Finsk-svensk ordlista i hälso- och sjukvård

Språkbruk 1/1990

Där terminologin i Sverige och Finland avviker från varandra har i Sverige gängse termer markerats med S och i Finland använda termer markerats med F.

aluepsykiatria sektoriserad psykiatri
aluevastuu områdesansvar
apuneuvoteknikko ortopedtekniker
asiantuntijalääkäri sakkunnigläkare (F), förtroendeläkare (S)
avohoito öppenvård, öppen vård (hopskrivning vanligare, särskrivning främst i kombinationer som öppen och sluten vård)
ensiapu första hjälpen
erikoislääkäri specialist (i ...), specialistläkare, specialläkare (F, tjänstebeteckning)
erikoisala specialitet (se äv. suppea erikoisala)
esilääkitys premedicinering
etupäivystys primärjour
fysiatri fysiater (F)
hallintoylihoitaja förvaltningsöverskötare (F), administrativ överskötare (F), sjukvårdsföreståndare (S)
hallintoylilääkäri förvaltningsöverläkare (F), administrativ överläkare (F)
hammashoitaja tandskötare (F), tandsköterska (S)
hammashoito tand/vård, -behandling
hammashuoltaja tandhygienist
hammashuolto tandvård, samhällsodontologi (som specialitet)
heräämö uppvaknings/rum, -enhet, -avdelning
hoidon porrastus nivåstrukturering (av hälso- och sjukvården)
hoitava lääkäri behandlande läkare
hoito vård, omvårdnad, behandling
hoitokerta vårdtillfälle
hoitoonohjaus vårdhänvisning (F, i fråga om rusmedelsmissbruk på arbetsplats)*
hoitoonohjaussopimus avtal om vårdhänvisning (F)*
hoito-oppi vårdlära
hoitopaikka vårdplats (= bäddplats eller annan vårdplats; jfr sairaansija)
hoitoporras vårdnivå
hoitotiede vårdvetenskap, omvårdnadsvetenskap
hoitotoimenpide behandling, behandlingsåtgärd, åtgärd, vårdåtgärd
hoitotyö vårdarbete, omvårdnadsarbete, vård
ilmaantuvuus incidens (medicinsk statistik: anger antalet inträffade fall)
itsehoito egenvård
jaksottainen hoito 1) växelvård 2) intermittent behandling (läkemedelsbehandling)
jatkohoito fortsatt vård, fortsatt behandling
johtava lääkäri chefläkare (hellre än ledande läkare)
johtava ylihoitaja ledande överskötare (F), blockföreståndare (S), klinikföreståndare (S)
johtava ylilääkäri ledande överläkare (F, tjänstebeteckning)
jälkihoito eftervård
jälkitarkastus kontroll, kontrollbesök, efterkontroll
jälkitarkkailu observation
kansanterveystyö folkhälsoarbete
katkaisuhoito avgiftning
katkaisupotilas avgiftningspatient
kehitysvammainen utvecklings/störd, -hämmad, psykiskt handikappad, förståndshandikappad
kehitysvammaistenhoitaja vårdare av utvecklingshämmade
klinikan johtaja klinikchef
kunnonvaalinta friskvård
kuntohoitaja konditionsskötare (F)
kuntoutus rehabilitering; habilitering (medfött handikapp)
kuntoutuskoti rehabiliteringshem
kuulokeskus hörcentral
kuulontutkija hörselvårdsassistent
kätilö barnmorska
laboratoriohoitaja laboratorieskötare (F), laboratorieassistent(S)
laitos inrättning, institution
laitoshoito sluten vård, slutenvård, institutionsvård
laitostuminen hospitalisering
loppuunpalaminen burnout, utbrändhet (omskrivs vanligen 'att vara utbränd')
lääke läkemedel, medicin
lääkehoito läkemedelsbehandling, farmakologisk behandling, farmakoterapi, medicinering, medikamentell behandling
lääkehuolto läkemedelsförsörjning
lääkinnällinen medicinsk, medicinal-, sanitär (i militära sammanhang)
lääkinnällinen kuntoutus medicinsk rehabilitering
lääkintähuolto medicinalvård, sanitetsvård (i militära sammanhang)
lääkintäryhmä sjukvårdsgrupp, utryckningsgrupp
lääkintävahtimestari medikalvaktmästare (F)
lääkintävoimistelija fysioterapeut (F), sjukgymnast (S)
lääkitys medicinering
lääkärinlausunto läkarutlåtande
lääkärintarkastus läkarundersökning
lääkärintodistus läkarintyg
mielenterveyshoitaja mentalvårdare (F), skötare (S)
mielenterveyshuolto psykiatrisk vård, psykvård (vard.), mentalvård
mielenterveyskeskus mentalvårdscentral
mielenterveystoimisto mentalvårdsbyrå
mielenterveystyö mentalhygien, psykisk hälsovård
mielisairaanhoitaja sinnessjukvårdare (F), skötare (S)
omahoitaja personlig skötare, egen skötare
omalääkäri husläkare, personlig läkare, egen läkare
osastonhoitaja avdelningsskötare (F), avdelningsföreståndare (S)
osavuorokautinen hoito deldygnsvård
perushoitaja primärskötare (F, förr hjälpskötare), undersköterska (S)
perushoito basvård
perussairaanhoito bassjukvård
perusterveydenhuolto primärvård
pitkäaikaishoito långtidsvård, långvård
pitkäaikaissairas långtidssjuk, kroniker
poistoilmoitus utskrivningsrapport
poistoilmoitusrekisteri utskrivningsregistret
porrastus nivåstrukturering
päihdehuolto missbrukarvård, vård av rusmedelsmissbrukare
päivystys jour, jourtjänstgöring
päivystyspoliklinikka jourpoliklinik (F), akutmottagning (S)
päivystäjä jourhavande
päivystävä lääkäri jourläkare, jourhavande läkare
päivystää ha jour
saattohoito lindringsvård, vård i livets slutskede, terminalvård
sairaalahoito sjukhusvård, sluten vård
sairaalanjohtaja sjukhusdirektör
sairaanhoitaja sjukskötare (F), sjuksköterska (S)
sairaanhoitajajohtaja sjukvårdsledare (F)
sairaanhoito sjukvård
sairaankuljettaja ambulansförare
sairaansija bädd, bäddplats
sairastavuus (= vallitsevuus) sjukfrekvens, prevalens (medicinsk statistik: anger hur utbredd sjukdomen är)
sairastua insjukna
sairastumistiheys (= sairastavuus) sjukfrekvens
sairastuvuus (= ilmaantuvuus) incidens (medicinsk statistik: anger antalet inträffade fall)
sairaus sjukdom
sairauskertomus journal, patientjournal, sjukjournal
sairausloma sjukledighet
sairauspoissaolo sjukdag
sairauspoissaolopäivä sjukdag
sisätaudit 1) intermedicn, invärtesmedicin, invärtes medicin, inre medicin (F, som specialitet), allmän internmedicin (S, som specialitet) 2) invärtessjukdomar, invärtes sjukdomar
sisätautien klinikka medicinsk klinik, invärtesmedicinsk klinik, inremedicinsk klinik (F)
solu vårdlag
sopeutumisvalmennus anpassningsträning, äv. ADL-träning (anpassning till daglig livsföring)
suppea erikoisala grenspecialitet, subspecialitet
tahdonvastainen hoito tvångsvård, tvångsintagning, vård oberoende av egen vilja (F, enl. mentalvårdslagen)
takapäivystys bakjour
tapaturma olycksfall
tapaturma-asema olycksfallsstation (F), akutmottagning (S)
tarkkailu observation
tarkkailuosasto observationsavdelning
tehohoito intensivvård
tehohoito-osasto intensivvårdsavdelning
tehovalvonta intensivövervakning
terveydelle haitallinen hälsovådlig, hälsofarlig, skadlig för hälsan, menlig för hälsan
terveydelle vaarallinen hälsovådlig, hälsofarlig, skadlig för hälsan, menlig för hälsan
terveydellinen haitta sanitär olägenhet
terveydelliset olot sanitära förhållanden
terveydenedistäminen friskvård, hälsofrämjande
terveydenhoitaja hälsovårdare (F), distriktssköterska (S)
terveydenhoito hälsovård
terveydenhuolto hälso- och sjukvård
terveydentila hälsotillstånd
terveys hälsa, sundhet
terveysasema hälsostation (F), vårdcentral (S)
terveyskertomus journal
terveyskeskus hälso(vårds)central (F), vårdcentral (S)
terveyskeskuslääkäri hälso(vårds)centralläkare
terveyskeskussairaala hälso(vårds)centralssjukhus (F), sjukstuga (S)
terveystarkastus hälsoundersökning, hälsokontroll
terveystodistus friskintyg
toimenpide behandling, ingrepp, åtgärd
toimenpidehuone behandlingsrum
toimenpideosasto behandlingsavdelning
toimintaterapeutti ergoterapeut (F), arbetsterapeut (S)
työlääketiede arbetsmedicin, yrkesmedicin
työpaikkaterveydenhuolto personalhälsovård
työterveysasema företagshälsovårdsstation (F), företagshälsovårdscentral (S)
työterveyshoitaja företagshälsovårdare (F), företagssköterska (S)
työterveyshuolto företagshälsovård
työterveyslääkäri företagsläkare
vajaamielishoitaja vårdare av (psykiskt) utvecklingsstörda
vallitsevuus prevalens (medicinsk statistik: anger hur utbredd sjukdomen är)
vammainen handikappad
vammaisuusaste invaliditetsgrad
varallaolo beredskap
varhaiskuntoutus tidig rehabilitering
vastaava lääkäri ansvarig läkare (tjänstebeteckning), vårdansvarig läkare (allm.)
vastuualue ansvarsområde (om uppgifter), upptagningsområde (geografiskt)
vastuuväestö upptagningsområdets befolkning
vierihoito samvård, rooming in
vuodeosasto vårdavdelning, bäddavdelning (F)
vuodepaikka bäddplats, bädd
väestövastuu befolkningsansvar
yleislääketieteen erikoislääkäri specialist i allmänmedicin
yleislääkäri allmänläkare (äv. icke specialiserad)
ylihoitaja överskötare (F), klinikföreståndare (S)
ylilääkäri överläkare
ympäristöterveydenhuolto miljöhygien, omgivningshygien

Ordlistan ingick i artikeln Akut språkvård för hälso- och sjukvården i Språkbruk 1/1990.

*Senare efterforskningar visar att termen vårdhänvisning även används i Sverige.

Ordlistan över hälso- och sjukvårdstermer 2