Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > (i)nen-johdokset > § 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

Johdin ‑(i)nen muodostaa nomineja: yleensä adjektiiveja, mutta jonkin verran myös substantiiveja (» § 207, 262). Lisäksi on monia (i)nen-loppuisia yhdysjohtimia. (Johtimen i:llisyydestä ja i:ttömyydestä » § 263.)

Johtimen ‑(i)nen sisältävät adjektiivit ovat tyypiltään kategorioivia, absoluuttista ominaisuutta ilmaisevia (» § 584585, 606607). Johdin ‑(i)nen ilmaisee tavallisesti possessiivisuutta, kuuluvuussuhdetta. Possessiiviset adjektiivijohdokset kuvaavat kantasanansa tarkoittamalle asialle ominaista, sen omistavaa tai sisältävää, siihen liittyvää, sitä koskevaa tai sen piiriin kuuluvaa. Tämä sisältö ilmenee selvimmin substantiivikantaisissa (i)nen-adjektiiveissa (» § 264265), jotka ovat myös (i)nen-adjektiivien suurin ja produktiivisin alaryhmä. Kaikista substantiiveista, etenkään verbikantaisista, (i)nen-johdosta ei silti voi muodostaa. Samaa merkityskenttää on lisäksi jakamassa muita possessiivisia johdostyyppejä (» § 276291).

(i)nen-nominit ovat lekseemimäärältään suurimpia nominijohdostyyppejä: niitä on lähes 9 000 sanakirjalekseemiä, kun mukaan luetaan (i)nen-loppuisen yhdysjohtimen sisältävät sanat sekä (i)nen-loppuiset yhdyssanat: tästä joukosta on substantiiveja runsaat 1000, sekä adjektiivina että substantiivina käytettäviä runsaat 500 ja loput adjektiiveja.

Johdin ‑(i)nen esiintyy seuraavien yhdysjohdinten loppuosana. Näistä morfologisista tyypeistä osa on merkitykseltään possessiivisia tai sen kaltaisia. Jotkin käsittävät adjektiivien ohella tai sijaan substantiiveja; esimerkkisanoista on substantiivit kursivoitu.

 
‑einen: ‑johteinen, ‑välitteinen (» § 275)
‑hinen: hirtehinen, maahinen, vetehinen

‑iAinen: ampiainen, kuuliainen, pulliainen, ristiäiset (» § 197, 259)

‑immAinen: ensimmäinen, laitimmainen (» § 281)

‑jAinen: kuvajainen, hautajaiset (» § 259)

‑(O)kAinen: kaunokainen, pienokainen, ymmyrkäinen (» § 210)

‑kkAinen: lähekkäinen, peräkkäinen (» § 283)

‑kkOnen: miekkonen, naikkonen (» § 210)

‑(i)kOinen: erikoinen, esikoinen

‑lAinen: apulainen, suomalainen, seurakuntalainen (» § 190191)

‑(n)lAinen: huononlainen, toisenlainen (» § 294 huom., 426)

‑(U)lAinen: hiirulainen, pahalainen, pitkulainen (» § 213)

‑llinen: perillinen, ruumiillinen, syyllinen, tavallinen (» § 276279)

‑llOinen: kivulloinen, sairaalloinen

‑mAinen: harrastelijamainen, poikamainen, vaistomainen (» § 280)

‑minen: oleminen, syöminen, tekeminen (» § 227)

‑(n)mOinen: suurenmoinen, pirunmoinen (» § 294 huom., 426)

‑nAinen: halkinainen, puolinainen (» § 282)

‑(i)nkAinen: lepinkäinen, suolinkainen

‑nnAinen: kudonnainen, perinnäinen (» § 248)

‑O(i)nen: henkonen, kapoinen, keskonen, tähtönen (» § 207208)

‑(e)rOinen: pöpperöinen, mökkeröinen (» § 213)

‑(U)rAinen: papparainen, saturainen (» § 213)

‑(i)ttAinen: ajoittainen, kulmittainen, pääpiirteittäinen (» § 283)

‑tUinen: vakituinen, yksityinen, äyrityinen

‑UAinen: keltuainen, munuainen

‑Uinen: ikuinen, suuruinen, vahvuinen, vuotuinen (» § 270)

‑vAinen: huomaavainen, uskovainen (» § 266)

Tyypeistä produktiivisimmat ovat llinen-, lAinen-, mAinen- ja minen-johtimiset. Poikkeuksellisesti kantasanan nominatiivimuotoon liittyvät johdin ‑mAinen ja osin ‑lAinen. Pikemmin yhdyssanan edusosia kuin johtimia ovat genetiivimuotoon liittyvät ainekset ‑(n)lAinen ja ‑(n)mOinen.

Huom. Yksittäisiä (i)nen-nomineja, jotka esiintyvät sekä adjektiivina että substantiivina, ovat esim. aatelinen, eilinen, humalainen, huurteinen, islaminuskoinen, käteinen, läheinen, palleroinen, pohjoinen, päällinen, sininen, suomalainen, syntinen (adjektiivien substantiivikäytöstä » § 625628).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot