Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Yhdyssanat > Määritysyhdyssanat > Määriteosan muoto > Määriteosa genetiivissä tai nominatiivissa > Genetiivi ja nominatiivi verbikantaisen edusosan yhteydessä > § 414 Määriteosa vastaa subjektia, objektia tai adverbiaalia

§ 414 Määriteosa vastaa subjektia, objektia tai adverbiaalia

Kun edusosana on verbikantainen substantiivijohdos, genetiivi- tai nominatiivimuotoinen määriteosa voi vastata edusosan kantaverbin objektia tai subjektia tai paikallissijaista adverbiaalia samaan tapaan kuin tällaisen substantiivin genetiivimäärite tai adverbiaali (» § 221), esim. pallonheitto ~ pallon heitto, henkilöviittaus ~ viittaus henkilöön. Tällaisista objektia tai subjektia vastaavista määriteosista – samoin kuin samanfunktioisista genetiivimuotoisista laajennuksista – käytetään nimityksiä objektigenetiivi, objektinominatiivi, subjektigenetiivi ja subjektinominatiivi (objekti- ja subjektigenetiivistä myös » § 575577).

 
Objektigenetiivi: lainluku (vrt. lukea lakia), kasvinjalostus (vrt. jalostaa kasveja) | Objektinominatiivi: pankkiryöstö (vrt. ryöstää pankki), kotieläinjalostus (vrt. jalostaa kotieläimiä) | Subjektigenetiivi: auringonlasku (vrt. aurinko laskee), jäidenlähtö (vrt. jäät lähtevät) | Subjektinominatiivi: poliisitutkinta (vrt. poliisi tutkii), terroristihyökkäys (vrt. terroristit hyökkäävät)

Määriteosan subjektitulkinta on harvinaisempi kuin objektitulkinta. Subjektigenetiivissä ja ‑nominatiivissa edusosan kantaverbi on useammin intransitiivinen kuin transitiivinen.

Objekti- ja subjektigenetiivin ja ‑nominatiivin yhteydessä ovat edusosana mahdollisia useimmat verbikantaiset substantiivijohdostyypit (» asetelma 86). Nominatiivimuotoisen määriteosan käsittäminen verbin laajennusta vastaavaksi on usein vähemmän selvää kuin genetiivimuotoisen, koska nominatiivialulle ovat muunkinlaiset merkitystulkinnat herkästi mahdollisia (» § 409410).

Asetelma 86: Objektigenetiivi ja -nominatiivi ja subjektigenetiivi ja -nominatiivi
  Objektigenetiivi Objektinominatiivi Subjektigenetiivi Subjektinominatiivi
-U tiedonhaku henkilöhaku auringonnousu kurssilasku
-Us ajantilaus vaatekeräys kansainvaellus hintakehitys
-O sairaanhoito pankkiryöstö vedentulo tulipalo
-Os hallitsijanvaihdos henkilövaihdos vitamiininpuutos vitamiinipuutos
-UU metsänhakkuu metsähakkuu valtiontakuupäätös  
-ex levontarve asuntotarve vitamiininpuute raaka-ainepuute
-ntA sananvalinta henkilöpalvonta aineenvaihdunta poliisitutkinta
-nti kahvinjuonti henkilöarviointi merenkäynti vauvauinti
-ntO lainsäädäntö asuntotuotanto lääkärinlausunto mannerliikunto
-minen myynninedistäminen asuntorakentaminen maankohoaminen yksilökäyttäytyminen
-mUs tulevaisuudentutkimus syöpätutkimus    
-mA     luunmurtuma kylkiluumurtuma
-nA     ukkosenjyrinä sanahelinä
-jA asianajaja tuotesuunnittelija    
-(U)ri maanmittari ikonimaalari    
-in tupakansytytin öljypoltin    
-mO kivenhakkaamo autohajottamo    
-jAiset penkinpainajaiset vaalivauhdittajaiset kissannaukujaiset  

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot