Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Adverbiaalit subjektiargumentin tulkinnassa > § 1329 Erosijainen adverbiaali kertoo tekijästä

§ 1329 Erosijainen adverbiaali kertoo tekijästä

Kommunikaatiota kuvaavissa passiivilauseissa voidaan informaation lähde ilmaista erosijaisella adverbiaalilla. Tällöin subjektiargumentiksi voidaan tulkita kyseiseen paikkaan kuuluva henkilö tai henkilöjoukko (a) samaan tapaan kuin olosijaisten puiteadverbiaalien tapauksessa. Tavallista on, että kyseinen henkilö ymmärretään instituution edustajaksi (b).

(a)
Kaunispään tunturista kerrottiin, että lunta on tullut yli 30 senttiä vuorokaudessa, mikä on varsin harvinaista. (la) | Kuntalaisten muistutuksia kaava keräsi vaihtelevasti. Esimerkiksi Valkeakoskelta ja Nokialta ei tehty yhtään muistutusta, mutta Mouhijärveltä niitä kertyi 22. (l)
(b)
Pankista on aiemmin arvioitu, että lähivuosien aikana pankin henkilöstö vähenee ainakin tuhannella ihmisellä. (l) | Vaasan rannikkopatteristosta kerrottiin, että ripulin aiheuttajaksi epäillään vapunaaton päivällisellä nautittua ruokaa. (l)

Kun informaation lähde on instituutio, vastaavassa aktiivilauseessa adverbiaalia vastaava NP on subjektina:

(c)
Insinööritoimisto Kaista & Sebbaksen Seinäjoen toimistosta on annettu lausunto, että paanut ovat pahasti lahonneet. (l) ~ Insinööritoimisto on antanut lausunnon. | Tilannetta kuvaa hyvin se, että Sähköpalatsista ei haluttu antaa hintavertailuumme minkäänlaisia lukuja Nokian tuotteista. (l) ~ Sähköpalatsi ei halunnut antaa lukuja.

Huom. Olo- ja erosijaiset paikanilmaukset esiintyvät tässä käytössä myös aktiivissa: Ne ilmotti sieltä pankista että sun kortti on tullu (P).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot