Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > Teonnimistä > § 223 Mitä teonnimellä tarkoitetaan?

§ 223 Mitä teonnimellä tarkoitetaan?

Teonnimi (nomen actionis) on verbistä johdettu substantiivi, joka ilmaisee kantaverbinsä tarkoittamaa tekemistä, tapahtumista tai olemista:

 
Se [laavulla ruokailemisen suunnittelu] alkaa retkipaikan ja teemaan sopivan valmistusmenetelmän valinnasta, kypsennysjärjestyksen miettimisestä ja esivalmisteluista ja päättyy tähderuokien keräykseen ja pakkaamiseen, tulisijan sammutukseen, jätehuoltoon ja kierrätykseen. (L)

Teonnimi kuvaa kantaverbinsä aktiviteetin substantiivin hahmossa ja voi saada samankaltaisia laajennuksia kuin kantaverbinsä. Tällainen on leksikaalistumaton teonnimi. Teonnimi ilmaisee mahdollisten laajennustensa kanssa tilanteen entiteettinä, joka vuorostaan voi toimia osallisena toisissa tilanteissa. Teonnimi ei kuitenkaan voi ilmaista esim. aikasuhteita, modusta tai passiivia, koska nämä taivutusluokat puuttuvat substantiivilta. Samoin esimerkiksi teonnimen objektigenetiivi voi vastata niin totaali- kuin partitiiviobjektia: ilmaus katon korjaus viittaa tapauskohtaisesti joko rajaamattomaan tai rajattuun toimintaan. Teonnimityyppien kesken on tässä kuitenkin tendenssimäistä eroa siten, että minen-johdos viittaa luontaisimmin rajaamattomaksi hahmotettavaan tilanteeseen, muunjohtimiset useimmiten rajattuun kokonaisuuteen (» § 225; johdostyypeistä kootusti » § 222).

Teonnimi on merkitykseltään sikäli abstrakti, että sen tarkoitteena ei ole konkreettinen, tarkkarajainen entiteetti (paitsi joissakin leksikaalistumissa » § 224). Muut deverbaalisubstantiivit – tekijän, teon tuloksen, välineen ja tekopaikan nimitykset – sen sijaan ovat merkitykseltään tyypillisesti konkreettisia: ne tarkoittavat esim. olentoa, esinettä tai paikkaa.

Huom. Tietyissä lauseenjäsentehtävissä teonnimen muodostama NP ja infinitiivilauseke ovat vaihtoehtoisia, esim. Hiihtäminen on mukavaa ~ On mukavaa hiihtää (» § 878).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot