Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > Muita tyyppejä > ant-i, mene-kki, rynnä-kkö, mein-inki > § 247 Verbikantaisina pieniä, sekakoosteisia ryhmiä

§ 247 Verbikantaisina pieniä, sekakoosteisia ryhmiä

Johdin ‑i liittyy joihinkin kaksitavuisiin A(A)-vartaloihin. Johdostyyppi on pieni, epäproduktiivinen ja semanttisesti sekalainen. Joissakin johdoksissa on tuntuvilla teonnimen merkitys, esim. maltti ≈ ’malttaminen’. Osa sanoista on arkisen sävyisiä: (olla) näytillä ~ saatilla ~ maistissa.

 
anti, haisti, harppi, kasvi, luisti ’liukuva osa’, maltti, muisti, muovi, paisti, vippi

i-johdin liittyy myös joihinkin ttA-verbeihin, esim. syötti (< syöttää), vietti, asetti sekä elollistarkoitteiset elätti, kasvatti, lähetti, räkätti. Substantiivinjohtimeksi voi osassa näitä hahmottua myös ‑tti (elä-tti ~ elätt-i). Johtimena on -tti sanoissa ahmatti, pelätti, suojatti ja turvatti, joiden rinnalla ei ole vastaavaa ttA-verbiä.

Johtimen kki sisältäviä verbikantaisia substantiiveja on parikymmentä lekseemiä. Niiden tarkoite on yleensä elollinen (asukki, lemmikki, suosikki), joskus esinekin (ajokki, lennokki). Johdokset ilmaisevat kantaverbin toiminnan kohdetta tai suorittajaa. Joillakin kki-johdoksilla on abstraktimpi teonnimelle läheinen merkitys, esim. hävikki, levikki, menekki, seisokki. Johdin -kki liittyy myös nominikantaan (» § 199). Osassa sanoja kki-johdinta edeltää johdinaines -O (hoidokki, liidokki).

Verbikantaisia tai ‑korrelaatillisia (i)kkO-johdoksia on muutama. Ne ilmaisevat olentoa (elikko, häirikkö, uskalikko) tai paikkaa (karsikko, louhikko) tai ovat teonnimien kaltaisia (rynnäkkö). (Johdostyyppi muilta osin » § 182183, 198.)

Joillakin (i)nki-loppuisilla substantiiveilla on vastineena supistumaverbi, esim. blandinki (vrt. blandata), latinki, meininki, sählinki, (olla) tällingissä, tai muukin verbi, esim. kulunki (vrt. kulua), juomingit, syömingit, hämminki (vrt. hämmästyä). Näistä substantiiveista suuri osa on sävyltään arkisia ja osa on lainasanoja. Myös inki-loppuiset uudismuodosteet ovat mahdollisia, esim. möhlinki ’möhläys’, toppinki ’toppaus’ (L). (Tyypin johdosmaisuudesta » § 149 kuvio 3.)

Huom. Selvien i-johdosten kuten maltti, muisti lisäksi on sellaisia i-loppuisia substantiiveja, joilla on korrelaattinaan supistumaverbi, esim. jahti, meili, peli, printti, rokki, tankki, tentti, tiski (vrt. jahdata, meilata, pelata jne.) (Räisänen 1987). Tällaiset substantiivit ovat yleensä lainoja, joissa loppu-i on kiinnittynyt muunkieliseen konsonanttiloppuiseen lähtösanaan (» § 151). Myös vastaava verbi on lainalähtöinen ja mukautettu AA-vartalotyyppiin (» § 153, 330).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot