Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset > Refleksiiviset pro-ainekset > § 1445 Itselleen, toisiaan, -nsa: korrelaatti samassa lauseessa

§ 1445 Itselleen, toisiaan, -nsa: korrelaatti samassa lauseessa

Kun samassa yksinkertaisessa lauseessa on kaksi samatarkoitteista jäsentä, toisesta käytetään yleensä refleksiivi- tai resiprookkipronominia tai refleksiivistä possessiivisuffiksia. Nämä refleksiiviset (pro-)ainekset ovat anaforisia suppeassa mielessä: niiden viittaussuhteet rajoittuvat lauseen sisälle ja määräytyvät paljolti kieliopillisin perustein. Niiden korrelaattina on tavallisesti subjekti eivätkä ne itse toimi subjektina tai sisälly subjektiin. Korrelaatti ja pro-aines ovat samatarkoitteiset; korrelaatti määrää kieliopillisen asemansa nojalla pro-aineksen tulkinnan. Tätä sanotaan sitomiseksi.

 
Refleksiivipronomini Äiti ei osta mitään itselleen.
Resiprookkipronomini Nuoret pitivät toisiaan kädestä.
Refleksiivinen possessiivisuffiksi Pojat tuijottivat varpaisiinsa.

Resiprookkipronomia käytetään, kun saman joukon jäsenet ovat vastavuoroisessa suhteessa keskenään (» § 732). Refleksiivipronomini (» § 729) ja refleksiivinen possessiivisuffiksi taas edellyttävät tarkoitteen samuutta.

Refleksiivinen possessiivisuffiksi on sellainen, jonka sisältävällä sanalla ei ole genetiivimääritteenään pronominia vaan joka saa tulkintansa muualta lauseesta (yleensä subjektista). Ns. ei-refleksiivinen possessiivisuffiksi kuten sinun ongelmasi ja heidän varpaisiinsa saa puolestaan tulkintansa genetiivimääritteestä; tätä sanotaan possessiivikongruenssiksi (» § 1294). Tulkinta koskee sitä, kenelle tai mille kuuluu sen sanan tarkoite, johon refleksiivinen possessiivisuffiksi liittyy:

 
Refleksiivinen Ei-refleksiivinen
Pojati tuijottivat varpaisiinsai. Pojati tuijottivat heidänj varpaisiinsaj.

Myös refleksiivi- ja resiprookkipronominiin sisältyy korrelaatin kanssa samapersoonainen possessiivisuffiksi. Ne ovat tässä suhteessa samanlaisia kuin substantiivin possessiivisuffiksilliset muodot:

 
  Yksikkö Monikko
1. Minä… itseäni, lapsilleni Me… itseämme, toisiimme, lapsillemme
2. Sinä… itsestäsi, lapsiltasi Te… itsenne, toisillanne, lapsissanne
3. Mikko… itseensä, lastaan He… itsellään, toisiaan, lapsiinsa

Refleksiivisyyttä ilmaistaan ensimmäisen ja toisen persoonan eli puheaktipersoonien tapauksessa samaan tapaan kuin kolmannen, vaikka 1. ja 2. persoona eivät ole anaforisia vaan deiktisiä. Ei-refleksiivinenkin possessiivisuffiksi voi kantaa yksin puheaktipersoonaisen omistajan merkitystä, joten refleksiivisen ja ei-refleksiivisen tulkinnan ero ei välttämättä ilmene genetiivimääritteen läsnäolosta:

 
Refleksiivinen Ei-refleksiivinen
(Minäi) tuijotin varpaisiinii. Opettajai tuijotti (minun) varpaisiinij.

Moniin ilmauksiin liittyy pakollinen possessiivisuffiksi, joka on aina muodollisesti refleksiivinen, esim. olla innoissaan mutta ei *hänen innoissaan. Tällaisia on verbiliitoissa kuten olla näkevinään, näkemäisillään, adverbeissa kuten leikillään sekä adverbin ja substantiivin rajamailla olevissa sanoissa kuten kokonaisuudessaan ja onnessaan (» § 96, 386). Näissä suffiksi on leksikaalistunut sanan osaksi eikä ole merkitykseltään refleksiivinen. Yleensä se noudattaa korrelaatin persoonaa, mutta puhutussa kielessä on myös vaihtelemattomaksi leksikaalistunutta käyttöä, esim. Mä tein sen tahallaan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot