Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Adverbiaalit subjektiargumentin tulkinnassa > § 1329 Erosijainen adverbiaali kertoo tekijästä

§ 1329 Erosijainen adverbiaali kertoo tekijästä

Kommunikaatiota kuvaavissa passiivilauseissa voidaan informaation lähde ilmaista erosijaisella adverbiaalilla. Tällöin subjektiargumentiksi voidaan tulkita kyseiseen paikkaan kuuluva henkilö tai henkilöjoukko (a) samaan tapaan kuin olosijaisten puiteadverbiaalien tapauksessa. Tavallista on, että kyseinen henkilö ymmärretään instituution edustajaksi (b).

(a)
Kaunispään tunturista kerrottiin, että lunta on tullut yli 30 senttiä vuorokaudessa, mikä on varsin harvinaista. (la) | Kuntalaisten muistutuksia kaava keräsi vaihtelevasti. Esimerkiksi Valkeakoskelta ja Nokialta ei tehty yhtään muistutusta, mutta Mouhijärveltä niitä kertyi 22. (l)
(b)
Pankista on aiemmin arvioitu, että lähivuosien aikana pankin henkilöstö vähenee ainakin tuhannella ihmisellä. (l) | Vaasan rannikkopatteristosta kerrottiin, että ripulin aiheuttajaksi epäillään vapunaaton päivällisellä nautittua ruokaa. (l)

Kun informaation lähde on instituutio, vastaavassa aktiivilauseessa adverbiaalia vastaava NP on subjektina:

(c)
Insinööritoimisto Kaista & Sebbaksen Seinäjoen toimistosta on annettu lausunto, että paanut ovat pahasti lahonneet. (l) ~ Insinööritoimisto on antanut lausunnon. | Tilannetta kuvaa hyvin se, että Sähköpalatsista ei haluttu antaa hintavertailuumme minkäänlaisia lukuja Nokian tuotteista. (l) ~ Sähköpalatsi ei halunnut antaa lukuja.

Huom. Olo- ja erosijaiset paikanilmaukset esiintyvät tässä käytössä myös aktiivissa: Ne ilmotti sieltä pankista että sun kortti on tullu (P).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot