Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Mahdollisuutta ilmaisevat modaaliverbit > Voida ja sen dynaamiset vastineet > § 1567 Erikoistuneempia voimisverbejä: uskaltaa, jaksaa, viitsiä

§ 1567 Erikoistuneempia voimisverbejä: uskaltaa, jaksaa, viitsiä

Yleistulkintaisen voida-verbin lisäksi suomessa on lukuisa määrä muita voimista ilmaisevia verbejä, joilla on spesifimpi dynaamiseen modaalisuuteen kuuluva merkitys. Tällaiset dynaamista mahdollisuutta merkitsevät verbit ilmaisevat esim. kykenemistä, osaamista, jaksamista, ehtimistä jne. MA-infinitiivin illatiivimuodon kanssa esiintyvät pystyä ja kyetä, joiden merkityksessä on kyvyn riittäminen; ne ovat mahdollisia myös illatiivimuotoisen substantiivilausekkeen kanssa: pystyä ~ kyetä mihin tahansa.

 
En oikein vieläkään pysty käymään läpi niitä tunteita, joita tämä päätös minussa aiheutti. (L) | Hän pystyi järjestämään mitä vaan, menemään minne vaan. (k) | Useat yritykset ovat pystyneet kattamaan lainojen hoitokulut ja investoinnit tulorahoituksella. (a) | Toinen asia on, että YK ei kykene sotimaan eikä pakottamaan osapuolia rauhaan. Siihen ei kykene edes Nato, sillä poliittista tahtoa puuttuu, – –. (l) | Käsileikkauksen vuoksi Harri on kyennyt heittämään kovin vähän harjoituksissa. (l)

Osa verbeistä implikoi jonkin normin, esim. rohkenemiseen tai malttamiseen sisältyy jokin yhteisöllinen sopivaisuus, kehtaamiseen säädyllisyys, viitsiminen liittyy ahkeruuteen. Näin ollen näissä verbeissä on mukana myös deonttinen sävy. Karkeistaen dynaamiset voimisverbit jakautuvat seuraaviin merkitysryhmiin:

 
Aika- ja paikkaehdot: ehtiä, ennättää, joutaa, keritä, mahtua, päästä, sopia
 
Psyykkiset edellytykset: hennoa, hirvitä, iljetä, juljeta, kehdata, kärsiä, malttaa, raaskia, rohjeta, tohtia, uskaltaa, viitsiä
 
Fyysiset edellytykset: jaksaa, kestää, kyetä, kärsiä, osata, pystyä, tarjeta, ylettää
 
Alle viisisataa [10 000:sta] kehtaa tai uskaltaa tehdä rikosilmoituksen. (k) | – – kun hän lopulta rohkeni raottaa varovasti silmiään ja vilkaista vaivihkaa ympärilleen, hän ei luojan kiitos nähnyt ketään. (k) | On sellaisiakin huimapäitä, jotka ovat kirjeiden pohjalta tohtineet esittää arvailuja Heloisen iäisestä kohtalosta. (k) | Kyllä Lysin ja hänen kelpaa, kun heillä on sellainen teenkeittäjä. (k)

On kuitenkin konteksteja, esim. tarjoutuminen, joissa ei ole relevanttia eikä mahdollistakaan eritellä tarkemmin, millaisesta mahdollisuudesta on kyse.

 
A: Täällon kuuma. B: voin avata ikkunan.
    vrt. ?jaksan ~ viitsin ~ osaan avata ikkunan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot