Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Substantiivit > Substantiivilauseke > Genetiivimääritteet > Objekti- ja subjektigenetiivi > § 575 Mikä on objektigenetiivi?

§ 575 Mikä on objektigenetiivi?

Substantiivi, jolla on vastineena transitiiviverbi, saa kanta- tai korrelaattiverbin objektia vastaavan genetiivimääritteen tai genetiivisijaisen määriteosan (» § 411, 414415). Tällaista laajennusta kutsutaan objektigenetiiviksi tai objektitulkintaiseksi genetiiviksi. Substantiivin objektigenetiivi on muiden genetiivilaajennusten tapaan määritteenä. Tosin sitä voisi periaatteessa pitää transitiiviverbien analogian mukaan täydennyksenäkin: ongelman ratkaisu, vrt. ratkaista ongelma. Verbivastineellisten substantiivien tapauksessa objektigenetiivin asema on epäselvempi: substantiivia ei ole johdettu verbistä, eikä näin ollen objektikaan periydy verbiltä, esim. teoksen kritiikki, sipulin inho. Assosiatiivinen yhteys verbin ja substantiivin laajennusten välillä on kuitenkin ilmeinen: kritisoida teosta, inhota sipulia. Kaikkia objektitulkintaisia genetiivejä käsitellään tässä genetiivimääritteinä.

Objektigenetiivin saava substantiivi on teonnimi tai teon tuloksen nimi (a), tekijän tai välineen nimi (b) taikka tilaisuuden tai tekopaikan nimi (c).

(a)
Vatsastapuhumisen oppiminen (l) | Eettisten kysymysten pohdinta (l) | maamiinojen kielto (l) | Turman syyn tutkimukset (l) | työttömyyden pelko (l) | rahan tai muun maallisen tarve (k) | demokratian pilkkaa (l) | köyhyyden analyysi (a)
(b)
vankilapaon suunnittelija (l) | kauppapolitiikan erikoistuntija (l) | joku valtiotieteen opiskelija | ihmissuvun maanisen mytologian kirjuri (l) | rahan ja tunteiden pihtari (l) | ottelun tuomari (l) | sähkövirran mittari (l)
(c)
Ähtärin Rollsin avajaiset (l) | koulun päättäjäisissä (l) | uudenvuoden vastaanottajaiset (k) | kirkkoon kuulumattomien hautajaisissa (l) | jätevesien puhdistamo (l)

Substantiivin objektigenetiivi kuten kirjan lukeminen ei ilmaise verbin objektin muodon ilmaisemia aspekti- ja kvantifiointisuhteita: Hän luki kirjaa ~ kirjan. Teonnimen objektin sijana partitiivi on erittäin harvinainen ja esiintyy vain minen-johdoksen yhteydessä sekä muutamissa kiteymissä kuten olla pappia kyydissä, sutta paossa, tyttöjä saatolla.

(d)
– – ylinopeutta ajaminen on heidän [Tanskan prinssien] synneistään suurin. (l) | Betonikuilussa ajaminen kolmeasataa on riskaabelia hommaa eikä ulosajoalueita ole. (l)

Eräiden muidenkin kuin verbikantaisten tai ‑korrelaatillisten substantiivien genetiivimäärite voi olla objektimainen. Esimerkissä (e) verbikantainen sana määritelmä saa objektigenetiivin (vrt. määritellä cocktail), mutta myös vastaavansisältöiset sanat teoria ja kaava esiintyvät merkitykseltään samankaltaisen laajennuksen kanssa. Samoin sana arkkitehti saa semanttisesti objektia muistuttavan genetiivimääritteen (f), kuten lähimerkityksinen verbikantainen sana: potkujen suunnittelija.

(e)
Info-sivuilla on juomasekoitusten teoriaa, kuten cocktailin määritelmä ja alkoholipitoisen juomasekoituksen peruskaava. (l)
(f)
Julkisuudessa Jalosen potkujen pääarkkitehdiksi on nimetty omistajan valtaa Ilveksessä käyttävä Mikko Mäkelä. (l)

Huom. Objektigenetiivin edussanana voi olla yhdyssanan määriteosa: Kotitehtävien tekoaikaa on yleensä yksi viikko (E) (» § 436). Yhdyssanan nominatiivisijainen määriteosakin voi saada objektitulkinnan: kilpailukielto, jätevesipuhdistamo, lintubongari (» § 414). Määriteosa voi olla objektimainen myös kun edusosalla ei ole verbikantaa tai ‑korrelaattia: Atwood on hyvä esimerkki kanadalaisesta myyttimaakarista ja ‑meklarista (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot