Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit > Yleistä > Komparaatio > § 633 Mitä on komparaatio?

§ 633 Mitä on komparaatio?

Komparaatio on vertailu- eli komparaatiomuotojen eli komparatiivi- ja superlatiivijohdosten muodostamista (» § 300302). Komparatiivijohdos ilmaisee, että ominaisuutta on enemmän kuin verrattavassa entiteetissä tai asiaintilassa (a). Superlatiivijohdos puolestaan ilmaisee, että ominaisuutta on enemmän kuin missään muussa verrattavassa ja edellyttää siis useamman kuin kahden verrattavan joukkoa (b). Vertailuasteet eli perusaste (positiivi), komparatiivi ja superlatiivi muodostavat kolmijäsenisen paradigman: pieni, pienempi, pienin.

(a)
Asunto oli paljon siistimpi kuin naapurissa, – –. (k) | Nuorin poika tuli muita myöhemmin, – –. (k) | – – koe oli onnistunut paremmin kuin oli odotettu. (l) | Kangen perässä putoaa ylhäältä hiekkaa ja roskia, muttei mitään isompaa. (k) | Illemmalla täällä voisi olla vähän rauhallisempaa.
(b)
Missä sinä asuisit kaikkein mieluiten? | BMW:n takaistuin on selvästi joukon ahtain. (l) | Kuukausipalkkaisista toimihenkilöistä parhaiten ansaitsivat miespuoliset pankkitoimihenkilöt. (l)

Komparaatio on kvantitatiivista: olioita, asiaintiloja ja tilanteita verrataan toisiinsa jonkin ominaisuuden asteen suhteen. Vertailu tapahtuu kuitenkin kulloisenkin kontekstin ilmaisemaan normiin suhteutettuna; asteikko on suhteellinen, eikä ominaisuuden tosiasiallinen määrä välttämättä paljastu ilmauksesta. Esimerkiksi lause Antilooppi on hitaampi kuin gepardi ei kerro vertailtavien todellista nopeutta, eikä lause Minä asun meistä lähimpänä eduskuntataloa paljasta varsinaisia etäisyyksiä.

Komparaatio koskee ensinnäkin suhteellista ominaisuutta ilmaisevia skalaarisia adjektiiveja kuten pieni, kaunis, mukava sekä kuvallisessa tai muussa laajennetussa käytössään myös absoluuttista ominaisuutta ilmaisevia adjektiiveja kuten paperinen, suomalainen (tarkemmin » § 605607). Lisäksi komparoituvia ovat adjektiivistuneet partisiipit, adjektiivikantaiset adverbit, eräät paikan, ajan ja määrän adverbit sekä muutamat kvanttoripronominit. Komparaatiomuoto on mahdollinen myös suhteellista sijainti- tai ajankohtaa ilmaisevista adverbiaalina esiintyvistä substantiiveista. (» Asetelma 103.) Myös monet kuvailevat substantiivit komparoituvat satunnaisesti: Tomppelimpikin sen ymmärtää; Ei pöntömpi ajatus.

Asetelma 103: Komparoituvia sanaluokkia
  Perusaste (positiivi) Komparatiivi Superlatiivi
Adjektiivit vanha, hyvä vanhempi, parempi vanhin, paras
sti-adverbit nopeasti nopeammin nopeimmin ~ nopeiten
adverbeja ja adpositioita takana, lähelle, kauan, usein taempana, lähemmäs, kauemmin, useammin taimpana, lähimmäs, kauimmin ~ kauiten, useimmin
Kvanttoriadverbi paljon, vähän enemmän, vähemmän eniten, vähiten
Kvanttoripronomini usea, harva useampi, harvempi useimmat
Substantiiveja rannalle, pohjoisessa, illalla rannemmalle, pohjoisemmassa, illemmalla rannimpana

Kun ominaisuus hahmotetaan skalaarisesti, sitä ilmaisevasta sanasta voidaan muodostaa paitsi vertailuilmauksia (aurinkoisempi, aurinkoisin) myös astemääritteellisiä ilmauksia: melko aurinkoinen. Jos ominaisuus taas ei ole hahmotettavissa skalaarisesti, sitä ilmaisevasta adjektiivista ei muodosteta vertailu- eikä asteilmauksia: *eilisempi, *eilisin, *melko eilinen.

Komparaatiojohdokset muodostavat toisenlaisia lausekkeita kuin komparoitumattomat kantasanansa. Tämä koskee erityisesti komparatiivia, johon liittyy täydennyksenä vertailukohdan ilmaus: nopeampi kuin sinä, muita nopeammin (» § 635). Koska komparaatiojohdoksiin sisältyy jo modifioiva johdinaines, niitä ei voi määrittää esim. intensiteetti- tai tavan määrite, kuten perusasteisia adjektiiveja ja adverbeja voi: *hyvin kauniimpi, *melko kauimpana, *huomattavan vähemmän (» § 638). Sen sijaan komparatiivijohdoksella voi olla määritteenä kvanttoriadverbi, jollainen taas ei määritä perusasteisia adjektiiveja ja adverbeja: paljon ~ huomattavasti nopeampi, *paljon nopea(sti). Superlatiivijohdokselle ominainen määrite on kaikkein ~ kaikista (» § 645).

Huom. 1. Komparaatio voidaan ilmiönä lukea yhtä hyvin johtamiseksi kuin taivutukseksikin. Johtamiselle ominaista on se, että komparaatiojohdin muuttaa sanan valenssia ja sen tyypillisiä määritteitä ja muodostaa produktiivisesti taipuvia sanoja. Komparaatio soveltuu myös muuten lähes taipumattomiksi käsitettyihin adverbeihin (» § 302). Taivutusmaista komparaatiossa on produktiivisuus. Sijapääte on kuitenkin komparaation tunnuksen jäljessä: piene-mmä-ssä, kaune-impa-an. (» § 6162.)

Huom. 2. Eräiltä lokatiivisia suhteita ilmaisevilta adjektiiveilta puuttuu perusaste: alempialin, ylempiylin, lähempilähin, ulompiuloin, sisempisisin (vastaavilla adverbeilla on perusaste: alhaalla, lähellä jne.). On myös komparatiivijohdoksia, joita ei vastaa superlatiivi, esim. sinnempänä, illemmalla. Adjektiivin hyvä komparatiivi ja superlatiivi perustuvat eri leksikaaliseen vartaloon kuin perusaste: hyvä, parempi, paras ~ parhain.

Suhteellista sijaintia ilmaisevista adpositioista voivat esiintyä komparatiivi- tai superlatiivimuotoisina sellaiset, joilla on partitiivisijainen täydennys: – – aloin virkata lähempänä ikkunaa (k); Hän istuutui Tantun pöytää lähinnä olevaan tuoliin, – – (k); vrt. lähellä ikkunaa. Sen sijaan genetiivisijaisen täydennyksen kanssa adpositio ei ole komparaatiomuodossa: *ikkunan lähempänä, vrt. ikkunan lähellä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot