Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Subjektin ja predikaatin kongruenssi > Persoonakongruenssi > Monikon 1. persoona puheessa > § 1272 Tyyppi me tehdään ja persoonajärjestelmä

§ 1272 Tyyppi me tehdään ja persoonajärjestelmä

Persoonakongruenssi poikkeaa useimmissa murteissa yhden persoonan suhteen yleiskielisestä paradigmasta: verbintaivutuksen monikon 1. persoonassa käytetään mme-päätteisen persoonamuodon asemesta passiivimuotoa. Tämän verbinmuodon käyttö erottaa puhutun kielen persoonajärjestelmän kahdessa suhteessa yleiskielen järjestelmästä. Ensinnäkin kyseisen muodon esiintyminen tekee monikon 1. persoonan pronominista lauseessa jokseenkin pakollisen; mme-tunnuksinen verbinmuotohan sen sijaan ei edellytä pronominin läsnäoloa. Toiseksi passiivimuoto häivyttää spesifisten ja ei-spesifisten persoonien rajaa monikossa hieman samaan tapaan kuin nollapersoonan käyttö yksikössä (» § 1293, 1321, 1348).

 
Miksei me voida pyytää siltä lupaa. | Me kyl laitetaan se ovi sit kiinni kun me huomataan että rupeaa kylmä tulemaan. (p) | Ei me sitten olla oltu samassa koulussa, meillä ei ollu ranskaa. (p)

Passiivimuodon subjektina voi kyllä olla rinnasteinen lauseke, jolloin siinä voi olla myös yksikön 1. persoonan pronomini tai verbin persoonatunnus.

 
Minä ja Kaitsu ollaan oltu Napakympissä jo niin kauan, että – –. (l) | Jään ensin pitkälle isyys‑, sairaus- ja kesälomalle. Sitten keksitään jotain muuta. (L)

Huom. Pertilän (2000) Lauseopin arkistosta kokoamien tietojen mukaan passiivimuotoa esiintyy monikon 1. persoonassa etenkin kaakkoismurteissa (96 %), savolaismurteissa (92 %) ja hämäläismurteissa (88 %). Kirjoitetun yleiskielen aineistossa passiivia oli vain 9 %:ssa monikon 1. persoonan tapauksista. Julkisessa puheessa persoonamuoto on lähes yksinomainen (Nuolijärvi 2003).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot