Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Lauseen jäsenet > Predikaatti > § 868 Predikaatin tyyppejä: sataa, on käytettävä, tulen toimeen

§ 868 Predikaatin tyyppejä: sataa, on käytettävä, tulen toimeen

Lauseen finiittiverbi on lauseenjäsentehtävältään predikaatti. Predikaatteja ovat paitsi yksinkertainen finiittiverbi (a) myös erilaiset liittomuodot, verbiketjut ja verbiliitot (b) (» § 450). Predikaatti ei näissä tapauksissa välttämättä muodosta yhtäjaksoista kokonaisuutta.

(a)
Vauva kasvaa.
(b)
Vauva on alkanut nukkua yönsä. | Vauvaa on käytettävä säännöllisesti neuvolassa. | Ei tässä ole viime aikoina tullut paljon mitään luettua. | Te taisitte kuitenkin valvoa liikaa.

Yhdeksi predikaatiksi katsotaan myös verbin ja toisen sanan tai lausekkeen muodostamat, yhtä käsitettä edustavat idiomaattiset kokonaisuudet, esim. ryhmän (c) esimerkkien kursivoidut ilmaukset:

(c)
Onko tarpeen olla noin perusteellinen? | Kyllä me tullaan toimeen. | Ota nyt siitä selvää! | Minun on sääli häntä.

Predikaatin osina sanoja tarpeen, toimeen, selvää ja sääli ei katsota verbin täydennyksiksi. On myös vakiintuneita verbin ja täydennyksen yhdistelmiä kuten katsoa parhaaksi ja puhua roskaa. Niiden ja moniosaisten predikaattien raja on häilyvä.

Olla-verbin yhteydessä voi subjektin lisäksi esiintyä käytännöllisesti katsoen millainen muu lauseke tahansa. Predikatiivin ja essiivimuotoisen predikatiiviadverbiaalin (d) lisäksi kysymykseen tulee suuri joukko muita adverbiaaleja (e).

(d)
Sinä olet aivan ihana ~ oikea aarre ~ suurena lohtuna.
(e)
Nämä ovat sinulle. | Te olette autolla. | Esko on Oulusta. | Tiina on Antin kanssa. | Isä ja äiti eivät ole kotona. | Mummo oli kauhuissaan. | Kello on puoli kaksi. | Kokous oli 9. helmikuuta. | Se oli silloin. | Tuo ei ole oikein. | Kynäni on rikki.

Lauseen predikaattina on näissä tapauksissa olla-verbi yhdessä predikatiivin, predikatiiviadverbiaalin tai muun adverbiaalin kanssa. Jos predikaatissa on paikallissija tai adpositio, tämä ilmaisee subjektin ja predikoivan ilmauksen suhteen (» § 966). Tämä tehtävä on lauseessa Minä olen asemalla adessiivin päätteellä, lauseessa Minä olen aseman luona adpositiolla luona. Olla-verbillisiin eksistentiaali-, omistus- ja ilmiölauseisiin (» § 893897, 899901) predikaatin käsite soveltuu huonosti.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Liite ja syntagmaattinen sulauma

Liitepartikkelit

Syntagmaattiset sulaumat ja kliittistyminen

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot