Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Syntaktiset lausetyypit > Tunnekausatiivilause > § 905 Tunnekausatiivilauseen piirteet: meitä ottaa päähän

§ 905 Tunnekausatiivilauseen piirteet: meitä ottaa päähän

Tunnekausatiivilauseessa ilmaistaan kausatiivisella verbillä elollisen objektitarkoitteen tunnetta tai tuntemusta (verbeistä » § 467). Lausetyypin keskeiset osat ovat teemaksi sijoittuva kokijaobjekti ja verbi: Minua harmittaa.

Tunnekausatiivilauseen perustyyppi on subjektiton; kokijan paikalla voi olla jokin erottamaton osakin (a). Kun kokijaobjekti puuttuu, lause tulkitaan nollapersoonaiseksi (» § 1359). Tyypillisesti tunne koskee tällöin puhujaa, kysymyslauseessa puhuteltavaa (b). Lauseessa mahdollisesti esiintyvä subjekti edustaa tunteen tai tuntemuksen ärsykettä ja sijoittuu verbin jälkeen paitsi jos se on määräinen pronomini (c).

(a)
Mua kaduttaa, nolottaa ja itkettää. (E) | Metsä-Serlan miehiä keljuttaa. (L) | ”Ruotsalaisia ottaa päähän” (l) | Ohi vilahti kyltti, joka kertoi Linnatuulen tuoreen kahvin odottavan kulkijoita kahden kilometrin päässä. Minua ei kahvituttanut. (k) | Päätäni särkee. | Selkää kutittaa.
(b)
Keljuttaa niin peijakkaasti, että tekisi mieli särkeä koko radio. (L) | – Alkaa ottaa päähän, sillä tulimme tänne jo kahdeksalta, – –. (l) | Pelottavatko lisäsairaudet? Suututtaako loputon omahoito? (E)
(c)
Häntä suututtaa länsimaiden nurja suhtautuminen Turkkiin ja kurditerroristien mielistely. (L) | Minua alkaa hiljalleen ottaa päähän tämä paikallaan istuminen. (l) | Amerikkalaiset olivat lentäneet kuuhun ensimmäistä kertaa ja se harmitti venäläisiä. (E)

Tunnekausatiivilauseen prototyypistä poikkeavat lauseet, joissa NP-subjekti on verbin edellä ja joissa ei ole ilmipantu objektia:

(d)
Sairas tai ei, mutta karanteeni keljuttaa. (L) | On helppoa olla negatiivinen ja kirjoittaa lauluja asioista, jotka ottavat päähän. (l) | Eräs asia harmittaa… (E)

Tunnekausatiivilauseisiin eivät kuulu selvästi agentiiviset tapaukset; niissä voi toiminnan tuloksellisuutta ilmaista totaaliobjektilla: Isäntä pelotti linnut pois. Näin ollen tunnekausatiivitulkinta ei ole mahdollinen myöskään yksipersoonaisessa passiivissa, jonka tekijä on agentiivinen; lause Minua ärsytetään on tulkittavissa vain tahallista kausaatiota tarkoittavaksi. Kun objekti on partitiivissa ja ärsykettä edustaa elollinen NP-subjekti (Te inhotatte minua), lause voidaan tulkita tunnekausatiivilauseeksi, mutta silloin subjektin tarkoitetta ei ymmärretä toiminnan tahalliseksi alkuunpanijaksi vaan ärsykkeenä toimii pikemminkin kyseisen ihmisen käytös, tyyli tms.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot