Taustaa

Julkaisun taustaa

Alkusysäyksen tähän julkaisuun on antanut Genevessä 1967 järjestetty Yhdistyneiden kansakuntien ensimmäinen paikannimien (”maantieteellisten nimien”) standardointikonferenssi. Siellä keskusteltiin muun muassa siitä, kuinka paikannimien runsas kääntäminen vaikeuttaa tiedonvälitystä, kun samoista paikoista käytetään eri kielissä eri nimiä.

Seuraava, vuoden 1972 konferenssi kehottikin suosituksessaan kansallisia nimiviranomaisia laatimaan ja julkaisemaan luetteloita tällaisista kieliinsä mukautetuista nimistä, eksonyymeistä eli ”sovinnaisista paikannimistä”. Luetteloihin tulisi sisällyttää vain tarpeellisina pidettyjä, oikeinkirjoitukseltaan tarkistettuja eli standardoituja nimiä. Niiden määrää tulisi vähitellen vähentää. Kokonaan eksonyymeistä ei kuitenkaan ole mahdollista eikä järkevääkään luopua.

Jo ensimmäiseen konferenssiin osallistunut Suomen valtuuskunta (Veikko Nurmi maanmittaushallituksesta, Viljo Nissilä Suomen Nimiarkistosta ja Kerkko Hakulinen Helsingin yliopiston maantieteen laitoksesta) inspiroitui kokoamaan suomalaisen eksonyymiluettelon. Tietosanakirjoista ja vanhasta kirjallisuudesta poimittiin Nissilän johdolla noin tuhat sellaista paikannimeä, joiden kirjoitusasu poikkesi vastaavasta endonyymistä eli omakielisestä asusta. Kirjoitusasun standardoi varta vasten perustettu kielitieteellinen asiantuntijaryhmä (Terho Itkonen, Viljo Nissilä, Matti Sadeniemi) noudattaen likimain samoja periaatteita, joita Nimiarkisto sovelsi Suomen paikannimiin. Luettelo julkaistiin Suomen Maantieteellisen Seuran aikakauskirjassa Terrassa 1969.

Käsillä olevaan julkaisuun on koottu huomattavasti suurempi määrä eksonyymejä. Ne ja niitä vastaavat endonyymit perustuvat Terran lisäksi enimmäkseen Kerkko Hakulisen kokoamaan, muun muassa karttakirjoja suomennettaessa kertyneeseen aineistoon. Endonyymien aiempaa tarkemman oikeinkirjoituksen jäljittämisessä käytetyimpiä lähteitä ovat olleet Wikipedian erikieliset versiot ja virolaisen Eesti Keele Instituutin ylläpitämä maailman paikannimitietokanta KNAB (Kohanimeandmebaas).

Sirkka Paikkala on koonnut yhteen vanhat eksonyymien käyttöä ja oikeinkirjoitusta koskevat suositukset, laatinut luettelot aiemmista paikannimioppaista ja YK:n eksonyymisuosituksista, kirjoittanut katsaukset eksonyymien synnystä ja käytöstä sekä esitellyt 1800-luvun suuren suomalaisen eksonyymikeskustelun.

Tähänastiset oikeinkirjoitusperiaatteet on tiivistetty kohdan Oikeinkirjoitus lukuun Eksonyymien oikeinkirjoitusohjeet.


Sivun alkuun