Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > kaat-o, työnt-ö > O- ja U-johdosten suhde > § 231 Osittainen työnjako: heitto ja juoksu

§ 231 Osittainen työnjako: heitto ja juoksu

O- ja U-johdokset esiintyvät kaksitavuisten A- ja e-vartaloiden toisena teonnimityyppinä minen-johdosten rinnalla. O- ja U-johtimet ovat tietyssä määrin mutteivät täysin täydennysjakaumassa.

O-johdokset ovat valtatyyppi kaksitavuisten A-, varsinkin tA-vartaloisten verbien teonniminä. U-johtimisia teonnimiä kuitenkin esiintyy etenkin sellaisista kaksitavuisista A-vartaloista, joiden ensimmäisenä vokaalina on a ja joiden loppu-a:ta ei edellä t, esim. alku, kasvu, nauru, valu. Muita kuin ensitavussaan a:n sisältäviä U-teonnimiä ovat lypsy, purku ja soutu.

Kaksitavuisten e-vartaloisten verbien teonnimien valtatyyppinä ovat U-johdokset, esim. imu, juoksu, pesu. O-johdoksia tavataan näistä vartaloista vähemmän, esim. lähtö, meno, teko. Kannaltaan e-vartaloisten U- ja O-teonnimien jakaumaa eivät säätele mitkään kantavartalon äänteelliset ominaisuudet.

Hyvin harvinaista on O- ja U-johtimen liittyminen samaan verbivartaloon. Tällöin varianttien kesken on yleensä selvä merkitysero: näkönäky, tuntotuntu, kaivokaivu, niittoniitty, kasvotkasvu.

Myös supistuma- ja le-verbeistä esiintyy sekä O- että U-johtimisia teonnimiä. Supistumaverbeistä molemmat ovat satunnaisia, esim. hyppy, karku, ryyppy; lepo, pakko, pelko. le-verbikantaiset O-johdokset ovat vähälukuisia leksikaalistumia, esim. luettelo, muistelo, taistelo, kun taas U-johdokset ovat le-verbien produktiivinen teonnimityyppi (luettelu, muistelu, taistelu).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot