Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Nominijohdokset > Verbikantaiset substantiivijohdokset > Teonnimet ja teon tuloksen nimet > ava-us, opet-us > § 234 Hämmennys, pelastus ja vaihtoehtoiset kantasanat

§ 234 Hämmennys, pelastus ja vaihtoehtoiset kantasanat

Joidenkin Us-teonnimien kantana on kolmitavuinen CtU-vartaloinen verbi:

 
‑stU- > hermostus, ihastus, innostus, menestys, närkästys, vihastus, ällistys | ‑ttU- > innoitus, järkytys, liikutus | ‑ltU-, ‑ntU-, ‑rtU- > häkellys, hämmennys, pökerrys | ‑htU- > erehdys, tulehdus (PS), ilahdus (NS, L) | ‑VVntU- > hajaannus, hätäännys, sekaannus
 
Aloin selvitä lamaannuksestani. (k) | Osa aidsin aiheuttamaa tyrmistystä on vastuullisuus, joka on äkisti palautettukin ihmisten itsensä kannettavaksi. (l) | Ottelun ratkaisi kotiyleisön mykistykseksi Devilsin Claude Lemieux – –. (l)

Näistä Us-johdoksista useimmat ilmaisevat psyykkistä tilaa, johon kantaverbin ilmaisema tapahtuma on johtanut; kantaverbit ovat inkoatiivisia tunneverbejä (» § 466). Us-teonnimen synonyymina on partisiippikantainen ominaisuudennimi, esim. huolestus ~ huolestuneisuus, harjaannus ~ harjaantuneisuus. Vastaava minen-johdos sen sijaan kuvaa teonnimille tyypillisesti kantaverbin aktiviteettia sinänsä: huolestuminen, harjaantuminen. U-verbikantaiset Us-johdokset esiintyvät myös olotilaa ilmaisevassa läkähdyksissä(än)-adverbityypissä (» § 392).

Joskus kannaksi voidaan tulkita niin A-vartaloinen transitiiviverbi kuin sen intransitiivinen U-vastinekin, esim. pelastus (< pelastaa ~ pelastua). Tulkinta riippuu käyttöyhteydestä. Seuraavissa johdos assosioituu pikemmin U-verbiin, koska sen transitiivinen A-vartaloinen vastine edellyttäisi toiminnalle agentiivista suorittajaa:

 
Paikalla oli erittäin runsas savunmuodostus. (L) | Näyttelijän tilassa kohennusta (L) | Sattuma tekee kuitenkin tehtävänsä ja proffassa tapahtuu aito pehmennys. (L)

Lisäksi on Aise-, le- tai kolmitavuisesta itse-verbistä johdettuja Us-teonnimiä, joiden muodostus ei kuitenkaan ole produktiivista:

 
‑Aise- > ilmaus, laukaus, nielaus, nykäys, nyyhkäys, onnenpotkaus, röyhtäys, sutkaus | ‑le‑ > epäilys, hakkelus, ompelus, palvelus, suojelus, turmelus, viettelys, viljelys | ‑itse- > hallitus, lukitus, lääkitys, merkitys, punnitus, villitys

Näistä Aise-kantaisille jokseenkin synonyymisiä ovat vastaavat U-johdokset (ilmaisu, laukaisu jne.). le- ja itse-kantaiset ovat merkitykseltään usein erikoistuneita, le-kantaisista jotkin lisäksi sävyltään vanhahtavia.

Huom. Morfologiselta kannalta CtA-vartaloiseen mutta semanttisesti lähinnä le-johtimiseen verbiin yhdistyviä ovat esim. sanat ajatus (< ?ajattaa; vrt. ajatella), annostus (< ?annostaa; vrt. annostella), hassutus, ihmetys, kummitus, rukous ja sadatus, (A)ise-vartaloiseen yhdistyviä taas järistys (vrt. järistä : järisee), vavistus, väristys sekä häväistys (vrt. häväistä : häpäisee), rangaistus ja valaistus. Jälkimmäisessä (A)ise-verbeihin pohjaavassa ryhmässä teonnimen johtimeksi erottuu poikkeuksellisesti ‑tUs.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot