Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Lause, virke ja lausuma > § 864 Lause ja virke tekstin, lausuma puheen yksikkönä

§ 864 Lause ja virke tekstin, lausuma puheen yksikkönä

Lause on sanoista ja lausekkeista muodostuva rakenteellinen kokonaisuus, jonka ytimenä on verbin persoonamuoto eli finiittiverbi ja jonka osien välillä valitsee erilaisia riippuvuus- ja määrityssuhteita. Verbi on keskeinen siinäkin mielessä, että lause voi muodostua pelkästään yhdestä verbistä, verbin liittomuodosta tai verbiketjusta:

 
Sataa. | Nukahdin. | Selvisittekö? | Rukoilkaamme. | En osta. | Olisi osattu levätä. | Kannattaa yrittää.

Verbin ohella lauseen ytimeen kuuluvat verbin argumentit: subjekti, objekti sekä adverbiaalitäydennys. Syntaktiselta kannalta predikatiivi on olla- (ja tulla-) verbin täydennys. Täydennysmuotti tarkoittaa konstruktiota, jossa verbi yhdessä muiden jäsenten kanssa edellyttää täydennystä (» § 449). Näiden lisäksi lauseessa voi olla verbin tai lauseen valinnaisia määritteitä, jotka ovat adverbiaaleja tai lisäyksiä (» § 870, 1052).

Virke on tekstin ortografinen rakenneyksikkö: ison alkukirjaimen ja pisteen, kysymys- tai huutomerkin välinen tekstin osa. Virkkeen voi muodostaa yksinkertainen lause (a) tai yhdyslause, jonka jäsenten välillä voi vallita paitsi alistus- tai rinnastussuhde myös hyvin löyhäkin, vain välimerkeillä osoitettu yhteys (b). Toisaalta virke voi käsittää esim. verbittömän ilmauksen tai yksittäisen sanankin (c).

(a)
Alussa olivat suo, kuokka – ja Jussi. (K)
(b)
Molemmissa tulee samanlainen olo, hiukan ahdistava ja kalsea, ja sitä pitää ponnistella viihtyäkseen. (k) | Kun tuntuu että puheenaiheet alkavat loppua, äiti sanoo että voidaanhan sitten lähteä sinne kauppaan. (k) | Ruotsin vaaleissa demarien puhe kantoi vaivoin, eikä ihme: tilastojen mukaan puolueen äänistä hävisi yli kymmenen prosenttia. (E)
(c)
Mikä hätänä? | Syy? (L)

Puhutussa kielessä lauseet ovat eri asemassa kuin kirjoitetussa tekstissä. Vain osa puheen sisältämistä kokonaisuuksista tai jaksoista on (finiittiverbillisiä) lauseita. Lisäksi on jaksoja, jotka käsittävät ehkä vain yhden sanan tai lausekkeen tai yhden tai kaksi partikkelia. Puheen lausumia ei voikaan tarkastella pelkästään lauseen käsitteen valossa, vaan hyvin monentyyppiset ja ‑rakenteiset ilmaukset ovat esiintymisyhteydessään lausumina hyväksyttäviä ja toimivia. Tässä suhteessa lausuma on virkkeen kaltainen: tekstin osa, ei rakenteellinen yksikkö. Olennaista lausumassa kuitenkin on, että se edustaa kontekstissaan jotakin puhetoimintoa (» § 1004). Esimerkkejä tällaisesta ovat mm. käsky tai pyyntö (d), reaktio edeltävään vuoroon (e) tai vastaus kysymykseen (f) (» § 879).

(d)
Apua. | Tuonnepäin. | Teidän vuoronne. | Iso kahvi.
(e)
A: Sieltä saisi nyt ahventa. B: Ai jaha. | A: Tästä ei tule mitään. B: Niin. ~ Eipä kai.
(f)
A: Onko hän jo kotona? B: Luultavasti.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot