Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Moniosaiset predikaatit > Verbiliitot > § 452 Modaalisia ja aspektuaalisia liittoja: olla tehtävissä, tekemässä

§ 452 Modaalisia ja aspektuaalisia liittoja: olla tehtävissä, tekemässä

Verbiliitto on tekevä on suppeakäyttöinen tapa viitata tulevaan aikaan (» § 1546). On tehtävä ‑verbiliitto (nesessiivinen verbiliitto) esiintyy nesessiivirakentessa (a). Sitä huomattavasti suppeakäyttöisempiä nesessiivisiä verbiliittoja ovat on ~ käy tekeminen (b) ja pitää tekemän (c). Edellistä käytetään lähinnä ilmauksissa on uskominen ~ tyytyminen ~ kiittäminen sekä kielteisenä, esim. ei ole menemistä ~ luottamista, ei käy kieltäminen ~ kiistäminen ~ moittiminen. (» § 1581.)

(a)
Meidän on noudatettava päätöstä. | Johtoon oli etsittävä raskaan sarjan teollisuusmies.
(b)
Tästä on kunnanhallituksen päätös viime syksyltä ja sitä on noudattaminen. (l) | Ei käy kieltäminen, etteikö olisi mennyt ihan mukavasti, – –. (l)
(c)
Tampellan johtoon piti etsittämän kansainvälistä raskaan sarjan teollisuusmiestä. Valinta osui mukavaan ekonomiin itäisestä Suomesta. (l)

Modaalinen verbiliitto on myös olla tehtävissä, jota sanotaan myös mahdollisuusrakenteeksi (» § 15841585; rakenteen passiivimaisuudesta » § 1343).

MA-infinitiivin abessiivi muodostaa kieltomerkityksisiä verbiliittoja verbien olla, jäädä ja jättää kanssa (» § 1627). Intransitiivisella olla ~ jäädä tekemättä ‑rakenteella on monipersoonaisen passiivin piirteitä (» § 1341), transitiivinen jättää tekemättä ‑rakenne on niiden kausatiivinen vastine.

MA-infinitiivillinen olla tekemässä ‑rakenne ilmaisee käynnissä olevaa tapahtumaa tai alkamaisillaan oloa. Sen leksikaalistuma on olla olemassa; verbiliiton rajamailla on MA-infinitiivin inessiivin käyttö olla mukana ‑ilmauksissa, esim. Olen mukana käynnistämässä osuuskuntaa, joka järkeistää tilojen yhteistyötä (l). Aspektuaalisia ovat myös tapahtuman tuloa lähelle toteutumista ilmaisevat verbiliitot, joissa olla-verbiin liittyy A-infinitiivin perusmuoto tai subjektiin viittaavan possessiivisuffiksin sisältävä mAisillA-muoto. (Aspektuaalisista verbiliitoista » § 15191521.)

Liittomuodosta aspektiltaan eroava verbiliitto on olla tehneenä ~ tehtynä (» § 537). Niin ikään aspektuaalinen, prosessin etenemistä ilmaiseva rakenne muodostuu olla-verbistä, johon liittyy partikkelin päin välityksellä MA-infinitiivin illatiivi: Työttömyys on lisääntymään päin. Rakennetta käytetään lähinnä verbeistä kasvaa, vähetä ja lisääntyä; infinitiiviin ei liity laajennuksia.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot