Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Yleistä > § 445 Verbien semantiikkaa

§ 445 Verbien semantiikkaa

Verbeillä kuvataan tyypillisesti dynaamisia tilanteita, joihin sisältyy muutosta: tekoja kuten keittää ja ostaa ja tapahtumia kuten katketa ja pelästyä. Prototyyppiset verbit ilmaisevat elollisen tekijän tekoja. On myös statiivisia verbejä, joilla kuvataan epädynaamisia tilanteita, esim. tuntea, rakastaa ja sisältää. Dynaamiset verbit eroavat toisistaan mm. siinä, onko niiden ilmaisemalla toiminnalla kestoa ja luontaista päätepistettä. Tällaisten ominaisuuksien ja toisaalta objektin ja erilaisten adverbiaalien yhteisvaikutuksesta syntyy lauseen aspekti (» § 14981518).

Toisaalta verbit voidaan jakaa kuvaamiensa tilanteiden perusteella konkreettisiin, mentaalisiin ja abstrakteihin. Merkitykseltään konkreettiset verbit ilmaisevat havaittavia tiloja, toimintoja ja tekoja kuten oleskelua, liikettä, valmistamista ja tuhoamista. Tällöin myös verbin täydennykset ovat nominaalisia lausekkeita, sillä kuvattujen tilanteiden osallistujat ovat tyypillisesti konkreettisia (elollisia tai elottomia) olioita. Mentaaliset verbit taas kuvaavat mielen sisäisiä tiloja, tekoja ja toimintoja. Niinpä ne edellyttävät elollista, tajunnallista osallistujaa, ja niillä onkin tavallisesti elollistarkoitteinen täydennys, useimmiten subjekti. Mentaaliset verbit voidaan jakaa tunnetta, havaintoa ja tiedontilaa ilmaiseviin. Kommunikaatioverbeillä on sekä mentaalisten että konkreettisten verbien piirteitä. Toisin kuin konkreettiset verbit (a), mentaaliset ja kommunikaatioverbit saavat yleensä täydennyksekseen lauseen tai infiniittisen lausekkeen (b).

(a)
Edustajat raahasivat matkalaukkujaan.
(b)
Edustajat ajattelivat mainettaan ~ että heitä oli kohdeltu väärin.

Abstraktit verbit puolestaan suhteuttavat asiaintiloja keskenään pikemmin kuin kuvaavat niitä. Abstrakteja ovat esim. modaaliset verbit kuten täytyä, voida (» § 15621579) ja toisaalta sellaiset asioiden suhteita ilmaisevat verbit kuin aiheutua, johtua ja korreloida. Abstraktitkin verbit esiintyvät infinitiivien ja lauseiden kanssa (c).

(c)
En voi syödä tuota. | Se, että lehdet kellastuvat, johtuu siitä, että on ollut niin kuivaa.

Konkreettisen, mentaalisen ja abstraktin välillä ei ole selvää rajaa, etenkään kun verbit voivat metaforisesti laajentaa käyttöalaansa konkreettisesta abstraktiin päin. Verbin metaforinen käyttö heijastuu täydennysten laatuun niin että nekin voivat olla merkitykseltään abstrakteja:

(d)
Laukkuun ei mahdu A4-kokoista kansiota. | Englantilaiseen ajatusmaailmaan ei mahdu, että ulkomaalainen näyttelisi Shakespearea heidän teatterissaan (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot