Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > Teonnimistä > § 225 Lyöminen ja lyönti: -minen-sanojen suhde muihin

§ 225 Lyöminen ja lyönti: -minen-sanojen suhde muihin

Joskus toisen teonnimen merkitys eroaa samakantaisesta minen-teonnimestä vain siten, että kantaverbin aktiviteetti hahmottuu selvemmin rajalliseksi entiteetiksi, on yksilöidympi ja ilmaisee kerrallista tai muuta kokonaisuutta. Esimerkiksi keräys on tietyissä puitteissa tapahtuva kerääminen, yritys voi tarkoittaa yhtä yrittämiskertaa ja vielä leksikaalistuneempana liikeyritystä, lyönti on yksi lyömissuoritus, luulo on yksilöity luulemisen kokonaisuus, melonta tarkoittaa melomista urheilulajina, puheen yhtenä merkityksenä on tietynlainen institutionaalinen puhumissuoritus (pitää puhe), puhelu taas tarkoittaa puhelimen yksittäistä käyttötapahtumaa.

Tällainen teonnimen käsitteistyminen rajattua kokonaisuutta tarkoittavaksi edustaa leksikaalistumisen ensi astetta. Seuraavassa teonnimien johtimittaisessa tarkastelussa (» § 227248) tätä käyttömahdollisuutta tai tendenssiä ei yleensä erikseen oteta esiin. Kun johdoksen kattama toiminta on rajattu ja sillä on päätepiste, se voi hahmottua myös seuraukseksi tai tulokseksi kantaverbin aktiviteetista, esim. lyönti lyömisen tai yritys yrittämisen tulokseksi. Rajaavat teonnimet ovat tätä kautta läheisiä teon tuloksen nimille (» § 226).

Edellä mainitut yksilöivät, rajaavat teonnimet (keräys jne.) edustavat mahdollisuutta nähdä kantaverbin kuvaama toiminta tai tilanne laskettavana entiteettinä, jolloin sana voi esiintyä monikollisenakin (jaottomista ja jaollisista substantiiveista » § 554556). Tämä käyttö on mahdollista myös minen-johdoksille, joille leksikaalistuminen muuten on harvinaista. Teonnimien erilaisille leksikaalistumille on ylipäätään tyypillistä, että ne voivat esiintyä myös monikossa.

 
Kirjailijalla ja ylläpitäjällä on koska tahansa mahdollisuus astua teokseensa ja hävittää se tai vain tehdä muutoksia, korjauksia, lisäyksiä ja poistoja. (k) | Hän – – kehui maasta taivaaseen varsinkin hetulavalaan valitukset ja voihkinat, töräykset ja koputukset, viserrykset ja korkeat naksahdukset. (k) | Kun vappuna on yleensä koleaa kuten nytkin tuntuu olevan vilustumiset ja sairastumiset ovat yleisiä. Loukkaantumiset kuuluvat myös kuvaan. (l)

Leksikaalistumattoman teonnimen yhteydessä yksiköllinen adjektiivipredikatiivi on partitiivissa, leksikaalistuneen yhteydessä nominatiivissa (» § 947).

 
Leksikaalistumaton: Mittaus ~ mittaaminen oli nopeaa. | Leksikaalistunut: Mittaus oli nopea.
 
Leksikaalistumaton: – – yleinen työajan lyhennys on välttämätöntä työllisyyden parantamiseksi. (L) ~ lyhentäminen | Leksikaalistunut: Työajan lyhennys on ensimmäistä luokkaa käyvän lapsen vanhemman kohdalla todella väliaikainen. (a)

Huom. Yleismerkityksinen verbi ja sen täydennyksenä oleva teonnimi voivat ilmaista jokseenkin samaa kuin teonnimen kantaverbi sellaisenaan:

 
– – nurmikoiden kylvö suoritetaan viikolla 23 – –. Pyydämme välttämään liikennöintiä kylvetyillä nurmialueilla ennen ensimmäistä leikkausta, joka suoritetaan juhannuksen aikoihin. [asukastiedote] vrt. nurmikot kylvetään ~ leikataan | Koulutus tapahtuu Vaasassa omassa Kotipizza-opistossa. (l) | – – tunnistus tehdään hampaiden perusteella. (k)

Tässä toiminta kuitenkin ilmaistaan selvemmin rajattuna kokonaisuutena kuin pelkkää verbiä käytettäessä. Samasta on kyse esim. ilmauksissa antaa lupaus (vrt. luvata), esittää vaatimus, lausua epäilys, muodostaa poikkeus, suorittaa tarkastus tai tehdä huomautus.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot