Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Intransitiivisuus ja transitiivisuus > Transitiivisuus, kausatiivisuus ja verbijohdokset > § 463 Kausatiivisuus semanttisena ominaisuutena

§ 463 Kausatiivisuus semanttisena ominaisuutena

Verbien kausatiivisuuden voi käsittää suppeammin tai laajemmin. Suppeampi määrittely edellyttää verbiltä kausatiivijohdinta: romahduttaa, teettää (» § 318). Laajemmin kausatiivisuudella tarkoitetaan semanttista ominaisuutta, joka voi olla niin johdoksella kuin muullakin kausatiivista tilannetta ilmaisevalla verbillä. Tällaisessa tilanteessa aktiivinen aiheuttaja kohdistaa toimintansa johonkin toiseen entiteettiin ja tästä seuraa muutos, joka koskee tätä toista entiteettiä. Verbien tappaa ja teurastaa merkitykseen kuuluu ’aiheuttaa, että joku kuolee’, verbien luoda, synnyttää, perustaa ja rakentaa merkitykseen ’aiheuttaa, että jokin tulee olemaan’. Tällaiset verbit kuvaavat esim. objektitarkoitteen valmistamista, aikaansaamista, siirtämistä tai sen tilan muuttamista, kuten iso osa transitiiviverbeistä, esim. särkeä, korjata, jauhaa, paistaa, avata, työntää, hämmentää. Sen sijaan esim. lukea ja punnita ovat tekoverbejä mutta eivät kausatiivisia, sillä nämä toiminnot eivät aiheuta kohteessaan muutosta.

Aiheuttajaa edustaa tyypillisesti ihmistarkoitteinen subjekti: Kaahari kolhi autoja. Abstraktikin entiteetti voidaan esittää aiheuttajana:

 
Keskimmäiset kaistat imevät autoilijan maan uumeniin. (L) | Myrsky työnsi Askaisten Auton isokokoisen bussin kyljelleen ojaan Auran moottoritiellä. (L) | Järjestyssääntö siivosi koirankakat entistä paremmin roskiksiin (L) [otsikko]

Abstrakteja, yleisiä kausatiiviverbejä ovat mm. aiheuttaa, saada aikaan ja abstraktin objektin kanssa herättää ja synnyttää:

 
Samalla syntyy energiaa, ja vapautuu uusia neutroneja, jotka puolestaan aiheuttavat uusia halkeamisia. (yo) | Ihmiskunta on saanut aikaan yhtä ja toista mistä kannattaa nauttia. (l) | Suuret pyramidit ovat aina herättäneet kummastusta ja panneet ihmisten mielikuvituksen laukkaamaan. (L)

Huom. Kausatiivinen verbi-ilmaus kuvaa kahden sellaisen tilanteen välistä suhdetta, joista toinen aiheuttaa toisen; tämä suhde on kausaatio. Kausatiivisuus ja kausaatio liittyvät kausaalisuuden käsitteeseen, jonka alaan kuuluvat tapahtumien aiheutus- ja syysuhteet. Kielenulkoinen todellisuus sisältää erilaisia kausaaliketjuja, aiheutussuhteiden sarjoja, joita voidaan kielentää eri tavoin. Tilanteiden välisiä kausaalisuhteita ilmaistaan esim. yhdyslauseilla (» § 11281131). Tällöin ku(mpi)kin tilanne saa ilmaisimekseen oman predikaattiverbin ja sen hallitseman lauseen: Autot kolhiintuivat, koska joku kaahasi. Aiheutettu tapahtuma käsitetään yleensä perustavanlaatuisemmaksi kuin aiheuttava, joten syytä ilmaistaan tyypillisesti adverbiaalilla, esim. Autoni kolhiintui kaahailun vuoksi. Kausatiivisiksi sanotaan tässä ilmauksia, joissa aiheutus- ja seuraussuhteen ilmaiseminen sisältyy yhteen verbiin ja sen täydennyksiin, joista aiheuttajaa edustaa argumentti, tyypillisesti subjekti.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot