Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Vokaalit sanan rakenteessa > Vokaaliyhtymät eli tavunrajaiset vokaalijonot > § 25 Yleistä vokaaliyhtymistä

§ 25 Yleistä vokaaliyhtymistä

Eri tavuihin kuuluvien peräkkäisten vokaalien tai diftongien jonoja kutsutaan vokaaliyhtymiksi. Vokaaliyhtymiä tavataan ensimmäisen ja toisen tavun rajalla mm. sanoissa, joissa on k:n astevaihteluparina kato, esim. näkö : nä.ön, liika : lii.oista. Jäljempänä sanassa vokaaliyhtymiä esiintyy tavallisimmin eräissä nominityypeissä (puolu.e, valti.aat, mini.öitä, korke.a, häiri.öön) sekä nominien ja verbien tietyissä taivutusmuodoissa, varsinkin partitiivi- ja A- ja E-infinitiivimuodoissa (hattu.a, sano.a, otta.en). Lisäksi vokaaliyhtymiä on vierassanoissa, esim. di.a, ste.ariini, radi.oon, muse.oita, sekä verbissä hi.o.a.

Asetelmassa 6 on esitetty mahdolliset kahden lyhyen vokaalin yhtymät ensimmäisellä tavunrajalla ja jäljempänä sanassa. Vokaalisoinnun puolesta mahdollisia, mutta ensimmäisellä tavunrajalla esiintymättömiä yhtymiä ovat e.ä, e.ö, i.ö, ö.e ja ö.ä, harvinaisia taas a.o, e.o, ä.ö, u.a ja y.ä. Joissain tapauksissa vokaaliyhtymän sijaan esiintyy pikemmin diftongi, esim. ha(.)un, tä(.)yt (» § 22).

Asetelma 6: Kahden lyhyen vokaalin yhtymät
    e ä ö o a i y u
i 1. pi(.)en     hi.o di.a [pitkä vokaali]   [diftongi]
  2. teri.en teri.ä eli.ö alki.o asi.a äiti.ys valmi.us
e 1. [pitkä vokaali]     te.os se.assa re(.)issä [diftongi] [diftongi]
  2. tärke.ä   (muse.o) kulke.a (ate.isti) siiste.ys suope.us
ä 1. sä.e [pitkä vokaali] nä.ön     vä(.)issä tä(.)yn  
  2. väittä.en         rysä.yttää  
y 1. ky.etä py.ältää [diftongi] (kry.o-) (hy.asintti) ry(.)in [pitkä vokaali]  
  2. tiehy.en kysy.ä   (ikty.onomi)      
ö 1.     [pitkä vokaali]     [diftongi]    
  2. säilö.en säilö.ä       hölmö.ys  
u 1. tu.et     ru(.)ot mu.assa pu(.)in   [pitkä vokaali]
  2. kulku.e       nukku.a (inu.itti)  
o 1. ko.e     [pitkä vokaali] o.as no(.)issa   ho(.)ut
  2. katso.en     sano.a     nolo.us
a 1. ta.e     va.ot [pitkä vokaali] la(.)it   ha(.)ut
  2. mata.en     (kaaka.o)     pama.us
Pystysuunnassa on vokaaliyhtymän ensimmäinen jäsen, vaakasuunnassa toinen jäsen (näin myös asetelmissa 7 ja 8). Merkintä ”1.” tarkoittaa vokaaliyhtymän sijaintia ensimmäisellä tavunrajalla, ”2.” jäljempänä sanassa. Merkintää (.) käytetään k:n astevaihtelutapauksista, jotka yleensä tulkitaan diftongillisiksi. Sulkeissa olevista tapauksista on vain vierassanaesiintymiä. Runokielen optatiivit kuten ottaos on jätetty huomiotta.

Lisäksi esiintyy pitkän ja lyhyen vokaalin yhtymiä (vain ensimmäisellä tavunrajalla; » asetelma 7), lyhyen ja pitkän vokaalin yhtymiä (» asetelma 8) ja kahden pitkän vokaalin yhtymiä (rii.uu) sekä pitkän vokaalin ja diftongin (raa.oissa, nii.ailla), lyhyen vokaalin ja diftongin (va.oissa, selvi.äisi) ynnä (ensimmäisellä tavunrajalla) kahden diftongin (leu.oissa, kie.uitte) sekä diftongin ja lyhyen vokaalin yhtymiä (kiu.as, rei.än, liu.ote, paranoi.a).

Asetelma 7: Pitkän ja lyhyen vokaalin yhtymät
  e ä ö o a i y u
ii lii.etä vii.ä (murt.)   pii.on lii.an     rii.ustaa
ee         Lee.a      
ää             rää.yn  
yy   myy.ä (murt.)            
öö                
uu         tuu.a (murt.) ruu.issa    
oo         Noo.a      
aa       kaa.os raa.an raa.in    
Asetelma 8: Lyhyen ja pitkän vokaalin yhtymät
    ee ää öö oo aa ii yy uu
i V di.eetti (terti.ääri) (interi.ööri) idi.ootti li.aani      
  T   levi.ää yhti.öön kalli.oon avuli.aan      
e V         ide.aali (kofe.iini)    
  T   tihe.ää   (muse.oon) vaike.aa      
ä                  
y V (hy.eena)     (my.ooma) (sy.aani)      
  T lyhy.een nyky.ään            
ö                  
u V (tolu.eeni)     virtu.oosi lavu.aari (bedu.iini)    
  T puolu.een       savu.aa      
o V (po.eettinen)       kro.aatti (hero.iini)    
  T (obo.een)       laho.aa      
a V       (ka.oottinen)   (mosa.iikki)    
  T       (kaaka.oon)        
V = vierassana, T = taivutusmuoto. Harvinaiset tapaustyypit suluissa.

i:n tai U:n sisältävää vokaaliyhtymää äännettäessä sen tavunrajalla voi esiintyä konsonanttisia siirtymä-äänteitä. Tavallinen siirtymä-äänne i:n jäljessä on j, U:n jäljessä v tai vastaava bilabiaalinen konsonantti.

 
sijan (: sika) | Kuopijo | kauwan ’kauan’ | puoluve
 
meij(j)än, niij(j)en ’niiden’ | murt. luven ~ lujen ’luen’

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot