Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > Teon tuloksen nimistä > § 226 Miten teontuloksen nimet eroavat teonnimistä

§ 226 Miten teontuloksen nimet eroavat teonnimistä

Teonnimille semanttisesti läheinen verbikantaisten substantiivien laji ovat teon tuloksen nimet (nomen acti). Ne ilmaisevat entiteettiä, joka on seurausta kantaverbin kuvaamasta teosta tai tapahtumasta. Tämä entiteetti on yleensä konkreettinen. Teon tuloksen nimi on mahdollinen johdos vain osasta verbejä.

 
‑U: kolhu, polku, ratkaisu | ‑O: jauho, päästö, säästö | ‑Us: maalaus ’taulu’, kuorrutus, lävistys, hajaannus | ‑ntO: keksintö | ‑mUs: leipomus, luomus | ‑ex: hake, paise, erite | ‑Os: katos, liitos, teos, suomennos | ‑mA: kuluma, purema, rappeu(tu)ma, suunnitelma

Teon tuloksen niminä esiintyy osittain samojen morfologisten johdostyyppien jäseniä kuin teonniminäkin, ei kuitenkaan minen- tai nA- eikä myöskään juuri ntA- tai nti-johdoksia. Toisaalta osa johdostyypeistä sisältää ensisijaisesti teon tuloksen nimiä, kuten Os- ja mA-johdokset. Lisäksi on joitakin (V)lex-johtimisia teon tuloksen nimiä: kääryle, leikkele, pirstale, tekele (» § 202). Samakantaisten teon tuloksen nimien synonyymiset parit (nidos ~ nide, jäljennös ~ jäljenne) ovat harvinaisia.

Sellaisissa johdostyypeissä, joiden lekseemeistä valtaosa on merkityksensä puolesta teonnimiä, teon tuloksen nimet ovat teonnimien semanttista edelleenkehittymää, kuten Us-johdokset maalaus (alk. ’maalaaminen’) tai rakennus. Teonnimistä kehittyneet teon tuloksen nimet ovat tyypillisesti transitiiviverbikantaisia.

Teon tuloksen ja tekemisen ero ei ole jyrkkä. Esimerkiksi sana tuotanto voi tarkoittaa niin tuottamista prosessina kuin sellaisen tulostakin, käännös joko kääntämis- tai kääntymistapahtumaa tai sen tulosta, alueliitos niin alueiden liittämistä kuin liittämisen tulostakin, samoin tuntemus voidaan käsittää tuntemiseksi prosessina tai sen tulokseksi (vrt. rajaavat teonnimet » § 225); vastaavanlaisia ovat esim. sanat leikkaus, vastaus, tarjous, kysymys ja selostus. Tässä käytössä nämä substantiivit ovat tarkoitteeltaan abstraktimpia kuin selvät teon tuloksen nimet.

Kantaverbin tarkoittaman aktiviteetin tuloksena voi olla myös psyykkinen tila. Sitä ilmaisevat sellaiset Us- tai mUs-teonnimet, joiden U-vartaloisen intransitiivisen kantaverbin kuvaamalla epäagentiivisella tapahtumalla on luontainen päätepiste, esim. tyrmist-ys, hätäänn-ys (» § 234); kiihty-mys, voipu-mus (» § 243). Vastaavat minen-johdokset puolestaan kuvaavat kyseistä tapahtumaa sinänsä (tyrmistyminen jne.).

Joskus johdos ilmaisee pikemmin teon kohdetta kuin sen tulosta. Erona teon tulokseen on se, että kantaverbin tarkoittama toiminta ei aikaansaa kohdetarkoitetta eikä tarkoitteen olemassaolo siten ole tulosta tästä toiminnasta (vrt. » § 928, 463):

 
lähetys ’se mikä lähetetään tai on lähetetty’ | tavoite ’tavoittamisen kohde’ | juominen ’juoma, se mikä juodaan’ | kantamus ’se mitä kannetaan’

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot