Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Substantiivijohdokset > Kollektiivijohdokset > kuva-sto, saar-isto > § 181 stO-sanojen merkityksiä

§ 181 stO-sanojen merkityksiä

Merkitykseltään tyypillisiä (i)stO-kollektiivijohdoksia ovat esim. seuraavat:

 
esimerkistö, koordinaatisto, kortisto, laatikosto, linnusto, maitohampaisto, mittaristo, ohjelmisto, porvaristo, sanasto, tiestö (PS), linjasto, tuotteisto (skt), rauhanturvakäsitteistö (l)

Kollektiivinen (i)stO-johdos käsitteistää kantasanan konkreettisten tai abstraktimpien tarkoitteiden joukon yhdeksi kokonaisuudeksi. Noin neljänneksellä kaikista (i)stO-johdoksista on tarkoitteenaan ihmiskollektiivi, esim. soittajisto, tuomaristo. Kerrallinen (i)stO-johdos voi motivoitua myös tekstissä edeltävästä substantiivista:

 
Jos isänpäivä tuntui raskaalta, se oli pientä venezuelalaisen bari-kansan isänpäivään verrattuna. Bari-lapsilla kun on monta isää. – – Tuoreen tutkimuksen mukaan isästön pitäminen kannattaa. (L)

Monet (i)stO-johdokset tarkoittavat samalla sekä kollektiivia että luonnonpaikkaa kuten kuusisto, luolasto, saaristo tai ihmisen toiminnallaan luomaa paikkaa kuten kalmisto, kirjasto, varasto. Joskus (i)stO-johdoksen tarkoite on konkreettinen tarkkarajainen esine, esim. hinnasto, hyllystö, kartasto, paristo. Yhtä käsitteellistä kokonaisuutta ilmaisevat myös sellaiset termimäiseksi vakiintuneet johdokset kuin elimistö, henkilöstö, laivasto, lehdistö, luusto, säkeistö, tiedosto, vaihteisto. Merkitysmotivaatioltaan läpinäkymättömämpiä ovat oppitekoiset sanat arkisto, neuvosto, opisto, osasto, tilasto, toimisto, valtuusto ja virasto, mutta niissäkin on tuntuvilla sekä kollektiivin että paikan merkitys.

Adjektiivikantaisia (i)stO-johdoksia ovat esim. hienosto, irtaimisto, kiinteistö, oikeisto ja vasemmisto, komparaatiojohdoskantaisia enemmistö, vähemmistö ja partisiippikantaisia lukeneisto ja sivistyneistö. Kantana on muu nominaalinen vartalo mm. sanoissa lähistö ja ympäristö, jotka ilmaisevat paikkaa, mutta eivät kollektiivia. Muutamassa sanassa on yhdysjohdin ‑listO: köyhälistö, takalisto. Verbiin pohjaavia ovat mm. sanat hakemisto, jäämistö, lukemisto (joissa on yhdysjohdin ‑mistO), lähetystö, kasvusto ja lennosto; niissä (i)stO-johdinta edeltää deverbaalisubstantiivin johdin ‑mA (tai ‑minen), ‑Us, ‑U tai ‑O.

Huom. Muutaman (i)stO-johdoksen kantana on ainesana tai muu jaollistarkoitteinen sana: aineisto, ilmasto, rahasto, vesistö, väestö. Nämäkin sanat tulkitaan silti kollektiivi-ilmauksiksi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot