teol. maist., TM) teologie magister (teol.mag., TM)

teologian maisterin tutkinto teologie magisterexamen

teologian tohtorin tutkinto teologie doktorsexamen

teologinen erotutkinto teologisk dimissionsexamen

teologinen koulutusala teologiska utbildningsområdet

teoria teori

terveydenhoitaja hälsovårdare

terveydenhuollon kandidaatin tutkinto kandidatexamen i hälsovård

terveydenhuollon kandidaatti (terveydenh. kand., THK) kandidat i hälsovård (hälsov.kand., HVK)

terveydenhuolto-oppilaitos hälsovårdsläroanstalt

terveysala hälsovårdsbranschen

terveysalan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen inom hälsovård

terveyskasvatus hälsofostran

terveysliikunta motion, hälsofrämjande idrott

terveysoppi hälsolära

terveystieteiden kandidaatin tutkinto kandidatexamen i hälsovetenskaper

terveystieteiden koulutusala området för hälsovetenskaper

terveystieteiden lisentiaatin tutkinto licentiatexamen i hälsovetenskaper

terveystieteiden maisterin tutkinto magisterexamen i hälsovetenskaper

terveystieteiden tohtorin tutkinto doktorsexamen i hälsovetenskaper

terveystieto hälsokunskap

terähuollon perustutkinto grundexamen inom sågbladsskötsel

terähuoltajan ammattitutkinto yrkesexamen för sågbladsskötare

terämestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för sågbladsmästare

testistö testbatteri

tiedekorkeakoulu vetenskapshögskola

tiedekunta fakultet

tiedekuntaneuvosto fakultetsråd

tiedepolitiikan yksikkö forskningspolitiska enheten (vid UVM)

tiedepolitiikka forskningspolitik

tiedepuisto forskarpark, vetenskapspark

tiederakenne vetenskapsstruktur

tiedeyhteisö forskarsamhälle, vetenskapssamhälle

tiedeyliopisto vetenskapsuniversitet

tiedoksi för kännedom

tiedollinen kunskapsmässig, kognitiv, kunskaps-, teoretisk

tiedollinen ja taidollinen valmius kunskaper och färdigheter

tiedollis-taidollinen perusta kunskaps- och färdighetsgrund

tiedonala kunskapsområde, vetenskapsområde

tiedonhaku informationssökning

tiedonhallintataidot informationssökning (i läroplanen)

tiedonhankinta kunskapssökning

tiedonkeruu datainsamling

tiedonsiirto dataöverföring

tiedosto fil, (data)register

tiedote meddelande

tiedot ja taidot kunskaper och färdigheter

tiedot, taidot ja valmiudet kunskaper och färdigheter

tiedottaminen att informera, att ge information, informering

tiedotus information

tiedotusväline informationsmedium, medium, massmedium

tieteellinen jatkokoulutus vetenskaplig påbyggnadsutbildning

tieteellinen jatkotutkinto vetenskaplig påbyggnadsexamen

tieteellinen neuvosto vetenskapligt råd

tieteellinen pätevyys vetenskaplig kompetens

tieteellinen toimikunta vetenskapligt forskningsråd

tieteellisyys vetenskaplighet (men hellre som adj.: studierna är vetenskapliga osv.)

tieteenala vetenskapsgren, vetenskapsområde

tieteidenvälinen tvärvetenskaplig

tieteidenvälisyys tvärvetenskaplighet

tieto kunskap, information, data, uppgift, upplysning, underrättelse, notis, bud, besked, meddelande, kännedom, vetskap, vetande, i betyg äv.: insikt

tietoaine läsämne, teoretiskt ämne, orienteringsämne

tietoaines kunskapsstoff

tietohallinto informationsadministration, IT-administration, dataadministration, som förled ofta: data-

tietohuolto informationsförsörjning

tietoisku infoblänkare, infosnutt

tieto- ja oppimiskäsitys synen på kunskap och inlärning

tieto- ja tietoliikennetekniikka informations- och kommunikationsteknik

tieto- ja viestintätekniikka (TVT) informations- och kommunikationsteknik (IKT)

tietojenkäsittely databehandling, informationsbehandling

tietojenkäsittelyn ammattitutkinto yrkesexamen i databehandling

tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen i databehandling

tietojenkäsittelyn perustutkinto grundexamen i databehandling

tietojenkäsittelyoppi databehandlingslära

tietojensaantioikeus rätt att få uppgifter

tietojärjestelmä datasystem, databehandlingssystem, informationssystem

tietokanta databas

tietokirja uppslagsbok

tietokirjallisuus faktalitteratur, facklitteratur

tietokokonaisuus kunskapshelhet, samlad kunskap

tietokone datamaskin, dator

tietokoneasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för datormontör

tietokoneavusteinen opetus (TAO) datorstödd undervisning

tietokonelingvistiikka datalingvistik, datorlingvistik

tietokonevirus datavirus

tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för datorövermontör

tietokäsitys synen på kunskap, kunskapssyn

tietoliikenne datakommunikation, datatrafik

tietoliikenneasentajan ammattitutkinto yrkesexamen för datakommunikationsmontör

tietoliikenneyhteys telekommunikation

tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för övermontör inom datakommunikation

tietomarkkinat kunskapsmarknad

tietopalvelu informationstjänst

tietoperuste kunskapsgrund

tietopohja kunskapsunderlag, faktaunderlag

tietopuolinen teoretisk

tietopääoma kunskapskapital

tietostrategia kunskapsstrategi, it-strategi

tietosuoja datasekretess, dataskydd

Tieto-Suomi Kunskaps-Finland

tietotaito know-how, kunnande

tietotaso kunskapsnivå

tietotekniikan perustutkinto grundexamen inom datateknik

tietotekniikka informationsteknik (IT), datateknik

tietotekninen laite informationsteknisk apparatur

tietotekninen ohjelma informationstekniskt program

tietotekninen sovellus datateknisk tillämpning

tietoturva datasäkerhet, informationssäkerhet

tietoverkko datanät, kommunikationsnät

tietoyhteiskunta informationssamhälle, kunskapssamhälle

tietoyhteiskunta-ohjelma programmet för informationssamhället

tila-arviointi lägesbedömning, utvärdering av läget inom…

tila- ja laiteryhmä planeringsgrupp för apparatur- och lokalfrågor

tilannekatsaus lägesbedömning, lägesöversikt

tilapäinen (tp.) temporär, tillfällig (tillf.)

tilapäinen koulutus temporär utbildning, tidvis återkommande utbildning, tillfällig utbildning

tilasto statistik

Tilastokeskus Statistikcentralen

tilastollinen statistisk

tilastollinen kuntaryhmitys statistisk kommungruppering

tilastollisesti merkitsevä statistiskt signifikant

tilastotieto statistisk uppgift

tilattu tutkimus beställningsforskning, uppdragsforskning

tilivelvollisuus redovisningsskyldighet

todellinen korkeakoulukelpoisuus faktisk högskolebehörighet

todistaa oikeaksi vidimera, styrka, bevittna

todistuksen antamispäivämäärä datum när betyget utfärdats

todistuksenanto-oikeus rätt att utfärda betyg

todistuksen nimi benämning på betyget, betygsnamn

todistus betyg, intyg

todistus lisäopetuksen oppimäärän suorittamisesta betyg över påbyggnadsundervisningens lärokurs

todistuslomake betygsformulär

todistusmalli betygsmodell

todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä betyg över delvis fullgjord lärokurs i den grundläggande utbildningen

todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta betyg från hela lärokursen i den grundläggande utbildningen, betyg över fullgjord lärokurs i alla ämnen i den grundläggande utbildningen

todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta betyg i en ämneslärokurs i den grundläggande utbildningen

todistusvalinta antagning på basis av betyg

tohtori doktor

tohtoriassistentti doktorsassistent

tohtorin arvo doktorsgrad

tohtorin tutkinto doktorsexamen

toimeenpaneva verkställande

toimeenpano verkställighet

toimenhaltija befattningshavare

toimenkuva befattningsbeskrivning

toimenkuvaus befattningsbeskrivning

toimenpideohjelma åtgärdsprogram

toimiala verksamhetsområde, yrkesområde, bransch, näringsgren (om statistik), division, affärsområde, rörelsegren (om enheter i företag), bransch (allmänt), sektor

toimialajako uppdelning enligt verksamhetsområde

toimialajohtaja prefekt (YH), enhetschef

toimialaluokitus näringsgrensindelning

toimialue verksamhetsområde, verksamhetsregion

toimiehtosopimus F: funktionärskollektivavtal

toimielin organ

toimihenkilö funktionär (i stat och kommun, inom organisation, vid tävling etc.), tjänsteman (i motsats till arbetare)

toimihenkilöt ja työntekijät tjänstemän och arbetare

toimija aktör

toimijaverkosto aktörsnätverk

toimikausi mandatperiod

toimikunta kommitté, kommission (statl. o. kommunal), S: utredning

toimilupa tillstånd

toiminnallinen integrointi integration i ett funktionellt sammanhang

toiminnallinen oppiaine praktiskt läroämne

toiminnallinen yhteys funktionellt sammanhang

toiminnalliset perusvalmiudetfunktionella basfärdigheter

toiminnallisuus aktivitet

toiminta verksamhet

toiminta-ajatus verksamhetsidé

toiminta-alue verksamhetsområde (spec. undervisning)

toiminta-avustus verksamhetsunderstöd

toimintaedellytykset verksamhetsbetingelser

toimintaharjoitus funktionsträning

toimintahäiriöinen funktionshämmad

toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) verksamhets- och ekonomiplan (VEP)

toimintakeskus verksamhetscenter, aktivitetscenter

toimintakokonaisuus verksamhetshelhet

toimintakulttuuri verksamhetskultur, pedagogiskt klimat

toimintakyky funktionsförmåga

toimintakäytäntö tillvägagångssätt

toimintamalli handlingsmönster

toimintamateriaali verksamhetsmaterial

toimintamenobudjetointi kostnadsbudgetering, omkostnadsbudgetering

toimintaohje anvisningar för verksamheten

toimintaperiaate verksamhetsprincip

toimintarakenne funktionell struktur, funktionsstruktur

toimintasuunnitelma verksamhetsplan

toimintaterapeutti ergoterapeut

toimintatuokio verksamhetspass

toimintavajaus dysfunktion

toimintayksikkö verksamhetsenhet

toimintaympäristö verksamhetsfält, omvärlden F: verksamhetsmiljö

toimintaympäristöanalyysi analys av verksamhetsmiljön

toimipaikka verksamhetsställe (kontor, filial osv.)

toimitilahuoltaja lokalvårdare

toimittaja redaktör (om tjänsteställning), journalist (som yrkesbeteckning)

toimittajakoulutus journalistutbildning

toimittajatutkinto journalistexamen

toimituskirja expedition

toimiva alkeiskielitaito fungerande elementär språkfärdighet

toimiva itsenäinen kielitaito fungerande självständig språkfärdighet

toimivalta befogenhet, kompetens

toimiva peruskielitaito fungerande grundläggande språkfärdighet

toinen aste andra stadiet

toinen kotimainen kieli det andra inhemska språket

toisen asteen ammatillinen koulutus yrkesutbildning på andra stadiet

toisen asteen koulutus utbildning på andra stadiet

toisen asteen perustutkinto grundexamen på andra stadiet

toisen asteen yleissivistävä koulutusallmänbildande utbildning på andra stadiet

toistuva koulutus återkommande utbildning

torninosturinkuljettajan ammattitutkinto yrkesexamen för kranförare (avförd, ingår i nuv. rakennuskonemiehen ammattitutkinto)

toteuttaa genomföra (en reform, ett arbete), förverkliga (en plan, sina drömmar), omsätta i praktiken, verkställa, ibl.: bygga, uppföra

toteuttaminen genomförande, förverkligande, verkställande itsensä toteuttaminen självförverkligande

toteuttamissuunnitelma verkställighetsplan

tp. (tilapäinen) tillf. (tillfällig)

tradenomi tradenom

tuki stöd

tukikuukausi stödmånad

tukiopettaja stödlärare

tukiopetus stödundervisning

tukioppilas F:vänelev

tukipalvelu stödtjänst, stödservice, stödåtgärd

tukiprosessi stödprocess

tukitoimenpide stödåtgärd

tukitoimi stödåtgärd

tukityö stödarbete

tukiverkosto stödjande nätverk

tullialan koulutus utbildning inom tullväsendet

tulokas nybörjare, nykomling

tuloksellinen resultatrik

tuloksellisuuden arviointi utvärdering av resultat, resultatanalys

tuloksellisuus resultatinriktning, resultat (plur.)

tuloksellisuuskäsite begreppet resultat

tulos resultat

tulosalue resultatområde

tulosanalyysi resultatanalys

tulosbudjetointi resultatbudgetering

tulosjohtaminen resultatstyrning, resultatorienterad styrning

tuloskeskustelu resultatsamtal

tulosmittari resultatmått

tulosmittaus resultatmätning

tulosneuvottelu resultatförhandling

tulosohjaus resultatstyrning

tulosseuranta resultatuppföljning

tulossopimus resultatavtal

tulostaa skriva ut, ta en utskrift, printa (vard.)

tulostavoite resultatmål

tuloste utdata, utskrift

tulostin skrivare

tulostus utmatning, utskrift

tulosvastuu resultatansvar

tulosyksikkö resultatenhet

tunne-elämän ja käyttäytymisen vaikeus beteendestörningar

tunnistetieto identifikationsuppgift

tunnistuskysymys identifikationsfråga

tunnusluku indikator, nyckeltal, lösenord

tunnustaa erkänna

tunnustuksellinen konfessionell (om religionsundervisning)

tunnustukseton konfessionslös

tunnustuspalkinto hederspris

tunti timme, lektion

tuntijako timfördelning

tuntijakokaavio timfördelningsschema

tuntikaava timplan

tuntikehys timresurs

tuntiopettaja timlärare

tuntiresurssi timresurs

tuotannollinen produktionsmässig, produktiv

tuotantotalous produktionsekonomi

tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för produktutvecklare

tuoteneuvoja produktrådgivare

tuotos produkt, resultat, utfall, utmatning

tuottaminen framställning

tuottamistehtävä produktionsuppgift

tuottavuus produktivitet

turkisalan perustutkinto grundexamen inom pälsbranschen

turkistarhaaja pälsdjursuppfödare

turkistuotannon perustutkinto grundexamen inom pälsdjursuppfödning

turkkuri körsnär

turkkurimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för körsnärsmästare

turkkurin ammattitutkinto yrkesexamen för körsnär

turvallisuusala säkerhetsbranschen

turvallisuusalan perustutkinto grundexamen inom säkerhetsbranschen

turvallisuusvalvoja säkerhetsvakt

turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

turvealan ammattitutkinto yrkesexamen inom torvbranschen

tutkia undersöka, studera, forska

tutkielma undersökning, studie, uppsats, avhandling

tutkija forskare

tutkijakoulu forskarskola

tutkijakoulutettava forskarstuderande

tutkijakoulutus forskarutbildning

tutkijalautakunta examensnämnd

tutkijalinja forskarlinje

tutkijalääkärilinja forskarläkarlinje

tutkijankoulutus forskarutbildning

tutkijaopiskelija forskarstuderande

tutkijatohtori disputerad forskare, forskardoktor

tutkimuksen huippuyksikkö spetsforskningsenhet, spetsenhet för forskning

tutkimus undersökning, studie, utredning, forskning

tutkimusala forskningsområde

tutkimusapulainen forskningsbiträde

tutkimusasiamies forskningsombudsman

tutkimus- ja kehittämistyö forsknings- och utvecklingsarbete, forskning och utveckling

tutkimusjohtaja forskningsdirektör

tutkimusjoukko undersökningspopulation

tutkimuskeskus forskningscentral

tutkimuslaitos forskningsanstalt, forskningsinstitut, forskningsinstitution

tutkimusmenetelmä forskningsmetod

tutkimusmääräraha forskningsanslag

tutkimusneuvosto forskningsråd

tutkimusrekisteri forskningsregister

tutkimusvararyhmä gruppen för forskningsmedel

tutkinnon järjestäjä examensarrangör

tutkinnon laajuus examens omfattning

tutkinnon muodostuminen uppbyggnaden av examina, utformningen av examina, omfattningen av examen

tutkinnon nimi examensbenämning

tutkinnon osa (näyttötutkinto) examensdel

tutkinnon perusteet grunderna för examen, examensgrunder

tutkinnon suorittaja examinand, den som avlägger examen

tutkinnonsuoritusoikeus rätt att avlägga examen

tutkinnonuudistus examensreform

tutkinto examen, ibl. äv.: förhör, tentamen

tutkintoasetus examensförordning

tutkintohallinto examensförvaltning

tutkintojen järjestämissopimus avtal om att arrangera examina, avtal om att ordna examina

tutkintojen rakentuminen uppbyggnaden av examina

tutkintojen rinnastaminen jämställande av examina

tutkintojen tunnustaminen erkännande av examina

tutkintojärjestelmä examenssystem

tutkintojärjestelyt examensarrangemang

tutkintokerta examenstillfälle (i stud.ex.)

tutkintolautakunta examensnämnd

tutkintomaksu examensavgift

tutkintonimike examensbenämning, titel, högsk. äv.: akademisk titel

tutkintoon johtava koulutus utbildning som leder till examen, utbildning som syftar till examen

tutkinto-opiskelija examensstuderande

tutkintorakenne examensstruktur

tutkintosuoritus examensprestation

tutkintosuoritusten arvioinnin perusteet grunderna för utvärderingen av examensprestationerna

tutkintosuoritusten vastaanottaja examinator

tutkintosääntö examensstadga

tutkintotaso examensnivå

tutkintotavoitteinen examensinriktad

tutkintotilaisuus examen, examenstillfälle

tutkintotodistus examensbetyg, betyg över examen, examensbevis

tutkintotoimikunta examenskommission

tutkintovaatimus examensfordring, examenskrav

tutkintovaatimusten perusteet examensgrunder, grunder för examen

tutkittava examinand

tutkiva oppiminen undersökande inlärning el. studier

tutori tutor

tutortoiminta tutorverksamhet

tutustua bekanta sig med

tutustumisharjoittelu introducerande praktik, miljöpraktik

tutustumiskäynti studiebesök

tyhjäkoulutus överflödig utbildning

tyydyttävä nöjaktig, nöjaktiga kunskaper och färdigheter (betyg), tyydyttävät tiedot nöjaktiga insikter

työammatti arbetsyrke, yrke

työehtosopimus kollektivavtal

työelämä arbetsliv, yrkesliv

työelämän osaamishaasteet arbetslivets krav på kompetens

työelämätaitofärdighet för arbetslivet

työelämätietoarbetslivskunskap

työelämävalmius arbetslivsfärdighet

työelämävastaavuus överensstämmelse med arbetslivet, arbetslivsmotsvarighet

työelämäyhteistyökumppani samarbetspartner i arbetslivet

työelämään tutustumisjakso (TET) praktisk arbets­livsorientering (prao), arbetslivsorientering, orientering i arbetslivet

työelämään tutustuttaminen praktisk arbetslivsorientering (prao), arbetslivs­orientering, orientering i arbetslivet

työhallinto arbetsförvaltning

työharjoittelu arbetspraktik, praktik

työharjoittelujakso praktikperiod, arbetspraktik

työhyvinvointi arbetshälsa

työhönopastus arbetsinstruktion

työhön perehdyttäminen inskolning, introduktion, introduktion i arbetet

työhönvalmennus arbetsträning

työikäinen i arbetsför ålder

työjakso arbetspass

työjärjestys arbetsordning, schema

työkokeilu arbetsprövning

työkokemuksen hyväksilukeminen tillgodoräknande av arbetserfarenhet

työkokemus arbetserfarenhet

työkyky arbetsförmåga

työllistämistuki sysselsättningsstöd

työllisyys sysselsättning

työllisyyskoulutus sysselsättningsutbild­ning, S: arbetsmarknadsutbildning, AMS-utbildning

työmarkkinajärjestö arbetsmarknadsorganisation

työmarkkinatarbetsmarknad

työmarkkinatuki arbetsmarknadsstöd

työministeriö arbetsministeriet

työnkulkukaavio schema för arbetsförloppet

työnkuva arbetsbeskrivning

työnkuvaus arbetsbeskrivning

työnohjaus arbetshandledning

työnopetus arbetsundervisning

työntekijä arbetare, arbetstagare

työnäyte arbetsprov

työohje arbetsbeskrivning

työpaikkakouluttaja ks. työpaikkaohjaaja

työpaikkakoulutus arbetsplatsutbildning, internutbildning, intern företagsutbildning

työpaikkaohjaaja arbetsplatshandledare

työpaja verkstad

työpisteopetus stationsundervisning (på arbetsplatsen)

työrauha arbetsro, arbetsfred, ordning

työskentelysuunnitelma arbetsplan

työsopimus arbetsavtal

työsopimussuhteinen i arbetsavtalsförhållande, med arbetsavtal

työssäoloehto arbetsvillkor

työssäoppija lärande på arbetsplatsen

työssäoppiminen inlärning i arbetet, att lära sig genom arbete, lärande på arbetsplatsen, utbildning på arbetsplatsen

työssäoppimisen arviointi bedömning av inlärning i arbetet

työssäoppimisen malli modell för inlärning i arbetet

työssäoppimisen sopimus avtal om inlärning i arbetet

työssäoppimisen suunnitelma (TOPS) plan för inlärningen i arbetet (TOPS), ks. opiskelijan suunnitelma työssäoppimisesta

työsuojelu arbetarskydd

työsuoritus arbetsprestation

työsuunnitelma arbetsplan

työtaidot arbetsfärdigheter

työtapa arbetssätt, metod, arbetsmetod

työterveysasema företagshälsostation

työtilanteiden simulointi simulerade arbetssituationer

työtodistus arbetsintyg

työturvallisuus skydd i arbetet

työvoima- ja elinkeinokeskus arbetskrafts- och näringscentralen, TE-centralen

työvoimakoulutus arbetskraftsutbildning

työvoimaneuvoja arbetskraftskonsulent

työvoimapiiri arbetskraftsdistrikt

työvoimapoliittinen aikuiskoulutus arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

työvoimapoliittinen koulutus arbetskraftspolitisk utbildning

työvoimatoimisto arbetsförmedling, F: arbetskraftsbyrå

työväenopisto arbetarinstitut

työvälinemestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för verktygsmästare

työvälinevalmistajan ammattitutkinto yrkesexamen för verktygstillverkare

työvälinevalmistaja-valaja verktygstillverkare-avgjutare

työyhteisö arbetsgemenskap

työympäristö arbetsmiljö

täsmentää precisera

täsmäkoulutus skräddarsydd utbildning

täydennyshaku kompletterande ansökan

täydennyskoulutus fortbildning, kompletterande utbild­ning, kompletteringsutbildning, kompetens­höjande utbildning, fördjupande utbildning, vidareutbildning, efterutbildning

täydennyskoulutuskeskus fortbildningscentral

täydennyskoulutuskurssi fortbildningskurs

täydennysopinnot kompletteringsstudier, kompletterande studier

täydentämistehtävä ifyllnadsuppgift

täydentävä tutkinto kompletteringsexamen

täydentää komplettera

täysi korkeakoulukelpoisuus fullständig högskolebehörighet

täysimääräinen koulutustuki fullt utbildningsstöd

täysipainoinen fullödig

täysipäiväopiskelija heltidsstuderande

täyttää virka besätta en tjänst, tillsätta en tjänst

täyttöaste beläggning

U

ulkoaoppiminen utantillinlärning, mekanisk inlärning, utantilläsning

ulkoilupäivä friluftsdag

ulkoinen arviointi extern utvärdering

ulkoinen auditointi extern revision

ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen inom utrikeshandeln

ulkomaan koulut skolor utomlands

ulkopuolinen arviointi extern utvärdering

ulottuvuus dimension

upseerin perusopinnot grundstudier för officer

upseerin tutkinto officersexamen

ura- ja rekrytointipalvelut väglednings- och rekryteringstjänster

urakehitys karriärutveckling

urakka ackord, beting, entreprenad

urheilu idrott, sport

useampikertainen koulutus flerdubbel utbildning

useille koulutusaloille yhteiset tutkinnot gemensamma examina för flera utbildningsområden

uskonto religion

uudelleenkoulutus omskolning

uudelleenkäyminen omtagning (av kurs)

uudet oppilaat nya studerande, nybörjare

uudistaminen förnyelse, reformering

uudistus reform

uusia ta om, avlägga på nytt

uusiminen omtagning

uusintakoe förnyat förhör, nytt prov, omtagning

uusintakoulutus förnyad utbildning

uusintakuulustelu förnyat förhör

uusiutumaton luonnonvara icke-förnybar naturresurs

uusiutuvat luonnonvarat förnybara naturresurser

uutinen nyhet

V

vaalikelpoinen valbar

vaalikelpoisuus valbarhet

vaalikollegio valkollegium

vaaliluettelo vallängd

vaalioikeus valrätt

vaalioikeutettu valberättigad

vaalitoimitus valförrättning

vaatetusalan perustutkinto grundexamen inom beklädnadsbranschen

vaatimus fordring, krav

vaatimustaso kravnivå

vaatturi skräddare

vaatturimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för skräddarmästare

vaatturin ammattitutkinto yrkesexamen för skräddare

vahtikonemestari vakthavande maskinmästare

vahtiperämies vakthavande styrman

vaihtoehtoinen alternativ

vaihtoehtoiset ammattiopinnot alternativa yrkesstudier

vaihtoehtoiset opinnot alternativa studier

vaihtokurssit utbytbara, alternativa kurser

vaihto-ohjelma utbytesprogram

vaihtuva-alainen professuuri professur med föränderligt område

vaikeasti kehitysvammainen gravt utvecklingsstörd

vaikeasti kuulo-näkövammainen svårt hörsel- och synskadad

vaikeasti kuulovammainen svårt hörselskadad

vaikeavammainen höggradigt handikappad, höggradigt invalidiserad, svårt handikappad, svårt invalidiserad

vaikuteaine njutningsmedel

vaikuttaja person som utövar inflytande, inflytelserik person

vaikuttaminen påverkan

vaikuttavuuden arviointi utvärdering av utbildningens effekter

vaikuttavuus effekt (utvärdering)

vaikutuskaavio konsekvensdiagram

vaikutusmahdollisuus möjlighet att påverka

vaillinainen kelpoisuus ofullständig behörighet

vaitiolovelvollisuus tystnadsplikt

vajaakuntoinen handikappad

vajavuus handikapp

vakinainen ordinarie

vakinainen ammattikorkeakoulu ordinarie yrkeshögskola

vakinainen koulutus ordinarie utbildning

valaja avgjutare

valajamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för avgjutarmästare

valajan ammattitutkinto yrkesexamen för avgjutare

validiteetti validitet (giltighet, relevans)

valikko meny

valikoituminen rekrytering, urval

valinnainen valfri

valinnainen aine tillvalsämne, valfritt ämne

valinnainen kieli valfritt språk

valinnainen koe valfritt prov

valinnainen osa valfri del

valinnaisaine valfritt ämne, tillvalsämne

valinnaiset ammatilliset osat valfria studier i yrkesutbildningen

valinnaiset opinnot valfria studier

valinnaiskurssi valfri kurs

valinnaisuus valfrihet

valinnanvapaus valfrihet

valinta urval (i sht högskolor, vid gallring), antagning (i sht i fråga om gemensam antagning), intagning, val (t.ex. val av ämne)

valintakiintiö urvalskvot

valintakoe urvalsprov (i sht högskolor), inträdesprov, inträdesförhör

valintakoelautakunta urvalsnämnd

valintakollegio valkollegium

valintalautakunta urvalsnämnd, antagningsnämnd, intagningsnämnd

valintamenettely antagningsförfarande

valintaopas urvalsguide

valintaperuste urvalsgrund, urvalsprincip, antagningsgrund

valintapiste antagningspoäng

valintatoimikunta urvalskommitté, urvals­kommission, antagningskommitté, an­tagningskommission, intagningskom­mitté, intagningskommission

valintayksikkö antagningsenhet

valitus besvär

valituskielto besvärsförbud

valitusosoitus besvärshänvisning F: besvärsanvisning

valkokangas projektionsduk

valkotaulu skrivtavla, (vit) tavla

valmennuskurssi preparandkurs, förberedande kurs, F: preparationskurs, vard.: prepkurs

valmentajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för tränare

valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus undervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte

valmentava koulutus förberedande utbildning, förberedande undervisning

valmentava kurssi förberedande kurs

valmentavat opinnot förberedande studier

valmistava harjoittelu förberedande övning

valmistava opetus förberedande undervisning

valmistelu beredning

valmisteluelin beredningsorgan

valmistua bli färdig, slutföra studierna, utexamineras valmistua filosofian kandidaatiksi ta filosofie kandidatexamen

valmistuminen utexaminering

valmistuneet utexaminerade, de som blivit färdiga

valmius färdighet, förmåga, förutsättning(ar), anlag, beredskap (i allmänhet ej om person)

valokuva fotografi

valokuvaajan ammattitutkinto yrkesexamen för fotograf

valokuvaajan erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för fotograf

valtakirja fullmakt

valtakunnallinen riksomfattande, på riksnivå, nationell, riks-, ibl.:riksgiltig

valtakunnallinen erikoisoppilaitos riksomfattande särskild läroanstalt

valtakunnallinen hakija- ja opinto-oikeusrekisteri (HAREK) sökande- och studierättsregister

valtakunnallinen koe riksomfattande prov, nationellt prov

valtakunnallinen oppimääräkokonaisuus riksläroplan

valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet riksomfattande läroplansgrunder, de riksomfattande grunderna för läroplanen

valtakunnalliset oppimäärät riksläroplan

valtionapu statsbidrag

valtionapulaitos statsunderstödd institution

valtionarkisto (aik.)statsarkivet (tidigare) (nytt namn: kansallisarkisto riksarkivet)

valtionavustus statsunderstöd

valtioneuvosto statsrådet

valtioneuvoston asetus statsrådets förordning, statsrådsförordning

valtioneuvoston asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta (357/2003) statsrådets förordning om yrkespedagogisk lärarutbildning

valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (352/2003) statsrådets förordning om yrkeshögskolor

valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä (353/2003) statsrådets förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna

valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta (1344/2002) statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice

valtioneuvoston periaatepäätös principbeslut av statsrådet, statsrådets principbeslut (ett visst beslut)

valtionhallinnon kielitutkinto språkexamen för statsförvaltningen

valtionhallinnon kielitutkintojen perusteet grunderna för språkexamina för statsförvaltningen

valtion kielitutkintolautakunta statens språkexamensnämnd

valtion liikuntaneuvosto statens idrottsråd

valtion opintotukikeskus (aik.) statens studiestödscentral (tidigare)

valtionosuuden laskennallinen peruste kalkylerad statsandelsgrund

valtionosuus statsandel, statsbidrag

valtiontakaus statsborgen

valtiontalouden tarkastusvirasto statens revisionsverk

valtion talousarvio statsbudget

valtion talousarvioesitys budgetproposition

valtion tiede- ja teknologianeuvosto statens råd för vetenskap och teknologi

valtion tulo- ja menoarvio statsbudget

valtion tulo- ja menoarvion esitys budgetproposition

valtion virkaehtosopimusasetus (1203/1987) förordning om statens tjänstekollektivavtal

valtion virkamiesasetus (971/1994) statstjänstemannaförordning

valtion virkamieslaki (750/1994) statstjänstemannalag

valtiotiede statsvetenskap

valtiotieteellinen virkatutkinto statsvetenskaplig ämbetsexamen

valtiotieteen kandidaatti (valtiot. kand., VTK) politices kandidat (pol.kand., PK)

valtiotieteiden kandidaatin tutkinto politices kandidatexamen

valtiotieteiden kandidaatti (valtiot. kand., VTK) politices kandidat (pol.kand., PK)

valtiotieteiden lisentiaatin tutkinto politices licentiatexamen

valtiotieteiden maisterin tutkinto politices magisterexamen

valtiotieteiden maisteri (valtiot. maist., VTM) politices magister (pol.mag., PM)

valtiotieteiden tohtorin tutkinto politices doktorsexamen

valtuuskunta delegation

valumallimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för gjutmodellsmästare

valumallinvalmistaja gjutmodelltillverkare

valumallin valmistajan ammattitutkinto yrkesexamen för framställare av gjutmodeller

valvonta tillsyn, övervakning

vammainen handikappad

vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (eritysop) undervisning och handledning som ges handikappade studerande i tränings- och rehabiliteringssyfte

vammaisuus handikapp, invaliditet

vammautuneiden opetus (EVY) undervisning (enligt läroplan) för rörelsehämmade (RÖS)

vanhempainneuvosto föräldraråd

vanhempaintoimikunta föräldrakommitté

vanhempainyhdistys föräldraförening

vanhempi lehtori äldre lektor

vanhustyön erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen i äldreomsorg

vankeinhoito fångvård

vankeinhoitoalan koulutus utbildning inom fångvårdsbranschen

vankeinhoitotutkinto fångvårdsexamen

vankilaopetus fängelseundervisning

vapaa-aika ja harrastukset fritid och intressen

vapaa-aika ja liikunta-ala fritidsverksamhet och idrott

vapaa-aikatoiminnan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen i fritidsverksamhet

vapaa aine ospärrat ämne (vid högskolor)

vapaa-ajan ohjaaja fritidsledare, S: fritidspedagog

vapaa-ajantoiminta fritidsverksamhet

vapaaehtoinen frivillig

vapaaehtoiset aineet frivilliga ämnen

vapaa kansansivistystyö fritt folkbildningsarbete

vapaa kiintiö fri kvot

vapaa kokonaisopetus fri integrerad undervisning

vapaakoodi öppen källkod

vapaa sivistystyö fritt bildningsarbete

vapaa sivuaineoikeus fri biämnesrätt

vapaasti valittavat opinnot valfria studier

vapaat opinnot fria studier

vapaatunti håltimme

vapauttaa befria

vapautus befrielse

varadekaani prodekanus, prodekan

varajohtaja vice föreståndare

varajäsen suppleant, ersättare

varamies suppleant, ersättare

varanotaari (varan., VN) vicenotarie (vicenot., VN)

varanotaarin tutkinto vicenotarieexamen

varaosamyyjä reservdelsförsäljare

varaosamyyjän ammattitutkinto yrkesexamen för reservdelsförsäljare

varapuheenjohtaja vice ordförande

vararehtori prorektor

varasto- ja kuljetustoimintojen perustutkinto grundexamen inom lager- och transportfunktioner

varastonhoitaja lagerförvaltare

varastonhoitajan ammattitutkinto yrkesexamen för lagerförvaltare

varat anslag, medel

varaton medellös

varatuomari vicehäradshövding (viceh., VH) (motsvaras närmast av tingsmeriterad jurist i Sverige)

varhaiskasvattaja förskol(e)lärare, förskol(e)pedagog

varhaiskasvatus F: småbarnsfostran, småbarnspedagogik, S: förskola

varmentaa säkerställa, kontrollera

varmistaa bekräfta

varoitus varning

varsinainen opiskelija ordinarie studerande

varsinainen professori ordinarie professor

vartijan ammattitutkinto yrkesexamen för vakt

varttunut tutkija längre hunnen forskare

vastaaja svarande, de intervjuade, de tillfrågade

vastaanottava oppilaitos mottagande skola, avnämarläroanstalt, avnämarskola, den läroanstalt där eleven skrivs in, den läroanstalt som tar emot eleven

vastaanottokoti upptagningshem

vastaava koulu motsvarande skola

vastaava laitos ansvarig institution, den institution som ansvarar för utbildningsprogrammet

vastaavuus motsvarighet

vastavalmistunut nyutexaminerad

vastavuoroinen stipendiaattivaihto ömsesidigt stipendiatutbyte

vastaväittäjä opponent

vastuuhenkilö ansvarig, ansvarig person

vastuulaitos ansvarig institution, den institution som ansvarar för utbildningsprogrammet

velvoittavanalagstadgad, förpliktande

veneenrakennuksen perustutkinto grundexamen i båtbyggnad

veneenrakentaja båtbyggare

veneenrakentajan ammattitutkinto yrkesexamen för båtbyggare

venemestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för båtmästare

verhoilija tapetserare

verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för tapetserarmästare

verhoilijan ammattitutkinto yrkesexamen för tapetserare

verhoilualan perustutkinto grundexamen inom tapetseringsbranschen

verkko nätverk, nät, webb

verkkoetiikka webbetik

verkkoetiketti nätvett, nätetikett

verkkojulkaisu elektronisk publikation

verkkokauppa elektronisk handel, e-handel, näthandel

verkkokirjasto webbibliotek

verkkokurssi Internet-kurs

verkkolomake elektronisk blankett

verkko-opetus nätbaserad undervisning, nätundervisning, webbaserad utbildning, e-utbildning, webbutbildning, webbkurs, e-kurs, kurs via Internet

verkko-oppiminen nätverksinlärning

verkko-osoiteInternetadress, webbadress

verkkopalvelu nättjänst, webbtjänst

verkkopohjaiset viestintävälineet datanätsbaserade medier, webbaserade medier

verkkosivu webbsida

verkkosivusto webbplats, sajt

verkkoyliopisto nätverksuniversitet

verkossa oleva lomake elektronisk blankett

verkosto nätverk

verkostoituminen bildande av nätverk, nätverksbildning

verkostoyliopisto nätverksuniversitet

verkottuminenskapa (sociala) nätverk

verkottumishanke nätverksprojekt

verovirkamiestutkinto skattetjänstemannaexamen

versio version

vertaileva jämförande, komparativ

vertaileva arviointi jämförande utvärdering

vertailtavuus jämförbarhet, komparabilitet

vertailuryhmä kontrollgrupp

vertaisarviointi peer review (en utvärdering mellan två parter på samma nivå)

vertaisryhmä grupp av likställda

vertaistuki kollegialt stöd, (projekt för) kamratstöd, grupp av likställda

vertaistyöryhmä arbetsgrupp av likställda

vertausluku jämförelsetal

vesiliikunta vattenträning, vattengymnastik

vestonomi vestonom

vieraantuminen alienation, fjärmning

vieraileva opiskelija gäststuderande

vieraileva professori gästprofessor

vieras kieli ett främmande språk

vieraskielinen opetus undervisning på främmande språk, undervisning i främmande språk

viestinnällinen yhteys kommunikativt sammanhang

viestintä kommunikation, kommunikationslära

viestintäalan perustutkinto grundexamen inom mediekultur

viestintä- ja kuvataideala mediekultur och bildkonst

viestintä- ja kuvataidealan ammattikorkeakoulututkinto yrkeshögskoleexamen inom mediekultur och bildkonst

viestintä- ja mediaosaaminen informations- och mediekunskap

viestintäkulttuuritoimikunta mediekulturkommission

viestintäpolitiikka kommunikationspolitik

viestintätaito kommunikativ färdighet

viestintätekniikka kommunikationsteknik

viestintätiede kommunikationsvetenskap

viestintävalmius kommunikationsfärdighet, kommunikativ färdighet

viestintäväline medium

viestintäympäristö interaktionsmiljö

viikkotunti veckotimme

viikkotuntimäärä antalet veckotimmar

viinintuotannon ammattitutkinto yrkesexamen inom vinproduktion

viitekehys referensram

viiteryhmä referensgrupp

viittomakielen ohjaaja teckenspråkshandledare

viittomakielen opetus undervisning i teckenspråk

viittomakielentulkki teckenspråkstolk

viittomakieli teckenspråk

viittomakielisen ohjauksen perustutkinto grundexamen i teckenspråkshandledning

viittomakieli äidinkielenä teckenspråk som modersmål

viljelijän ammattitutkinto yrkesexamen för odlare

viljelypuutarhurin ammattitutkinto yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare

vilpillinen menettely svikligt förfarande

vilpin yritys försök till fusk

vilppi fusk

viranhaltija tjänsteinnehavare

viran hoitaja handhavare av tjänst

viranomainen myndighet

viransijainen (vs.) vikarierande (vik.), i sht högre tjänster: ställföreträdande (ställf.)

virantäyttö tjänstetillsättning

virantäyttöseloste redogörelse för tjänstetillsättning

viran vakinainen haltija ordinarie innehavare av tjänst

viran väliaikainen hoitaja interimistisk handhavare av tjänst

virasto ämbetsverk

virastodemokratia ämbetsverksdemokrati

virastomestarin ammattitutkinto yrkesexamen för expeditionsvakt

virike idé, inspiration

virikeaineisto idématerial, inspirationsmaterial

virikemateriaali idématerial, inspirationsmaterial

viriketausta impulsmiljö, stimulansmiljö

viriketoiminta stimulerande verksamhet

virkaa toimittava (vt.) tjänst(e)förrättande (tjf. el. tf.), tillförordnad (tf.)

virkabudjetti tjänstebudget

virkadosentuuri tjänstedocentur

virkaehdotus tjänsteförslag

virkaehtosopimus tjänstekollektivavtal S: kollektivavtal för tjänstemän

virkaikä tjänsteålder, anciennitet

virkakelpoisuus tjänstebehörighet

virkakieli ämbetsspråk

virkakierto tjänsterotation

virkamies tjänsteman

virkanimike tjänstebeteckning, tjänstetitel

virkapooli tjänstepool

virkasuhde tjänsteförhållande

virkasuhteinen tuntiopettaja timlärare i tjänsteförhållande

virkatutkinto ämbetsexamen

virkavapaa tjänstledig

virkavapaus tjänstledighet

virkavastuu tjänsteansvar

virtuaalikoulu den virtuella skolan

virtuaalikouluhanke virtuellt skolprojekt

virtuaaliopetus virtuell undervisning

visio vision

voimaantulo ikraftträdande

voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto yrkesexamen för operatör vid kraftverk

voimavara resurs

voimistelu gymnastik

voimistelunopettaja gymnastiklärare (gymn.lär., GL)

voimistelunopettajan tutkinto gymnastiklärarexamen

vs. (viransijainen) vik. (vikarierande), ställf. (ställföreträdande)

vt. (virkaa toimittava) tf. (tillförordnad/tjänst(e)förrättande), tjf. (tjänst(e)förrättande)

vuorohiihto diagonalåkning (på skidor)

vuorovaikutus interaktion, växelverkan

vuorovaikutussuhde växelverkan

vuorovaikutustaito kommunikationsfärdighet, kommunikationsförmåga

vuorovaikutustilanne interaktionssituation

vuosikaavio årsschema

vuosikertomus årsberättelse

vuosikurssi årskurs

vuosiloma semester (obs. inte årssemester)

vuosiluokalta siirto uppflyttning från en årskurs

vuosiluokan oppimäärä lärokurs i en årskurs

vuosiluokka årsklass, årskurs, årskull

vuosiluokkiin sitomaton opetus årskursintegrerad undervisning, studier över årskursgränserna, ibl.: åldersblandad undervisning

vuosiviikkotunti årsveckotimme

vyöryttää slå ut, fördela

vähemmistö minoritet

vähemmistökulttuuri minoritetskultur

vähennetty koulutustuki sänkt utbildningsstöd

vähennyslasku subtraktion

vähimmäislaajuus minimiomfattning

vähimmäismäärä minimiantal

vähimmäisraja minimigräns

vähimmäistuntimäärä F: minimitimantal

väitellä tohtoriksi disputera

väittelijä disputand

väittämätehtävä rätt eller fel-uppgift

väitöskirja doktorsavhandling, dissertation

väliaikainen temporär, interimistisk

väliaikainen ammattikorkeakoulu temporär yrkeshögskola

väliaikainen koulutus temporär utbildning

väliaikaismääräys övergångsbestämmelse

väliharjoittelu mellanpraktik

välimatka-asteikko intervallskala

välimerkki skiljetecken

välinearvo instrumentellt värde

välinehuoltajan ammattitutkinto yrkesexamen för instrumentskötare

välitavoite delmål, etappmål

välitodistus mellanbetyg

välitunti rast

välitutkinto mellanexamen

välitön työtaito direkt arbetsfärdighet, nödvändig färdighet i arbetet

välttävä hjälplig, hjälpliga kunskaper och färdigheter (betyg)

värjärikisällin ammattitutkinto yrkesexamen för färgargesäll

värjärimestarin erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för färgarmästare

vääryydestä vastuuseen ansvarstrappan

W

web-osoite webbadress

web-paikka webbplats, sajt (vard.)

WWW-osoite webbadress

WWW (World Wide Web) webben

Y

ydinaines kärnstoff

ydinkurssi kärnkurs

ydinongelma centralt problem

ydinosaaminen baskompetens, kärnkompetens, baskunnande, kärnkunskap, centralt kunnande

ydinprosessi kärnprocess (inom kvalitetsledning)

ydinpätevyys central kompetens, centrala behörighetsvillkor

ydinsisältö centralt innehåll, det centrala i innehållet

ydintavoite centralt mål, grundläggande mål

ydintehtävä huvudsakligt mål, huvudsyfte, den främsta el. centrala uppgiften

yhden korkeakoulupaikan säännös bestämmelsen om en högskoleplats

yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös bestämmelsen om en studieplats som leder till högskoleexamen

yhdenvertainen jämlik, jämställd

yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto yrkesexamen för kombinationsfordonsförare

yhdistelmämallit sammansatta modeller

yhdistelmäopinnot kombinationsstudier, kombinerade studier yhdistelmäopinnot (tutkinto) kombinationsstudier, kombinationsexamen

yhdistetty oppilaitos sammanslagen läroanstalt

yhdistämistehtävä kombinationsuppgift

yhdyshenkilö kontaktperson, kontakt

yhdysluokka sammansatt klass

yhdysluokkaopetus undervisning i en sammansatt klass

yhdysopettaja förbindelselärare

yhteenlasku addition

yhteinen aine gemensamt ämne

yhteinen opettaja gemensam lärare

yhteiset aiheet gemensamma teman

yhteiset ammatilliset opinnot gemensamma yrkesinriktade studier

yhteiset ammatilliset osat gemensamma yrkesinriktade delar

yhteiset opinnot gemensamma studier

yhteiset painotukset gemensamma betoningar

yhteishaku (YH) gemensam ansökan (GEA)

yhteishakujärjestelmä systemet för gemensam ansökan

yhteishaun kielikoe språktest i gemensam ansökan

yhteishenki gemenskap, samarbetsanda

yhteishenkisyys gemenskap, samarbetsanda

yhteisjulkaisu sampublikation

yhteiskunnallinen samhällelig, social, politisk

yhteiskunnallinen eriyttäminen social differentiering

yhteiskunnallinen eriytyminen social differentiering

yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus samhällelig och regional inverkan, samhällelig och regional effekt

yhteiskunnallinen kerrostuneisuus social skiktning

yhteiskunnallinen koulutus samhällelig utbildning

yhteiskunnallinen tutkinto examen i samhällskunskap

yhteiskunnalliset vaikutukset verkningar för samhället, samhällseffekter, konsekvenser för samhället

yhteiskunta samhälle

yhteiskuntaoppi samhällslära

yhteiskuntatiede samhällsvetenskap

yhteiskuntatieteellinen koulutusala samhällsvetenskapliga utbildningsområdet

yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto kandidatexamen i samhällsvetenskaper tidigare: kandidatexamen i samhällsvetenskaper

yhteiskuntatieteiden kandidaatti (yhteiskuntat. kand., YTK) kandidat i samhällsvetenskaper (samh.kand., SVK) (lägre högskoleexamen), sociologie kandidat (soc.kand., SoK) (högre högskoleexamen)

yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (ent. hallinnon ja kaupan ala) det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området

yhteiskuntatieteiden lisentiaatin tutkinto licentiatexamen i samhällsvetenskaper

yhteiskuntatieteiden maisteri (yhteiskuntat. maist., YTM) magister i samhällsvetenskaper (samh.mag., SVM)

yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto magisterexamen i samhällsvetenskaper

yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto doktorsexamen i samhällsvetenskaper

yhteiskuntatieto samhällskunskap

yhteiskuntavalmiudet samhälleliga färdigheter

yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto samhälls- företags- och arbetslivskunskap

yhteisoppiminen samlärande, kollektivt lärande

yhteissuunnittelu samplanering

yhteistoiminnallinen kooperativ, i samverkan med, samarbets-

yhteistoiminnan johtoryhmä ledningsgrupp för samarbetet

yhteistoiminnan koordinaattori koordinator för samarbetet

yhteistoiminta samarbete, samverkan

yhteistoimintasopimus samarbetsavtal

yhteistoimintaverkosto nätverkssamarbete

yhteistutkinto gemensam examen

yhteistyö samarbete

yhteistyöhanke samarbetsprojekt

yhteistyökomitea samarbetskommitté

yhteistyökumppani samarbetspartner

yhteistyöprosessi samarbetsprocess

yhteistyötaho samarbetspart

yhteistyöverkosto samarbetsnätverk

yhteisvalinta gemensamt urval, gemensam antagning, gemensam intagning

yhteisvalintakoe gemensamt urvalsprov, gemensamt inträdesprov

yhteisöaloite gemenskapsinitiativ

yhteisöllinen social, kollektiv, gemensam

yhteisöllinen ihminen samhällsvarelse

yhteisöllinen näkemys kielestä social språksyn

yhteisöllisyys gemenskap, kamratanda, kollegialitet, samhörighet, samhällelighet

yhteisöpedagogi samhällspedagog

yhtenäinen enhetlig

yhtenäiskoulu enhetsskola

yhtenäistäminen förenhetligande

yhtenäistää förenhetliga, samordna

yhtenäisyys enhet, enhetlighet

yhtye-/orkesterimuusikko ensemble-/orkestermusiker

yhtymähallinto samförvaltning

yhtäjaksoinen fortlöpande, sammanhängande yhtäjaksoinen yleiskoulutus sammanhängande allmänutbildning

yhtäläinen lika (t.ex. rösträtt), likvärdig

yksikkö enhet

yksikköhinta pris per enhet

yksikäsitteinen entydig

yksilö individ

yksilöidä individualisera, specificera

yksilöity opetus individualiserad undervisning, individuell undervisning

yksilöllinen harjoitus individuella övningar

yksilöllinen opetus individualiserad undervisning, individuell undervisning

yksilöllinen opinto-ohjelma individuell studieplan, individuellt studieprogram, personlig studieplan, personligt studieprogram

yksilöllinen opiskeluohjelma individuell studieplan, individuellt studieprogram, personlig studieplan, personligt studieprogram

yksilöllinen oppimäärä individuell lärokurs

yksilöllinen työskentely individuellt arbete

yksilöllinen työtapa individuellt arbetssätt

yksimielinen enhällig

yksinhuoltaja F: ensamförsörjare, S: ensamförälder

yksinlaulunopettajan tutkinto sångpedagogisk examen

yksinopiskelija ensamstuderande

yksiportainen i ett steg

yksittäisohjaus individuell handledning

yksityinen esiopetuksen toteuttaja privata anordnare av förskoleundervisning

yksityinen sektori privata sektorn

yksityinen yhteisö privat samfund

yksityisopiskelija privatelev

yksityisopiskelu privata studier

yksityisoppilas privatelev

yleinen kelpoisuus allmän behörighet

yleinen kielitutkinto allmän språkexamen

yleinen korkeakoulukelpoisuus allmän högskolebehörighet

yleinen oppivelvollisuus allmän läroplikt

yleinen tutkintotodistusten

tunnustamisjärjestelmä allmänt system för erkännande av examensbetyg

yleinen vakuutustutkinto allmän försäkringsexamen

yleisaineet allmänna ämnen

yleisarviointi allmän värdering, allmän bedömning/utvärdering

yleisarvosana allmänt vitsord (i studentexamen)

yleiset ammattiopinnot allmänna yrkesstudier

yleiset kansalaisvalmiudet allmänna medborgarfärdigheter

yleisjakso (yj) (vanh.) allmän period (ap), gemensam period för studenter (gp) (föråldr.)

yleisjaksoon pohjautuva (yj-pohjainen) baserad på allmän period (ap-baserad)

yleiskatsastus synopsis

yleiskelpoisuus allmän behörighet

yleiskoulutus allmänutbildning

yleiskurssi allmän kurs

yleiskvalifikaatiot allmänna kvalifikationer

yleisohjeet allmänna anvisningar

yleisopetus allmän undervisning

yleisopinnot allmänna studier

yleissivistys allmänbildning

yleissivistävä allmänbildande

yleissivistävä koulutus allmänbildande utbildning

yleissivistävän koulutuksen linja linjen för allmänbildande utbildning (vid UBS)

yleissivistävän koulutuksen yksikkö enheten för allmänutbildning (vid UVM)

yleissivistävät aineet allmänbildande ämnen

yleistavoite allmänt mål, riktlinjer

yleisten kielitutkintojen kielitutkintolautakunta språkexamenskommissionen för allmänna språkexamina

yleistutkinto allmän examen

yleisvalmiudet allmänna färdigheter, allmänna förutsättningar

yleisvalmiuksien antaminen meddelande av allmänna färdigheter

yleisö publik

ylempi korkeakoulututkinto högre högskoleexamen

ylempi oikeustutkinto högre rättsexamen

yliassistentti överassistent

ylijohtaja överdirektör

ylijohtajan sijainen överdirektörens ställföreträdare

ylikirjastonhoitaja överbibliotekarie

ylimenokausi övergångsperiod, övergång

ylimääräinen extra, extraordinarie (om tjänsteförhållande)

ylimääräinen koe extra prov

ylimääräinen opiskelija extra studerande

ylin taso högsta nivån

yliopettaja överlärare

yliopisto universitet

yliopistoasetus (115/1998) universitetsförordning

yliopistojen tutkinnot universitetsexamina

yliopistokeskus universitetscentrum

yliopistolaitos universitetsväsen

yliopistolaki (645/1997) universitetslag

yliopiston jatkotutkinto påbyggnadsexamen vid universitet

yliopistotutkinto universitetsexamen

yliopistoverkosto universitetsnätverk

yliopistoyhteisö universitetet, universitetsgemenskapen

yliopistoyksikkö universitetsenheten (vid UVM)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS)

ylioppilas student

ylioppilasdiplomi studentdiplom

ylioppilaskortti studentkort

ylioppilaskunta studentkår

ylioppilaspohjainen (yo-pohjainen) studentexamensbaserad (st-baserad), som bygger på studentexamen, som förutsätter studentexamen

ylioppilassuma studentanhopning

ylioppilastutkinnon hajauttaminen spridd studentexamen

ylioppilastutkinto studentexamen

ylioppilastutkintoasetus (1000/1994) studentexamensförordning

ylioppilastutkintolautakunta studentexamensnämnden

ylioppilastutkintorekisteri studentexamensregister

ylioppilastutkintotodistus studentexamensbetyg

ylitarkastaja överinspektör

ylitunti övertimme

ylityö övertidsarbete

ylläpitokorvaus ersättning för uppehälle

ylläpitäjä huvudman

ylläpitämislupa tillstånd att driva (en läroanstalt)

yläaste högstadium

yläkoulu årskurserna 7-9; motsv. det tidigare högstadiet/de högre årskurserna i det man idag kallar den grundläggande utbildningen eller grundskolan S: 7-9-skolan

yläkäsite överbegrepp, överordnat begrepp

ymmärtäminen förståelse

ympäristö miljö

ympäristöhuollon ammattitutkinto yrkesexamen i miljövård

ympäristö- ja luonnontieteet miljö- och naturvetenskaper

ympäristö- ja luonnontieto miljö- och naturkunskap

ympäristökasvatus miljöfostran

ympäristölukutaito förmåga att tolka naturen

ympäristöministeriö miljöministeriet

ympäristönhoitaja miljövårdare

ympäristönsuojelu miljövård

ympäristöohjaaja miljöinstruktör

ympäristöoppi miljölära, omgivningslära

ympäristösuunnittelija miljöplanerare

ympäristötiede miljövetenskap

ympäristövaikutus miljökonsekvens

yritteliäs driftig, initiativrik

yrittäjyys entreprenörskap, företagsamhet

yrittäjyyskasvatus fostran till företagsamhet

yrittäjän ammattitutkinto yrkesexamen för företagare

yrittäjän erikoisammattitutkinto specialyrkesexamen för företagare

yrittävyys företagaranda

yrityshautomo företagskuvös, nyföretagargrupp

yritysidea företagsidé

yrityskohtainen työvoimakoulutus företagsinriktad arbetskraftsutbildning

yritystieto företagskunskap

yritystoiminta företagsverksamhet

ystävyyskoulu vänskola

Ä

äidinkielenomainen oppimäärä modersmålsinriktad lärokurs

äidinkieli modersmål

äidinkieli ja kirjallisuus modersmål och litteratur

äly förstånd, intellekt

älykkyys intelligens

älykkyysosamäärä intelligenskvot

älykkyystesti intelligenstest

älykäs intelligent

änkyttäjä stammare

änkyttää stamma

ärsyke impuls, stimulus, stimulans

ät-merkki snabel-a

äänellinen ljudsatt

äänikirja talbok (för synskadade)

äänimaailma ljudmiljö

äänimäärä röstetal

ääninauha ljudband

äänite inspelning, fonogram

äänittää spela in, banda

äänitys inspelning, bandning

ääniympäristö ljudmiljö

ääripää extremvärde