Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Adjektiivijohdokset > Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton > § 292 tOn-adjektiiven muodostus ja merkitys

§ 292 tOn-adjektiiven muodostus ja merkitys

Karitiivijohdokset ovat johtimen ‑tOn (: ‑ttOmA-) sisältäviä adjektiiveja, jotka tyypillisesti ilmaisevat kantasubstantiivinsa tarkoitteen puuttumista luonnehdittavan substantiivin tarkoitteelta ja ovat absoluuttisia adjektiiveja (» § 606). Johdin liittyy kantasanan genetiivivartaloon (lai-ton, kritiiki-tön, tuntee-ton). Johdostyyppi on produktiivinen, sanakirjalekseemejä on runsaat 300. Karitiivisten tOn-johdosten morfologisen alaryhmän muodostavat verbikantaiset mAtOn-johdokset eli kieltopartisiipit (» § 293, 526), esim. vetämätön, ohittamaton; niissä puuttumisen merkitys ilmenee kantaverbiin kohdistuvana kieltona (» § 1615).

Karitiiviset tOn-johdokset ovat merkitykseltään vastakohtaisia possessiivijohdoksille:

 
kuopaton ’sellainen, jossa ei ole kuoppia’ vrt. kuoppainen | eloton vrt. elollinen | varaton vrt. varakas
 
liivitön toppi (k) | kynnön korvaaminen sänkimuokkauksella eli ns. auraton viljely (sl) | Johtajaton Venäjä on sijaisten käsissä (L) | Suomi on viime vuosina ollut suhteellisen passiivinen ja aloitteeton ydinaseiden vastaisessa rintamassa. (l) | Ahtisaari kertoo, että matkattomina viikkoina hän työskentelee Mäntyniemessä kirjoituspöytänsä ääressä kahtena päivänä viikossa. (L)

Karitiiviadjektiivin kantasubstantiivi voi olla myös yhdyssana, kuten sanoissa ennakkoluuloton, maksukyvytön, mutta sanaliitosta karitiivijohdosta ei voi muodostaa: *pitkätukaton (vrt. pitkätukkainen < pitkä tukka), *kaksipaikaton (vrt. kaksipaikkainen < kaksi paikkaa). Adjektiivikantaisia tOn-johdoksia on vain muutama, esim. kelvoton, kesytön. Lähinnä verbiin perustuvia ovat sanat hillitön ja mahdoton (vrt. hillitä, mahtaa). Kantasanattomia, mutta korrelaatillisia ovat mm. alaston, hervoton, mitätön ja tahaton.

tOn-johdostyyppiin kuuluu runsaasti myös merkitykseltään erikoistuneita leksikaalistumia. Ne ilmaisevat muutakin kuin kantasanan tarkoitteen suoranaista puuttumista, kuten koruton ’vaatimaton’, päätön ’hullu, mieletön’, tarpeeton ’turha’, vallaton ’raisu, villi’, verraton ’vertaistaan vailla oleva’, viaton, välitön. Monet ovat käännöslainoja, mm. ruotsin lös-loppuisista adjektiiveista: ajaton (< tidlös), tahditon (< taktlös). Karitiivista ja erikoistunutta käyttöä voi esiintyä myös rinnan, esim. päätön patsaspäätön ajatus.

Semanttinen keskittymä ovat suurta määrää tai kokoa ilmaisevat tOn-johdokset, kuten määrätön, silmitön, suunnaton, tolkuton, yletön. Tällaiset sekä eräät muutkin leksikaalistuneet tOn-johdokset esiintyvät usein intensifioivina genetiivimääritteinä, esim. jumalattoman ~ mahdottoman ~ äärettömän (paljon ~ suuri).

Joskus tOn-johdos on pikemmin antonyymi vastaavalle llinen-johdokselle kuin suoranaisesti absoluuttinen, kantasanan tarkoitteen puuttumista ilmaiseva adjektiivi (vrt. epä-alkuiset adjektiivit » § 1630):

 
asiaton ’aiheeton, epäasiallinen’ vrt. asiallinen jaoton vrt. jaollinen | laiton vrt. laillinen | luonnoton vrt. luonnollinen | tahaton vrt. tahallinen | tavaton vrt. tavallinen

Myöskään komparoituna tOn-johdos ei ilmaise kantasanan tarkoitteen absoluuttista puuttumista, vaan toimii asteilmauksena, esim. parrattomampi ’vähäpartaisempi’, tunteettomampi.

Huom. Karitiivijohdosta voi merkitykseltään vastata vapaa- tai köyhä-loppuinen yhdysadjektiivi, esim. huumevapaata aluetta (L); julkkisvapaa ruokaohjelma (L); tapahtumaköyhä viikko (E). Tällaisten mallina ovat olleet ruotsin fri- tai englannin free-loppuiset adjektiivit. Myös olla-verbin partisiippi ja sen täydennyksenä oleva ’ilman’-merkityksinen adpositiolauseke voivat ilmaista samaa kuin karitiivijohdos, esim. työtä vailla olevat (skt) (vrt. työttömät); ilman VIP-korttia ollut lentostuertti (l) (vrt. VIP-kortiton).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot